ვიტამინები -,,სასიცოცხლო ამინები,,


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
    პასუხი ციტირებით

medik! » 31 მარ 10, 17:24:50

Lipofiluri anu cxim7i xsnadi vitaminebia: A(retinoli,axseroftoli,antixeroftalmiuri vitamini), D2 (ergikalciferoli, raqitis sawinaagmdego), D3(qolekalciferoli, raqitis sawinaamdego,) K1(filoqinoni,anihemoragiuli anu sisxldenis sawinaamdego, K2(menaqinoni,farnoqinoni,antihemoragiuli vitamini).

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

    პასუხი ციტირებით

medik! » 21 ივნ 11, 15:35:32

xshirad organizmi ganicdis avitaminozs, romlis simptomebia: dilit gaghvidzebistanave usiamovno motentiloba, dzilad mivardna, gonebis gafantuloba, kanis, tmisa da frchxilebis mdgomareobis gauareseba. eqimtan konsultaciis shemdeg saჭiroa sheivsot vitaminebis deficiti.
Avitamini pasuxs agebs mxedvelobasa da kanze, adzlierebs imunitets. mas sheicavs: ghvidzli, rdze, kvercxi, yveli da citeli feris xil-bostneuli. AAvitaminis ukmarisoba icvevs kanis aqercvlas, ghrdzilebis antebas, mxedvelobis daqveitebas, nervuli sistemis daavadebas, magram zedmetoba - shakiks, udzilobas, tmis cvenas, vnebs ghvidzlsa da mxedvelobas.
B1 vitamini gvicavs sheshupebisa da ugunebobisgan. pasuxs agebs madasa da nervul sistemaze. am vitamins sheicavs: burghuleuli, parkosnebi, kakali, ucximo ghoris xorci; B1 vitaminis ukmarisoba icvevs kuჭis ashlilobas, gastritis gamcvavebas, depresias, yuradghebis daqveitebas, sheshupebas. zedmetobas ukuchveneba ara aqvs.
B2 vitamini icavs ghvidzls daavadebebisgan, tuchebs - simshralisgan. riboflavinis (B2) gareshe organizmi ver itvisebs cilebsa da naxshircylebs. es vitamini icavs kans, lorcovanas garss da nervul sistemas. B2-s sheicavs: xorci, tevzi, rdze, cicibura da shvriis burghuli, ispanaxi, brokoli, qama soko, magari yveli, ucximo ghoris xorci. am vitaminis ukmarisoba icvevs tuchebisa da kanis simshrales, qavils. zedmetobas ukuchvenebebi ara aqvs.
ch vitamini monacileobs hormonebis sintezirebashi, axalgazrdobis shenarchunebashi. askorbinis mzhava monacileobs kolagenisa da elastinis carmoqmnashi, icavs organizms daberebisa da virusebisgan, amaghlebs imunitets. ch vitamins sheicavs: axali xili, kenkra, bostneuli, askili, shavi mocxari, qacvi, fortoxali, vashli, mandarini, greipfruti, limoni, kivi, shtoshi, marcyvi, mcvane xaxvi, brokoli. misi ukmarisoba icvevs ghrdzilebis antebasa da sisxldenas, siarulis dros sulis xutvas, imunitetis daqveitebas, saxsrebis autanel tkivils, kanis aqercvlas da qavils. misi zedmetoba arghvevs kuჭis moqmedebas, gamoricxuli ar aris xangrdzlivi shekruloba an fagharati.
E vitamini icavs saxsrebsa da sasqeso organoebs, amcirebs gul-sisxldzarghvta daavadebata risks, amagrebs nervebsa da kuntebs, xels ucyobs hemoglobinis donis shenarchunebas. mas sheicavs: mcenareuli zeti, kakali, burghuleuli, mcvane bostneuli, qliavi, xorblis ghivi. E vitaminis ukmarisobis dros organizmi ver itvisebs cximebs, icvevs anemias, kuntebis sisustes, daghlilobis shegrdznebas, irghvva menstruaciuli cikli. zedmetobas ar aqvs ukuchvenebebi.
H vitamini pasuxs agebs kanis, tmisa da frchxilebis mdgomareobaze, monacileobs nivtierebata cvlashi, aregulirebs ujredisebis suntqvas, xels ushlis cximebis dagrovebas. H vitamins sheicavs: ghvidzli, kvercxis guli, kakali, safuari, tetri soko, qatmis file, soia. am vitaminis ukmarisoba icvevs umadobas, gulisrevis shegrdznebas, kuჭis ashlilobas, depresias, motentilobasa da dzilqushs. uaresdeba kanis, tmisa da frchxilebis mdgomareoba. zedmetoba ar icvevs ukuchvenebebs.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

    პასუხი ციტირებით

no name! » 21 ივნ 11, 17:20:22

b12 <aseti vitamini arsebobs?

no name!
Forumis Binadari
 
პოსტები: 1199
დარეგისტრირებულია: 14.10.2010
    პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა

    პასუხი ციტირებით

medik! » 21 ივნ 11, 19:06:08

B vitaminebi arin cyal-xsnad vitaminta jgufi romlebic did rols tamashoben ujredta metabolizmis processhi. tavidan itvleboda rom B vitamini iyo erti magram shemdgomma gamoklevebma achvena rom es iyo vitaminta jgufi, romlebic qimiurad gansxvavdebodnen da ertsa da imave sakvebshi tanaarsebodnen. Bvitamini saჭiroa metabolizmis sixshiris shesanarchuneblad da mis gasadzliereblad,imunuri da nervuli sistemis gasaumjobeseblad, xels ucyobs ujredta zrdas da mat gayofas, mat shoris elitrocitebis rac gvexmareba tavidan aviridot anemia.aseve amcirebs pankreasis kibos gachenis risks-mashin rodesac mas mivighebt saჭmeltan ertad da ara tabletebit. rogorc vitaminta umravlesoba zedmeti raodenobit mighebuli B vitamini shardtan ertad gamoiyofa da amitomac saჭiroa misi regularulad shevseba
B1 tiamini: xels ucyobs naxshircylebis, cximebis da cilebis energiad gardaqmnas mas sheicaven ghvidzli ghoris xorci marcvleuli kakali da sxva. avitaminozi icvevs daavadebas ‘beriberi’. hipovitaminozis dros aghinishneba: daghliloba, apatia, gaghizianebadoba, depresia, dzilianoba, yuradghebis koncentraciis darghveva, anoreqsia, gulzidvebi, muclis tkivili (adreuli simptomebi); periferiuli neiropatia (mgrdznobelobis, refleqsebis, modzraobis darghveva); korsakovis sindromi (mexsierebis daqveiteba, drosa da sivrceshi orientaciis darghveva, kuჭ-naclavis traqtis funqciis darghveva (gulisreva, ghebineba, yabzoba).
B2 riboflavini: monacileobs yvela nivtierebata cvlis processhi.mnishvnelovani roli aqvs mxedvelobiti funqciebis kanis normaluri mdgomareobis da hemoglobinis sintezis uzrunvelyofashi. mas sheicavs xorci rdzis produqtiebi kvercxebi, bostneulebi puri, marcvleuli, kakali da sxva. hipovitaminozis dros aghinishneba: kanisa da piris ghrus lorcovani garsis dazianeba (naxetqebi kanze, angularuli stomatiti. glositi, enis dvrilebis atrofia); tvalis dazianeba (mxedvelobis simaxvilis daqveiteba, cvis shegrdzneba tvalebshi, koniunqtiviti, cremldena); seboreuli egzema; zrdis darghvevebi; anemia, dzvlis tvinis hipoplazia; nevrologiuri darghvevebi
avitaminozis dros: ariboflavinozi.
B3 niacini tavisuflebs energias yvela sakvebi nivtierebidan romelic sheicavs kaloriebs axdenscilebis da cximebis sintezs.mas sheicaven shinauri frinvelebi, xorci kvercxi, puri, kakali, marcvleuli, tevzi da sxva.neacinis deficiti organizmshi triptofantan ertad icvevs pelagras.hipovitaminozis dros aghinishneba: saerto sisuste, cxeli kerdzebis mimart zedmeti mgrdznobeloba, tavbruxveva (adreuli simptomebi vitaminis 2-3-tviani deficitis dros); kuჭ-naclavis traqtis dazianeba. kanis dazianeba (kanis gauxesheba, aqercvla ).
B5 kalciumis pantotenanti atavisuflebs energias, carmoqmnis xolesterins. mas sheicaven rogorc mcenareuli ise cxoveluri sakvebi. deficits sheudzlia gamoicvios kanis daavadebebi da parastezia.hipovitaminozis dros aghinishneba: kanisa da misi danamatebis dazianeba (dermatiti, gaჭagharaveba, alopecia); kuჭ-naclavis traqtis funqciis darghveva; tirkmelzeda jirkvlis funqciis datrgunva.
B6 pirodoqsini monacileobas ighebs naxshirbadis cvlis processhi, hemoglobinis sintezshi, nervuli sistemis aqtivobis regulaciashi eritrocitebis regeneraciashi da anti sxeulebis carmoqmnashi.mas sheicaven yvela cilit mdidari sakvebi, banani, zogierti bostneuli, xorci da sxva. hipovitaminozis dros aghinishneba: krunchxvebi (umetesad - 2 clamde asakis bavshvebshi), mousvenroba, depresia; periferiuli nevriti, terfebis cva; dermatiti (aqercvla cxvir-tuchisa da shublis naoჭebis areshi, mozardebshi - seborea da chveulebrivi ferimჭamelebi); madis daqveiteba, gulisreva, ghebineba. avitaminozma sheidzleba gamoicvios ujreduli anemia.
B7 biotini xels ucyobs energiis gatavisuflebas bmebisgan romlebic kaloriebs sheicaven. is gvxvdeba sxvadasxva sakvebshi da aseve carmoiqmneba kuჭis mikro floris sashvalebit.misi deficiti zrdasrulebshi simptomebsar avlens magram axalshobilebshi sheudzlia nevropatologiuri dazianebebi gamoicvios. mas toqsikuroba ar gaachnia. B9 foliumis mzhava xels ucyobs ujredebis gayofas, eritrocitebis carmoqmnas da nayofis ganvitarebas.mas sheicavs ghvidzli, bostneuli, xorbali, fortoxali, tevzi, xorci, rdze da sxva.avitaminozma sheidzleba gamoicvios ujreduli anemia.
B12 ciankobalamini xels ucyobs eritrocitebis carmoqmnas, nervuli sistemis zrdasa da funqcionirebas.mas sheicavs ghvidzli, tirkmelebi, xorci, tevzi, kvercxi, rdzis produqtebi da sxva. hipovitaminozis dros aghinishneba: megaloblasturi hipoqromuli anemia; alopecia; piris ghrus lorcovani garsis dazianeba (glositi, gingiviti). vitaminoterapia arsebobs rogorc monovitaminuri, ise polivitaminuri preparatebi. monovitaminebi samkurnalo miznit gamoiyeneba, xolo polivitaminebs xshirad moixmaren profilaqtikur sashualebad.
vitaminebis kombinirebuli gamoyenebisas shesadzloa mati biologiuri tvisebebi sheicvalos. magalitad, C vitaminis dozis gazrdisas mcirdeba B2 vitaminis motxovnileba, sakvebshi am ukanasknelis naklebobis dros ki mcirdeba qsovilebshi C da B1 vitaminebis done; arsebobs ertgvari antagonizmi B1-sa da B12-s shoris; C da P vitaminebis ertdrouli migheba mat moqmedebas adzlierebs; C vitamini cudad etavseba spilendzs; E vitamini ჭarbi odenobis rkinastan ertad mighebisas aqtivobas kargavs. polivitaminuri preparatis archevisas yuradgheba unda mieqces, sheicavs tu ara is adamianistvis aucilebel vitaminebs da rogoria mati dozireba. dozebi ar unda ჭarbobdes vitaminebis dghiur motxovnilebas. upiratesoba unda mieniჭos mineralebisa da mikroelementebis gareshe shedgenil polivitaminebs an iset formebs, romlebshic vitaminebi da mikroelementebi sxvadasxva abis saxit aris carmodgenili da sxvadasxva dros miigheba.
kategoria: gasaenciklopediurebeli statiebi

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

მედიცინა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum