ქართული ფოლკლორი


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

ქართული ფოლკლორი

MARI » 09 ნოე 10, 21:07:35

qartuli xalxuri musikaluri shemoqmedeba
(shesavali)

qartuli xalxuri musikaluri shemoqmedeba erovnuli kulturis sagandzuria. igi asazrdoebs profesiul musikas da gzas ukafavs shemdgomi ganvitarebistvis. qartuli musikaluri folklori sheicavs sxvadasxva zhanris simgherebs: shromis, sayofacxovrebo, gmiruls, istoriuls, lashqruls, sasiyvarulo-lirikuls, sacekvaos, saferxulos da aseve instrumentuli musikis zhanrs.
xalxuri simghera mჭidrodaa dakavshirebuli qartveli xalxis cxovrebastan. qartuli musikaluri folkloris istoria- es aris qartuli xalxuri simgheris istoria, qartveli xalxis istoria. yvelaze adreuli simgherebi, romelta shesaxeb mogvepoveba cnobebi, miekutvnebian VIIIs. chv.c.agh-mde. carmartul periodshi simgherebi midzghvnili iyo sxvadasxva ghvtaebebisadmi-cxovelebisa da mcenareebis mfarvelebs. Qqristianobis shemosvlastan ertad gachnda axali tipis musika, e.c. sasuliero(saeklesio) musika. qartuli xalxuri shemoqmedeba gamoircheva originalobit da mravalxmianobit.
qartuli xalxuri simgherebi dziritadad samxmiania, magram vxvdebit ert, or da otxmian simgherebsac.
qartuli xalxuri mravalxmiani (3xmiani) simgherebis yovel xmas gaachnia tavisi saxelcodeba: Ixma-mtqmeli, IIxma-maghali bani, anu modzaxili, IIIxma-bani.
qartuli xalxuri musikaluri shemoqmedeba mdidaria musikaluri dialeqtebit:xevsuruli, tushuri, fshauri, moxeuri, qartuli, kaxuri, mesxuri, raჭuli, svanuri, imeruli, guruli, megruli, aჭaruli, lazuri.
Yyoveli dialeqtis simgheris ganxilvis gareshe sheidzleba aghinishnos qartuli musikaluri folkloris taviseburebebi: 1) mdidari vokaluri mravalxmianoba, sadac yoveli xma damoukidebelia; 2) gansakutrebit ganvitarebulia vokaluri da vokalur instrumentuli musika; 3) gamoircheva zhanrobrivi mravalferovnebit.

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

MARI » 09 ნოე 10, 21:09:54

xevsuruli simgherebi


xevsurebi cxovroben maghla mtebshi. mat sheinarchunes sasimghero kulturis udzvelesi formebi. mati cxovrebis mdzime pirobebi, mkacri yofa gamoixata mat musikalur shemoqmedebashi. xevsuruli simgherebi dzalian arqaulia(dzveli).
xevsuruli simgherebi dziritadad ertxmiania, romlebic sruldeba rogorc solo, 3-simiani fanduris akompanimentis fonze. xevsuruli simgherebisatvis damaxasiatebelia glisandirebuli intonacia (glisando-chamocureba), ris gamoc simgheris melodiuri xazi ar aris mkafio. rac sheexeba ritmul mxares, xevsuruli simgherebi sheidzleba gaiyos or jgufad:
1) romlistvisac damaxasiatebelia kvadratuloba (simetriuloba) da ortaqtiani ritmuli carmonaqmni.
2) romlistvisac damaxasiatebelia ritmuli cyobis uzustoba.
xevsuruli musikaluri folklori zhanrobrivad mcirericxovania: shromis, gmiruli, saceso. qalta repertuali shezghudulia isini dziritadad asruleben yofit da saceso simgherebs. nanebi melodiurobis tvalsazrisit lokaluria da carmoadgenen erti dziritadi hangis xshir gameorebas, an varirebas (saxecvlas dziritadi motivisa). isini sruldeba 6/8 zomashi. qalebi aseve asruleben simghera- tirilebs. mag: 1)xmit tirili, sruldeba erti motiralit, mas enacvleba gundi, romelic chaertvis yoveli kupletis bolos. 2) dedis tirili- sruldeba erti motiralit gundis gareshe.

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

MARI » 09 ნოე 10, 21:11:59

guruli simgherebi

imeruli da guruli simgherebi tavianti xmovanebita da struqturit emsgavsebian ertmanets. mat gaachniat saerto simgherebic-mxedruli, ali-fasha, mayruli da sxva. gurul simgherebshi yuradghebas ipyrobs unikaluri mravalxmiani zhgheradoba. am kutxis simgherebi mdidaria, rogorc teqnikit, ise polifoniis mxriv. mati polifonia (mravalxmianoba) urtulesia ara marto qartul xalxur shemoqmedebashi, aramed msoflioshi. simgherebis polifonias gansakutrebulobas aniჭebs zeda xma, romelsac ecodeba “krimanჭuli”-sruldeba maghal registrshi, mistvis damaxasiatebelia specifikuri teqnikuri modzraoba da mdidari ornamentika. gurul simgherebshi bani damcyebi xmaa. igi gamoircheva melodiurobit(damaxasiatebelia mxolod gurul simgherebshi). zogjer krimanჭuls asrulebs me-4 xma. dziritadi melodia simgherashi mihyavs I da II xmebs. Gguruli simgherebi dziritadad 4 xmiania. asetia “nadurebi” (shromis simgherebi). xmatashoris intervaluri tanafartoba sxvadasxvaa: sekundidan oqtavamde da metic. yoveli xma simgherashi damoukideblad vitardeba. guruli simgherebi sruldeba chqar tembshi, ori jgufis monacvleobit, rac shesvenebis sashualebas adzlevs shemsruleblebs. gurul xalxur shemoqmedebashi didi adgili uჭiravs lirikul simgherebs, romlebic sruldeba chonguris tanxlebit.

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

MARI » 09 ნოე 10, 21:13:52

imeruli simgherebi

imerul simgherebs mnishvnelovani adgili uჭiravs qartul folklorshi. polifoniuri cyobis samxmiani simgherebi cocxali, modzravia, axasiatebs mdidari iumori. umetesi nacili kupleturi formisaa, shromis simgherebis “xelxavi” da “naduris” gamoklebit. polifoniuri azrovneba imerul simgherebshi imdenad ganvitarebulia, rom xshirad xmebi gadakvets ertmanets. bani imerul simgherebshi modzravia, bevrad moqnili da ganvitarebuli, vidre sxva kutxis simgherebshi. bans metcilad aqvs fartod gashlili mgheradi melodia, romelic umtavresad mdored sekundidan modzraobs, magram sheicavs terciul kvartul naxtomebsac ki. imeruli simgherebi tavis xasiatit caagavs gurul simgherebs.
imeruli simgherebis umravlesoba sruldeba ert zonashi. zhanrobrivad gvxvdeba shromis, sufruli, samgloviaro, mgzavruli, lashqruli da sxva. samxmian imerul simgherebs shoris tavisi originalobit gamoiyofa: “mayruli”, “mravalzhamiari”, “alilo” da sxva.
XIXsaukuneshi imeretshi gavrceleba hpova qalaqurma musikam, romelmac ganicada italiuri da rusuli saopero musikis zegavlena. imeruli simgherebia: “brolis yelsa”, “mayruli”, “imeruli mxedruli” da sxva

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

MARI » 09 ნოე 10, 21:16:37

qartuli xalxuri musikaluri sakravebi

qartuli instrumentuli musika sainteresoa imit rom sheinarchuna sakravebis ganvitarebis adreuli etapebi. musikaluri sakravebis gabvitarebashi mtavaria musikaluri cyoba, romelic gansazgvravs mis arss. qartul instrumentul musikashi gamoyofen 3 musikalur cyobas sakravebis 3 jgufs.
1. ganusazghvreli cyoba.
2. gansazghvruli cyoba.
3. gansazghvruli romelic uaxlobdeba ufro rtul cyobas.
pirvel jgufs miekutvnebian sakravebi, romelta cyoba ar aris gansazghvruli. magalitad: soinari(guriashi) da larჭemi (samegreloshi) -chasaberi sakravebi. isini carmoadgenen 6 sxvadasxva sigrdzis lercmis mils. grdzeli milebi motavsebulia shuashi, xolo shedarebit mokleebi aqet-iqidan. yvelaze grdzeli mili gamoscems yvelaze box xmas, xolo yvelaze mokle-yvelaze cvril xmas.
meore jgufs miekutvnebian sakravebi gansazghvruli cyobit. magalitad: salamuri-ueno da eniani. enianma salamurma sheidzleba gamosces 8 da meti bgera, xolo ueno 5-6 bgera.
mesame jgufshi shedian simebiani sakravebi: fanduri, chonguri, ჭianuri, changi.
fanduri-sam simiani sakravia, mogrdzo formis xis korpusit.
chonguri-4simiani sakravia, misi yeli fandurze grdzelia.
ჭianuri-3-5simebiani sakravia. 3simiani gavrcelebulia svanetshi.
changi- simebiani sakravi, samkutxedis formis, romelzedac gabmulia 6-7 simi.
yvela zemot chamotvlili sakravi asrulebs tanxlebis rols. sacekvao musikashi, ansamblshi am sakravebs emateba doli.

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

MARI » 09 ნოე 10, 21:20:47

qartuli xalxuri simgherebis zhanrebi

es rtuli sakitxavia vinaidan xangrdzlivi drois ganmavlovashi, sxvadasxva zhanrebi moqmedebdnen ertimeoreze, ris gamoc kargavdnen sacyis saxes. miuxedavad amisa, rig kanonzomierebata sashualebit sheidzleba gamovyot ramodenime zhanri. yoveli zhanris simgheris tavisebureba ganisazghvreba 3 dziritadi faqtorit:
1.teqsti; 2.musika; 3.vitareba shesrulebis dros.
sheidzleba gamovyot shemdegi dziritadi saxeobebi(zhanrebi):
1. shromis; 2. epikuri; 3. sayofacxovrebi.
shromis simghera dakavshirebulia sameurneo saqmianobastan. saqartveloshi arsebobs iseti shromis simgherebi, romelbic dakavshirebuli arian specifikur xalxur ces-chveulebebtan, romelta shoris gamovyoft: “nadi” (das.saqart.) da “mamitadi” (aghm.saqart.). nadur simgherebs asrulebs 10 an 24 adamiani. dghis ganmavlobashi sruldeba naduris 4 saxeoba-dilitadre, shuadghis, shuadghis shemdeg, mushaobis damtavrebis shemdeg(elesa). shromis simgherebi arsebobs 1,2,3,4 xmiani. ertxmiani simgherebi dziritadad lirikuli, improvizaciuri xasiatisaa(“urmuli”, “gutnuri”)
orxmiani simgherebi dakavshirebulia mindvris samushaoebtan. melodia nakleb ganvitarebulia, ritmulad ki mdidaria.
epos qartul folklorshi tvalsachino adgili ukavia. qartuli eposis shesanishnav nimushs carmoadgens “amirani”.
sayofacxovrebo simgherebi carmoadgenen saintereso da mravalferovan zhanrs. igi sainteresoa imit, rom masshi shercymulia carmartuli da qristianuli kulturis elementebi. masshi shedian samgloviaro, saqarcilo, simgherebi dakavshirebuli sxvadasxva movlenebtan. mag: “berikaoba”. samgloviaro simgherebi arseboben udzvelesi droidan. arsebobs cnobebi, sadac natqvamia, rom dzvel saqartveloshi iyvnen samgloviaro momgherlebi “glovis mgosani”. samgloviaro simgherebi iyofian 2 jgufad:
1)samgloviaro himni (tushuri “dila”, svanuri “zari”, kaxuri “iavnana”)
2)samgloviaro ferxuli.
saqarcilo simgherebs gansakutrebuli adgili ukaviat xalxis yofashi. saqorcilo ceremonia saqartveloshi oditganve gantqmulia tavisi silamazita da taviseburebit. am ritualis aghcera sheidzleba vnaxot cignshi “qartlis cxovreba”, poemashi “teimuraz II-ze”. gansakutrebul brcyinvalebas qorcils aniჭebs simghera, gaertianebul e.c ciklshi “mayruli”, romelic shedgeba 5 simgherisgan:
1.karsalileo, 2.mgzavruli, 3.jvariscinara, 4.satrfialo simghera, 5.”mze shina” da nana

MARI
Maspinzeli
 
პოსტები: 7895
დარეგისტრირებულია: 11.04.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://GeoForum.ge ნამდვილი სახელი: mari ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

Mr.gogita » 10 ნოე 10, 0:40:17

Yochag mar. Martlac ro saintereso da ertob sasiamovno infoa folklorze.

Mr.gogita
Veterani
 
პოსტები: 1212
დარეგისტრირებულია: 06.01.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://samefo.ge ICQ-ს ნომერი: 443783489 ნამდვილი სახელი: GOG(IT)A ოპერატორი: BeeGeo

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 10 ნოე 10, 9:44:39

Au tema da info kaia da folkze ro sxva temac gvaq,ra gavaketo magas vfiqrob exla. ;/

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))

  პასუხი ციტირებით

x.z. » 10 ნოე 10, 10:12:13

Es qartulzea marto mgoni.xoda qartuli folklori davarqvat da iyos orive tema.ara?

x.z.
Veterani
 
პოსტები: 3087
დარეგისტრირებულია: 08.01.2009
მდებარეობა: gldani
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა armaqvsmail@posta.ge ნამდვილი სახელი: giorgi ოპერატორი: Geocell

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 10 ნოე 10, 10:20:25

egec martalia gio

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

მუსიკა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You can attach files in this forum
You can download files in this forum