ალბერტ აინშტაინი


პასუხის გაცემა
  პასუხი ციტირებით

ალბერტ აინშტაინი

LADY GAGA... » 21 სექ 11, 23:47:16

albert ainshtaini ( * 14 marti. 1879, ulmi, germania ― † 18 aprili. 1955, prinstoni, ashsh ), fizikosi-teoretikosi, sayoveltaod michneulia me-20 saukunis udides mecnierad. man camoayena fardobitobis teoria da aseve didi cvlili aqvs shetanili kvanturi meqanikis, statistikuri meqanikisa da kosmologiis ganvitarebashi. 1921 cels mieniჭa nobelis premia fizikashi 1905 cels fotoeleqtronuli efeqtis miseuli gansazghvrebistvis da aseve teoriul fizikashi mis mier shetanili cvlilistvis.


1901-1903 gamoqveynda ainshtainis pirveli shromebi, romlebic kapilaruli movlenebisa da termodinamikis statistikis dasabutebis sakitxebs sheexeboda. fizikashi axali epoqa sheqmna 1905 gamoqveynebulma otxma nashromma. ainshtainma m. plankis kvanturi hipoteza sinatlis energiazec gaavrcela da camoayena sinatlis kvantebis hipoteza, romlis tanaxmad sinatle sheidzleba carmovidginot rogorc nacilakebis nakadi. es idea safudzvlad daedo gamosxivebis kvantur teorias.

ainshtainma chamoayaliba fotoefeqtis kanoni; ganavitara brounis modzraobis molekuluri teoria, romlis tanaxmad es modzraoba sitxis molekulebis qaosuri modzraobisa da brounis nacilakebtan mati dajaxebis shedegia. safudzveli chauyara fardobitobis specialur teorias, ritac radikalurad shecvala klasikuri fizikis carmodgena sivrcesa da droze. cinaaghmdeg klasikuri fizikis debulebisa, sivrcis, droisa da ertdroulobis absoluturobis shesaxeb, man daamtkica, rom isini fardobiti arian, e. i. damokidebuli arian atvlis sistemis archevaze. es shedegebi ainshtainma miigho fardobitobis principsa da im debulebaze damyarebit, rom sinatlis sichqare ar aris damokidebuli cyaros sichqareze. amit safudzveli chaeyara tanamedrove relativistur fizikas.

shemdeg ainshtainma daadgina energiisa da masis urtiertdamokidebuleba, romlis tanaxmadac yoveli sxeulis energia dakavshirebulia masastan shemdegnairad: E = mc² , sadac m masaa, xolo c - sinatlis sichqare. es tanafardoba tanamedrove birtvuli energetikis safudzvelia. 1907 ainshtaini aqveynebs mnishvnelovan shromas, romelshic myari sxeulebis sitbotevadobis sakitxebshi plankis kvantur hipotezas iyenebs da amit safudzvels uyris sitbotevadobis tanamedrove kvantur teorias.

1907-16 igi mushaobs fardobitobis zogadi teoriis sheqmnaze. es teoria arainerciuli sistemisatvis fardobitobis specialuri teoriis ganzogadebaa. ainshtaini emyareba gravitaciuli da inerciuli masebis tolobis eqsperimentul faqts da gamotqvams fardobitobis zogad princips, romlis tanaxmad bunebis kanonebi atvlis erti sistemidan atvlis nebismier sistemaze gadasvlisas invariantuli unda iyos. amit ainshtainma gaaigiva inercia da gravitacia, ramac shesadzlebloba misca sheeqmna gravitaciuli velis axali teoria. am teoriis tanaxmad, gravitaciuli veli shedegia sivrce-drois kontinuumis gamrudebisa, rac materialuri sxeulebitaa gamocveuli.

ainshtainma gamoiyvana gravitaciuli velis gantolebebi, romelta sashualebitac axsna erti astronomiuli movlena - merkuris periheliumis saukuneobrivi gadanacvleba, rac ori saukunis ganmavlobashi auxsneli rcheboda, da icinascarmetyvela ori axali movlena - sinatlis sxivis gadaxra didi masis mqone sxeulis maxloblad gavlisas da atomis mier gamosxivebuli sinatlis sixshiris shemcireba dzlier gravitaciul velshi. orive am movlenis eqsperimentulma shemocmebam daadastura ainshtainis mosazrebebi. ainshtainma gravitaciuli velis gantolebebi mteli samyaros mimart gamoiyena da amit safudzveli chauyara relativistur kosmologias (1917). ainshtainis, niderlandeli vilem de siteris, sabჭota fizikos aleqsandre fridmanis, belgieli zhorzh lemetrisa da sxvebis shromebma relativisturi kosmologia tanamedrove fizikisa da astronomiis ert-ert mocinave dargad aqcia.

1916 ainshtaini aqveynebs mnishvnelovan shromas, romelshic gamohyavs plankis kanoni gamosxivebisatvis spontanur da inducirebul gamosxivebata albatobis ganxilvis sashualebit. aq gamotqmuli ideebi safudzvlad daedo tanamedrove kvantur radiofizikas. 1921 ainshtains fotoeleqtrul efeqtze dacerili shromebisatvis nobelis premia mieniჭa. 1924 igi aqveynebs indoeli fizikosis sh. bozes statias "plankis kanoni da sinatlis kvantebis hipoteza", romelic mas avtorma gamougzavna. am statiis ideis safudzvelze man ganavitara boze-ainshtainis statistika idealuri airisatvis. am shromashi avtorma pirvelad miutita axal movlenaze, romelic shemdeg cnobili gaxda boze-ainshtainis kondesaciis saxelcodebit. amave shromashi ainshtainma aghnishna, tu ra didi mnishvneloba hqonda l. de broilis ideas nacilakebis talghuri bunebis shesaxeb, da ganavitara sinatlis kvantebis ormagi - korpuskuluri da talghuri bunebis idea.

daaxloebit amave clebidan ainshtaini cdilobda sheeqmna e. c. "velis ertiani teoria", romelshic yvela arsebuli veli da materialuri nacilaki carmodgenili iqneboda, rogorc rimanis sivrcis an ufro rtuli sivrcis geometriuli tvisebebis shedegi. miuxedavad imisa, rom sicocxlis ukanaskneli ateuli clebi man am ideas miudzghvna, misi bolomde ganxorcieleba mainc ver shedzlo. ainshtaini ver sheurigda kvanturi teoriis im interpretacias, romelic ganavitares n. borma da v. haizenbergma da romelic, saertod, tanamedrove fizikashia mighebuli. fizikis da, kerdzod, kvanturi teoriis principuli sakitxebis gasarkvevad didi mnishvneloba hqonda ainshtainisa da boris diskusias.

sicocxlis ukanasknel clebshi ainshtainma b. hofmantan da l. infeltan ertad sheqmna nashromebi, romlebic miedzghvna gravitaciuli velis gantolebebidan modzraobis gantolebata gamoyvanas. ainshtainis filosofiuri msoflmxedveloba ar iyo tanamimdevruli. tu axalgazrdobashi igi e. maxis filosofiis gavlenas ganicdida da ashkara pozitivistur azrebs gamotqvamda, shemdeg gadaჭrit gamovida pozitivisturi filosofiis cinaaghmdeg. miuxedavad amisa, ainshtaini mainc ver gaxda materialisti, vinaidan gnoseologiuri problemebis ganxilvisas xshirad ekleqtikur mosazrebebs gamotqvamda.

ainshtaini mravali qveynis mecnierebata akademiis da samecniero sazogadoebis cevri iyo. ainshtaini iyo didi humanisti da mshvidobisa da kacobriobis ketildgheobisatvis aqtiuri mebrdzoli.

LADY GAGA...
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

medik! » 24 სექ 11, 15:24:31

cnobilia, rom bolo periodshi mecnieri birtvul energiaze, eleqtromagnitur da gravitaciul velebtan dakavshirebul sakitxebze mushaobda, savaraudod, scored am sferoshi moaxdina man – unikaluri aghmochena.

arsebobs gadmocema, rom omis dros samxedro specialistebs surdat sheeqmnat sistema, romelic samxedro teqnikis gadaadgilebas mtris radarebistvis sheumchnevels gaxdida . am sakitxze momushave udidesi geniosis taosnobit – grandiozuli eqsperimenti shedga. albert einshteinma uzarmazari gemi -ekipazhtan ertad gaaqro.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 3995
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

medik! » 24 სექ 11, 15:26:41

1943 cels filadelfiashi gasaidumloebuli eqsperimenti chatarda. xolaldi ,,eldriji”, romelzec ,,gauchinarebis generatorebi” iyo damontazhebuli, ara mxolod gaqra xedvis aridan, aramed titqos sxva ganzomilebashi gadavida, xolo cota xnis shemdeg, isev gamochnda – ekipazhis titqmis ჭkuidan gadasul cevrebtan ertad, romlebic ixsenebdnen, rom isini titqos haershi gaiyinnen , rom dro dairghva, rom raghac kari gaiares…

mkacrad gasaidumloebuli eqsperimentis arsebobis damadasturebeli dokumentebi dghemde miucvdomelia da varaudoben,rom isini gaanadgures. savaraudoa,rom aghmochena ,,shavi xvrelebis”, paraleluri ganzomilebebis arsebobas , droshi mogzaurobas ukavshirdeba. eleqtromagnituri talgha, atomuri afetqeba, gravitacia ..albat, uzarmazari energia – sxva ganzomilebis gaxsnas, masshi gadasvlis shesadzleblobas idzleva. es mosazrebebi jer-jerobit fantastikis doneze rcheba da mecnierulad ar dasabutebula, mxolod holivudis filmebsa tu teleserialebshi gvxvdeba.

mainc ra daumala udidesma mecnierma samyaros? ra ubedurebisgan daicva kacobrioba?…

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 3995
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

Red X » 24 სექ 11, 21:16:50

Da ris safudzvelze vaketebt daskvnas,rom ragac ubedurebisgan daicva kacobrioba??

Red X
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 2684
დარეგისტრირებულია: 15.03.2012
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: TaTa ოპერატორი: Geocell

  პასუხი ციტირებით

ilia. » 24 სექ 11, 21:47:51

am eqsperimentma daamtkica rom shesadzlebelia drosa da sivrceshi gadaadgileba. sxva wyaroebidan vici rom am eqsperimentis dros gamqrali xomaldi mravali aseuli miliT dashorebul portshi gachnda. ramdenime wuTshi ki iqedanac gaqra da Zvel portshi aghmochnda. miuxedavad imisa rom ekipazhis wevrebs aranairi fizikuri defeqti ar hqonda arcerTi maTgani cocxali ar iyo.

ilia.
Maspinzeli
 
პოსტები: 9992
დარეგისტრირებულია: 26.05.2010

  პასუხი ციტირებით

Red X » 24 სექ 11, 21:50:21

Mdaaa

Red X
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 2684
დარეგისტრირებულია: 15.03.2012
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: TaTa ოპერატორი: Geocell

  პასუხი ციტირებით

CruSadeR✞ » 19 დეკ 11, 2:29:20

#505897 Expert
rogor tu cocxali ar iyo? ;/

CruSadeR✞
Maspinzeli
 
პოსტები: 13831
დარეგისტრირებულია: 17.02.2010
მდებარეობა: OFF
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: VATO ოპერატორი: OFF

  პასუხი ციტირებით

[zURa] » 10 მარ 12, 21:16:39

me wamikitxavs rom ekipajis wevrebidan ramdenime agar iyo xomaldze,xolo vinc xomaldze iyo mxolod 3 adamiani iyo cocxali da matgan arcerti agar iyo srul chkuaze.

[zURa]
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 2361
დარეგისტრირებულია: 28.11.2011
მდებარეობა: VANCOUVER

  პასუხი ციტირებით

MANTIORI » 13 აპრ 12, 20:54:54

magari kaci iyo sawyali

MANTIORI
Forumis Binadari
 
პოსტები: 1871
დარეგისტრირებულია: 16.09.2009

  პასუხი ციტირებით

LORD » 18 აპრ 12, 3:05:58

rodesac ainshtaini fardobitobis toerias werda, am teoriss saboloo daskvna is aris rom ainshtaini mecnieruli dasabutebidan gamomdinare sabolood ghmertis aghiarebvamde mivida

dadgeba dro rodesac kacobrioba damwyevlis chemi aghmochenisatvis es sityvebi mas fuchad ar utqvams... man pirvelma mecnierebashi sinatlis nawilakebs uwoda fotonebi, da mas didi damsaxureba miudgvis atomur fizikashic, es sityvebi imitom tqva rom teoriulad mas ukve sheqmnili hqonda atomuri bombi,, rodesac meore msoflio omis dros amerikashi gaiqca iq damzadda kidec pirveli birtvuli bombi... tumca isic unda aghinishnos rom erti periodi germanelebis mxareze mushaobda a shtatebshi emigraciisasa tan waigho naxazebi, meore versiit qamrikulma specsamsaxurebma moawyves da uchumrad gadaatanines naxazebi. mesame versiit ki romelic ufro sheesabameba simartles, amerikulma dazvervam birtvuli bombis naxazebi moipara da shtatebshi gadaitana, am naxazebis pirveli sulischamdgmeli da teoriulad ukve damamtkicebeli pirveli gaxldat albert ainshtaini... da rodesac misi moqmedebis princips bolomde chawvda warmosttqva kidec es sityvebi.... rac sheexeba atomur bombs, pirveli naxazebi da masalebi martlac germanelebs hqondat... jer kidev mdzime wylis qarxnebi romlebic gasaidumloebuli iyo yvelastvis, germanelebs normadniashi hqondat... ismeba kitxva, ratom ar sheqmnes germanelebma pirvelad bombi? normadniashi inglisurma da amerikulma diversiulma jgifebma mdzime wylis qarxnebi gaanadgures.... mere meorec am periodshi birtvuli bombis naxazebi xelt chauvarda KGB. anu sabchota saxelmwifo ushishroebis komitets... da shemdeg rogorghac aghmochnda shtatebshi.... pirvelad atomuri bombi amerikelebma sheqmnes, magram sabchoelebmac male upasuxes da sheqmnes birtvul iaraghze atjer dzlieri wyalbadis bombi:))) yvelaferi ki albert ainshtainit daiwyo, man gadadga am sferoshi pirveli nabijebi da tamamad unda utqvas, rom atomur fizikas swored man chauyara safudzvlebi....

_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4562
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali


პასუხის გაცემა

მეცნიერება

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum