ცელულიტი


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
    პასუხი ციტირებით

ცელულიტი

medik! » 21 ივნ 11, 19:41:24

eluliti shemaertebeli qsovilis sisustea. is umetesad qalebs acuxebt, rac imit aixsneba, rom qalis shemaertebel qsovils naklebad tanabari struqtura aqvs. amave dros, mociful asakshi qalebs sxeulis gansazghvrul adgilebze cximovani qsovili shedarebit ჭarbad uvitardebat, rasac tan sdevs kanze ghrmulebisa da burcobebis gachena. cnobilia, rom gansazghvruli odenobis cximovani qsovilis gareshe verc momavali deda da verc nayofi sakmarisad sicocxlisunarianebi ver iqnebian. amitomac aris, rom celuliti reproduqciulad mnishvnelovan zonebshi (mucelze, tedzoebze, dundula kuntebze) vitardeba.
shesadzlebelia tu ara celulitisgan tavis daghceva?
simsuqnisagan gansxvavebit, celulitis dros cximi sxeulze aratanabrad grovdeba, tumca miichneva, rom is scored conis momatebit icyeba, shemdeg ki processhi kanqvesha cximovani ujredebi ertveba. araracionaluri kveba, mcire fizikuri aqtivoba, moჭerili tansacmeli, romelic limfis da sisxlis mimoqcevis sheferxebas icvevs, tambaqos ceva, alkoholis ჭarbi migheba, tanmxlebi daavadebebi, orsuloba xels ucyobs celulitis ganvitarebas. mravali specialisti celulits miichnevs qalis organizmis ganvitarebis bunebriv safexurad, romelic misi imunuri da endokrinuli sistemebis mushaobis taviseburebebs, mikrocirkulacias (sisxlisa da limfis kapilarul mimoqcevas) cxovrebis cess, daavadebebs ukavshirdeba. miuxedavad amisa, celulitis damarcxebis msurvelta ricxvi dghiti dghe izrdeba da kosmetologebs isgha darcheniat, ebrdzolon am bunebriv process.
celulitis ganvitarebis etapebi

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

    პასუხი ციტირებით

medik! » 21 ივნ 11, 19:42:26

celulitis ganvitarebis etapebi
eqimebi amtkiceben, rom arsebobs celulitis otxi safexuri: pirveli, yvelaze gavrcelebuli stadia, roca kanze burcobebi da ghrmulebi jer kidev ar sheimchneva. aseti mdgomareoba mozard gogonebs shorisac ki gvxvdeba. kani tanabari da gluvia. qals hgonia, rom cotaodeni moimata da kani odnav sheshupda. arsebitad, asec aris - vitardeba sheshupeba, vinaidan organizmshi cylis shekavebis procesi mimdinareobs. sakvebi nivtierebebis gadamushavebisas carmoqmnili narchenebi ujredshoris sitxeshi xvdeba, grovdeba iq da bolos da bolos limfur dzarghvebs acveba. shedegad mat mier gamoyofili sitxis daaxloebit 60-70% organizmshi rcheba. cximi mkvrivdeba, magram ujredshoris sivrceshi jer kidev ar xvdeba. am stadiashi celulittan brdzola advilia. upirveles yovlisa, saჭiroa organizmidan sitxisa da narchenebis aqtiuri gamodena. sporti, sauna, balaxebi, limfodrenazhi, anticelulituri kremebi, matonizebeli kremebi dadebit efeqts idzleva. meore stadia gacilebit rtulia. am dros organizmidan sitxis gamodzevebas ukve venuri sistemac veghar umklavdeba. cximi ufro metad mkvrivdeba, sheshupebac imatebs da specialuri dietis, varjishis, sirbilis, curvis, velosportisa da sxva msgavsi procedurebis gareshe es problema ver mogvardeba. mesame stadias eqimebi mikronadularuls ucodeben. am etapze sxeulze sheimchneva mcire zomis kvandzovani simkvriveebi. limfuri sistemis meshveobit organizmis bunebrivi cmendis procesi darghveulia. sitxe arteriebsac ki acveba. zhangbadi cximovan qsovils cudad miecodeba. vitardeba shemaertebeli qsovili. specialuri procedurebis gareshe kremebi da limfodrenazhi am dros uefeqtoa. rac sheexeba meotxe, makronadularul stadias, kremebis efeqtianobaze laparaki am dros zedmetia. kanshi ukve patologiaa ganvitarebuli. kvandzovani simkvriveebi didia da shesamchnevi. kani civia, uferuli, dahkravs silurje. kvandzebi mtkivneulia, vinaidan zecolas nervuli daboloebebic ganicdis. mesame-meotxe stadia ujredebis sklerozia. am dros mxolod sporti ver gishvelit, cxovrebis cesis mtlianad shecvla mogixdebat.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

    პასუხი ციტირებით

medik! » 21 ივნ 11, 19:43:38

diagnozi
celulitis diagnozi eqimma unda dasvas. italielma medikosebma diagnostikisatvis sheimushaves termografiis metodi: kanze ideba specialuri mgrdznobiare firi, romelzec kanqvesha shris ujredta konturebi gamoisaxeba. eqims sheudzlia, am gzit dainaxos ujredshorisi sitxe, tvali adevnos, ramdenad scrafad da dzlierad gadaadgildeba am sitxeshi cximi. imave metodit sheidzleba mkurnalobis shedegze dakvirvebac.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

    პასუხი ციტირებით

medik! » 21 ივნ 11, 19:45:42

yovel qalbatons sჭirdeba individualuri mkurnaloba, romelic shorscasul stadiebshi shesadzloa ertdroulad ramdenime metods moicavdes. sacyis etapze silamazis salons qalebis mxolod 5% tu akitxavs. tavdapirvelad specialists sheudzlia, pacients shestavazos detoqsikacia, sxeulis konturuli gakvra. celulitis sacyis stadiashi es metodebi metad efeqturia. kani sveldeba bunebrivi carmoshobis sxvadasxva anticelulituri sashualebit, magalitad, zghvis qvishit, mere ki specialuri qsovilit ikvreba. cximovani qsovili iჭimeba, scordeba. am metodit sheidzleba mkerdis, dundulebis, celis, tedzoebis formis shecvla. magram proceduris paralelurad aucilebelia dietis dacva. racionidan unda gamoiricxos konservantebi, xorci, toqsikuri nivtierebebi - xsenebuli proceduris dros organizmidan cidastan ertad sitxec gamoidevneba da tu shxamebis mighebas ganagrdzobt, shesadzloa, moulodnelad mdzime mocamvla ganvitardes. sacyis etapze sasurvelia anticelulituri masazhi specialuri kremebit. dasashvebia vakuummasazhic. meore stadiashi iyeneben mciresixshirian dens, zarmacebs unishnaven pasiur varjishs trenazhorze. safrangetshi popularulia krioterapia: kanze usvamen cximis gamxsnel nivtierebas – kofeinsa da teofilins, mentolita da qafuris zetit icveven sicivis shegrdznebas, romelic ramdenime saats grdzeldeba, xolo zemodan acmeven svel cindebs, romlebic gazhghentilia surosa da cablis eqstraqtit an sxva nivtierebit, romelic gaxdomas icvevs. arsebobs kidev erti metodi - mezoterapia, romelsac ukanasknel stadiashi mimartaven. eqimebi amtkiceben, rom 10 procedurit minimum 10 kg-is dakleba sheidzleba. procedura sakmaod travmulia – dazianebul adgilebs chxvleten da kanqvesh shehyavt specialuri koqteili, romelic xsnis cxims. misi dziritadi nivtierebaa artishokis cveni, romelsac organizmidan gamoaqvs qolesterini, toqsinebi, cvavs cxims da arachve-ulebriv antioqsidants carmoadgens. ori tvis mandzilze kvirashi ertxel mogicevt mravalricxovani chxvletis atana, magram efeqti amad ghirs. qirurgiul charevas, kerdzod, liposaqcias, yvela specialisti ar miesalmeba. es metodi ukunachvenebia diabetianebistvis, gul-sisxldzarghvta, tirkmlisa da sxva sistemuri patologiebis mqone pirebistvis. romeli metodic ar unda airchiot, gaxsovdet: mtavaria, daicvat cxovrebis jansaghi cesi, miirtvat naklebi xorci, cximi, tkbileuli, meti xil-bostneuli, misdiot sports.

wyaro: mkurnali.ge

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

მედიცინა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum