sayofacxovrebo teqnika


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

sayofacxovrebo teqnika

N_B_K » 09 თებ 09, 11:20:04

am temashi vcert mxolod sakofacxvorebo tele/video/foto da sxva aparaturis gakidvis shesaxeb. shevachreba mxolod da mxolod piradshi!

N_B_K
Veterani
 
პოსტები: 6745
დარეგისტრირებულია: 06.01.2009
მდებარეობა: ???????
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა nika@f1.com.ge ნამდვილი სახელი: ???? ოპერატორი: geocell

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 11 თებ 09, 14:23:29

e.i ra xdeba vkidi magram sakopacxovrebo upro naklebad qvia amas... chemi daqargulia ra... italiis pexburtis pederaciis gerbi... umaglesi xarisxis gaketebulia. erti cuni araaqvs... nu pulis gamo vkidi ra... surati ar maq exa... nivti qutaishia. msurvelebma momceret... surats davdeb male ... ar gackeninebt magazec

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Dred » 04 ივლ 09, 23:58:24

shesabamisi ganyofileba ar iyo da aq davwer. viyidi manqanis magnitfons,diskians,ogond 100 laris farglebshi.naxmari iqneba,magram araushavs

Dred
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Mykes » 09 ივლ 09, 15:02:14

iyideba PSP diskebi

Mykes
Forumeli
 
პოსტები: 315
დარეგისტრირებულია: 07.06.2009
მდებარეობა: glDANY
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა xlechva@bk.ru ICQ-ს ნომერი: 409585552 ნამდვილი სახელი: shalva ოპერატორი: Bali

  პასუხი ციტირებით

xaker777 » 27 სექ 09, 20:24:31

Sascrapod viyidi 2 tvalian gamadidebel mikroskops .

xaker777
Axalbeda
 
პოსტები: 6
დარეგისტრირებულია: 27.01.2009
მდებარეობა: Senaki
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა irakli_jiqia@mail.ru ნამდვილი სახელი: Irakli ოპერატორი: Bali

  პასუხი ციტირებით

blackjack » 13 დეკ 09, 23:14:14

vYIDI SONIS DISKEBS KARG MDGOMAREOBASHI MOKLED ERTI 20-25 DISKIA DA YVELAS ERTAD 30 LARAD VYIDI
DAMIKAVSHIRDIT MOMCERET

blackjack
Forumeli
 
პოსტები: 143
დარეგისტრირებულია: 06.12.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა

  პასუხი ციტირებით

ldumaIeba » 09 თებ 10, 17:26:27

vyidi musikalur centrs aisha nsx-500 3 diskiani 2 kasetiani radio da ragaceebit moyveba 2 aishas dinamiki sx-nv 100 fasi 150 lari tu rame mailze momweret kivili90@mail.ru

ldumaIeba
Axalbeda
 
პოსტები: 57
დარეგისტრირებულია: 09.02.2010
მდებარეობა: tbilisi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა kivili90@mail.ru ნამდვილი სახელი: ika ოპერატორი: magti

  პასუხი ციტირებით

mobiluris da kompis gamosxivebisagan damcavi

davita13 » 10 მარ 10, 15:57:36

kompania “winalite” -s qarTuli waemomadgenloba gTavazobT gamosxivebisgan damcav sem-baraTebs. paketSi moTavsebulia ori simbaraTi,
erTi baraTis Rirebuleba Seadgens 79 lars Sesabamisad oris 158lari SekveTiT da adgilze mitaniT, sakontaqto telefoni
893-41-50-40
winalaite@mail.ru
www.winalite.ru
eleqtro gamosxiveba ukve gaxda globaluri maStabis axali ekologiuri ubedureba.
msoflio jandacvis organizaciam gansazRvra eleqtromagnituri gamosxiveba raogorc garemos dabinZurebis erT-erTi mTavari Semadgeneli komponenti. specialur literaturaSi miTiTebulia adamianis organizmze eleqtromagnituri gamosxivebis mavne zegavlenis Semdegi gamovlenebi
• generuli mutacia,ris xarjzec izrdeba onkologiuri daavadebebis albaToba;
• adamianis organizmis normanuli eleqtrofiziologiuri darRveva, rasac Tan sdevs Tavis tkivilebi, uZiloba, taqtikadia da simsivnuri warmonaqmnebis gamovlena;
• Tvalis dazianeba, iwvevs sxvadasxva ofTolmologiur daavadebebs, mZime SemTxvevaSi _ mxedvelobis dakargvas;
• farisebri jirkvlis garSemo ujredTa membranebze hormonebiT gadmocebuli signalebis saxecvlileba aferxebs bavSvebSi Zvlovani qsovilis zrdas;
• transmembranuli kalkis ionebis nakadis darRveva, romelic ewinaaRmdegeba organizmis normalur ganviTarebas bavSvebsa da mozardebSi;
• dagrovebis efeqts, romelic warmoiqmneba dasxivebis mravalmxrivi saziano moqmedebisas, saboloo jamSi mivyavarT Seuqcevad negatiur cvlilebamde.
sem-baraTi “winalite” acilebs eleqtromagnitur dasxivebas da icavs Tqvens jamrTelobas.
samecniero-teqnikuri kompania “winalite” –s amocanad dasaxuli garemos dacva da adamianis jamrTeloba rudunebiT daxvewil procesSi iyo SemuSavebuli maRalteqnologiuri produqti sem-baraTi eleqtromagnituri sxivebs mSTanTqavi, misi uaryofiTi moqmedebis gamaneitralebeli, romelic eleqtronli mowyobilobebis gamoyenebisas gagrZnobinebT Tavs msubuqad, Tavisuflad da udardelad.
sem-baraTis Semadgenloba da daniSnuleba
am simbaraTSi Cadebulia maRalteqnologiuri, kombinirebuli produqti -20-ze meti ferituli talRebis Semcveli da iSviaTi elementebis mSTanTqami, gare samyarodan adamianis organizmisken gamosxivebis mimarTulebis cvlis unaris mqone, urTierTmoqmedebis xarjze eleqtromagnituri energiis siTboT gardaqmnis gavrcobiT da ekranis CamoyalibebiT cvlis adamianis garemomcveli eleqtromagnituri velis konfiguracias. amis safuZvelze xdeba eleqtromagnituri gamosxivebis STanTqma da neitraldeba mavne zemoqmedeba, romelic xorcileldeba adamianze.
sem-baraTis gansakuTrebuloba
adamianis organizmze moqmedi eleqtromagnituri gamosxivebis uaryofiTi gavlenis ganeitraleba sruliad ar uaryofs eleqtromagituri velis arsebobas.adamianis organizmis meridianul sisitemaSi sem-baraTi icavs sxeulis bioeleqtronuli nakadis cikls dabrkolebisgan. romelic gamowveulia gare eleqtromagnituri gamosxivebiT. aaqtiurebs ujredebs, unarCunebs tonuss, romelic sakmarisad icavs mavne eleqtromagnituri sxivebis SeWrisagan, zrdis organizmis imunitets da icavs adamianis jamrTelobas.
sem-baraTis moxmarebis wesi
Tqvens axlos moqmedi eleqtro mowyobilobebisgan dasacavad (rogoricaa kompiuteri mobiluri da sxva), efeqturia sem-baraTis glis jibeSi Cadeba an gulze Camokideba.
sxva SemTxvevaSi sem-baraTi moaTavseT qalis xelCanTaSi, safuleSi, jibeSi ise rom yovelTvis Tan ataroT.
zemoT moyvanili magaliTebis mzgavsad sem-baraTis gamoyeneba efeqturad amcirebs eleqtromagnituri gamosxivebis mavne zemoqmedebas adamianis organizmze. sem-baraTis efeqturi gamoyenebis periodi grZelvadiania –ara nakleb 6 wlisa.
sem-baraTis gamoyenebis efeqti
• sem-baraTSi eleqtromagnituri gamosxivebis STanTqmis koeficienti aRwevs 93.7%;
• sem-baraTSi eleqtromagnituri gamosxivebis Sesustebis koeficienti Seadgens 99%-ze mets
CineTis bio-medicinis injineriis sazogadoebis specialuri komisiis mier sem-baraTis bio-eleqtro nakadze gamocdiT dadgenilia:
• gamosxivebis 600-1000 uw/m² siZlieris simkvrivis miwodebas, talRebis mSTanTqavi materiis miwodebisas, talRebis mSTanTqavi materiis Cadebis Semdeg, risganac mzaddeba sim baraTebi, SeuZlia STanTqos 570.6-951.0 uw/m² danarCeni simkvrivis siZliere Seadgens sul raRac 29.4-49 uw/m²-s.
• analogiuri daniSnulebis sxva produqciasTan Sedarabisas ubadloa sem-baraTi;
• sem-baraTi flobs iseT upiratesobebs, rogoricaa magnituri mgdgomareoba, Termo mdgomareoba, meqanikuri simyare (gamZleoba)
ukve damtkicebulia saxelmwifo patentebi eleqtromagnituri gamosxivebisagan damcavi baraTis gamogonebaSi praqtikuli gamoyenebisa da licenziaSi. patentebi:
ZL97108989; YL200720118691.0; YL97328749.7

davita13
Axalbeda
 
პოსტები: 3
დარეგისტრირებულია: 09.03.2010


  პასუხი ციტირებით

davita13 » 26 მარ 10, 20:47:39

www.winalite.ucoz.com gdaxedet da darcmundit gamosxivebashi

davita13
Axalbeda
 
პოსტები: 3
დარეგისტრირებულია: 09.03.2010


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

ყიდვა-გაყიდვა-მომსახურება

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum