ლევან სანიკიძე


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
    პასუხი ციტირებით

ლევან სანიკიძე

ZUZUKELA » 23 აპრ 12, 1:49:20daibada : 1925 w
gardaicvala : 29.01.2001 w


levan sanikiZe daibada 1925 wels raWaSi, ambrolauris raionis sofel bugeulSi. mama, daviT sanikiZe, kolmeurneobis buRalteri, warmoSobiT guriidan iyo. deda, nino gelovani, aznauruli Camomavlobisa iyo.
levan sanikiZem daamTavra wulukiZis saxelobis quTaisis pedagogiuri institutis istoriuli fakulteti. iyo s. yauxCiSvilis aspiranti. omis periodSi sami weli jarSi imsaxura. 28 wlis asakSi daicva sakandidato disertacia. 1966 wels daicva sadoqtoro disertacia da mieniWa profesoris wodeba.
1975 wlidan Tbilisis saxelmwifo universitetis Zveli msoflios istoriis kaTedris gamged moiwvies.
1956 wels gamoqveynda misi pirveli piesa ''gaius grakxusi", romelic 1957 wels daidga. amas garda, mas hqonda piesebi ''medea", ''spartaki", ''quTaTurebi", romlebic didi warmatebiT idgmeboda qarTuli Teatrebis scenebze.
1976-81 wlebSi gamoqveynda l. sanikiZis saqveynod cnobili da aRiarebuli mxatvrul-dokumnturi Txzuleba ''uqarqaSo xmlebi", romelmac ramdenime gamocemas gauZlo. levan sanikiZis kalams ekuTvnis aseve popularuli wignebi: ''antikuri qveynebis istoria", ''ambavi kolxi asulisa", ''romis imperia", ''mariusi da sula", ''kverTxi eSmakTa", ''keisariada", ''samas-samasi", ''aleqsandre makedoneli", ''giorgi saakaZe", ''deda istoria", ''daviT aRmaSenebeli", ''Tamariani", ''savedrebeli giorgi aTonelisa", ''mesame dasis saqarTvelo", ''wigni mowameTa", ''pontoelni", ''mkvleloba xobis wylis piras", ''punikuri omebi".
levan sanikiZis Semoqmedebas ekuTvnis aseve: piesebi da werilebi.
levan sanikiZe gardaicvala 2001 wlis 29 ianvars, 77 wlis asakSi. dakrZalulia veris sasaflaoze, eklesiis SesasvlelTan.

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

ლიტერატურა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum