მსოფლიო მწერლები


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

mea » 15 ივლ 09, 12:04:20

SHANDOR PETEFI(1823-1849)
XIX saukunis ungreli poeti.petefis mogvaweobis dro mzime iyo ungretisatvis.chamorchenili,feodalur-agraruli qveyana-ungreti,warmoadgenda avstriis habsburgebis dinastiis kolonias.
Shandor petefi daibada qalaq kish-kereshshi(ungretshi).misi namdvili gvaria petrovichi.petefi literaturuli psevdonimia,ungrul enaze nishnavs petres dzes.
Petefis bavshvobis bednieri cxovreba shecvala sigaribem,dunais wyaldidobis dros talgebma walekes mati saxli,garda amisa poetis mama daagalates mevaleebma.
Petefma swavlas tavi daaneba da wavida peshtisaken.igi iyo moxetiale dasis aqtiori,jariskaci,kvlav aqtiori.
Xetialis dros petefi yoveltvis werda,sul male gaxda ungretis saxelgantqmuli poeti.shemdeg igi gaxda ungretis nacionaluri gantavisuplebisatvis mebrzoli adamianebis winamzgoli,1848 wlis revoluciis ert-erti beladi.
Petefis azrit,mwerali mowodebulia sheasrulos tavisi didi moqalaqeobrivi movaleoba,sakutari nawerebit xalxs wauzgves brzolashi.pirvel rigshi swored es unda aisaxos poetis nawarmoebshi da ara avtoris piradi grznobebi.
Leqshi "XIX saukunis poetebs"petefi ase mimartavs poetebs:
"ara ubralo gartobisatvis
Shtagonebuli simgera minda,
Roca qnars igeb xelshi poeto,
Movaleoba gaxsovdes wminda!
Piradi sevda da sixaruli
Shens simgerashi tu ismis mudam,
Xels nugar axleb jadosnur simebs,
Simgera sheni aravis unda.
. . . . . . . . . . . . . . .
Rodesac azris mze izeimebs
Da gaanatebs yvelas advilad,
Chven mashin vityvit:"aha movedit,
Agtqmuli mxare vpovet namdvilad"
Manam ki mklavi ar davasvenot,
Brzolis simzime bolomdis vzidot,
Da cocxlebs iqneb arc ki gvegirsos
Chveni garjis da brzolebis jildo".
Petefim ara erti da ori leqsi uzgvna tavis samshoblos,tavis qveynis landshaptebs,siyvarulis grznobas da megobrebs,misi leqsi "yancha",bavshvobis megobari frinvelisadmia mizgvnili.magram yvelaze met sixaruls igi ganicdis samshoblos siyvarulshi:
"chemo qveyanav,sheni var,
Chemo uqrobo ciskaro,
Shens garda vin myvarebia,
Shens garda vin sheviyvaro!
Chemi xateba shena xar,
Es guli-sheni dazari,
Shentvis es gulic daiwvas,
Tazrisgan darches nacari.
Mxolod guls kvnesa agmoxdes,
Adre dangreuls,udgeurs,
Samshoblo iyos dgegrzeli,
Samshoblo iyos kurtxeul!"
Leqsebshi petefi tavs esxmis ungretis feodalur sazogadoebas-zviad aristokratebs,akritikebs sazogadoebis uqnara da uiniciativo penas.erti aseti zarmaci memamule gamoyvanili hyavs leqshi"pavle pato"
"mamam rac ar dautova,
Araferi abadia,
Iqve cxovrobs,sadac mamis
Zveli guda-nabadia.
Nu gahkicxavt-ungrelia,
Saqmes mitom ar ichqaris.
Ungretshi xom yvela misebr
Ambobs:"xvalec am tvis ari!"
Petefi tavisi qveynis tavadaznaurobis uqnarobas amxels sxva leqsebshic-"ungreli aznauri","mglebis simgera"(1847)
"erovnul simgerashi" petefi tanamemamuleebs mouwodebs sheiaragebuli ajanyebisken.
Misi leqsebidan agsanishnavia:"me erti fiqri mawuxebs"(1847)
"ai chemi mshvild-isari"
"saxrchobelaze xelmwifeebi"
"sicocxle an sikvdili"
Petefis shemoqmedebis sauketeso qmnilebaa xalxur motivebze dawerili "ianosh raindi"(1844).am epikur poemashi motxrobilia gauxarebeli mijnurebis romantikuli ambavi.
Xanmokle cxovrebis miuxedavad petefma datova atasamde leqsi,romani,drama,dgiurebi,politikuri statiebi,mogzaurobis chanawerebi,ramdenime poema,mat shoris sauketeso "ianosh raindi".
Rodesac kontrrevolucionerebma gailashqres ungretis revoluciis winaagmdeg am dros petefi ibrzoda im nawilebtan ertam,romelsac xelmzgvanelobda poloneli emigranti-revolucioneri,generali iozef bemi.amave brzolebshi,1849 wlis zapxulshi daigupa shandor petefi,sruliad axalgazrda(26 wlis).shegeshvaris brzolebis shemdeg,atasze meti sxva mebrzolis cxedartan ertad,petefi moatavses zmata saplavshi.gadmocemen,rom am dros poeti ar yofila mkvdari,iyo sustad mkerdshi mzime chrilobis gamo.roca avstrielma jalatma petefi ormoshi chaagdo,poetma sheszaxa"nu damasaplavebt,cocxali var"-"hoda chakvdi"upasuxa avstrielma da daayara chamqrali kiri.

mea
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 678
დარეგისტრირებულია: 03.03.2009
მდებარეობა: Tbilisi,gurjaani

  პასუხი ციტირებით

mea » 16 ივლ 09, 0:32:13

PERSI BISHI SHELI(1792-1822)
Inglisuri revoluciuri romantizmis warmomadgeneli.
Daibada aristokratiul ojaxshi.tormeti wlis itonis aristokratiul skolashi miabares.skolashi despoturi rejimi iyo,umcires danashaulzec ki mowapeebs rozgi elodat.ukve aq uchndeba mas religiuri rwmenisadmi skepticizmi,sajarod ganucxadebs pedagogebs,rom gmerti ar arsebobso.aseti azrebis gavlenit wers leqsebs,poemebsa da romanebs.
1810wels sheli shedis oqsfordis universitetshi.aq igi iset wres daukavshirda sadac tavisuplebismoyvare suli supevda.aseti azrebis gavlenit anonimurad aqveynebs krebuls"mefis mkvlelis chanawerebi"(1810).krebuli ashkarad politikuri xasiatis iyo da universitetis xelmzgvaneloba didxans ezebda mis avtors.
1811 wels sheli aseve anonimurad aqveynebs pamflets "ateizmis aucilebloba",romelic mimartuli iyo universitetshi arsebuli sasuliero mecnierebebis winaagmdeg.shelis avtoroba dadginda da igi garicxes universitetidan.sul mokle xanshi mshobliuri saxlidanac gaagdes.
Sheli londonshi dasaxlda,imave wels colad sheirto ubralo medqnis qalishvili heriet uestbruki.poets misadmi upro shecodebis grznoba gaachnda,vidre siyvarulisa,radgan qalishvils sastikad chagravda tirani mama.shelis mshoblebi axla ukve sabolood amoigdeben shvils gulidan,uars amboben masze,rogorc memkvidreze da usaxsrod toveben.
1812 wels sheli irlandiashi miemgzavreba,rata monawileoba miigos irlandiis erovnul-ganmatavisuflebel mozraobashi inglisis winaagmdeg.
1813 wels aqveynebs "dedofal mabs"-arsebuli rejimis mimart protestis gamomxatvel nawarmoebs.amave xanebshi poeti grznobs rom misi colis shertva nachqarevad gadadgmuli nabiji iyo da cols shordeba.1814 wels irtavs uiliam godvinis qalishvils meris.
1816wels mis cxovrebashi tragikuli ambavi xdeba,misi pirveli coli tavs iklavs da shelis unda am qorwinebidan shezenili bavshvebi tavistan waiyvanos.magram opicialuri inglisi karg sababs poulobs javri iyaros masze,poets uars etyvian bavshvebis agrzdis uplebaze.iwyeba shelis devna,ciliswameba.sheli samudamod tovebs ingliss da miemgzavreba italiashi.1822 wels,rodesac patara gemit italiis sanapiros gaswvriv mgzavrobda,moulodnelad amovardnili qarishxlis shedegad gardaicvala.
1817 wels sheli aqveynebs lirikul-epikur poemas "islamis ajanyeba"
Sheli berzeni xalxis brzolas tavisuplebisatvis uzgvnis poemas "elada"(1822)
Ganmantavisuplebeli brzolis patositaa sheqmnili misi ert-erti nawarmoebi"gantavisuplebuli promete"(1819)
Poetis italiuri periodisatvis damaxasiatebelia realisturi tendenciebis momzlavreba.am mxriv sayuradgeboa tragedia "chenchi"(1819),romlis patossac aseve tiraniis winaagmdeg brzola warmoadgens.
Revoluciuri zalis gamoyenebas qadagebda sheli tavis daumtavrebel nawarmoebshi"charlz pirveli"
1819 wels poeti qmnis nawarmoebs"anarqiis maskaradi"
Revoluciuri gardaqmnebisatvis brzolas mouwodebs sheli sxvadasxva periodis leqsebshi:"oda tavisuplebisatvis mebrzolt","simgera ingliseli xalxisadmi",poema "piter bel mesame","inglisi 1819 wels",oda tavisuplebas"
Leqshi "oda dasavletis qars"(1819) gamoxatulia alegoria samyaros momavali revoluciuri gardaqmnebisa,xolo leqshi "ozimandias" nachvenebia rom yovelgvar tiranias daviwyeba elodeba.
Shelis lirikuli leqsebisgan,romlebic bunebisadmia mizgvnili,saantologio leqsebia "grubeli","oda torolas"

mea
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 678
დარეგისტრირებულია: 03.03.2009
მდებარეობა: Tbilisi,gurjaani

  პასუხი ციტირებით

mea » 16 ივლ 09, 20:08:49

UILIAM GODVINI(1756-1836)
daibada kalvinisti mgvdlis ojaxshi.ertxans is sasuliero mogvaweobas misdevs,1783 wels chadis londonshi im ganzraxvit rom gaxdes mwerali.aq is upro grmad ecnoba ateistur mozgvrebebs,aqtiurad ebmeba demokratiul mozraobashi,gmobs yvela saxis tiranias.
Am sakitxtan dakavshirebit wers igi traqtats"politikuri samartlianoba"(1793),am nawarmoebshi godvini ayalibebs sazogadoebis socialuri mowyobis sakutar sistemas.akritikebs arsebul socialur struqturas,magram ar cnobs aravitar saxelmwifoebriobas-rac garkveulad anarqizmis qadagebaa.
Am nashromma yvelas yuradgeba miiqcia.wigni yvelaze zviri girda,magram xelosnebi puls agrovebdnen mis shesazenad.
Godvinma ganagrzo mogvaweoba ingliseli xalxis demokratiuli uplebebis dasacavad.amjerad is cdilobda tavisi ideebi gamoexata ara teoriul msjelobashi,aramed upro konkretuli pormit.aseti ganzraxvit igi wers tavis pirvel mxatvrul nawarmoebs-"kaleb uiliamss"(1794).mwerali am romanshi ayenebs sakitxs sazogadoebrivi samartlianobis shesaxeb.romani dramatiulia.nachvenebia fulis zala,romlis sashualebitac yovelgvari ukanonobis chadena sheizleba.

mea
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 678
დარეგისტრირებულია: 03.03.2009
მდებარეობა: Tbilisi,gurjaani

  პასუხი ციტირებით

mea » 18 ივლ 09, 16:16:46

JORJ NOEL GORDON BAIRONI(1788-1824)
Daibada londonshi.1790wels dedas patara jorj baironi eberdinshi mihyavs,xolo erti wlis shemdeg movaleebisgan tavis dasagwevad saprangetshi gaqceuli misi mama gardaicvala da usaxsrebod datova coli da sami wlis vaji.
1798 wels baironi babuis zmis gardacvalebis shemdeg memkvidreobit igebs baironebis meeqvse lordis tituls da mamuls niustedshi,notingemis sagraposhi.
1801 wels baironi miabares aristokratiul skolashi-haroushi.aq gatarebuli wlebi mnishvnelovani etapia baironis msoplmxedvelobis chamoyalibebashi.
1805 wels poeti shedis kembrijis universitetis triniti kolejshi.
1809 wels baironi pirvelad shedis lordta palatashi da ikavebs pirvelsave adgils opoziciis rkamze.
1811-15wlebshi baironi aqveynebs "chaild harolds" da agmosavlur poemebs.sul upro izrdeba ganxetqileba masa da magal sazogadoebas shoris.
1815 wels colad irtavs mis anabel milbenqss.mati qorwineba uigblo gamodga,mat sheezinat qalishvili da qorwinebis wlistavze misi coli bavshvtan ertad mshoblebtan dabrunda da ganqorwineba moitxova.
1823 wlis zapxulshi miemgzavreba saberznetshi,rata monawileoba miigos berzeni xalxis erovnul-ganmatavisuplebel brzolashi turqi dampyroblebis winaagmdeg.leqsebita da iaragit xelshi,tavisi moqalaqeobrivi movaleobis shesrulebisas igupeba jorj baironi.cud amindshi mgzavrobisas cieba sheeyara da gardaicvala.misi guli saberznetshia damarxuli,tviton ki inglishi gadaasvenes da dakrzales.
Poeti italiashi yopnis periodshi wers romans"don juani",romelic daumtavrebelia.
1807 wels gamoscems krebuls sataurit"leqsebi sxvadasxva ambebis gamo",amave wlis shuaxanebshi ukve tavisi gvarit bechdavs mesame krebuls"mocaleobis jami".
Mnishvnelovania leqsi"mister foqsis sikvdilis gamo".mashi baironi sinanuls gamotqvams inglisis koloniata uplebebis cnobili damcvelis,vigebis partiis memarcxene prtis warmomadgenlis poqsis gardacvalebis gamo.
Leqsebshi "netavi viyo udardeli bavshvi","loh na gar","niustedis saabatostan ganshorebisas" baironi ukmayopilebas gamotqvams tanamedrove cxovrebit.
Leqsi"minevras wyevla" gamschvalulia patriotuli patosit.(1811).
Am periodis nawarmoebta shoris mnishvnelovania poema "chaild haroldis mogzauroba"
Baironis suli moqmedebas itxovs,magram realuri pirobebi xels ar uwyobs.am periodshi mis shemoqmedebashi tavs ichens sayoveltao uaryopis suliskveteba.am periodshi man dawera ramdenime poema:
"Giauri"(1813)
"Abidoseli sarzlo"(1813)
"Korsari"(1814)
"Lara"(1814)
"Korintos alya"(1816)
Am poemebs uwodeben agmosavlur poemebs,radgan mati moqmedeba agmosavletis qveynebshi vitardeba.
Napoleonis damarcxeba,reaqciis gamarjveba poetis pirovnul gulistkiviltan ertad mis shemoqmedebashi saintereso gamozaxils poulobs.1814/15 wlebshi baironi qmnis lirikis didebul nimushs-"ebraul melodiebs",wers poemas "shilionis tyve",romelshic agwerilia shilionis cixis dilegshi shvidi wlis ganmavlobashi tanjuli jeneveli respublikaneli fransua bonivaris ambavi,leqshi"soneti shilionis cixisadmi" upro mzlavrad jgers poetis mowodeba tavisuplebisadmi.
Imave wlis bolos baironi mogzaurobs alpebshi,sadac iwyebs dramatuli poemis"Manfredis"weras.
1817wlidan saberznetshi gamgzavrebamde baironi qmnis mraval saintereso nawarmoebs:
"Bepo"(1818)
"tasos chivili"(1817)
"Mazepa"(1819)
"oda veneciisadmi"(1819)
"dantes winaswarmetyveleba"(1821)
"marino faliero"(1821)
"ori foskari"(1821)
"kaeni"(1821)
"samsjavros xilva"(1822)
"brinjaos saukune"(1823)
Baironi agiarebul iqna rovoluciuri romantizmis udides poetad.misi saxeli,shemoqmedeba da saqmianoba sapuzvlad daedo XIX saukunis evropis qveynebshi arsebul mozraobas,romelsac baironizmi ewoda.

mea
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 678
დარეგისტრირებულია: 03.03.2009
მდებარეობა: Tbilisi,gurjaani

  პასუხი ციტირებით

mea » 19 ივლ 09, 12:28:35

UILIAM BLEIKI(1757-1827)
Monawileobas igebda"londonis korespondentta sazogadoebis"mushaobashi,romlis brwyinvale shemoqmedeba daupasebeli darcha tanamedroveobas.sazogadoeba mas icnobda rogorc shesanishnav mxatvars,romelic tvitonve apormebda xolme tavis poetur krebulebs.mas ekutvnis dantes"gvtaebrivi komediis" graviurebi.
Adamianisadmi usazgvro siyvarulitaa gamschvaluli bleikis poezia.
Tavis ert-ert pirvel poetur krebulshi"umankoebis simgerebi"(1789) is gvacnobs tavis filosofias,romelic axlosaa renesansul utopiur naturfilosofiastan.
Leqsebis momdevno krebuli"gamocdilebis simgerebi"(1794),yuradgebas ipyrobs imit rom bleikis adrindeli sixalise sheicvala mzime ganwyobilebit.magram poetis mebrzoli suli gamochnda misi leqsebis wignebshi"safrangetis revolucia"(1791),"amerika"(1793),"albionis qalishvilta xilvani"(1793),aseve prozaul wignshi"samotxisa da jojoxetis qorwineba"(1790)
Uiliam bleikis shemoqmedebashi xshiria uritmo tetri leqsi,poets shemoaqvs metaforebi da xatebi,religiuri elementi misi msoplmxedvelobis arsebiti momentia,magram mistvis religia sustta qomagia.
Bleikis shemoqmedebashi,iseve rogorc miltontan ertmanets taviseburad sheexama mebrzoli meamboxisa da gvtismosavi adamianis msoplmxedveloba.

mea
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 678
დარეგისტრირებულია: 03.03.2009
მდებარეობა: Tbilisi,gurjaani

  პასუხი ციტირებით

mea » 19 ივლ 09, 23:07:47

UILIAM UORDSUORTI(1770-1850)
Leikistebis,anu tbis skolis poeti(tbis skolis poetebi iyvnen uiliam uordsuorti,semiuel teilor kolriji da robert sauti)
Uordsuorti romantizmis ganvitarebis pirveli etapis ert-erti mnishvnelovani poeti.
Poetis shemoqmedeba misi msoplmxedvelobis shesabamisad ganvitarda.
1791-92 wlebshi uordsuorti miemgzavreba parizshi.am periodis shtabechdilebebi da poetis imdroindeli demokratiuli tendenciebi gamoikveta mis poetur krebulebshi"sagamos gaseirneba"(1793) da "mxatvruli chanaxatebi"(1793)
Rodesac saprangetis revolucias sisxlisgvra mohyva,uordsuortis imedebi demokratiuli cvlilebebis mimart pesimizmshi gadadis,rac gamochnda mis dramatul nawarmoebshi "sazgvartan mcxovrebni"(1795-96)
Soplis ubralo cxovreba poetis ziritadi temaa,amis shesabamisad unda iyos poetis mier shercheuli metyvelebac.is unda eyrdnobodes chveulebrivi xalxis enas.amit uordsuorti upirispirdeba xelovnuri metyvelebis mimdevar poetebs.
"lirikuli baladebis"krebuli uordsuortis teoriuli gamonatqvamebis ilustraciaa.igi agwers ubralo xalxis cxovrebas da swuxs patriarqaluri cxovrebis wesis rgvevis gamo.
Leqsebshi "farashi ukanaskneli","zmebi" poeti xatavs glexebis gachirvebas.xolo glexis bavshvebis saxeebi nachvenebia leqsebshi"sabralo siuzenis natvra","chven shvidni vart"
Poetis winaagmdegobebit agsavse buneba gamochnda tavis lirikul-epikur nawarmoebshi"preludi"(1799-1805),romelsac ar aqveynebs.is mxolod poetis gardacvalebis shemdeg gamoqveynda.preludshi agwerilia saprangetis revolucia,gamokvetilia revoluciis gmirebis calkeuli saxeebi.
Poetis shemoqmedebis ganvitareba momdevno etapze pasiur tendenciebs amjgavnebs.am periodidan zlierdeba mis shemoqmedebashi qveynad arsebuli usamartlobisagan ganze gandgomis tendencia.aseti ganwyobitaa sheqmnili misi nawarmoebebi:"oda valdebulebas"(1805-07)
"sonetebi mizgvnili tavisuplebisadmi"(1802-07)
"Londoni-1802weli"
"gaseirneba"(1814)
Uiliam uordsuorts girseuli adgili ukavia rogorc lirikos poets.samyaros taviseburi xedvisatvis man taviseburi poeturi metyvelebac gamoiyena.

mea
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 678
დარეგისტრირებულია: 03.03.2009
მდებარეობა: Tbilisi,gurjaani

  პასუხი ციტირებით

mea » 20 ივლ 09, 1:22:03

ROBERT SAUTI(1774-1843)
Tbis skolis poeti.axalgazrdobisas demokratiuli ideebis mimdevari,mogvianebit devnida rac odnav mainc liberaluri jgeradobisa iyo.
Sauti agprtovanebuli iyo saprangetis revoluciit,oci wlis wers socialur dramas"uot taileri",sadac agwers 1381 wlis glexta ajanyebis ambavs.
1795 wels sauti wers epikur poemas"Jana darki",romelshic gamohyavs saprangetis erovnuli gmiri qali,vinc ingliselebisgan atavisuplebs saprangets.
Shemoqmedebis adreul periodshi sautis calkeul leqsebshic gvxvdeba demokratiuli jgeradobis striqonebi.
Gviandel nawarmoebebshi:"talaba damangreveli"(1801)
"medok"(1805)
"kehamas wyevla"(1810)
"roderik,ukanaskneli guti"(1804)
"paragvauli ambavi"(1825)
sauti feodalur-saeklesio poziciaze dgas,qadagebs bediswerisadmi sherigebas.
sxva nawarmoebebshi is mxars uchers evropis xelmwifeta sagvto kavshirs,mimartuls revoluciuri mozraobebis chasaxshobad.nacionalistur tendenciebs amjgavnebs misi wigni"Nelsonis cxovreba"(1813)

1813 wlidan sauti poet laureatadaa archeuli,mas shemdeg rac am titulze uari ganacxada uolter skotma.am xnidan is inglisis mmartveli klasebis mexotbea.amis magalitia poema"samsjavros xilva"(1821),mizgvnili imjamad gardacvlili tirani mepis jorj mesamis xsovnisadmi.sapasuxod baironma amave sataurit gamoaqveyna gamanadgurebeli satira.momdevno taobebshi sautis memkvidreoba yvelaze nakleb popularulia tvit inglishic ki.
Rogorc cnobilia,baironi tavis nawarmoebebshi sautis winaagmdeg ilashqrebda.sautis shemoqmedebis reaqciuli mimartuleba upirispirdeboda romantizmis mebrzoli frtis ganvitarebas.

mea
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 678
დარეგისტრირებულია: 03.03.2009
მდებარეობა: Tbilisi,gurjaani

  პასუხი ციტირებით

mea » 20 ივლ 09, 11:57:22

JON KITSI(1795-1821)
Inglisuri romantizmis ert-erti saintereso figura.is iyo dabali penebidan gamosuli.amis miuxedavad daamtavra skola da medicinis sheswavla daiwyo,magram male shewyvita yvela sxva saqmianoba da mteli tavisi cxovreba poezias dautmo.
Kitsi adreve uaxlovdeboda demokratiulad ganwyobil kulturis mogvaweta jgups:Li hants,uiliam hezlits,charlz lems,romlebic literaturul kritikashi cnobili arian"Londonel romantikosta"saxelit.isini gaertianebuli iyvnen jurnal "egzeminer"-is garshemo.am jurnalshi 1816 wels daibechda pirvelad kitsis leqsebi.amis shemdeg poeti aqveynebs tavis leqsebis krebuls da poemebs"Endimioni","Hiperioni"
1820wels isedac susti janmrtelobis mqone poetis fizikuri mdgomareoba gauaresda da samkurnalod italiashi gaemgzavra,sadac momdevno wlis dasawyishi gardaicvala.
Kitsis poeturi mogvaweoba mokle periods moicavs,is xuti wlis ganmavlobashi qmnida tavis leqsebs.
"soneti mshvidobaze"asaxavs poetis pozicias mtacebluri omebis winaagmdeg."soneti sheqmnili im dges,rodesac li hanti sapatimrodan gamovida"(1815)adidebs mweralsa da kritikoss hants,romelmac mtavrobis sawinaagmdego gamosvlebisatvis cixeshi ori weli gaatara.
"soneti kostiushkos"(1816)mizgvnilia poloneli patriotis tadeush kostiushkosadmi.
Kitsistvis warsulis magaliti momavlis imedia.asetia leqsi"Robin hudi"(1818),romelshic gamoixata poetis interesi ubralo xalxis tavisuplebismoyvare brzolisadmi.
Kitsi did pativs scemda shotlandieli poetis robert bernsis shemoqmedebas da mas miuzgvna leqsi"robert bernss"(1818).

"silamaze sixarulia marad".am sityvebit iwyeba kitsis poema"endimioni".es nawarmoebi mogvitxrobs imis shesaxeb tu rogor sheuyvarda gmertqal sintias mwyemsi endimioni.kitsi am nawarmoebit adidebs siyvarulis zalas.poema garkveuli protesti iyo arsebuli puritanuli moralis mimartac.nawarmoebi mkacrad iyo gakritikebuli,magram kitsi ganagrzobda mushaobas.igi qmnis daumtavrebel poemas"hiperioni".am poemis ori varianti arsebobs,orive daumtavrebelia.pirveli varianti hiperionis tavgadasavals agwers.meore varianti alegoriaa,mogvitxrobs imis shesaxeb,tu rogor chamoagdo taxtidan ukanaskneli titani gvtaeba hiperioni axalgazrda gvtaeba apolonma.

Kitsis lirika eyrdnoboda bunebis xatovan gadmocemas.misi lirikis shesanishnavi nimushebia"oda bulbuls"(1819)
"oda berznuli vazisadmi"(1819)
"shemodgomas"(1819)
Kitsis ideali silamaze da sikete iyo.asetia misi poeziac,romelis satanadod mxolod momdevno taobebma daapases.

mea
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 678
დარეგისტრირებულია: 03.03.2009
მდებარეობა: Tbilisi,gurjaani

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 20 ივლ 09, 22:54:49

Migel De Servantesi(1547-1616).

uudidesi namushevari: ''maxvilgonieri aznauri Don Kixot Lamancheli.''
Daibada espanetshi,kerdzod alkada- de-enaresshi,gardaicvala madridshi,espanetshi.
dzalian mcire cnobebia mwerlis bavshvobis shesaxeb shemorchenili. Igi dzalian garib ojaxshi izrdeboda.migels 2 da - luiza da andrea, da 1 Dzma rodrigo hyavda.
migels dzalian uyvarda quchis momgerlebis mosmena, moxetiale msaxiobta warmodgenebis yureba,agrovebda nabejd qagaldta faratinebs, interesit da xarbad kitxulobda yovel najgabn striqons.fiqroben rom mweralma dawkebiti ganatleba tavis mshobliur qalaqshi miigo da shemdeg shevida salamankas universitetshi umaglesi ganatlebis misagebad. . Salamankashi dgesac uchveneben adgils,sadac migelma savaraudod studentobis wlebi gaatara. 1560-1568 wlebshi servantesebis ojaxi madridshi cxovrobda. Ufrosi vaji Rodrigo mefis jarshi msaxurobda,flandriashi. 1568 wels servantesi cnobili humanistis xuan lopes de oiosis moswavlea.oiosma migelic tan waiyvana,roca mefis karze miiwvies. 1569 wels mwerali espanur samartals romshi gaeqca.,sadac igi kardinal giulio akvavitas kamerdinerad mushaobda . 1571 wels neapolshi stacionirebul espanur samxedro nawils sheuertda. Mattan ertad lepantos brdzolashi miigo monawileoba da marjvena xeli dakarga.citatebi: ''arian adamianebi,romeltac latinuris codna xels ar ushlit,rom virebad darchnen''.

''yovel gorsac daudgeba wminda martinis dge(dge roca gorebs klaven)''

''ar arsebobs iseti cudi wigni,romelshic ar moidzebnebodes raime chkuis saswavlebeli.''

''araferi ise iafi ar jdeba,rogorc tavazianoba da araferi iseti dzvirad ar fasobs rogorc tavazianoba''.

''siyvaruls iseti satvale uketia,romlitac spilendzi oqrod gechveneba,sigaribe simdidred ,xolo cecxlis naperwklebi margalitebad.''.

''brdzolashi migebul chrilobas mxolod sheni amagleba tu sheudzlia da damdableba arasodes''.

''istoria - chveni qmedebebis sagandzuria, warsulis mowme, awmyostvis magaliti, momavlis ganmafrtxilebeli.''

aqve patara siaxles getyvit,arctu ise axals. gamokitxvis statistikit ''don kixoti'' meore adgilzea wakitxvis mixedvit bibliis shemdgom. )

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 21 ივლ 09, 9:42:35

John grifit cheini,anu fsevdonimit Jack London daibada 12 ianvars, 1876 wels San_Franciskoshi kaliforniashi,gardaicvala 22noembers,1916 wels glen elenshi,kaliforniashi.
Janri:satavgadasavlo romanebi.
Mgmdinareoba: kritikuli realizmi.


jack londonis deda flora uelmani shedzlebuli amerikelis shvili iyo,mama moxetiale irlandieli ,astrologiis profesori chani. Mamam dabadebamde miatova da arc gazrdis shemdeg ar ucvnia tavis shvilad. Jaki misma maminacvalma jon londonma agzarda. Jons 2 mcirewlovani gogona hyavda, romlebic mibarebuli hyavda obolta tavshesafarshi. Joni dzalian ketili da shromismoyvare iyo,magram ojaxi mainc xelmokled cxovrobda.
jaki gazetebs hyidida mecadineobis dawkebamde da mis merec dawkebit klasebshi. Bevrs kitxulobda,magram samkitxveloshi,radgan ar hqonda sashualeba wigni eyida. Cota xans konservebis qarxanashi mushaobda, mere xamanwkebis damjeri
mekobre gaxda da gaecno im velur da gabedul cxovrebas,razec amdens kitxulobda wignebshi. mezgvauri kvlav qarxnis mushad iqca da am dros dawera pirveli ''taifuni iaponiis napirtan'', san-franciskos gazetis ''koli'' mier gamocxadebuli konkursistvis. Am motxrobam pirveli jildo miigo,ramac mwerali waaqeza,magram gazetma misi meore motxroba ar miigo da jakis shemoqmedeba sheferxda cota xnit. 1894 wels ekonomikurma krizisma jak londoni umushevari datova da male is mawanwalad iqca.am periodshi igi cixeshic ki moxvda. Am yvelaferma mwerali socialistad aqcia da 1896wels igi socialistur partiashi shevida.man daiwko filosofiis,politikuri ekonomikisa da politikis sheswavla. Jaki kvlav ocnebobda mwerali gamxdariyo,magram am saqmeshi xelmocarulad chatvala tavi da wavida alaskashi oqrosmadzieblad. Iq erti weli cxovrobda,ukan kvlav garibi da xelcarieli dabrunda,magram iq cxovrebam mwerals gamocdileba shemata: ''-kolondaikshi me vpove chemi tavi,-ambobs igi,-iq yvela sdums.yvela fiqrobs. Iq tqven gimushavdebat swori tvalsazrisi cxovrebaze. Iq gaformda chemi msoflmxedvelobac.''

cxovrebis sidzneleebtan da gazetis redaqciebtan brzolam tavisi shedegi mainc gamoigo da jek londonma miagwia tavis mizans - gaxda mwerali. 1899 wels san franciskos jurnalma ''over land manzlim'' gamoaqveyna misi chrdilouli motxroba ''mattvis vinc gzashia''. Amas shemdeg sxva motxrobebic mohyva,romlebic ''chrdiloetis odiseastan'' ertad gamoica 1900 wels da am krebuls ewoda ''mglis shvili''. Male jek londoni saxelovani mwerali gaxda. Pirvel krebuls mohyva sxvebic chrdiloetis temaze ramdenime krebuli: ''mis winaparta gmerti da sxva motxrobebi''(1901), ''yinvis shvilebi''(1902), ''adamianis rwmena da sxva motxrobebi''(1904), ''qalis sidzulvili''(1906), ''sicocxlis siyvaruli da sxva motxrobebi''(1906), ''dakarguli saxe''(1910), ''smokbeliu''(1912). Chrdiloets miudzgvna romani ''tovlis asuli''(1902), agretve vrceli motxrobebi ''winaparta dzaxili(1903) da ''tetri eshvi''(1906).

mwerlis udidesi nashromia romani ''Martie ideni'',romelshic tavi moiyara mwerlis cxovrebiseulma gamocdilebam, misma naazrevma da gancdilma, piradma da sazogadoebrivma.tviton avtorsac ar uaryvia,rom martin ideni tavad mwerlis msgavsebaa. ''martin ideni'' kritikuli realizmis sauketeso nimushia da uaxlovdeba maqsim gorkis, suinbernis, stivensonis da sxva didi realistebis shedevrebs!
Miuxedavad agiarebisa,londoni kvlav gachirvebuli da miuxedavad axlobel adamianebtan uriertobisa,kvlav shinaganad chaketil da martoxela kacad rcheboda. Amas tan daerto avadmyofobac da rogorc fiqroben morfis gadacharbebuli dozit tavi moikla 1916 wlis 22 noembers.


ბოლოს დარედაქტირდა: ZUZUKELA (21 ივლ 09, 13:28:49), სულ რედაქტირებულია 2 ჯერ

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

ლიტერატურა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum