შუმერული ცივილიზაცია


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

შუმერული ცივილიზაცია

tiko » 20 აგვ 09, 22:43:22

Chven weltagricxvamde III ataswleulis bolos gamochnda shumerebis pirveli qalaq-saxelmwifo. Danamdvilebit ar vicit saidan gamochndnen shumerebi, magram rodesac isini mesopotamiashi gamochndnen iq ukve cxovrobda xalxi. Shumerebma daashres mimdebare chaobebi da sheqmnes udzvelesi xelovnuri morwyvis sistema.
Samarxebshi napovni tavis qalebis mixedvit daaskvnes, rom shumerebi ar iyvnen ertferovani etnosis warmomadgenlebi: gamokvlevebisas xvdebodat rogorc mrgvali tavis qalebi, aseve wagrdzelebuli formis. Tumca es shesadzloa adgilobriv mosaxleobastan sherwymis shedegic iyos.
Uamravi mecnieri cdilobda mati civilizaciis saidumlos amoxsnas, tumca dgemde gaurkvevlobitaa moculi uamravi faqti. Shumeruli xelnawerebis gamokvlevam gamoiwvia shoki, radgan xelnawerebis sheswavlis shemdeg gairkva, rom isini flobdnen codnas qimiashi, fitoterapiashi, kosmogoniashi, astronomiashi, tanamedrove matematikashi, genur injineriashi. Aseve shumerebs hqondat tanamedrove saxelmwiofoebrivi wyoba.

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 20 აგვ 09, 22:43:48

Organizaciuli formebi
Wamyvan rols shumerebshi tamashobdnen qurumebi. Es chaketili kasta iyo. Mati staturi memkvidreobit gadadioda. Qurumi shesadzloa gamxdariyo “konkurentuli sherchevis” shedegad archeuli dzlieri sxeulisa da sulis mamakaci. Ganatlebulad itvleboda is adamiani romelmac icoda wera, sheedzlo musikalur instrumentebze dakvra, sheedzlo brdznuli da kanonieri gadawyvetilebebis migeba da aseve unda scodnoda msxverplshewirvis ritualebi. Yvela tadzarshi iyo gansxvavebuli wesrigi. Administraciul saqmeebs ganagebda mtavari qurumi “shangu”. Qurumebs gansxvavebuli movaleobebi hqondat - msverplshewirva, ganwmenda, shelocvebi, condis amxsnelebi. Daostatebul amxsnelebs shemdeg tadzris orakulad irchevdnen. Tadzrebs agebdnen mefeebi. Isini uchvenebdnen sxvebs magalits, tavze tixit savse kalatis tarebit. Mat undoda shtamomavlobis tvalshi agmasheneblebis imiji hqonodat. Am xerxit isini gmertebshi sakutari tavis asimilirebas axdendnen. mefis qandakeba tixit saves kalatit
mefis qandakeba

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 20 აგვ 09, 22:44:15

Shumerebis teqstebshi arsebobs informacia mzis sistemis warmoqmnasa da ganvitarebaze, aseve mis agebulebaze. Shumerebis mier gamosaxul mzis sistemashi, romelic berlinis saxelmwifo muzeumshi inaxeba, centrshi mdebareobs mze da garshemo aris dgeisatvis chventvis cnobili yvela planeta. Tumca mat mier gamoksaxul mzis sistemashi aris gansxvavebebic, mtavari mat shoris aris – shumerebma moatavses ucnobi didi planeta marssa da iupiters shoris – 12 planeta shumerul sistemashi! Am saidumloebit mocul planetas shumerebi uwodebdnen nibirus, rac nishnavs <<gadamkveti planeta>>. Am planetis orbita hgavs dzlier gawelil elifss, - 3600 welshi ertxel is kvets mzis sistemas. Nibirus shemdegi gadakveta mosalodnelia 2100 da 2158 wlebs shoris. Shumerebis monacemebis mixedvit planeta nibiru dasaxlebuli iyo aseti arsebebit anunakebit. Anunakebis sicocxlis xangrdzlivoba sheadgenda 360 000 dedamiwur weliwads. Qalebi iyvnen simaglit 3dan 3.7 metramde, xolo kacebi 4dan 5 metramde Sainteresoa is faqtic rom magalitad dzveli egviptis mmartveli exnatoni simaglit 4.5 metri iyo, xolo legendaruli lamazmani nefertiti 3.5 metri. Exnatonis qalaq tel-el-amarneshi agmoachines 7 wlis bichis saflavi romlis simagle daaxloebit 2.5 metrs sheadgenda. dgeisatvis am saflavidan amogebuli masala da narchenebi inaxeba qairos muzeumshi.

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 20 აგვ 09, 22:44:39

Shumerul xelnawerebshi inaxeba monacemebi, romelic mogvitxrobs dedamiwaze gonieri arsebebis warmoshobaze. Am monacemebis mixedvit homo sapiensis modgma sheqmnilia xelovnurad genuri injineriis gamoyenebis shedegad 300 atasi wlis win. Ase rom, shesadzloa kacobrioba warmoadgendes biorobotebis civilizacias.
shumerul teqstebshi natqvamia, rom shumeruli civilizacia kavshirshi iyo ganadgurebuli me12 planetis nibirus mier mzis sistemis gadakvetastan. Nibiru 3600 welshi ertxel kvets mzis sistemas da marssa da iupiters shoris gadis. Planeta nibiru gansakutrebul rols tamashobs shumerebis saidumloebit mocul civilizaciaziis istoriashi. Shumerebi amtkicebdnen rom hqondat kontaqti planeta nibiruze mcxovreb arsebebtan anunakebtan (cidan chamosulebi)

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 20 აგვ 09, 22:45:02

Shumerebi bevr rames gvamcnoben anunakebze. Mati xelnawerebis tanaxmad anunakebi dedamiwaze pirvelad chamovidnen 445 atasi wlis win, anu shumeruli civilizaciis warmoshobamde didi xnit adre. Vcadot da vipovot pasuxi, ratom chamovidnen anunakebi dedamiwaze, rogorc agmochnda mat ainteresbdat pirvel rigshi oqro. Axla ki vtqvat ratom schirdebodat mat oqro. Tu gavixsenebt dziritad versias me12 planetaze ekologiuri katastrofis shesaxeb, shesadzloa, vivaraudot rom mat schirdebodat oqro, rata gaeketebinat oqros shemcvelobis ekrani planetistvis. Agsanishnavia, rom dgeisatvis es metodi gamoiyeneba kosmiur proeqtebshi. Tavidan anunakebi warumateblad cdilobdnen moepovebinat oqro sparsetis yuris wylebidan, shemdeg ki gadavidnen magaroebit damushavebaze samxret-agmosavlet afrikashi. Yovel 3600 weliwadshi rodesac planeta nibiru kvetda mzis sistemas, am dros igzavneboda masze oqros maragi.
Anunakebi didi xnis ganmavlobashi awarmoebdnen oqeos mopovebas, daaxloebit 100-150 atasi wlis ganmavlobashi. Mere ki rogorc mosalodneli iyo ajanyebam ifetqa, radgan did xans mcxovreb anunakebs moswyindat magaroebshi mushaoba. Da ai am dros xelmdzgvanelobam miigo unikaluri gadawyvetileba sheeqmnat primitiuli momushaveebi magaroebshi samushaod.
Adamianis sheqmnis procesi iyo gvtiuri da miwieri komponentebis sherwyma - ganayofierebis procesi sinjarebshi – es yvelaferi detalurad daxatuli tixis dafebze. Am faqtebma gaaoca tanamedrove genetikosebi. Nibirus mmartvelma anum da anunakebis mtavarma swavlulma enkim gadawyvite sheeqmna adami. es sityva warmoshobilia sityvidan adamah (dedamiwa) da nishnavs dedamiwels.
Enkim gadawyvita gamoeyenebina dedamiwaze mcxovrebi arsebebi da sruleyo isini, rata gaegot brdzanebebi da shesdzlebodat instrumentebis gamoyeneba. Mat icodnen rom dedamiwelebi ar iyvnen am donemde ganvitarebuli da gadawyvites daechqarebinat evoluciis procesi. Agsanishnavia rom ebraelebis biblia Torashi, romelic shumerebis nangrevebis safudzvelze iyo sheqmnili, adamianis sheqmna miewereba eloximebs. (gmertebs) masshi enki moxseniebulia rogor NAHASh, es ki targmanshi gvels nihnavs, an “is vinc icis saidumloebebi”. Enkis kultis emblemas warmoadgenda ori ertmanetze shemoxveuli gveli. am emblemashi shesadzlebelia DNM-is struqturis danaxva. Wwnki gegmavda gamoeyenebina primatebisa da anunakebis DNM-is gamoyeneba ertad, axali rasis shesaqmnelad. Damxmared enkim miiyvana lamazi gogona ninti (sicocxlis momcemi qalbatoni).

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 20 აგვ 09, 22:45:28

Qronikebshi mocemulia instruqciebi, romelic enkim nintis misca. Ert-erti umnishvnelovanesi faqtori iyo samushaoebis sterilurad chatareba. Humerul teqstebshi bevrgan weria rom samushaos dawyebamde ninti aucileblad ibanda xelebs. Shumeruli teqstebis tanaxmad mecnierebis samusaoebi tavidan warumateblobas ganicdida da pirveli cdebis shedegad gavhndnen maxinji hibridebi. Sabolood miagwies warmatebas. Gaaketes tanamedrove enit rom vtqvat xelovnuri ganayofiereba. Dedobaze datanxmda ninti, xolo xangrdzlivi orsulobis shemdeg sakeisro kvetit gaachina pirveli adamiani – adami Radgan adamianis sheqmnas bevri mushaoba schirdeboda (rogorc es adamis sheqmnis dros moxda) shemdegi adamiani klonirebit shqmnes, es iyo eva. Samwuxarod es sheidzleba mxolod vivaraudot, radgan klonirebaze informaciit shumeruli teqstebi jerjerobit ar aris napovni. Martalia anunakebma adamianebs gadasces tavisi garegnoba da inteleqtualuri shesadzleblobebi, magram ar mianiches did xans sicocxlis nichi tavis msgavsad. Mogvianebit rodesac dedamiweli qalebi garegnulad daixvewnen da mimzidvelebi gaxdnen, anunakebs isini colad mohyavdat, ramac aseve gamoiwvia shemdeg taobebshi inteleqtis ganvitareba.

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 20 აგვ 09, 22:45:47

yuradgeba miaqciet shedeg faqtebs: arqeologiurma gamokvlevebma dadaadastura, rom chrdiloet afrikashi qvis xanashi tardeboda samto samushaoebi. 1970 wels scazilendshi agmoachines farto oqros mompovebeli magaro, sigrmit 20 metri. Fizikosebis saertashoriso gundma 1988 wels daadginda magaros asaki 80-100 atasi weli.
sainteresoa saidan icodnen qvis xanis wesit velurebma egretwodebul “xelovnur adamianebze”. Zulus legendebis tanaxmad am magaroebhi mushaobdnen sisxlisa xorcis mqone monebi romlebic “pirvelma adamianebma” sheqmnes. sainteresoa rom pirveli adamianebis chonchxebi agmochenilia zustad im adgilebshi, sadac shumerebis mtkicebit adamianebi oqros moipovebdnen anunakebistvis.

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 20 აგვ 09, 22:46:03

shumerebis matematika
Shumerebi iyenebdnen tvlis “samocobit” sistemas. Ricxvebis gamosaxvistvis iyenebdnen or simbolos: “sols” nishnacda 1;60;3600 da ase shemdeg 60-is sxva xarisxebi; meore simbolo iyo “kauchi” nishnavda 10;60*10;3600*10 da ase shemdeg…

Shumerul tvlis sistemashi safudzveli aris ara 10, aramed 60, magram shemdeg ucnaurad
icvleba ricxvit 10, shemdeg 6, shemdeg isev 10 da ase shemdeg. Amgvarad ricxvebi warmoadgenen shemdeg rigs:
1,10,60,600,3 600,36 000,216 000,2 160 000,12 960 000.

tvlis sistema
Es tvlis sistema shumerebs adzlevda sashualebas gamoetvalat wiladebi da gamoeangarishebinat ricxvebi milionamde, amoegot fesvi da aeyvanat ricxvebi xarisxshi.
Saatis 60 wutad dayofa shumerebis tvlis sistemazea dafudznebuli. Aseve dgis 24 saatad dayofa, wlis 12 tved, futis 12 diumad da dujinis(anu tormeteulis) sazom erteulad gamoyeneba
Arc aris gasaviri rom zodiaqoc shumerebis ert-erti gamogonebaa. Es gamogoneba shemdgom ukve aqtiurad gamiyenes sxva civilizaciebma, tumca shumerebi zodiaqos ar iyenebdnenise rogorc axla viyenebt chven mas. Shumerebi zodiaqos wminda astronomiuli miznebistvis iyenebdnen. azri mdgomareobda dedamiwis gerdzis gadaxrashi, romlis modzraobis ertis sruli cikli 25 920 iyofa 12 periodze da miigeba 2160 weli. Dedamiwis mzis garshemo modzraoba warmowmis did sferos 360 graduss. Zodiaqos cneba warmoishva swored am sferos 12 tol segmentad(zodiaqos nishnebad) dayofit.(30 gradusi titoeuls). Shemdeg varskvlavebi titoeul jgufshi gaertiandnen tanavarskvlavedebshi da miiges tavisi saxelebi. Albat dametenaxmebit rom 12 nawilad dayofa da zodiaqos nishnebit varskvlavuri cis warmosaxviti gamoxatva shemtxveviti ar aris da amastan cotaa rtuli dasajerebelia rom shumerebma aset dones tvitganvitarebit miagwies.
Shumerebis tvlis sistema mchidro kavshirshia precesiul cikltan. Tvlis sistema aqcents aketebs 12 960 000 ricxvze, rac zustad iyofa 500 did precesiul ciklze da qmnis 25 920 wels. Es ki gvachvenebs rom shumerebis tvlis sistema specialurad astronomiuli miznebit sheiqmna.

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 20 აგვ 09, 22:46:42

Shumerebis gamogonebebis sia
Es ki shumerebis mier datovebuli gamogonebebis sia: borbali, gamomwvari aguri, arqiteqtrura, metalis yalibebi, metalis saxraxnisi, irigaciis sistema, tvlis atobiti sistema, mtvaris kalendari, saatis wre, wris divizia 360 gradusi, damwerloba, administraciuli sistema, uflebebi, saarqivo saqmeebi, matematika, astrologia, literatura, swavlebis skolis sistema
damwerloba
shumerebis damwerloba

damwerloba


ბოლოს დარედაქტირდა: tiko (20 აგვ 09, 22:49:31), სულ რედაქტირებულია 1 ჯერ
_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 20 აგვ 09, 22:47:03

sainteresoa am suratze gamosaxuli arseba. Is dzalian hgavs dgeisatvis xatebze gamosaxul angelozs
angeloztan ertad

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

მეცნიერება

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum