იტალიურ რენესანსამდე


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

იტალიურ რენესანსამდე

LILITH » 25 ოქტ 10, 17:50:44

antikur xanashi mxatvroba xelosnobad itvleboda.mxatvrebi suratebs kerdzo shekvetebit xatavdnen.shemoqmedebiti tatisufleba,saxeldobr ki motivisa shinaarsis minicheba suratistvis mxatvris survilisamebr,daaxloebit 700 wlis win gaxda xelovantatvis shesadzlebeli.
am periodshive,anu me-14 saukunis mijnaze chaisaxa da ganvitarda pirveli warmodgenebic perspeqtivis asaxvis metodebzec.

rodesac 1304 wels jotto ( GIOTTO DI BONDONE) "ieso qristes datireba"-s xatavda,mxatvrebi jer kidev ubralo xelosnebi ikvnen da mat xalxis gaunatlebeli masistvis naxatebis sashualebit bibliuri siujetebis gacnoba evalebodat.xandaxan ketilshobili batonebisgan shekvetebsac igebdnen,iseve rogor jottom miigo sinior enriko skrovienisgan davaleba,moexata misi piradi kapela (mcire zomis eklesia) qalaq paduashi.

jottom tradiciuli gamosaxvis formebi ukan moitova da mxatvrobashi axali realoba shemoitana,realoba,romelic ertdroulad gamosaxavda adamiansa da sivrces..mis "qristes datireba"-shi figurebi agar arian tradiciulad stereotipizirebuli,aramed mgrdznobiare,gancdis unaris mqone da individualobit agbechdilni..tradiciuli oqros fonic bunebis landshaftebma shecvala.
mkafiod ganircheva wina da ukana xedebi,risi sashualebitac surati idzens sigrmes da zedapiruli asaxva sivrcobrivshi gadadis.
am metodma jotto sicocxleshive agiarebul mxatvrad aqcia..jorjo vazarim,me-16 saukunis xelovnebis istorikosma,romelic mxatvarta biografiebs werda,jottos "mxatvrobis mama"uwoda.misit moxibluli iko aseve dante aligieri..


meore cnobili mxatvari,jottos tanamedrove da aseve perspeqtivis saidumlos mflobeli gaxldat AMBROGIO LORENZETTI.
gansakutrebuli sikvarulit detalebis mimart man sheqmna "palazzo publico"-s tilo sienashi,tavis samshobloshi.naxatze sivrcisa da sigrmis gancdas qmnis wina planze asaxuli moedani..

1348 wels italiashi shavi chiris epidemia gavrcelda da sienas brwkinvalebasac moego bolo. mxatvrebis codna perspeqtivis metodebis shesaxeb taobebs zepirad gadaecemoda da tandatanobit daikarga..mxolod asi wlis shemdeg shedzlo didma italielma mxatvarma mazachom (MASACCIO) mxatvrobashi misi gamokeneba..perspeqtivis saidumlo mecnierul-matematikuri sizustit iqna sheswavlili da ganmtkicebuli,rasac shemdeg xelovnebashi renesansis,igive agordzinebis periodi mohkva..magram es ukve suk sxva temaa..

LILITH
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4673
დარეგისტრირებულია: 23.05.2010
მდებარეობა: MATRICA
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: LILITH ოპერატორი: SLAYER

  პასუხი ციტირებით

LILITH » 25 ოქტ 10, 17:52:33

giotto di bondone "ieso qristes datireba"

LILITH
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4673
დარეგისტრირებულია: 23.05.2010
მდებარეობა: MATRICA
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: LILITH ოპერატორი: SLAYER

  პასუხი ციტირებით

LILITH » 25 ოქტ 10, 17:54:50

ambrogio lorenzetti "palazzo publico"

LILITH
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4673
დარეგისტრირებულია: 23.05.2010
მდებარეობა: MATRICA
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: LILITH ოპერატორი: SLAYER

  პასუხი ციტირებით

LILITH » 25 ოქტ 10, 23:44:47

agsanishnavia,rom renesansi saqartveloshi gacilebit adre, me-11-12 saukuneebshi daiwko..ubisas monastershi shemorchenil freskebze,romlebic beqa da beshqen opizrebis mier aris shesrulebuli,tvalnatliv chans,rogor iqcevian wmindanta statikuri gamosaxulebebi dinamikur figurebad..mat sheidzines modzraobis gamoxatuleba da gakinuli gamometkveleba mgrdznobiare,adamianur mzerad gadaiqca..am freskebze ukve ashkaraa renesansis pirveli nishnebi..

LILITH
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4673
დარეგისტრირებულია: 23.05.2010
მდებარეობა: MATRICA
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: LILITH ოპერატორი: SLAYER

  პასუხი ციტირებით

SEMIRAMIDA » 11 ნოე 10, 10:39:55

giotto udidesi mxatvari iko,martlac gadatrialeba moaxdina xelovnebashi.

SEMIRAMIDA
Axalbeda
 
პოსტები: 21
დარეგისტრირებულია: 23.06.2010
მდებარეობა: TBILISI
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: ELEN ოპერატორი: GEO

  პასუხი ციტირებით

klimt » 14 ნოე 10, 20:03:29

es periodi mxatvrobis preistoriul xanad itvleba da mxatvrobas,rogorc xelovnebas,am dros chaekara safudzveli.magram isic ar unda dagvavickdes,rom aziashi oditganve iko ganvitarebuli xelovnebis es dargi.jer kidev chvens welt agricxvamde shesrulebuli primitiuli naxatebi mowmobs,rom realobis mxatvruli asaxvisken adamians dzveltaganve qonda midrekileba.

klimt
Axalbeda
 
პოსტები: 16
დარეგისტრირებულია: 12.11.2010
მდებარეობა: tbilisi

  პასუხი ციტირებით

MARUSIA » 26 დეკ 10, 9:10:23

joto di bondonesi uudidesi mxatvari iyo! Mis xelovnebaSi tavmoyrilia axal agmoCenata mteli samyaro.masshi pivelad da srulad damkvidrda realuri adamianuri yofis faseuloba,rac aisaxa cocxal da konkretul,'gaadamianurebul' saxeebshi,romlebic daupirispirdnen shuasaukuneebis religiur_abstraqtul,simbolur saxeebs.

jotos suratze 'madona wmindanebita da angelozebit' gvtismshobeli warmodgenilia ara centrshi,aramed odnav gverdit,ritac mxatvars kompoziciashi sheaqvs ritmuli tavisufleba,ritac irgveva tradiciuli bizantiuri xatTa mkacri simetria figurata ganlagebashi.jotos mxatvruli reformebi grma da mnishvnelovania.misi xelovnebit sazrdooben leonardo da vinchi,rafaeli da miqelanjelo...

MARUSIA
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 592
დარეგისტრირებულია: 19.01.2009
მდებარეობა: gurjaani
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: MARI


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

კულტურა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum