ჯოკერი ფულზე


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

ჯოკერი ფულზე

სტუმარი » 02 ნოე 11, 19:26:16

zogadi samomxmareblo cesebi

cinamdebare cesebi carmoadgens chvens saitze momxmarebelta registraciis, kompaniis mier organizebul tamashebshi monacileobis da zogadad servisebtan cvdomis cinapirobas.

asakobrivi shezghudva
Opera-bet.com-is mier organizebul azartul tamashebshi monacileobis migheba sheudzliat 21 cels gadacilebul pirebs. fasian tamashobebshi shemchneuli 21 clamde pirebi samudamod daiblokebian chvens sistemashi shemosvlisagan.

ramodenime fanjris gaxsnis cesi
jokeris tamashis specifikidan gamomdinare, jerjerobit izghudeba mimdinare tamashisatvis ertze meti fanjris ganxsnis shesadzlebloba.

fsonis dadebis cesi
motamasheebis magidaze ganacilebis shemdeg, motamashes, romelic e.c. ‘fof–afze’ (pop-up) daacveba ghilaks ‘tamashis dacyeba’, balansidan chamoeჭreba shercheuli fsonis shesabamisi odenobis tanxa, romelic gaiyineba mimdinare tamashis dasrulebamde, anu shedegis dafiqsirebamde.

drois limiti
titoeul motamashes erti svlis gasaketeblad edzleva 30 cami. aseti shezghudva dacesebulia tamashis xangrdzlivobis gonivruli charchoebis shenarchunebis miznit.
dacesebuli drois amocurvamde ramodenime camit adre sistema xmovani signalit atyobinebs motamashes, rom misi svlaa. tu motamashe am drois amocurvamde ar gaaketebs svlas, mashin programa tavad chava karts mis magivrad. am momentidan 2 cutis ganmavlobashi sistema motamashis nacvlad aketebs svlebs da 2 cutis shemdeg mis magivrad tamashs agrdzelebs ‘boti’.

tamashis datovebis cesebi
Opera-bet.com is sistemashi chadebulia magidis daxurvisa da servertan kavshiris cyvetis mizezis amocnobis funqcia. tu motamashes garkveuli mizezit sheucyda kavshiri servertan, progarama mas elodeba 2 cuti tamashshi dasabruneblad da am motamashis gascvriv gamochndeba kavshiris sheferxebis aghmnishvneli citeli nishani 2 cutiani taimerit. 2 cutis gasvlis shemdeg ki motamashis nacvlad tamashs uertdeba ‘boti’, ris shesaxebac ecnobebat darchenil motamasheebs.
nebimieri motamashe, romelic tovebs tamashs, itvleba bolo adgilze gasulad da mis mier dadebuli fsoni rcheba tamashshi (shesabamisad es tanxa ar dabrundeba mis balansze). tamashshi shemosuli ‘botis’ tamashis shedegis miuxedavad es adgili mainc bolod miichneva da mas saprizo fondze pretenzia ar aqvs.
im shemtxvevashi tu magidas datovebs ori motamashe, tamashi gagrdzeldeba mxolod mimdinare darigebis shedegis dafiqsirebamde. amis shemdeg tamashi sruldeba, xolo saprizo fondi nacildeba darchenil or motamasheze, mimdinare qulebis shesabamisad.

tamashis sakomisio
rogorc tamashis organizatori, Opera-bet.com itovebs uflebas daacesos da gansazghvros tamashis sakomisio saprizo fondis 15%–mde odenobit.

shemtxveviti dashvebis sistema da individualuri magidebi
gaitvaliscinet, rom chveni sistema uzghudavs motamashes nacnobtan ertad ert da imave magidaze moxvedris shanss, rac, albat xvdebit, pirvel rigshi momxmareblebis interesebidan gamomdinareobs. motamasheta usafrtxoebis miznit, magidaze chans mxolod motamasheta pirobiti saxelebi Player 1, Player 2, Player 3, Player 4. motamasheta realuri saxelebi gamochndeba mxolod tamashis dasrulebisas (dacvrilebiti informacia shemtxveviti dashvebis sistemaze ixilet aq). paralelurad, monitoringis jgufi permanentulad akvirdeba magidebze mimdinare tamashebis msvlelobebs.
nebismier motamashes sheudzlia aseve tavad sheqmnas individualuri magida, romelzec ar gavrceldeba msgavsi shezghudvebi. aset magidas mieniჭeba kodi da paroli, romelsac motamashe (magidis mflobeli) tavad gauziarebs im momxmareblebs, vistan ertadac surs tamashi. Opera-bet.com ar ucevs monitorings individualur magidebtan mimdinare tamashebs da, shesabamisad, nebismieri saxis taghlitobis precendentebze an/da mat shedegebze pasuxismgebloba ekisrebat ushualod konkretul individualur magidastan organizebul tamashshi monacile pirebs.

taghlitobis sacinaaghmdego politika
motamashes, romelic shemchneul iqneba taghlitobis mcdelobashi, droebit sheezghudeba Opera-bet.com-is servisebtan cvdoma. Opera-bet.com-is monitoringis jgufi mudmivad akvirdeba mimdinare tamashebs, rata aghmoifxvras msgavsi shemtxvevebi.

samartliani tamashi
iqneba es realur tu virtualur fulze tamashi, mogicodebt etikuri da samartliani qcevisaken. araetikur an taghlitur qmedebashi shemchneul motamasheebs, aseve raime saxis finansur maqinaciashi eჭvmitanil pirebs, gaeyinebat balansze arsebuli tanxa da droebit an samudamod sheezghudebat sistemastan cvdoma.

turnirebi
fasian turnirshi monacileobisatvis registrirebuli motamashe registraciisas ixdis turniris ‘bai in’-s (buy-in), romelic ar eqvemdebareba dabrunebas turnirze ar gamocxadebis shemtxvevashi.

shesadzlo gaumartaobebi
teqnikuri mizezebit ganpirobebuli, tamashtan an zogadad servertan cvdomis sheferxebebis shemtxvevashi, yvela mimdinare tamashi chaitvleba gauqmebulad da motamasheebss aghudgebat mimdinare tamashamde mat balansze ricxuli tanxebi. tu xarvezebi dafiqsirda turniris mimdinareobisas, turniris saprizo fondi tanabrad gadanacildeba am momentistvis turnirshi darchenil yvela motamasheze.

Opera-bet.com itovebs zemot aghnishnul cesebis nebismier dros gadaxedvis an shecvlis uflebas.

OPERA-BET.COM


ბოლოს დარედაქტირდა: სტუმარი (02 ნოე 11, 19:27:58), სულ რედაქტირებულია 1 ჯერ

სტუმარი

 

  პასუხი ციტირებით

LADY GAGA » 02 ნოე 11, 19:26:55

DGES GAICEMA BIG-BONUSI

zogadi samomxmareblo cesebi

cinamdebare cesebi carmoadgens chvens saitze momxmarebelta registraciis, kompaniis mier organizebul tamashebshi monacileobis da zogadad servisebtan cvdomis cinapirobas.

asakobrivi shezghudva
Opera-bet.com-is mier organizebul azartul tamashebshi monacileobis migheba sheudzliat 21 cels gadacilebul pirebs. fasian tamashobebshi shemchneuli 21 clamde pirebi samudamod daiblokebian chvens sistemashi shemosvlisagan.

ramodenime fanjris gaxsnis cesi
jokeris tamashis specifikidan gamomdinare, jerjerobit izghudeba mimdinare tamashisatvis ertze meti fanjris ganxsnis shesadzlebloba.

fsonis dadebis cesi
motamasheebis magidaze ganacilebis shemdeg, motamashes, romelic e.c. ‘fof–afze’ (pop-up) daacveba ghilaks ‘tamashis dacyeba’, balansidan chamoeჭreba shercheuli fsonis shesabamisi odenobis tanxa, romelic gaiyineba mimdinare tamashis dasrulebamde, anu shedegis dafiqsirebamde.

drois limiti
titoeul motamashes erti svlis gasaketeblad edzleva 30 cami. aseti shezghudva dacesebulia tamashis xangrdzlivobis gonivruli charchoebis shenarchunebis miznit.
dacesebuli drois amocurvamde ramodenime camit adre sistema xmovani signalit atyobinebs motamashes, rom misi svlaa. tu motamashe am drois amocurvamde ar gaaketebs svlas, mashin programa tavad chava karts mis magivrad. am momentidan 2 cutis ganmavlobashi sistema motamashis nacvlad aketebs svlebs da 2 cutis shemdeg mis magivrad tamashs agrdzelebs ‘boti’.

tamashis datovebis cesebi
Opera-bet.com is sistemashi chadebulia magidis daxurvisa da servertan kavshiris cyvetis mizezis amocnobis funqcia. tu motamashes garkveuli mizezit sheucyda kavshiri servertan, progarama mas elodeba 2 cuti tamashshi dasabruneblad da am motamashis gascvriv gamochndeba kavshiris sheferxebis aghmnishvneli citeli nishani 2 cutiani taimerit. 2 cutis gasvlis shemdeg ki motamashis nacvlad tamashs uertdeba ‘boti’, ris shesaxebac ecnobebat darchenil motamasheebs.
nebimieri motamashe, romelic tovebs tamashs, itvleba bolo adgilze gasulad da mis mier dadebuli fsoni rcheba tamashshi (shesabamisad es tanxa ar dabrundeba mis balansze). tamashshi shemosuli ‘botis’ tamashis shedegis miuxedavad es adgili mainc bolod miichneva da mas saprizo fondze pretenzia ar aqvs.
im shemtxvevashi tu magidas datovebs ori motamashe, tamashi gagrdzeldeba mxolod mimdinare darigebis shedegis dafiqsirebamde. amis shemdeg tamashi sruldeba, xolo saprizo fondi nacildeba darchenil or motamasheze, mimdinare qulebis shesabamisad.

tamashis sakomisio
rogorc tamashis organizatori, Opera-bet.com itovebs uflebas daacesos da gansazghvros tamashis sakomisio saprizo fondis 15%–mde odenobit.

shemtxveviti dashvebis sistema da individualuri magidebi
gaitvaliscinet, rom chveni sistema uzghudavs motamashes nacnobtan ertad ert da imave magidaze moxvedris shanss, rac, albat xvdebit, pirvel rigshi momxmareblebis interesebidan gamomdinareobs. motamasheta usafrtxoebis miznit, magidaze chans mxolod motamasheta pirobiti saxelebi Player 1, Player 2, Player 3, Player 4. motamasheta realuri saxelebi gamochndeba mxolod tamashis dasrulebisas (dacvrilebiti informacia shemtxveviti dashvebis sistemaze ixilet aq). paralelurad, monitoringis jgufi permanentulad akvirdeba magidebze mimdinare tamashebis msvlelobebs.
nebismier motamashes sheudzlia aseve tavad sheqmnas individualuri magida, romelzec ar gavrceldeba msgavsi shezghudvebi. aset magidas mieniჭeba kodi da paroli, romelsac motamashe (magidis mflobeli) tavad gauziarebs im momxmareblebs, vistan ertadac surs tamashi. Opera-bet.com ar ucevs monitorings individualur magidebtan mimdinare tamashebs da, shesabamisad, nebismieri saxis taghlitobis precendentebze an/da mat shedegebze pasuxismgebloba ekisrebat ushualod konkretul individualur magidastan organizebul tamashshi monacile pirebs.

taghlitobis sacinaaghmdego politika
motamashes, romelic shemchneul iqneba taghlitobis mcdelobashi, droebit sheezghudeba Opera-bet.com-is servisebtan cvdoma. Opera-bet.com-is monitoringis jgufi mudmivad akvirdeba mimdinare tamashebs, rata aghmoifxvras msgavsi shemtxvevebi.

samartliani tamashi
iqneba es realur tu virtualur fulze tamashi, mogicodebt etikuri da samartliani qcevisaken. araetikur an taghlitur qmedebashi shemchneul motamasheebs, aseve raime saxis finansur maqinaciashi eჭvmitanil pirebs, gaeyinebat balansze arsebuli tanxa da droebit an samudamod sheezghudebat sistemastan cvdoma.

turnirebi
fasian turnirshi monacileobisatvis registrirebuli motamashe registraciisas ixdis turniris ‘bai in’-s (buy-in), romelic ar eqvemdebareba dabrunebas turnirze ar gamocxadebis shemtxvevashi.

shesadzlo gaumartaobebi
teqnikuri mizezebit ganpirobebuli, tamashtan an zogadad servertan cvdomis sheferxebebis shemtxvevashi, yvela mimdinare tamashi chaitvleba gauqmebulad da motamasheebss aghudgebat mimdinare tamashamde mat balansze ricxuli tanxebi. tu xarvezebi dafiqsirda turniris mimdinareobisas, turniris saprizo fondi tanabrad gadanacildeba am momentistvis turnirshi darchenil yvela motamasheze.

Opera-bet.com itovebs zemot aghnishnul cesebis nebismier dros gadaxedvis an shecvlis uflebas.

LADY GAGA
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

LADY GAGA » 02 ნოე 11, 19:27:26

ME UNDA DAVIWYO AQ TAMASHI DZAAN SAINTERESOA

LADY GAGA
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

MAQSIMUSA » 12 დეკ 11, 20:42:07

gamarjobat! xom ver gamcemt pasuxs am suratze ra xdeba chemi gadagebulia roca ase moxda metiton gadauge ekrans, bolo kaci var da ertianebi agar daariges pirdapir gavida vigac siri premiaze da samasi momishala,aseti shemtxveva ras sheidzleba ro davabralot?

MAQSIMUSA
Forumeli
 
პოსტები: 199
დარეგისტრირებულია: 18.01.2011
მდებარეობა: XASHURI

  პასუხი ციტირებით

MAQSIMUSA » 12 დეკ 11, 20:46:29

gtxovt gamomexmaurot an damarigot rame ravici exla ise var nerveb moshlili movkvdi ginebit magati dedac, vinmes rame xarvezi gqoniat tamashis dros?

MAQSIMUSA
Forumeli
 
პოსტები: 199
დარეგისტრირებულია: 18.01.2011
მდებარეობა: XASHURI

  პასუხი ციტირებით

MAQSIMUSA » 15 დეკ 11, 12:57:00

aravis gainteresebt xalxo es sakitxi? ras mamadzagloben?!

MAQSIMUSA
Forumeli
 
პოსტები: 199
დარეგისტრირებულია: 18.01.2011
მდებარეობა: XASHURI

  პასუხი ციტირებით

MAQSIMUSA » 25 დეკ 11, 16:41:08

ai kide erti faqti! amis mere amat rogorga unda gaekaro kaci,

MAQSIMUSA
Forumeli
 
პოსტები: 199
დარეგისტრირებულია: 18.01.2011
მდებარეობა: XASHURI

  პასუხი ციტირებით

lasha » 18 ივლ 12, 17:36:26

:Z %( %)

lasha
Axalbeda
 
პოსტები: 1
დარეგისტრირებულია: 18.07.2012
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

ტოტალიზატორები

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum