საუკუნის ტრაგედია-"ტიტანიკი"


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

mogwont tema?

4
66%
0
0%
2
33%
 
სულ ხმები : 6
  პასუხი ციტირებით

საუკუნის ტრაგედია-"ტიტანიკი"

LORD » 25 ივნ 11, 19:22:41

1898 cels amerikis sheertebul shtatebshi im droisatvis jer kidev naklebad cnobilma mceralma morgan endriu robertsonma, romelic mcire prozit iyo gatacebuli(savaraudod masve miecereba periskopis gamogoneba) hamosca novela “amaoeba”. masshi aghcerili iyo uzarmazari laineris pirveli da ukanaskneli reisi. Gems erqva “titani”.novelis mixedvit es iyo yvelaze didi laineri, romelic aqamde ashenebula adamianta xelit. ghobertsonis “titani” carmoadgenda gemtmsheneblobis unikalur shedevrs, tavisi uzarmazari gembanebit, umaghlesi klasis kaiutebit. caudziravsa da daumarcxebels, tumca……ბოლოს დარედაქტირდა: LORD (16 თებ 14, 11:54:29), სულ რედაქტირებულია 5 ჯერ
_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali

  პასუხი ციტირებით

LORD » 25 ივნ 11, 19:23:25

Aprilis ertciv saghamos atlantis okeaneshi dzalian didi sichqarit, 25 kvandzit micuravda “titani”, irgvliv sichume sufevda, gemis 3000 mgzavridan daghupvaze aravin eჭvobda. uecrad laineris pirdapir nislidan aisbergis konturebi gamoikveta. ramodenime camic da 45000 toniani “titani” yinulis mtas sheejaxa. sul male laineri fskerisken cavida.
morgan robertsonis es novela praqtikulad sheumchneveli darcha da davicyebas mieca. tumca 14 clis shemdeg “amaoeba” ertgvar bestselerad iqca.
1911 cels britanetshi kompania “uait starma” daasrula lainer “titanikis” mshenebloba. Im droistvis es iyo msoflioshi yvelaze didi, umaghlesi klasis mdidruli gemi “titanikis” mshenebloba 3 celicads grdzeldeboda. misi sigrdze 268 metri iyo, maqsimaluri sichqare sheadgenda 23 kvandzs. Gems hqonda 3 masiuri sanave xraxni “titanikis” saerto xedidan gansakutrebit tvalshisacemi iyo 1 kvamlsadeni mili (sainteresoa, rom matgan mxolod 3-s hqonda funqciuri datvirtva, meotxe vizualuri efeqtis moxdenis miznit damontajda)laineris 9 gembanze ganlagebuli iyo 840 kaiuta aqedan 416-I, 162-II 262-ki-III klasis. mgzavrta da ekipazhis maqsmaluri raodenoba sheadgenda3547 kacs.ბოლოს დარედაქტირდა: LORD (26 ივნ 11, 0:07:38), სულ რედაქტირებულია 4 ჯერ
_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali

  პასუხი ციტირებით

LORD » 25 ივნ 11, 19:24:29

usafrtxoebisatvis proeqtit gatvaliscinebuli iyo gemze 30 samashvelo navis gantavseba, tumca “uait staris” xelmdzghvanelobis azrit. Es zedmetad gadatvirtavda gems. shaboloo jamshi kompaniam 20 samashvelo navi hanatavsa “titanikze”. saჭiroebis shemtxvevashi mat mxolod 1178 kacis gadarchena sheedzlo. Gemis mshenebloba dajda 7.5 mln dolari. Am tipi9s laineris asagebad dghesdgheobit daaxloebit naxevari miliardi dolari dajdeboda. “titanikis” pirveli klasis bileti ghirda 870 girvanqa sterlingi (tanamedrove kursit titqmis 80 atasi dolari.)


ბოლოს დარედაქტირდა: LORD (09 ივლ 11, 2:17:21), სულ რედაქტირებულია 1 ჯერ
_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali

  პასუხი ციტირებით

LORD » 25 ივნ 11, 19:25:03

1912 clis 10 aprils samxret inglisis saporto qalaq sauthemptonidan istoriul reisze unda gasuliyo “titaniki” laineris gasacileblad uamravma adamianma moiyara tavi. gemtmsheneblobis shedevrit gaocebuli mnaxvelebi ver malavdnen taviant aghtacebasa da emociebs. titoeuli matgani icnebobda am gemis mgzavri yofiliyo. shazeimo gancyoba sufevda tvit lainerze. Mgzavrebi dauvicyari zghapruli mogzaurobis molodinit emshvidobebodnen gamcileblebs. sauthemptonidan gamosuli gemi orjer shecherda. shemdeg ki atlantis okeanis ukidegano sivrceshi gavida.

_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali

  პასუხი ციტირებით

LORD » 25 ივნ 11, 19:26:05

14 aprils gemi titqmius maqsimaluri sichqarit micuravda. Niu iorkamde ramdenime dghe iyo darchenili. ჭynari da civi ghame camoccva. Am dghes gemis kapitanma edvard smitma gamafrtxilebeli shetyobineba miigho aisbergebis shesaxeb. Lainerze simshvide sufevda. navaxshmi mgzavrebi retornebs tovebdenen. dzogic gembanze gamosuliyo saseirnod. 23:40-horizontis makontrolebel specialur koshkuraze morigeobdnen fred fliti da rejinald li. chvla 20 ჭutshi mtavrdeboda. sauthemptonshi dashvebuli shecdomis gamo mat ar hqondat ჭogriti. Fliti horizonts ar cyvetda tvals, uecrad man zustad gemis pirdapir raghac silueti shenishna. Obieqti tandatan izrdeboda. ghamis sibnelidan aisbergis silueti gamoikveta. Ufro adre misi shemchneva dzalian rtuli iyo. Flitma umal samjer dareka gangashis zari da telefonit sheatyobina martvis centrs, pirvelma oficerma uiliam merdokma gadacyvita aisbergis gverdis avlis manevris dacyeba, xraxnebi gaacheres da ukana svlaze gadaiyvanes. erti shexedvit manevri shedegs idzleoda, tumca yvelaferi ukve gviani iyo. Aisbergi zalian axlos imyofeboda “titaniktan” ramdenime camic da.. Laineri aisbergs sheejaxa, aisbergma sheamtvria gemis marjvena korpusis cina nacili. ჭyalma lainershi scrafi shedineba daicyo. Merdokma sascrafod daluqa yvela cyalgaumtari ganyofileba. Nelnela gemi gacherda. “titanikis” arqiteqtoris tomas endriusis prognozi sazareli iyo. Lainers dauzianda 5 cyalgaumtari ganyofileba. Gemi cylis zedapirze darcheboda im shemtxvevashi, tu 4 cyalgaumtari ganyofileba iqneboda dazianebuli. Am momentidan, rac ar unda moemoqmeda kapitans, “titaniki” mainc aucileblad chaidzireboda.

_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali

  პასუხი ციტირებით

LORD » 25 ივნ 11, 19:27:06

14 aprils gemi titqmius maqsimaluri sichqarit micuravda. Niu iorkamde ramdenime dghe iyo darchenili. ჭynari da civi ghame camoccva. Am dghes gemis kapitanma edvard smitma gamafrtxilebeli shetyobineba miigho aisbergebis shesaxeb. Lainerze simshvide sufevda. navaxshmi mgzavrebi retornebs tovebdenen. dzogic gembanze gamosuliyo saseirnod. 23:40-horizontis tavzardacemuli edvard smiti da ekipajis cevrebi xvdebodnen, rom sul male didi tragedia datrialdeboda. “titaniki” ert saatshi, maqsimum saatnaxevarshi chaidzireboda. Drois simcire, arasakmarisi raodenobis samsashvelo navi, okeanis yinulivit civi cyali-yovelive es umdzimes situacias qmnida. Verc specialuri tumboebi gaumklavdebodnen korpusshi shemomavali cylis did nakads. tumboebis amushhavebas, mxolod umnishhvnelo drois mogeba sheedzlo . radistebma shOsh shetyobineba gaagzavnes. 5 cutis intervalebit haershi ubedurebis sasignalo raketebs ushvebdnen. Es signalebi mravalma xomaldma daafiqsira. Magram titanikis siaxloves (daaxloebit93 kilometrshi) mxolod laineri “karpatia” imyofeboda. “karpatiam” maqsimaluri sichqarit aigho gezi “titanikisaken” tumca misvlas droulad mainc ver ascrebda(daaxloebit 2 saatis dagvianebit mivida ubedurebis adgilze). aghsanishnavia, rom titanikis daxmareba da yvela mgzavri gadarchena sheedzlo lainer “kalifornians” magram ertaderti radisti siril evansi “titanikis” aisbergtan shejaxebamde 10 cutit adre dacva dasadzineblad. Amitom mas SOS signali ar daufiqsirebia.

_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali

  პასუხი ციტირებით

LORD » 25 ივნ 11, 19:28:31

00:45 (shejaxebidan 65 cutis shemdeg)-“titanikidan” pirveli samashvelo navi gaushves, masshi 27 kaci ijda (tumca 65-ze iyo gatvlili) pirvel rigshi bavshvebisa da qalebis evakuacia daicyo. Im momentistvis mgzavrta umravlesoba ar eჭvobda mosalodnel katastrofas. Verc ki carmoedginat rom” chaudzirav” lainers raime seriozuli safrtxe sheeqmneboda. tandatan situacia mdzimdeboda. “titanikis” cina nacili sul ufrodaufro ghrmad chadioda cyalshi. 02:18-“titanikis” cina nacili mtlianad cyalshi moeqca. Aman gamoicvia gemis ukana nacilis haershi amosvla. Laineri praqtikulad vertikalurad gacherda. Konstruqciam praqtikulad disbalanss ver gaudzlo da “titaniki” shuaze gadatyda. Laineris cina nacili fskerisken daeshva. darchenili gemis naxevari cota xans kidev idga clis zedapirze , shemdeg ki nelnela daicyo cadzirva. Katastrofis bolo cutamde “titanikis” orkestri ulamazes kompoziciebs asrulebda. tumca sashinel panikashi mati musika praqtikulad aravis esmoda. Orkestris bolo kompozicia iyo “”SONGE D'AUTUME

_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali

  პასუხი ციტირებით

LORD » 25 ივნ 11, 19:29:45

titanikis 2228 mgzavridan 1523 daighupa, mxolod 705 kacis gadarchena moxerxda. I klasis mgzavrta 60%, II klasis 44 % , III klasis 25% da ekipazhis 24 % gadarcha.
“titanikis” chadzirvam mteli msoflio shedzra. tavzardacemuli xalxi miubrunda mogran robertsonis 14 clis cin davicyebul novelas “amaoebis” titoeuli gverdi cinascarmetyveluri aghmochnda.
”titanikis” daghupvis ertgvari cinascarmetyvelebani ukavshirdeba uiliam tomas stedsac (britaneli mcerali, da publicisti, sagamodziebo zhurnalistikis erterti fudzemdebeli) 1886 cels “pel-mel gazetshi” gamoaqveyna erti shexedvit ucnauri statia. igi arcerda atlantis okeaneshi aisbergtan shejaxebis she3degad megalaineris chadzirvas. Avtoris mizani iyo gemtmsheneblebis gafrtxileba. shtedis tqmit aucilebeli iyo gemze usafrtxoebis yvela zomis migheba. avtori xazs usvamda, rom katastrofa sheidzleba momxdariyo da lainerebs aucileblad unda hqonodat sakmarisi raodenobis samashvelo navebi. 1892 cels stedma daaxloebit msgavsi statian gamoaqveyna zhurnal “reviu of reviushi” am publikaciashic man aghcera gemis aisbergtan shejaxeba da daghupva atlantis okeaneshi. Katastrofas ertaderti adamiani gadaurcha. igi ixsna lainerma “majestikma” (saintereso is aris, rom, im dros martlac arsebobda aseti saxelcodebis gemi, misi kapitani ki iyo edvard smiti, momavalshi “titanikis” kapitani)


ბოლოს დარედაქტირდა: LORD (25 ივნ 11, 19:56:17), სულ რედაქტირებულია 1 ჯერ
_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali

  პასუხი ციტირებით

LORD » 25 ივნ 11, 19:31:10

1912 cels uiliam stedma amerikashi gamgzavreba gadacyvita. man “titanikis” bileti iyida. gamgzavrebamde ramdenime xnit adre irlandieli grafi, astrologi, leis hamoni (namdvili saxeli; uiliam jon uorneri) afrtxilebda steds, ar gamgzavrebuliyo im clis aprilshi. Parafsiqologi de kerleri aseve ar urchevda gamgzavrebas, ramdenime tveshi pastori stoqtonidan, arqidiakoni kolic urchevda steds tavi sheekavebina mgzavrobisagan. man ar gaitvaliscina es gafrtxilebebi da “titanikis” msxverplta shoris aghmochnda.
katastrofis shemdeg samecniero sazogadoebam seriozulad daicyo “titanikis” chadzirvastan dakavshirebuli sakitxebis shescavla. ert-erti fundamentaluri gamokvleva acarmoa ian stivensonma, virjiniis universitetis fsiqiatriis ganyofilebidan. mecnierma detalebshi carmoachina msgavseba morgan robertsonis “titansa” da “titaniks” shoris.


ბოლოს დარედაქტირდა: LORD (25 ივნ 11, 19:57:17), სულ რედაქტირებულია 1 ჯერ
_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali

  პასუხი ციტირებით

LORD » 25 ივნ 11, 19:32:06

sainteresoa, rom “titanikis” gamgzavrebas cin udzghoda mravali adamianis cinascarmetyveleba. cinatgrdznoba. Mosalodneli katastrofis shesaxeb. atobit pirovnebam msoflios sxvadasxva qveyanashi gansxvavebuli saxit saxit icinascarmetyvela laineris daghupva. Miuxedavad amisa tragediis tavidan acileba ver moxerxda.

_________________
Alter Ego!

LORD
Administratori
 
პოსტები: 4584
დარეგისტრირებულია: 22.07.2009
მდებარეობა: waxval pirdapir da mouxov :)))
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://www.geoforum.ge ნამდვილი სახელი: irakli ოპერატორი: kvernadZis bali


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

ისტორია

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum