უალკოჰოლო სასმელების ისტორიები


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

უალკოჰოლო სასმელების ისტორიები

tiko » 10 ივლ 09, 9:20:22

am temashi vwert ualkoholo sasmelebis istoriebs, mattan dakavshirebul saintereso faqtebsa da receptebs. pirveli iqneba yava.


istoria
yavis xe

Yava - es aris fartod gavrcelebuli mastimulirebeli sasmeli, romelic yavis xis moxaluli marcvlebisgan. Yavis gamoyeneba daiwyes mecxre saukuneshi, rodesac is agmoachines etiopiis ert-ert mtian raionshi. Iqidan yava gavrcelda egviptesa da iemenshi, xolo metxutmete saukuneshi sparsets, turqetsa da samxret afrikasac miagwia. Musulmanuri samyarodan yava italiashi moxvda, shemdeg ki evropis danarchen nawilshi da amerikashi. Dgeisatvis yava ert-erti yvelaze gavrcelebuli sasmelia msoflioshi.
Yavis nayofi shecavs yavis marcvlebs, romlebic izrdebian sxvadasxva saxis maradmwvane buchqebze. Ori yvelaze gavrcelebuli saxeoba aris Coffea canephora (aseve cnobilia rogorc Coffea robusta) da Coffea arabica. Isini izrdebian latino amerikashi, samxret agmosavlet aziasa da afrikashi. Momwifebul nayofs krefen, amushaveben da ashroben. Marcvlebi ixaleba mxolod mas shemdeg rac isini garkveul fizukur da qimiur cvlileebs ganicdian. Marcvelebi ixaleba sxvadasxva xarisxit, es damokidebuli sasruvel aromatze. Yavis momzadeba da warmodgena uamravi metoditaa shesadzlebeli.
Yava mnishvnelovan rols tamashobda sxvadasxva sazogadoebashi, istoriis ganmavlobashi. Afrikasa da iemenshi yava gamoieyeneboda religiur ceremoniebze. Shedegad etiopiis eklesiam akrdzala yava imperator menelik II-is mefobamde. Yava akrdzaluli iyo otomanebis imperiashi, turqetshi me-17 saukuneshi. Es gamowveuli iyo evropashi mimdinare politikuri movlenebit.
Inglisshi sityva yavis gamoyeneba daiwyes 1600-ian wlebshi. Sityva warmoishva italiuri sityva caffe-gan, romelic tavis mxriv warmoishva otomanur turquli enidan - kahveh, da arabuli - qahwa-sgan. arabuli sityvis warmoshoba saechvoa; is shesadzloa wamosuliyo samxret etiopiis erteul Kaffadan(samefo Kaffa).
Mas shemdeg rac yava italiashi moxvda Vachrobis ganvitarebam, veneciasa da samxret afrikashi, egvipteshi, axlo agmosavletshi, shemoitana uamravi saqoni veneciis portshi, yavis chatvlit. Veneciidan yava evropis danarchen nawilshic gadaitanes. Yava ufro fartod agiares mas shemdeg, rac qristianul sasmelad chatvales, es ki romis papis klimenti VIII-is damsaureba iyo 1600 wels. Pirveli yavis saxli gaixsna italiashi 1645 wels, holandielebi iyvnen pirvelebi vinc moaxdines yavis farto masshtabiani importi. Holandielebi aseve iyvnen pirvelebs shoris vinc miigo arabebis gamowveva mouxalavi marcvlebis eqsportirebis akrdzalvastan dakavshirebit., rodesac Piter van de brokma pirvelad chaitana kontrabandis saxit norchi marcvlebi adenidan evropashi 1616 wels; mogvianebit holandielebs marcvlebi chamohqonda kundzulebidan java da ceiloni. Yava safrangetshi 1657 wels shevida, xolo avstriasa da polonetshi venis brdzolis shemdeg 1683 wels, mashin yava waartves damarcxebul turqebs.
Rodesac yavam samxret amerikas miagwia, kolonizaciis periodshi, dasawyisistvis ar iyo iseti warmatebuli rogorc evropashi. Revoluciis dros amerikashi yavaze motxovna imdenad gaizarda, rom dilerebi idzulebulebi gaxdnen sheenaxat arasakmarisi maragebi da moematebinat fasi. Omis shemdeg 1812 wels, im dros rodesac didma britanetma droebit dakarga chais importze ufleba, amerikashi yavisadmi simpatia ufro gaizarda )


ბოლოს დარედაქტირდა: tiko (10 ივლ 09, 9:31:52), სულ რედაქტირებულია 1 ჯერ

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 10 ივლ 09, 9:22:05

The Kentucky coffee tree
<yavis xe Kentucky
Kentuckys xis nayofi
<kentuckys xis nayofi.

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 10 ივლ 09, 9:24:04

Xsnadi yavis gamogoneba
Es sheufasebeli sachuqari gagviketa chven shveicarelma qimikosma maqs morgenshtalerma. Tavisi gamogoneba warudgina publikas 1938 wels. Tumca gansaktrebuli warmateba mis gamogonebas ar hqonia, radgan eqspertebma is ugemurad da araaromatulad miichnies. Xsnadma yavam warmatebas meore msoflio omis dros miagwia. Sasmeli romelic shesadzlo iyo sangaridan amousvlelad, swrafad moemzadebinat, satanadod daafases frontze. Kompaniam, sadac gamomgonebeli mushaobda, kontraqti gaaforma amerikis jariskacebistvis yavis miwodebastan dakavshirebit. Xolo saxlshi dabrunebis shemdeg yofilma jariskacebma agmoachines, rom am sasmelis gareshe vegar gadzlebdnen. Shedegad ki miviget is, rom dgeisatvis fartodaa gavrcelebuli xsnadi yava

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 10 ივლ 09, 9:25:08

Saintereso faqtebi yavastan dakavshirebit
• Qronikebis tanaxmad XVI saukuneshi mefe gustav Ima axalgazrda tyup dzmebs sikvdilit dasja sheucvala samudamo sasjelit. Magram im pirobit, rom sicocxlis bolomde erti matgani dalevda mxolod chais, xolo meore – mxolod yavas. Es piroba imistvis dades rom gaerkvia, romeli sasmeli ufro mavnebeli iyo, radgan am sasmelebis momakvdinebel moqmedebashi aravis epareboda echvi. Ase rom dzmebs unda ecxovrat am pirobit da yoveldge igebdnen tavis ulufa sasmels. Txroba did xans rom ar gagrdzeldzes vityvi, rom dzmebma icocxles did xans. Chais msmeli dzma gardaicvala 83 wlis asakshi, xolo otxi wlis shemdeg gardaicvala meore dzmac. Swored amis shemdeg, rogorc shvedebi irwmunebian, yava gaxda titqmis nacionaluri sasmeli shvedetshi.
• Yavis safqvavi gamoigona londonelma mchedelma 1665 wels
yavis safqvavi


• Iohan sebastian bachma germaneli poetis pikanderas leqsze dawera “yavis kantata”. Xolo yavis moyvaruli bethoveni, imdenad skrupulozuli iyo, rom yavis momzadebisas titoeul chiqashi 64 marcvals itvlida da ise yrida.
• Volteri dgeshi 50 chiqa yavas svavda
• Saberdznetsa da turqetshi yavas tradiciis tanaxmad pirvelad ufross miartmeven.
• 10 saukunemde yava itvleboda sachmelad da ara sasmelad. Etiopelebi urevdnen yavis marcvlebs cxovelur cximshi, burtebad agorglebnen da xangrdzlivi mgzaurobis dros chamdnen.
• Miuxedav titulisa da mdgomareobisa, safrangetis mefe ludoviko XV tviton imzadebda yavas, radgan ar andobda am saqmes tavis mzareulebs.

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 10 ივლ 09, 9:29:36

receptebi
yava egvipturad - rogorc sxva arabul qveynebshi, egvipteshic yava 13-14 saukuneebshi shevida. Dgeisatvis ki arc erti seriozuli shexvedra, tu megobruli saubari, ar tardeba yavis gareshe. Rogorc wesi, aw tavas patara uyuro faifuris chiqebshi asxavne, tevadoba 45 ml. Yava egvipturad shemdegnairad mzaddeba: dasawyisistvis dugdeba wyali, romelsac umateben axalmoxalul dafqvil yavas. Sasmeli miiyvaneba adugebamde, shemdeg gadmovigebt cecxlidan da frtxilad movurevt. Chiqashi chamoisxmeba warmowmnili wafi xolo sasmeli isev cexlze daidgmeba
yava arabulad – yavis mosadugelshi (daaxloebit 100ml moculobis) deben shaqris nachers da asxaven 80 ml wyals. Shemdeg chyrian shignit 2 ch.k. dafqvil yavas. Aureven da isev cecxlze dgamen, mihyavt adugebamde. Cecxlidan gadmodgmis mere avseben madugaras wylit da meored mihyavt adugebamde.
Yava varshavurad - 50 g. cxel wyalshi shevuriot cxeli rdze ise, rom chiqa gaivsos, da gemovnebit chavyarot shaqari. Avadugot. Adugebuli yava odnav shevanjgriot, rom qafi mivigot, shemdeg ki mivirtvat.
Yava romit - Chiqashi davamatom cota romi da shesqelebuli rdze shaqrit.
Yava mineraluri wylit - Tkbil gaciebul rdzian yavas (shaqari gemovnebit) davumatot amave raodenobit mineraluri wyali.
Yava mokko aktivi - Amzadeben dzalian magar shav yavas (naxevar litr wyalze 40-50 g. naturaluri yava) da cxel yavas filtraven steriluri bambit an filtris qagaldit, umateben limonis wvens, or-sam sufris kovz tafls. Svamen patara finjnebit.
Yava frangulad - Momzadebul magar yavas filtraven da odnav marils umateben, shemdeg asxaven hiqebshi, titoeulshi umateben cotaoden koniaks. Shaqari gemovnebit.
Yava chexurad - Es sasmeli mzaddeba yavisa da rdzis sherevit, proporcia 2:1. shaqari gemovnebit.
Yava italiurad - Yavas amzadeben ara wylit aramed rdzit, xolo shaqari miaqvt calke.

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 11 ივლ 09, 1:21:06

+1

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))

  პასუხი ციტირებით

medik! » 15 ივლ 09, 19:44:43

Au magaria tik, yochag Ise yavas limnis wvensac umateben, rom kofeinis 7emcveloba dauqveitdes, magram me aq v7vebi momewona, kai temaa. . .

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

N_B_K » 15 ივლ 09, 19:46:18

კოდი: < >
medik bolojer gaftxileb, piradi saxis cerilebi piradshi micere xolme.

_________________
Fuck Google, Ask Me!

N_B_K
Veterani
 
პოსტები: 6745
დარეგისტრირებულია: 06.01.2009
მდებარეობა: ???????
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა nika@f1.com.ge ნამდვილი სახელი: ???? ოპერატორი: geocell

  პასუხი ციტირებით

moira » 07 ივნ 10, 14:27:03

istoriis ra gitxrat exla ki gitqvamt hoda cveuleba an rame pontis gamo cotas movcrupav ,ise ar miyvars dasalevi da ase shemdeg

moira
Maspinzeli
 
პოსტები: 7419
დარეგისტრირებულია: 31.01.2009

  პასუხი ციტირებით

moira » 07 ივნ 10, 14:28:12

ui yavazea saubari? hooe g sxav saqmea yavas en raodenobit magram chemi receptit marto sxvisi modugebuli ar miyvars ar ician modugeba daa

moira
Maspinzeli
 
პოსტები: 7419
დარეგისტრირებულია: 31.01.2009


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

სამზარეულო

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum