ხელოვნური ინსემინაცია(განაყოფიერება)


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

ხელოვნური ინსემინაცია(განაყოფიერება)

medik! » 23 მაი 09, 15:04:14

Xelovnuri inseminaciis metodi mtgomareobs saSvilosnoSi spermis Seyvana sqesobrivi kontaqtis gareshe, teqnikuri saSualebebis gamoyenebit. Es metodi pirvelad italielma abatma spalancanim chaatara dzaglze, xolo 1799 wels ki ingliselma S. khanterma xelovnuri ganayofiereba adamianze gamoiyena (qals sheuyvanes qmris sperma, romelsac sasqeso asos anatomiuri anomalia gaachnda)... Mokled, es gaxlavt axali reproduqciuli teqnologiebis gamoyenebis metodi, romlis gamoyeneba dakavshirebulia rtul moralur problemebtan, romelta didi nawili calsaxad ver gadawydeba.. Es problemebi yvelaze aqtualur da mwvave gansaxilvel tematarigs ganekutvneba.P.S. Agretve, Am metods gasatxovari qalebic mimartaven,.. Mokled, ganvixilot es metad delikaturi sakitxi: ramdenad dasashvebia uqmro qalis xelovnuri ganayofiereba? Vimsjelot ara marto, chem mier dasmul kitxvaze, romelic konkretul kitxvas moicavs, aramed-temis garSemoc.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

Ika_xevsura » 23 მაი 09, 15:44:05

mda. Kacis gemo tu ar "gagusinjavs" aba eg ra gamovida:DDDD. Xo ise mag bavshvebs nabichvrebs ezaxian cnobistis

Ika_xevsura
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 23 მაი 09, 15:46:46

Xelovnurad rom ar ganayofierdes qali,gana kacebi dailia?tu maincdamainc shvili unda.me ar vambob vewinaagmdegebitqo am metods,magram mainc ar mimachnia gamartlebulad im tvalsazrisit rom elementaluri sex ar hqonia vinmestan da bavshvi tavisit mofrinda.weros variantia ra. vetanxmebi im qalta azrs,romlebsac ar undat martoni iyvnen sibereshi da undat hyavdet vinme gulshematkivari gverdit,magram ara xelovnuri ganayofierebit. Ra vici me ase mimachnia sworad.

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))

  პასუხი ციტირებით

medik! » 23 მაი 09, 15:50:26

Ika-xevsura, vecadot Haribulad ar visaubrot da cota mecnieruli dasabutebani davatanot nawers. Nabichvari arafer shuashia, amit mecnierebasa da sibilwes ertmanetshi nu urev!

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 23 მაი 09, 15:52:28

Ika sadgac chemi azri warmostqvi magram eg sityva 'nabichvari' xalxis mogonilia da daimsxvreva (titqmis daimsxvra) eg stereotipi male. Erti is problema eqneba bavshvs,rom ar eqneba mamobrivi siyvaruli. Tumca dgevandel mdgomareobas tu gadavxedavt ukve arc egaa problema.bavshvs orive mshobeli hyavs da arc erti ar adzlevs im sitbos,rac mshoblisgan unda miigos. Xoda zogi deda ise agzrdis tavis bavshvs,rom orives sitbos agrdznobinebs. Ai aset vajkacur qalebs vafaseb ra!

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 23 მაი 09, 15:57:40

exa ra xdeba ici chemo medik! ? mecnierebit bevri ramis gaketeba shegidzlia mara razec migicvdeba xeli kvelaperi xom ar unda gaaketo? jer sanam im nabijs dgam qali mandamainc rom anakopirebs tavs da isic xelovnurad midi she ojax ashenebulo kacs gakevi ojaxi sheqmeni da cxovreba moickve. ai vinc magas aketebs icit rato aketeben kacebis dacunebashi bolos gamouval mgomareobashi rchebian rom eg nabiji gadadgan. arada me martebulad ar mimachnia kaco egeb iseti sex sheudzlia gaachinos ertad 3. kactan miusvlelad ro askvnis (zogiertni) ver mapexmdzimebso. ase ro tupta aseti qalebis cxovreba da saertod mogvaceobac ki. vot eta da

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

ANRI » 23 მაი 09, 17:44:57

magati mizani sxvaa.. anu mashin achenen mase roca genebi undat kargi, anu cinascar archeven spermas da rogori patroni kavs tore sheidzleba sexi koveldge ki ara dgeshi 40jer aq

ANRI
Maspinzeli
 
პოსტები: 5983
დარეგისტრირებულია: 16.01.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: anri

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 23 მაი 09, 17:47:00

tundac eg anri , ravi me ar mcams sxvisi ar vici.

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

medik! » 23 მაი 09, 17:50:33

Anris mxridan ert-erti damajerebeli da cheshmariti argumenti iqna mowodebuli., eg ert-erti mizania., magram 40x sexi? Aman cota gaoceba gamoiwvia chemshi... Tan dgeshi...

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

ANRI » 23 მაი 09, 17:53:31

nu ra vici 40s albat veravin qachavs mara mainc)) rato ducce, iqneb loti qmari kavs da unda kargi shvilebi kavdes

ANRI
Maspinzeli
 
პოსტები: 5983
დარეგისტრირებულია: 16.01.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: anri


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

მედიცინა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum