ბრაზილია


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
    პასუხი ციტირებით

ბრაზილია

სტუმარი » 23 სექ 10, 12:45:57
1.fartobi-8.5 mln kv km (msoflioshi me-5-e)
2.dedaqalaqi-brazilia
3.mosaxleoba-188 mln kaci (msoflioshi me-5)
4. Simchidrove-22 kaci kv km-ze
5.saxelmwifo ena-portugaliuri
6. Religia-qristianuli katolikuri
7. Saxelmwifo wyoba-federaciuli respublika
8. Saxelmwifos metauri-prezidenti
9. Fuladi erteuli-reali
10. Erovnuli dgesaswauli-7 seqtemberi, damoukideblobis dge

სტუმარი

 

    პასუხი ციტირებით

ilia. » 23 სექ 10, 15:55:52

bolomde daudgenelia sazRvari boliviasTan.

ilia.
Maspinzeli
 
პოსტები: 9990
დარეგისტრირებულია: 26.05.2010

    პასუხი ციტირებით

სტუმარი » 20 ოქტ 10, 17:27:25

Brazilia samxret amerikis udidesi qveyanaa rogorc teritoriit, aseve mosaxleobis raodenobit. Mas esazgvreba samxret amerikis titqmis yvela qveyana. Qveynis teritoria agmosavletidan dasavletit gadachimulia 4328 km-ze. Chrtiloetidan samxretisken ki 4320 km-ze. Brazilia fartobit orjer charbobs dasavlet evropas. Agmosavletit ki 7491 km-ze akravs atlantis okeane. Brdziliis uzarmazar teritoriaze gamoyofen or did bunebriv regions: amazonis dablobi da braziliis mtianeti. Qveyana mdidaria sasargeblo wiagiseulit, shedarebit garibia energetikuli resursebit. Teritoriis udidesi nawili subekvatorul, ekvatorul da tropikul klimatur sartyels ukavia. Naleqianoba aq ert-erti yvelaze magalia msoflioshi.

სტუმარი

 

    პასუხი ციტირებით

Gone passato » 20 ოქტ 10, 19:52:12

Gerbi:

devizi: cesrigi da progresi

qveyana mdebareobs samxret amerikashi da ukavia am kontinentis naxevari teritoria. samxret amerikis danarcheni 12 saxelmcifodan esazghvreba ats. esenia: urugvai, argentina, paragvai, bolivia, peru, kolumbia, venesuela, gaiana, surinami da safrangetis gviana.matgan yvelaze grdzeli sazghvari aqvs boliviastan 3400 km, yvelaze patara ki surinamtan - 597 km.sanapiro xazis sigrdzea 7491 km. qveynis teritoria aghmosavletidan dasavletit gadaჭimulia 4348 km-ze, chrdiloetidan samxretisaken ki - 4320 km-ze. brazilia fartobit orjer ჭarbobs dasavlet evropas.
fartobi: 8.511.965 kv.km.
buneba: umaghlesi mcvervali - piko-da-neblina, 3,014 m; mtavari mdinareebi (km) – amazoni 3.500 (sul 6.280), purusi 3.000 (sul 3.210), rio san-fransisku 2.900, tokantisi 2.700, araguaia 2.600, rio parana 2.400 (sul 4.700); udidesi tba (kv.km) - lagoa mirimi 3.000; mtavari kundzulebi (kv.km) - marazhu 47.573, didi gurupa 4.864; klimati - ekvatoruli, tropikuli.
bunebrivi resursebi: brazilias sasargeblo ciaghiseulis didi maragi aqvs, mat shoris boqsitebi, oqro, rkinis madani, manganumi, nikeli, fosfatebi, platina, kala, urani, navtobi, hidroenergia, sasheni xe-tye (tropikul zonashi).dedaqalaqi brazilia
udidesi qalaqi san-paulu
ofic. enebi portugaliuri
mtavroba saprezidento respublika
  -prezidenti luis inasiu lula da silva

fartobi
- saerto 8,514,877 km²(me-5)

- cyali (% ) 0.65%mosaxleoba
- 2009 sav.192,272,890 (me-5)
- 2000 cenzi 169,799,170
- simჭidrove 22 ad/km² (182-e)mshp (ppp) 2007miaxl.
- saerto$1.804 trilioni (me-8 )

- ert mosaxleze $11,873 (65-e)agi (2007) 0.800 (maghali) (70-e)
valuta reali (BRL)
drois sartyeli (UTC -2-dan -5-mde)
qveynis kodi BRA
ccTLD .br
satelefono kodi +55

Gone passato
სტუმარი
 


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

გეოგრაფია

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum