კონსტიტუციური შეთანხმება საპატრიარქოსა და ხელისუფლებას შორის


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
    პასუხი ციტირებით

კონსტიტუციური შეთანხმება საპატრიარქოსა და ხელისუფლებას შორის

LADY GAGA. » 17 აგვ 11, 17:25:50

konstituciuri shetanxmeba saqartvelos saxelmcifosa da
saqartvelos samociqulo avtokefalur martlmadidebel eklesias shoris- saqartvelom msoflio civilizebul samyaroshi aghidgina istoriuli adgili rogorc damoukidebelma da demokratiulma saxelmcifom;

- saqartvelos avtokefaluri martlmadidebeli eklesia carmoadgens samociqulo saydars da msoflio martlmadidebeli eklesiis ganuyofel nacils. igi me-5 saukunidan avtokefaluria da misi sasuliero-administraciuli centri da katedraa mcxeta, sapa-triarqo katedrebia, agretve, tbilisi da biჭvinta;

- martlmadidebloba, evropis ert-erti tradiciuli aghmsarebloba, saqartveloshi istoriulad saxelmcifo religia iyo, romelmac chamoayaliba mravalsaukunovani qartuli kultura, erovnuli msoflmxedveloba da faseulobebi;

- saqartvelos mosaxleobis didi umravlesoba martlmadidebeli qristiania;

- saqartvelos konstituciit aghiarebulia saqartvelos samociqulo avtokefaluri martlmadidebeli eklesiis gansakutrebuli roli qveynis istoriashi da misi damoukidebloba saxelmcifosagan.

saqartvelos konstituciis me-9 muxlis shesabamisad

saqartvelos saxelmcifo, (shemdgomshi saxelmcifo) carmodgenili saqartvelos prezidentit da saqartvelos samociqulo avtokefaluri martlmadidebeli eklesia, (shemdgomshi eklesia)carmodgenili sruliad saqartvelos katolikos-patriarqit, deben konstituciur shetanxmebas (shemdgomshi shetanxmeba):

muxli 1

1. saxelmcifo da eklesia adastureben mzadyofnas itanamshromlon urtiertdamoukideblobis principis dacvit, qveynis mosaxleobis saketildgheod.

2. saxelmcifo da eklesia uflebamosilni arian dadon shetanxmebebi ertoblivi interesebis sxva da sxva sferoshi, romelta ganxorcielebis miznitac mxareta mier miigheba shesabamisi aqtebi.

3. eklesia carmoadgens istoriulad chamoyalibebul sajaro samartlis subieqts, - saxelmcifos mier aghiarebul sruluflebian sajaro samartlis iuridiul pirs, romelic tavis saqmianobas carmartavs saeklesio (kanonikuri) samartlis normebit, saqartvelos konstituciis, am shetanxmebisa da saqartvelos kanonmdeblobis shesabamisad.

4. eklesias specialuri uflebamosilebis gareshe carmoadgenen: saeklesio kreba, saqartvelos katolikos-patriarqi, cmida sinodi da saqartvelos sapatriarqo (qorepiskoposisa da mdivanis saxit); xolo samartlebriv urtiertobebshi uflebamosilebas aniჭebs katolikos-patriarqi.

5. saqartvelos katolikos-patriarqi xelsheuvalia.

6. rogorc cesi, didi saeklesio dghesascaulebi da kvira dasvenebis dgheebad cxaddeba.

muxli 2

saxelmcifo mxars uჭers aghsarebisa da saeklesio saidumlos dacvas. sasuliero piri valdebulia, ar gasces informacia, romelic mas, rogorc sulier modzghvars, gaandes an mistvis, rogorc sasuliero pirisatvis, gaxda cnobili.

muxli 3

saxelmcifo aghiarebs eklesiis mier shesrulebul jvrisceras kanonmdeblobit dadgenili cesit. samartlebriv urtiertobebshi gamoiyeneba qorcinebis saxelmcifo registraciis monacemebi.

muxli 4

1 sasuliero piri tavisufldeba samxedro valdebulebisagan.

2. saxelmcifo eklesiastan shetanxmebit uzrunvelyofs samxedro-sajariso formirebebshi, sapatimroebshi da tavisuflebis aghkvetis adgilebshi modzghvris institutis sheqmnas da amastan dakavshirebit shesabamisi samartlebrivi aqtebis mighebas.

3. saxelmcifo da eklesia uflebamosilni arian ganaxorcielon mosaxleobis socialuri dacvis ertoblivi programebi.

muxli 5

1. saganmanatleblo dacesebulebebshi martlmadidebeli sarcmunoebis shesaxeb sagnis scavleba nebayoflobitia. sascavlo programebis dadgena, shecvla, pedagogta danishvna da gatavisufleba xdeba eklesiis cardginebit.

2. saxelmcifo da eklesia kanonmdeblobit gansazghvruli cesit ormxrivad da gatanabrebulad aghiareben shesabamisi sascavlo dacesebulebebis mier gacemul ganatlebis damadasturebel dokumentebs, samecniero xarisxebsa da codebebs.

3. saxelmcifo da eklesia uflebamosilni arian ganatlebis sistemashi ganaxorcielon ertoblivi programebi. saxelmcifo xels ucyobs eklesiis saganmanatleblo dacesebulebebis funqcionirebas.


muxli 6

1. eklesiis sakutreba da sxva qonebrivi uflebebi daculia kan¬onit. eklesiis sakutrebashi sheidzleba iyos nebismieri qoneba, romelic ar aris akrdzaluli saqartvelos kanonmdeblobit.

2. eklesia tavis arasaghvtismsaxuro qonebis flobas, sargeblobasa da gankargvas axorcielebs saeklesio samartlebrivi normebita da saqartvelos moqmedi kanonmdeblobit.

3. eklesia ushualod ar axorcielebs samecarmeo saqmianobas.

4. eklesiis dafinansebis cyaros carmoadgens: nebayoflobiti shemocirulobani, samecarmeo shemosavlebi, investiciebi, grantebi, daxmarebebi, moqmedi kanonmdeblobis shesabamisad mighebuli sxva shemosavlebi.

5. eklesiis mier carmoebuli saghvtismsaxuro produqcia - misi damzadeba, shemotana, micodeba da shemociruloba, aseve araekonomikuri miznit arsebuli qoneba da mica gatavisuflebulia gadasaxadebisagan.

6. saxelmcifo eklesiastan shetanxmebit idzleva nebartvas an li¬cenzias eklesiis oficialuri terminologiisa da simbolikis gamoyenebaze, agretve, saghvtismsaxuro produqciis damzadebaze, shemotanasa da micodebaze.

muxli 7

1. saxelmcifo eklesiis sakutrebad cnobs saqartvelos mtel teritoriaze arsebul martlmadideblur tadzrebs, monastrebs (moqmeds da aramoqmeds) mat nangrevebs, agretve, micis nakvetebs, romlebzec isinia ganlagebuli.

2. zemoaghnishnul nagebobata dacvis zonebi, mati movla patronobisa da sargeblobis cesebi ganisazghvreba shesabamisi saxelmcifo samsaxuris mier momqmedi kanonmdeblobit da eklesiastan shetanxmebit.

muxli 8

1. saxelmcifo eklesiis sakutrebad cnobs saxelmcifo dacvashi (muzeumebshi, sacavebshi) myof saeklesio sagandzurs (kerdzo sakutrebashi arsebuli nacilis garda).
2. zemoaghnishnuli saeklesio sagandzuri, rogorc saerto erovnuli sagandzuris nacili, aris saxelmcifosa da eklesiis ertobliv mflobelobashi moqmedi kanonmdeblobis shesabamisad (cmida nacilebisa da cmida reliqviebis garda).

muxli 9

1. saxelmcifo da eklesia ertoblivad zrunaven istoriul-kulturuli da arqeologiur-arqiteqturuli faseulobebis mqone saeklesio nagebobebisa da saeklesio sagandzuris satanado dacvasa da movla-patronobisatvis.

2. saxelmcifo eklesiastan shetanxmebit, momqmedi kanonmdeblobis tanaxmad, amtkicebs damatebit cesebs muzeumebsa da sacavebshi daculi saeklesio sagandzuris sargeblobis shesaxeb, aseve kulturul-istoriuli ghirebulebebis mqone tadzrebis aghdgenis, restavracia-konservaciis an moxatvis proeqtebs.

muxli 10

saxelmcifo ighebs valdebulebas, acarmoos molaparakeba shesabamis saxelmcifoebtan mat teritoriaze arsebuli yvela qartuli martlmadidebluri tadzris, monastris, mati nangrevis, sxva saeklesio nagebobis, agretve saeklesio nivtebis dacvis, movla-patronobisa da sakutrebis taobaze.

muxli 11

1. saxelmcifo adasturebs XIX-XX saukuneebshi (gansakutrebit 1921-90 clebshi), saxelmcifoebrivi damoukideblobis dakargvis periodshi, eklesiisatvis materialuri da moraluri zianis miyenebis faqts. rogorc chamortmeuli qonebis nacilis faqtobrivi mflobeli, ighebs valdebulebas materialuri zianis nacilobriv kompensaciaze (saqartvelos ssr ministrta sabჭos dadgenileba #183; 12.04.90).

2. aghnishnuli sakitxis shescavlis, kompensaciis formebis, raodenobis, vadebis, qonebis an micis gadacemis da sxva detalebis dasadgenad paritetul sacyisebze iqmneba komisia (am shetanxmebis xelmoceridan erti tvis vadashi), romelic moamzadebs shesabamisi normatiuli aqtebis proeqtebs.

muxli 12

1. shetanxmeba shedgeba cinamdebare teqstisa da terminta ganmartebisagan.

2. shetanxmebashi cvlilebebisa da damatebebis shetana shesadzlebelia mxolod mxareta urtiertshetanxmebis safudzvelze, orive mxaris xelmocerita da parlamentisa da cmida sinodis damtkicebit.

3. shetanxmebas xels aceren saqartvelos prezidenti da sruliad saqartvelos katolikos-patriarqi.

4. shetanxmeba dzalashi shedis parlamentisa da cmida sinodis mier damtkicebistanave.

terminta ganmarteba

1. samociqulo saydari - eklesia, romelic daarsebulia qristes cmida mociqulta (an mociqulis) mier.

2. msoflio martlmadidebeli eklesia - saeklesio kanonikuri normit arsebul adgilobriv(avtokefalur) martlmadidebel eklesiata sulieri ertoba, rac xorcieldeba (gamoxatulia) saeklesio saidumloebebis urtiertcnobit da eklesiis metaurta mier cirva-locvis dros urtiertmoxseniebit.

3. avtokefalia - adgilobrivi eklesiis sruli tvitmmartveloba; mmartveli organoebis archevisa da danishvnis, aseve saeklesio cxovrebis carmartvis (cmida mironis kurtxeva, kanonikuri ganchinebebis gamocema da sxva) damoukidebloba.

4. saeklesio kreba - martlmadidebeli eklesiis umaghlesi organo, romelic shedgeba mghvdelmtavrebisagan, sxva sasuliero pirta delegatebisa da eriskacta carmomadgenlobisagan.

5. cmida sinodi - adgilobrivi (saqartvelos) eklesiis mghvdelmtavarta kreba (krebuli), romelic ighebs eklesiis martva-gamgeobis shesaxeb gadacyvetilebebs. cmida sinods xelmdzghvanelobs eklesiis metauri (katolikos-patriarqi).

6. katolikos-patriarqi - cmida sinodis (saqartvelos eklesiis mmartveli da sakanonmdeblo organos) tavmjdomare da sapatriarqos xelmdzghvaneli.
7. qorepiskoposi - katolikos-patriarqis moadgile sasuliero piri, romelic ganagebs saeklesio cxovrebis garkveul sferos. qorepiskoposs nishnavs da mat raodenobas gansazghvravs katolikos-patriarqi.

8. mdivani - katolikos-patriarqis tanashemce, romelic asrulebs katolikos-patriarqis ushualo davalebebs. mdivanta raodenobas gansazghvravs katolikos-patriarqi.

9. sasuliero-administraciuli centri - sadac tardeba adgilobrivi gafartoebuli krebebi, ikurtxeba cmida mironi, xdeba katolikos-patriarqis kurtxeva da axladarcheuli mghvdelmtavrebis xeldasxma; amave dros igi aris udzvelesi da upirvelesi sapatriarqo katedra.

10. sapatriarqo katedra - ushualod katolikos-patriarqs daqvemdebarebuli anu stavropigialuri teritoria (qalaqi), sadac aris katolokos-patriarqis rezidencia da sapatriarqos an misi romelime struqturis adgilsamyofeli.

11. sapatriarqo - katolikos-patriarqis brdzanebita da locva-kurtxevit dadgenil saeklesio ganyofilebata da sxva struqturul erteulta ertoblioba.

12. saeklesio (kanonikuri) samartali - msoflio martlmadidebeli eklesiis kanonebisa da cesebisa ertoblioba (es gulisxmobs mociqulta kanonebs, msoflio da adgilobrivi krebebisa da cmida mamebis dadgenilebebs); xolo saqartvelos eklesiistvis - aseve adgilobrivi eklesiis krebebis mier mighebuli gadacyvetilebebi, saqartvelos eklesiis dghes momqmedi martva-gamgeobis cesdeba (debuleba), saqartvelos saeklesio krebis, cm. sinodis da katolikos-patriarqis mier gamocemuli ganchinebebi da sxva (saeklesio) samartlebrivi aqtebi.

13. aghsareba da saeklesio saidumloeba - sinanulis saidumlo, dacesebuli tvit ieso qristes mier. igia sulieri gancmendis miznit uflis cinashe modzghvartan nebayofelobiti aghiareba codvisa, romlis sxvastan tqmis ufleba sasuliero pirs ara aqvs.

14. saeklesio saidumloeba - eklesiis konfidencialuri informacia.

15. sasuliero piri - martlmadidebel eklesiashi kanonikuri cesit xeldas¬xmuli (nakurtxi) pirovneba (monozoni, diakoni, mghvdeli, episkoposi), romelic am madls inarchunebs, tu ar moxda misi gankveta episkoposis an cmida sinodis dadgenilebit.

16. sulieri modzghvari - martlmadidebeli eklesiis sasuliero piri, romelic ama tu im adamianisagan ibarebs aghsarebas da carmartavs mis sulier cxovrebas.

17. jvriscera - saeklesio saidumloebatagan ert-erti, romlis aghsrulebis shemdeg, saeklesio scavlebit, axladdaqorcinebulta ojaxi xdeba kanonieri.

18. ghvtismetyveleba - saeklesio da sasuliero-saganmanatleblo scavleba ghmertis shesaxeb.

19. monasteri - episkoposis kurtxevit daarsebuli ber-monozonta savane, romelic episkoposis mier dadgenili tipikonit (cxovrebis cesi) xelmdzghvanelobs.

20. saeklesio sagandzuri - saghvtismsaxuro da sulieri danishnulebis sicmideebi (ferceruli, ჭeduri, minanqris xati da jvari; sanacile, panaghia, bardzim-feshxumi, gardamoxsna), romeltac aqvt istoriuli mnishvneloba da maghalmxatvruli ghirseba.

21. cmida nacilebi - martlmadidebeli eklesiis mier cmidanad sheracxil mocameta da moghvaceta sxeulis nacilebi.

22. cmida relikvia - macxovris, ghmrtismshoblisa da cmidanta cxovrebastan dakavshirebuli sagnebi da nivtebi.

23. saeklesio nivti - saghvtismsaxuro da sulieri danishnulebis sagnebi.

24. didi saeklesio dghesascaulebi (romlebic ukve dasvenebis dgheebad gamocxadebul zeimebs unda daematos):

- amaghleba uflisa chvenisa ieso qristesi (gardamavalia);

- uflisa chvenisa ieso qristes shobis scori, basili didis xsenebis dghe (14 ianvari);

- mirqma macxovrisa chvenisa ieso qristesi (15 tebervali);

- xareba yovladcmida ghvtismshoblisa (7 aprili);

- feriscvaleba uflisa chvenisa ieso qristesi (19 agvisto);

- shoba yovladcmidisa ghmrtismshoblisa (21 seqtemberi);

- msoflio amaghleba patiosnisa da cxovelmyofelisa jvrisa (27 seqtemberi);

- tadzrad miyvaneba yovladcmida ghmrtismshoblisa (4 dekemberi);

- saqartvelos eklesiis, rogorc samociqulo saydris, damaarseblis - cmida andria mociqulis xsenebis dghe;

- cmida ninos xsenebis dghe (27 ianvari);

- saaghdgomo dgheebi - didi paraskevi, didi shabati, aghdgomis kviradghe -(gardamavalia).

25. saghvtismsaxuro (saeklesio) produqcia - eklesia-monastrebi da saeklesio danishnulebis nagebobani (katolikos-patriarqis an mghvdelmtavris rezidenciebi, sasuliero sascavleblebi), - mati proeqtireba, arqeologia, mshenebloba, restavracia-konservacia; saeklesio mxatvroba; saeklesio-saghvtismsaxuro nivtebi (bardzim-feshxumi, laxvari, sanacile, odiki, gardamoxsna, embazi, analoghia, shandali, takuki, varskvlavi, sacecxluri, sasakmevle, kioti, saeklesio naxshiri, skvnili, kvertxi, panaghia, sudara, sanatlavi, kvarti, sartyeli, saeklesio samshvenisi, nakurtxi cylis, ghvinis, micis, zetisa da mironis ჭurჭeli); xati, jvari, saeklesio santeli, saghvtismsaxuro (saritualo) ghvino, sakmeveli, sakandele zeti, cmida cyali, sefiskveri (saritualo puri); sasuliero piris shesamoseli; momlocveloba; saghvtismetyvelo-saghvtismsaxuro da sasuliero-saganmanatleblo literatura, aseve am danishnulebis tele-kino-video-audio da radio produqcia.

26. saghvtismsaxuro qoneba - tadzrebi, monastrebi, saeklesio danishnulebis nagebobani, cmida nacilebi, cmida relikviebi, saeklesio nivtebi.

27. simbolika - mocemulia eklesiis martva-gamgeobis cesdebashi;

28. terminologia - eklesiis oficialuri terminologiaa shemdegi sityvebi: `saqartvelos samociqulo~; `avtokefaluri~; `martlmadidebeli~; `katolikos-patriarqi”; `cmida sinodi”.

LADY GAGA.
სტუმარი
 


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

ეკონომიკა და იურისპრუდენცია

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum