სექსოლოგია


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

სექსოლოგია

medik! » 04 ნოე 11, 19:01:31

seqsologia – interdisciplinaruli mecnierebaa, romelic sheiscavlis adamianis seqsualuri qcevis yvela gamovlinebas. seqsologia axasiatebs normalur seqsulaobas, agretve scavlobs seqsualuri qcevis cvlilebebs parafiliebis (seqsualuri gadaxrebs).

tanamedrove seqsologia – kvlevebis multidisciplinaruli velia, romelshic gamoiyeneba mosazghvre disciplinebis (biologiis, medicinis, fsiqologiis, statistikis, epidemiologiis, pedagogikis, sociologiis, antropologiis, ishviatad, kriminalistikis) kvlevis metodebi. igi sheiscavlis seqsualobisa da sqesobrivi kontaqtis ganvitarebas, mat shoris sqesobrivi kontaqtis teqnikasa da sqesobrivi sferos darghvevebs. mkvlevarebi dokumentirebulad idzlevian informacias adamianta sxvadasxva jgufebis seqsualobasa (isetebis rogoricaa shezghuduli shesadzleblobebis pirebi, bavshvebi, xandazmuli adamianebi) da seqsualuri patologiebis shesaxeb, rogoricaa hiperseqsualizmi, seqsualuri ltolva bavshvebisadmi da a.sh..

saჭiroa aghinishnos, rom seqsologia aghcerilobiti disciplinaa da ara zusti mecniereba. igi cdilobs daasabutos realobis gansazghvruli aspeqtebi da mis amocanebshi ar shedis etikuri da mosaconi qcevis normebis dadgena. seqsologia xshirad iyo davis sagani ara marto mis mimdevrebshi, aramed imatshi, vinc tvlida rom seqsologia adamianis arsebobis sakralur safudzvels eyrdnoboda da imatshic, vinc aprotestebda seqsologebis pretenziebs obieqturobasa da empiriul metodologiaze.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

medik! » 04 ნოე 11, 19:03:02

istoria – literaturashi (k.imelinski) 4 periods gamoyofen sqesobrivi qcevis ganvitarebis istoriashi:
istoriamdeli – istoriamdeli adamianis sqesobriv qcevaze mxolod nacilobrivi carmodgena arsebobs;
XVIII-XIX saukuneebi – xdeba informaciis dagroveba, mimdinareobs mecnierebamdeli kvlevebi;
seqsologiur codnamdeli periodi – seqsologiis shescavla xdeba shemdegi mosazghvre disciplinebis charchoebshi:medicina, filosofia, biologia.
seqsualuri codnis periodi – seqsologia calke mecnierebad gamoiyo.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

medik! » 04 ნოე 11, 19:03:19

“siyvarulis xelovnebaze“ arsebobda ramdenime dzveli cyaro, mat shoris publius ovidius nazos „siyvarulis xelovneba“ (Ars Amatoria), vatsiana malanagasa da ananga rangas „kama sutra“ da arabuli „grdznobebit tkbobis aromatuli baghi“. tumca aghsanishnavia, rom arc erti am cingtanagni ar ganixilavda seqsualobas sistematuri da mecnieruli shescavlis sagnad.

mecnierebamdeli seqsologiis pirvel mimdevrad itvleba markizi de sadi (donasien alfons fransua de sadi), romelmac tavis nacarmoebebshi moitana cnobebi seqsualuri qcevis gadaxrebisa da seqsualuri „garyvnilebebis“ shesaxeb. garda amisa, igi iyo pirveli adamiani, vinc seqsualuri qcevis tavisuflebaze daicyo laparaki.

seqsualobis ert-erti adreuli shemscavleli iyo rihard fraier fon kraft-ebingi, romlis 1866cels gamoqveynebuli cigni „Psychopathia Sexualis“ moicavda seqsualuri anomaliebis shtambeჭdav aghceras.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

medik! » 04 ნოე 11, 19:03:41

pirveli mkvlevari, romelmac sazogadoebas shestavaza seqsologiis, rogorc damoukidebeli mecnierebis, koncefcia, iyo dermatovenerologi ivan bloxi. man tavis nashromshi „chveni drois seqsualuri cxovreba da misi kavshiri tanamedrove kulturastan“ (gamoica 1909cels) aghnishna, rom sqesis shesaxeb scavleba unda iyos kompleqsuri da unda moicavdes biologias, medicinas, antropologias, filosofias, entologias, istorias, literaturasa da xelovnebas.

XIX saukunis bolosa da XX saukunis dasacyisshi zigmund froidma ganavitara teoria seqsualobaze, romlis safudzvelic mis pacientebze chatarebuli kvlevebi gaxda.

1908cels magnus hirshfeldma daicyo pirveli samecniero zhurnalis gamocema „seqsologiis zhurnali“, romelic ganixilavda seqsologiis sakitxebs. manve 1918 cels daarsa berlinshi seqsologiis pirveli instituti (germ. Institut für Sexualwissenschaft). hirshfeldi scavlobda seqsualuri qcevis (mat shoris homoseqsualobis) samedicino, etikur da iuridiul problemebs. 1921cels hirshfeldma chaatara pirveli saertashoriso kongresi seqsualur reformebtan dakavshirebit berlinshi, 1928 cels ki mis mier iqna daarsebuli seqsualuri reformebis msoflio liga. nacistebis xelisuflebashi mosvlistanave, moxda tavdasxma seqsologiis institutze (1933clis 3 maisi), misi ganadgureba da bibliotekis gadacva.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

medik! » 04 ნოე 11, 19:04:04

1947 cels alfred kinsma daarsa sakutari seqsualuri kvlevebis centri (Institute for Sex Research) indianas universitetshi, romelic mis saxels atarebs. ganatlebit zoologi kinsi iyo pirveli, vinc seqsologiis shescavla pozitiur safudzvelze daicyo. mis mnishvnelovan mighcevad itvleba seqsualuri qcevebis aghcera masiuri interviuebisa da anketuri monacemebis safudzvelze. masve ekutvnis seqsualuri orientaciis kontinualuri xasiatis carmodgenebze konceptualizacia (kinsis shkala). kinmsa achvena, rom seqsualur normas, romelic sazogadoebis moralit ganisazghvreba, tandatan eriyeba mosaxleobis didi nacili. misi kvlevebis monacemebi gamovida ortomeulis saxit „kinsis moxseneba“.

1960-iani clebis bolos seqsologiis shemdgomi cinsvla efudzneboda uiliam mastersisa da virjinia jonsonis nashromebs „adamianis seqsualuri reaqciebi“ (ingl.Human Sexual Response, 1966c.) da „adamianis seqsualuri arasrulyofileba“ (ingl. Human Sexual Inadequacy, 1970c.). mat 1978cels daarses Masters & Johnson Institute. mastersi da jonsoni iyvnen pirvelebi, vinc seqsualur qcevaze chaatares kvlevebi moxaliseebis monacileobit.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

medik! » 04 ნოე 11, 19:04:29

fric kleinma sheimushava seqsualuri orientaciis matrica – mravalsazomiani sistema kompleqsuri seqsualuri orientaciis dataluri aghcerisatvis. 1978cels kleinma gamoaqveyna The Bisexual Option, biseqsualobis novatoruli fsiqologiuri kvleva, xolo 1998cels ki daarsa American Institute of Bisexuality (AIB) biseqsualebis mxardasaჭerad da dasaxmareblad da amave dros, biseqsualobastan dakavshirebuli sakitxebshi sazogadoebis gansantleblad.

XX saukuneshi rusetshi seqsologiuri kvlevebi carmoebda 1930clamde, ris shemdegac kvlevebi shecyda da mxolod 1970-ian clenshi aghdga genadi vasilchenkos cyalobit, romelmac daarsa sabჭota seqsologiis samecniero-kvleviti centri (dghevandelobashi „rusetis seqsologiisa da seqsopatologiis federalur centrad“ codebuli). masve ekutvnis pirveli eqimebistvis gamocemuli cnobarebi: „zogadi seqsologia“ da „kerdzo seqsologia“.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

medik! » 04 ნოე 11, 19:04:50

seqsologiis ganxrebi – seqsologiashi ramdenime shedarebit damoukidebeli dargi gamoiyofa:
normaluri seqsologia – adamianis seqsualuri qcevis biologiuri, anatomiuri, fiziologiuri, fsiqologiuri da socialuri aspeqtebis shemscavleli dargia (ar sheiscavlis samedicino kutxit normidan gadaxrebs);
klinikuri (samedicino) seqsologia – seqsualuri qcevastan dakavshirebuli janmrtelobis profilaqtikis, diagnostikisa da mkurnalobis shemscavleli dargia;
etnokulturuli seqsologia – sheiscavli seqsualuri qcevis taviseburebebis istoriuli da kulturuli sxvaobas msoflios xalxebs shoris;
sasamartlo, kriminaluri seqsologia – seqsualuri qcevis shesaxeb arsebuli codnis im aspeqtebis ganxilva, romelic sasargebloa seqsualuri danashaulebebis gamodziebasa da profilaqtikashi;
familistika – seqsualuri urtiertobebis shescavla ojaxis farglebshi.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

Tunt » 04 ნოე 11, 19:04:57

tqveni azrit ramdeni wlis asakidan unda daiwyos adamianma sexualuri urtiertobebi?

Tunt
Maspinzeli
 
პოსტები: 14079
დარეგისტრირებულია: 17.02.2010
მდებარეობა: OFF
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: VATO ოპერატორი: OFF

  პასუხი ციტირებით

medik! » 04 ნოე 11, 19:05:03

kvlevis metodebi – seqsologiashi gamoiyeneba kvelevis iseti metodebi, rogoricaa gamokitxvebi, interviuireba, anketireba. sxva metodebis ricxvshi gvxvdeba:
eqsperimenti cxovelebis, an moxaliseebis monacileobit;
kvlevis klinikuri metodebi (gamokveleva an dakvirveba pacientis mkurnalobis processhi);
sqesta urtiertobastan dakavshirebuli literaturis, publicistikis da sxva masalebis gacnoba.

seqsualuri janmrteloba – adamianis janmrtelobis medicinisgan aghiarebuli ert-erti komponentia. seqsualuri janmrtelobis tanamedrove ganmartebis formulireba moxda janmos (jandacvis msoflio organizaciis) egidit 2002cels chatarebuli seqsualur janmrtelobastan dakavshirebuli sakitxebis teqnikuri konsultaciebis charchoebshi.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg

  პასუხი ციტირებით

medik! » 04 ნოე 11, 19:05:28

seqsualur janmrtelobashi igulisxmeba ara mxolod daavadebis ararseboba, aramed somaturi, emociuri, intelaqtualuri da socialuri ketildgheoba seqsualobastan mimartebashi. seqsualuri janmrteloba moicavs pozitiur damokidebulebas seqsualobasa da sqesobriv cxovrebastan. garda amisa, seqsualuri janmrteloba gulisxmobs tavisufali sqesobrivi cxovrebis carmoebis uflebas idzulebis, diskriminaciisa da dzaladobis gareshe.

seqsualuri uflebebi – zemoxsenebuli teqnikur konsultaciebze agretve shemushavda seqsualuri uflebebi, romlebic efudzneba xelisuflebis mxridan aghiarebul adamianis uflebebs. masshi shevida:
seqsualur janmrtelobaze ufleba (ufleba adamianma miighos seqsualuri samedicino daxmareba);
seqsualobastan dakavshirebuli informaciis mighebis ufleba;
sqesobriv ganatlebaze ufleba;
fizikuri xeluxleblobis ufleba;
partnioris archevis ufleba;
sqesobrivi cxovrebis dacyebastan dakavshirebuli gadacyvetilebis damoukideblad mighebis ufleba;
ojaxshi seqsualuri cxovrebis nabayofloba;
bavshvis chasaxvis nebayofloba;
seqsualuri potencialis realizebisa da usafrtxo, siamovnebis momtani sqesobrivi cxovrebis carmoebis ufleba.

medik!
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4042
დარეგისტრირებულია: 09.02.2009
მდებარეობა: Germany/Hamburg


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

მედიცინა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum