შიდა ქართლი


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
    პასუხი ციტირებით

შიდა ქართლი

ZUZUKELA » 24 აპრ 12, 11:49:50

Shida qartli, rogorc istoriuli provincial, lixis qedsa da mdinare aragvs shoris mdebareobs. Misi fartobi samxret osetianad 5770kv.km-s, mosaxleoba 464 000kacia. Hava zomierad tbili da teniania(zoggan mshrali).shida qartlis landshafti mravalferovania.
[img] http://s019.radikal.ru/i603/1204/f7/04ffcda33ec7.jpg [/img]
Shida qartlis shemadgenlobashi saqartvelos kanonmdeblobit shedis shemdegi administraciuli erteulebi:
 Qalaqi cxinvali
 Goris municipaliteti
 Kaspis municipaliteti
 Qarelis municipaliteti
 Xashuris municipaliteti
 Javis municipaliteti

Shida qartlshi 372 dasaxlebuli punqtia da mat shoris 5 qalaqi:
 Gori
 Kaspi
 Qareli
 Cxinvali
 Xashuri

2daba:
 Surami
 Agara
366 sofeli.
Shida qartli aris itoriul-geografiuli mxare agmosavlet saqartveloshi. Misi adrindeli saxelia zena sofeli. Shida qartli istoriulad moicavda teritorias, romelic shemofargluli iyo: agmosavletit – aragvit, chrdl. – kavkasionit, dasavletit – lixis qedit, samxretit – trialetis qedit. Shida qartlis mtkvris samxretit mdebare nawils gaRmamxars uwodebdnen.amsze gaavali mdinareebi – dzama, tana, Tedzami da kavTura qveda nawilshi mcire dablobebs qmnian.mtkvris crdiloetit ki doglauris, tirifonis da muxranis sakmaod vrceli velebia, romlebsac seravs mdinareebi: agmosavleTis frone, liaxvi, lexura, qsani da aragvi. Aseve shida qartlshi moedineba samkurnalo wylebi da sufTa wyaros wylebi.

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

საქართველო

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum