ნიკოლოზ ბარათაშვილი


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

Icnobt mis sheoqmedebas?

13
76%
3
17%
1
5%
 
სულ ხმები : 17
    პასუხი ციტირებით

ნიკოლოზ ბარათაშვილი

MIlanboy » 12 აგვ 10, 18:43:04

Didi poeti nikoloz baratashvili daibada 1817 wlis 27 dekembers tbilisshi, tavisi papis, dimitri orbelianis, ojaxshi.
Nikolozis deda efemia, grigol orbelianis da iyo. Garegnobit lamazi da tanadi, efemia xasiatitac ketili, satno adamiani yofila.
Poetis mama, melitoni sazogadoebashi mighebuli kaci iyo. Megobrebis daxasiatebit, "melitoni iyo qartul enaze ganatlebuli kaci, zedmiwevnit mcodne qartuli literaturisa."
momavali poeti, tato, shvidi wlisa iyo, roca dedam wera-kitxva daawyebina. 1826 wels tato miabares kaloubnis samrevlo saswavlebelshi. Shemdeg ki gadaiyvanes ketilshobilta saswavlebelshi. Baratashvilma gimnaziashi chinebulad sheiswavla rusuli ena. Igi gimnaziashi sauketeso mowafed itvleboda.

Poeturi niji nikoloz baratashvilma bavshvobashive gamoamjghavnda. Ertxel moswavleebma gimnaziashi gamartes koncerti, romelmac mtavrobis moxeleebsa da sazogadoebashi mitqma-motqma gamoiwvia. Koncertis shesaxeb damcinavi xmebic gaavrceles. Tatom da misma amxanagebma gadawyvites, samagiero gadaexadat mattvis. Daweres satiruli leqsi, chades konvertshi da gaugzavnes tbilisis samoqalaqo gubernators N. Palavandishvils. Es ukanaskneli iyo dzma im iase palavandishvilisa, vinc 1832 wlis shetqmuleba gasca.
Leqsis shinaarsi chventvis ucnobia, magram erti ram cxadia: leqsi mtavrobis sawinaaghmdego iyo da tvit mtavrobam daiwyo dzieba avtoris gasarkvevada. Male postam miagno kvals.
Leqsis damweri baratashvili da misamartis damweri petre bagrationi dasasjelad gagzavnes taviant mshoblebtan. Mamam totxeti-txutmeti wlis tatos kinagam suli amoartva, imdeni scema.
1835 wels nikoloz baratashvilma gimnazia daasrula. Man usaxsrobis gam swavla vegar ganagrdzo. Arada survili hqonda an universitetshi shesuliyo, an samxedro ganatleba miegho. Man mshoblebis txovnit, samsaxuri daiwyo kavkasiis uzenaes sasamartloshi.
Baratashvili ver egueboda meqrtame chinovnikebis wreshi trials, amitom swerda igi grigol orbelians: "moxeleta wre ar gamodgebis zneobis gansanatleblad."
igi uzenaes palatashi mushaobda 1844 wlamde. Am wlebshi man sheqmna qartuli literaturis sauketeso shedevrebi: "piqrni mtkvris piras," "chongurs," "sayure," "suli oboli," "sulo boroto," "merani," "bedi qartliasa" da sxva.


ბოლოს დარედაქტირდა: MIlanboy (05 თებ 11, 15:17:42), სულ რედაქტირებულია 4 ჯერ

MIlanboy
Maspinzeli
 
პოსტები: 11581
დარეგისტრირებულია: 01.02.2010
მდებარეობა: TBILISI
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა Rati.rati@web.ge ნამდვილი სახელი: RATI DA DAVITI. ori saxeli maqvs. ოპერატორი: Bali

    პასუხი ციტირებით

MIlanboy » 12 აგვ 10, 18:43:37

Baratashvili mwared ganicdis tavis mdgomareobas. Igi kvlav mimartavs grigol orbelians:"guli meubneba, rom shen ara xar axlandeli mdgomareobistvis dabadebuli, nu gdzinavso; me ara mdzinavs, magram kaci minda, rom am patara ghre-kldes gamiyvanos da davdge gashlil adgilas. Oh, ra tavisuflad amovisuntqav mashin, ra xelmwifurad gadavxedav chems asparezsa."

1844 wels baratashvilis ojaxis materialuri mdgomareoba tandatan gauaresda. Poetis mama avadmyofobda, nikolozis mcire xelfasi ojaxs ar hyofnida. Amitom igi idzlubuli gaxda dastanxmeboda tavis megobars, levan meliqishvils, tbilisis samsaxuristvis tavi daenebebina da naxjevanshi wasuliyo mazris ufrosis moadgiled.
Mdzime iyo mistvis iq mushaoba. Iqidan gamogzavnil werilebshi igi xshirad uchivis tavis mdgomareobas, usayvedurebs tbilisel megobrebs: "vigas movagondebit, vigaca ori tlu biji gdia naxjevanshi." maiko orbelianisadmi gagzavnil werilshi baratashvili tavis cxovrebas ase aghwers: "chveni aq cxovreba, hswore gitxra, tanjvisa da usiamovnebis meti ara aris ra."

tato 1845 wlis martshi dabrunda tbilisshi. Sami tvis shemdeg tavisi txovnis tanaxmad, dainishna mazris tanashemwed q.telavshi. Tumca misi natesavisgan, mamuka orbelianisgan miigho winadadeba da telavis nacvlad ganjas gaemgzavra.
Mamuka orbeliani xshirad ar imyofeboda adgilze da amitom mazras faqtiurad baratashvili uvlida. Mashin ganjis raionshi gavrcelebuli iyo yachaghoba, romelta devna sheiaragebuli dzalebit uxdeboda. Yachaghebis devnisas igi gacivda da avad gaxda filtvebis antebit. Movlasa da patronobas moklebuli poeti gardaicvala 1845 wlis 21 oqtombers.
Ori dgis shemdeg, natesavebisa da megobrebisagan dautirebeli poeti, daukrdzalavt ganjis cixis rusuli eklesiasis galavansii, rogorc ubralo moxele, da saflavis qvaze aseti warwera gauketebiat: "aq mdebareobs gvami saqartvelos tavadis, gubernskis sekretaris, nikoloz melitonis-dze baratashvilisa".
Ase daigupa qartuli literaturis siamaye nikoloz baratashvili.


ბოლოს დარედაქტირდა: MIlanboy (12 აგვ 10, 19:24:10), სულ რედაქტირებულია 1 ჯერ

MIlanboy
Maspinzeli
 
პოსტები: 11581
დარეგისტრირებულია: 01.02.2010
მდებარეობა: TBILISI
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა Rati.rati@web.ge ნამდვილი სახელი: RATI DA DAVITI. ori saxeli maqvs. ოპერატორი: Bali

    პასუხი ციტირებით

MIlanboy » 12 აგვ 10, 19:26:39

.

MIlanboy
Maspinzeli
 
პოსტები: 11581
დარეგისტრირებულია: 01.02.2010
მდებარეობა: TBILISI
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა Rati.rati@web.ge ნამდვილი სახელი: RATI DA DAVITI. ori saxeli maqvs. ოპერატორი: Bali

    პასუხი ციტირებით

vaso.ge » 12 აგვ 10, 19:45:57

magari iyo tato.

vaso.ge
Administratori
 
პოსტები: 15504
დარეგისტრირებულია: 13.05.2009
მდებარეობა: Tbilisi<->axalubani

    პასუხი ციტირებით

Lexsikona » 27 აგვ 10, 11:03:47

tato magaria....

Lexsikona
Forumeli
 
პოსტები: 175
დარეგისტრირებულია: 21.08.2010

    პასუხი ციტირებით

x.z. » 27 აგვ 10, 11:26:53

Sataurs rad unda frchxilebshi didi poeti.ulamazoa.isec yvelam icis vincaa

x.z.
Veterani
 
პოსტები: 3087
დარეგისტრირებულია: 08.01.2009
მდებარეობა: gldani
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა armaqvsmail@posta.ge ნამდვილი სახელი: giorgi ოპერატორი: Geocell

    პასუხი ციტირებით

MIlanboy » 01 სექ 10, 23:32:08

kurtana OK, Gavaswore.

MIlanboy
Maspinzeli
 
პოსტები: 11581
დარეგისტრირებულია: 01.02.2010
მდებარეობა: TBILISI
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა Rati.rati@web.ge ნამდვილი სახელი: RATI DA DAVITI. ori saxeli maqvs. ოპერატორი: Bali

    პასუხი ციტირებით

duda » 01 სექ 10, 23:46:06

dzalian miyvars nikos es leqsi :

vpove tadzari

vpove tadzari shesafari, udabnod mdgari;

mun ento marad uqrobeli cmida lampari.

angelostagan ikroda mun davitis qnari,

da ganismoda ciurt dasta galobis zari!


mciri soflisa, damashvrali misita ghelvit,

mun vedziebdi gansvenebas crfelita zraxvit;

gulsa, moklulsa kact siavit da bedis brunvit,

lampari cmida ganmitfobda ciuris sxivit!


mun gundrukis cil shevsciravdi cmidas siyvaruls,

romlis sakurtxad davsdebdi me chems gulsa da suls;

ama siamit, netarebit, esret aghvsebuls,

megona, vxedav sasufevels, aq dashenebuls!


magram sacuto gana vismes didxans axarebs?

ganqra tadzari — da udabno chemda mdumarebs;

mas aqet chems guls netareba ar asadarebs,

mis nacvlad sevda da cyvdiadi daisadgurebs!


moispo mscraflad misi nashti da misi kvali!

gana tu droman dahkra tvisi mas avi tvali, —

ara! mosdzagda mas sofeli cru da muxtali!

damshta me mxolod mis lamprisgan cecxli damqrali!


vergha aghmigo siyvarulma kvalad tadzari!

versad aghvante dashtomili misi lampari!

esret damixsho ukughmartma nugeshis kari,

da daval oblad, isev mciri, miusafari!

_________________
tvals tuki misworeb nughar mghalatob

duda
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 632
დარეგისტრირებულია: 22.10.2009
მდებარეობა: chemsavit TBILI-si !
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ოპერატორი: geocell

    პასუხი ციტირებით

MIlanboy » 17 სექ 10, 23:31:42

maoce, martla genialuria.
Da "merani" udzlieresi leqsia.

MIlanboy
Maspinzeli
 
პოსტები: 11581
დარეგისტრირებულია: 01.02.2010
მდებარეობა: TBILISI
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა Rati.rati@web.ge ნამდვილი სახელი: RATI DA DAVITI. ori saxeli maqvs. ოპერატორი: Bali

    პასუხი ციტირებით

duda » 18 სექ 10, 21:46:41

meranic ubadlooa tumca vtvli aq ufro bervi simwinde devs ..qi ki bervi sulerebaa ...sxvadasxva zhanrit perive leqsi genialuria...

_________________
tvals tuki misworeb nughar mghalatob

duda
Aqtiuri Forumeli
 
პოსტები: 632
დარეგისტრირებულია: 22.10.2009
მდებარეობა: chemsavit TBILI-si !
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ოპერატორი: geocell


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

ლიტერატურა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum