yvelaze dzviradgirebuli manqanebi


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

yvelaze dzviradgirebuli manqanebi

tiko » 11 ივლ 09, 15:05:00

am temashi davwer yvelaze dzviradgirebuli manqanebis top ateuls 2009 wlis monacemebit. manqanebi dalagebulia sabazo fasebis mixedvit, tumca auqcionebze gacilebit magali fasi aqvt

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 11 ივლ 09, 15:05:53

1.Bugatii Veyron 16.4 - $1,700,000
Bugatii Veyron 16.4- $1,700,000 es aris yveze dzviradgirebuli manqana romelic legalurad xelmisawvdomia bazarze dgeisatvis. Is avitarebs 60 m/st sichaqares 2.6 wamshi. Uzrunvelyofilia W16 16 cilindriani dzravit. Misi umaglesi sichqare aris 253.2 mili saatshi (407.5 km.saatshi)Is aris msoflioshi meore, siswrafis mixedvit. Es modeli hyavda supervarskvlav tom kruzs. Bugati Veyronis fasma sabolood miagwia - $1,700,000 rac namdvilad asaxavs mis xarisxs. 2006 wlis shemdeg bevrjer sheicvala dizaini da feri, tumca am manqanis sichqare da simdzlavre igive darcha.

bugatti veyron
bugatti veyron xedi winidan
bugatti veyron xedi uknidan


ბოლოს დარედაქტირდა: tiko (15 ივლ 09, 9:45:48), სულ რედაქტირებულია 1 ჯერ
_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 11 ივლ 09, 15:06:51

2.Lamborghini Reventon- $1,600,00 yvelaze dzlieri da yvelaze dzviradgirebuli lamborjini. Is meorea siashi. Mas schirdeba 3.3 wami rom 60 m/st ganavitaros da misi maqsimaluri sichqare aris 211 m/st. misi ishviatoba (raodenoba shezgudulia 20mde) da moxerxebuli diazaini gansazgvravs mis aset fass. Am produqciis raodenoba rogorc vtqvit shezgudulia da yvela modeli damzadebamde ukve gayiduli iyo. Es modeli aris yvelaze swrafi lamborjini. Misi 650 cxenis dzalis mqone dzravi V12 (8000 br.wt)idzleva sashualebas ganavitaros aseti sichqare.

lamborghini-reventon
reventon

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 11 ივლ 09, 15:07:50

3.McLaren F1- $970,000 Mclaren F1 aris yvelaze dzlieri supercar rac ki uwarmoebia McLarens 1994-1998 wlebshi, am100 manqanidan, 65 aris quchis versia, 5 LMs (aigo imistvis, rom moepovebinat gamarjveba le-manshi 1995 wels) 3 Gt(1997 wels F1 monawile GTR manqanebi) da 28 F1, warmoebuli gzistvis. Mtavari injienri gordon murrois koncefciis tanaxmad gamoyenebuli unda iyos dzviradgirebuli masala, karboni, titani, oqro. Rac sheexeba simdzlavres, manqanas aqvs V12 dzravi 6L moculoba (BMW-s warmoebuli) 627 cx.dz. da 7400 br.wt. avtomobils aqvs maqsimaluri sichqare 386 km/st anu 240 m/st da sheudzlia ganavitaros 100 km/st 3.2 wamshi, 200 km/st 6.7 wamshi da 300 km/st 30 wamshi. Mclaren F1 iyo yvelaze swrafi manqana bugatti veyronis gamosvlamde. Am tipis avtomobilebi agar iwarmoeba da dgeisatvis bazarze sakmaod ishviatobas warmoadgens.

mclaren F1
mcclaren F1
mclaren

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 11 ივლ 09, 15:08:57

4.Ferrari Enzo- $670,000. or kariani kupe, jerjerobit mxolod 399 erteulia gamoshvebuli tumca masze magali motxovnisa da dabali miwodebis gamo, masze fasi sul ufro da ufro izrdeba. Am avtomobilis korpusi carbonisganaa damzadebuli. Shedegad manqana sakmaod msubuqia. Ferrari Enzo mushaobs 4700 musha moculobis V12 dzravze. Is avitarebs 60 m/st 3.4 wamshi xolo maqsimaluri sichqare aris 217 m/st. mas aqvs naxevrad avtomaturi 6iani sichqareebis gadacemata kolofi, gadacemata kolofis gadartva shesadzlebelia swrafad da uproblemod didi tvirtis arsebobis shemtxvevashic ki. Manqanas aseve aqvs anti muxruchis sistema. Am manqanis garegnobas rac sheexeba misi eleganturi korpusi, farebi namdvilad tvalshisacemia. Shida dizaini dziritadad carbonisgan aris gaketebuli. Auqcionze bolos is 1.000.000 $ dolarad gaiyida

ferari enzo
xedi uknidan
xedi winidan
overwiev
saloni

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 11 ივლ 09, 15:09:37

5.Pangani Zonda C12 F- $667,321. pirvelad gamochnda 2005 wels jenevis gamofenaze. Es super car 60 m/st 3.5 wamshi avitarebs. Avtomobils aqvs 594 cx.dz da maqs. schqare – 215 m/st (346 km/st) avtomobils aqvs 6 sichqariani meqanikur gadacemata kolofi. Aseve aqvs aerodinamikuri ventiliacia, aseve keramikuli muxruchi, romelic sashualebas adzlevs manqanas 180 m/st-dan 0-mde daagdos sichqare sakmaod efeqturad. Es manqana mushaobos V12 tipis dzravze, 7.3 L moculoba. Manqana bazarze gamovida 2008 wlidan sabazo fasit 667,321 $

pagani zonda
pagani zonda xedi gverdidan
xedi uknidan

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 11 ივლ 09, 15:10:44

6.SSC Ultimate Aero- $654,400. es manqana aris msoflioshi yvelaze swrafi, maqs. Sichqarit 257 m/st. axali versia cnobilia rogorc 2009, SSC, ulimate aero, cvlilebebi shetanili iqna axali modelis garegnobashi, shida nawilebshi da gazardes simdzlavre 15%-it. Yvelaze mnishvenolovani cvlileba aris dzravshi ertaderti aluminis nawili, romelic aumjobesebes sawvavis miwodebas da sashualebas adzlevs manqans awarmoos 1287 cx.dz. axali dzravit ultimate aeros sheudzlia ganavitaros maqsimum 270 m/st. mas sheudzlia ganavitaro 60m/st 2.7 wamshi.

ssc ultimate aero
xedi uknidan

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 11 ივლ 09, 15:11:17

7.Saleen S7 Twin Turbo- $555,000. manqna mushaobs bi turbo V8 dzravze. Misi korpusi damzadebuli carbonisa da aluminisgan, shedegad ki manqana sakmaod msubuqia. Misi maqsimaluri sichqarea 248 m/st. aqvs 750 cx.dz. simdzlavre. 60 m/st sichqares avitarebs 3.2 wamshi da 100 m/st sichqares avitarebs 6.2 wamshi. Sallen S7 aqvs 7sichqariani meqanikuri gadacemata kolofi. Sichqareebis gadartva xdeba advilad da uproblemod didi tvirtis pirobebshic ki.

saleen-s7-twin-turbo-blue-thumbnail
ukana xedi

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 11 ივლ 09, 15:11:57

8.Koenigsegg CCX- $545,568. sityva CCX nishnavs “Competition Coupe X” (kupe X shejibristvis) misi korpusi gaketebuli aluminisgan. Koenigsegg CCX mushaobs V8 dzravze 806 cx.dz. simdzlavre. Mas sheudzlia ganavitaros 60 m/st 3.2, xolo maqsimaluri sichqare aris 245 m/st. CCX-s aqvs 6 sichqariani meqanikuri gadacemata kolofi da sichqareebis gadartva aseve uproblemod da advilad xdeba didi tvirtis pirobebshic ki.

xedi winidan
2006koenigseggccx xedi uknidan
xedi gverdidan

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 11 ივლ 09, 15:12:47

9.Mercedes Benz SLR McLaren Roadster- $495,000. manqanis korpusi gaketebulia karboisgan, ris gamoc manqana msubuqia da mgzavrebis met usafrtxoebas uzrunvelyofs. Mushaobs V8 dzravze 617 cx.dz. 6500 br.wt. maqsimaluri sichqare aris 206 m/st. 60m/st sichqares avitarebs 3.8 wamshi. Manqanas aqvs 5 sichqariani avtomaturi gadacemata kolofi, sichqareebis gafartva aseve advilad da uproblemod xdeba magali tvirtis pirobebshic ki, iseve rogorc am siis sxva manqanebshi. Manqanas aqvs gia saxuravi, romelic imarteba gilakit. Isafrtxoebis sismtema moicavs, aerodinamikur muxruchs, wnevis monitoringis sistemas da arbagebs.

xedi winidan
gverdidan xedi
slr mersedes gzaze

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

Auto-Moto

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum