vakansiebi


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

Mogcont?

18
90%
2
10%
 
სულ ხმები : 20
  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 19 ნოე 10, 19:40:38

NEW


dasaxeleba: stazhireba - foti
momcodebeli: shemosavlebis samsaxuri
gamoqveynda: 19 noe / bolo vada: 23 noe

shemosavlebis samsaxuri acxadebs konkurss stazhioris tanamdebobaze fotis gaformebis ekonomikur zonashi.

shesasrulebeli funqcia-movaleobebi:

** saqonlis dokumenturi gaformebis processhi xelmdzghvanelis asistireba
** monacemta bazis damushaveba
** dokumentaciis daarqiveba.

aucilebeli motxovnebi:

** umaghlesi ganatleba
** saofise programebis floba
** dzlieri analitikuri unari
** pasuxismgeblobis maghali done.

stazhirebis sashualo xangrdzlivoba sheadgens 6 tves, romlis ganmavlobashi shercheuli kandidatebi gaivlian specialuri teoriuli momzadebis kurss da miigheben praqtikul samushao gamocdilebas gaformebis ekonomikur zonashi. carmatebul stazhiorebs miecemat shemosavlebis samsaxurshi dasaqmebis shesadzlebloba.

dainteresebulma kandidatebma unda gamoagzavnon CV misamartze: vacancy@mof.ge ara ugvianes 2010 clis 23 noembris 18:00 saatisa. sataurshi (subject) aucileblad miutitet pozicia, romelzec agzavnit ganacxads, da sasurveli qalaqi. cinaaghmdeg shemtxvevashi, tqveni kandidatura ar ganixileba.

reziumes datoveba aseve shesadzlebelia shemosavlebis samsaxuris fotis regionul centrshi, misamartze: foti, dimitri tavdadebulis q. 4.

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 29 ნოე 10, 21:50:38

NEW

dasaxeleba: stazhireba - foti
momcodebeli: shemosavlebis samsaxuri
gamoqveynda: 29 noe / bolo vada: 6 dek

shemosavlebis samsaxuri acxadebs konkurss stazhioris tanamdebobaze fotis gaformebis ekonomikur zonashi.

shesasrulebeli funqcia-movaleobebi:

** momxmarebelta konsultireba gaformebis procedurebis shesaxeb
** saqonlis dokumenturi gaformebis processhi xelmdzghvanelis asistireba
** monacemta bazis damushaveba
** dokumentaciis daarqiveba.

aucilebeli motxovnebi:

** umaghlesi ganatleba
** saofise programebis floba
** dzlieri analitikuri unari
** pasuxismgeblobis maghali done.

stazhirebis sashualo xangrdzlivoba sheadgens 6 tves, romlis ganmavlobashi shercheuli kandidatebi gaivlian specialuri teoriuli momzadebis kurss da miigheben praqtikul samushao gamocdilebas gaformebis ekonomikur zonashi. stazhirebis procesi araanazghaurebadia.

carmatebul stazhiorebs miecemat shemosavlebis samsaxurshi dasaqmebis shesadzlebloba.

dainteresebulma kandidatebma unda gamoagzavnon CV misamartze: vacancy@mof.ge ara ugvianes 2010 clis 6 dekembris 18:00 saatisa. sataurshi (subject) aucileblad miutitet pozicia, romelzec agzavnit ganacxads, da sasurveli qalaqi. cinaaghmdeg shemtxvevashi, tqveni kandidatura ar ganixileba.

reziumes datoveba aseve shesadzlebelia shemosavlebis samsaxuris fotis regionul centrshi, misamartze: foti, dimitri tavdadebulis q. 4.

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 29 ნოე 10, 21:54:54

NEWs


dasaxeleba: shesyidvebisa da mater.-teq. uzrunvelyofis stazhiori
momcodebeli: sasamartlo eqspertizis erovnuli biuro
gamoqveynda: 29 noe / bolo vada: 10 dek

sajaro samartlis iuridiuli piri - levan samxaraulis saxelobis sasamartlo eqspertizis erovnuli biuro acxadebs stazhiorebis mighebas administraciis shesyidvebisa da materialur-teqnikuri uzrunvelyofis sammartveloshi.

administraciis shesyidvebisa da materialur-teqnikuri uzrunvelyofis sammartvelos stazhioris funqcia-movaleobebia saxelmcifo shesyidvebtan da sammartveloze dakisrebuli sxva administraciuli funqciebis ganxorcielebastan dakavshirebul samushaoebshi monacileobis migheba.

sakvalifikacio motxovnebi:

** saxelmcifo shesyidvebis shesaxeb kanonmdeblobis codna.
** samoqalaqo da administraciuli kanonmdeblobis codna.
** saofise programebis codna;
** umaghlesi ekonomikuri da/an iuridiuli ganatleba;
** ucxo enis codna (rusuli, inglisuri).

pirovnuli unar-chvevebi:

** gamartuli cerisa da metyvelebis kultura;
** komunikabeluroba;
** informaciis mighebisa da gadacemis unari;
** azris natlad gamoxatvis unari;
** gunduri mushaobis unari.

konkursi chatardeba gancxadebis gamoqveynebis dghidan gonivrul vadashi. zusti droisa da tarighis shesaxeb kandidatebs ecnobebat damatebit, aseve informacia gantavsebuli iqneba biuros oficialur veb-gverdze: http://www.expertiza.gov.ge

konkurss atarebs stazhirebis gavlis komisia.
konkursi chatardeba gasaubrebis formit.

biuroshi stazhireba anazghaurebis gareshea.
biuroshi stazhirebis saerto vada ganisazghvreba erti clit.

sakonkurso pirobebi:

konkursshi monacileobis msurvelebma unda gamoagzavnon CV samotivacio ceriltan ertad misamartze: cv@forensics.ge 2010 clis 29 noembridan 10 dekembris chatvlit.

konkursshi monacileobas miighebs mxolod is kandidati, romlis CV shesabamisobashi iqneba dadgenil motxovnebtan. samotivacio cerilis gareshe carmodgenili CV ar ganixileba.

shercheulma kandidatebma biuros administraciis xarisxisa da adamianuri resursebis martvis sammartveloshi (q. tbilisi, ჭavჭavadzis 84) damatebit unda carmoadginon shemdegi sabutebi:

** piradobis damadasturebeli dokumentis asli;
** diplomis asli.

konkursis carmatebit gavlis shemtxvevashi stazhiorma unda carmoadginos:

** cnoba shromiti saqmianobis shesaxeb (asetis arsebobis shemtxvevashi);
** ori fotosurati (3x4);
** cnoba samedicino-narkologiuri shemocmebis da janmrtelobis mdgomareobis shesaxeb.

yovel kandidats, komisiis mier mighebuli gadacyvetilebidan ara ugvianes 5 dghisa, ecnobeba mis mimart gamotanili gadacyvetilebis shesaxeb

informacia konkursis shesaxeb shegidzliat miighot sakontaqto nomrebze: (995 32) 258484, 290521.

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 10 დეკ 10, 17:15:09

dasaxeleba: avto gasamarti sadguris direqtori - zugdidi
momcodebeli: senta petroliumi
gamoqveynda: 10 dek / bolo vada: 20 dek

"senta petroliumi" acxadebs vakansias qalaq zugdidshi arsebuli avto gasamarti sadguris (ags) direqtoris poziciaze.

ags-is direqtorma unda uzrunvelyos:

** ags-is gamartuli funqcionireba rogorc teqnikuri, ise proceduruli kutxit;
** usafrtxoebis, eqspluataciis da sisuftavis normebis mkacri dacva;
** klientebis xarisxiani momsaxureba (operatiuloba, sizuste, tavazianoba);
** ags-ze tanamshromlebis sakmarisi raodenobit arseboba, mati kvalificiuroba da mocesrigebuloba;
** sacvavis mighebis, shenaxvis, realizaciis, sxvadasxva xarjebis, fulis modzraobis da ags-is saqmianobastan dakavshirebuli sxva operaciebis aghricxva;
** tanamshromlebis dascrebis da mushaobis xarisxis aghricxva;
** srulyofili informaciis drouli micodeba safinanso, kadrebis da sxva samsaxurebisatvis;
** problemebis drouli dafiqsireba da shesabamisi reagireba.

motxovnebi:

** umaghlesi ganatleba;
** menejerul poziciaze mushaobis minimum 1 cliani gamocdileba;
** martvis unari;
** matematikuri azrovneba;
** pasuxismgeblobis maghali grdznoba;
** ketilsindisiereba;
** komunikabeluroba;
** sakutari avtomobili;
** adgilobrivi qalaqis mkvidri (q. zugdidi).

asaki shezghudulia: 25-dan 50 clamde.

anazghaureba: 500-800 lari.

dainteresebul pirebs gtxovt, gamogzavnot tqveni CV misamartze: hr@senta.ge ara ugvianes 2010 clis 20 dekembrisa.

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 21 თებ 11, 13:22:52

dasaxeleba: stazhireba - tbilisi, regionebi
momcodebeli: samoqalaqo reestris saagento
gamoqveynda: 21 teb / bolo vada: 7 mar
tandartuli faili: http://jobs.ge/files/30024-cra-intern-form.zip

samoqalaqo reestris saagento acxadebs konkurss stazhiorta misaghebad shemdeg teritoriul samsaxurebshi:

1. gldani-nadzaladevi, vake, mtacminda-krcanisi, saburtalo, isani-samgori, didube-chughureti, afxazeti

2. abashis, adigenis, aspindzis, axalgoris, axmetis, baghdatis, borjomis, gardabnis, gurjaanis, dedofliscyaros, dmanisis, dushetis, vanis, zestafonis, terjolis, tetricyaros, tianetis, kaspis, lagodexis, lanchxutis, lentexis, martvilis, mestiis, onis, ozurgetis, sagarejos, samtrediis, sachxeris, senakis, sighnaghis, tyibulis, fotis, qarelis, yazbegis, yvarlis, choxatauris, chxorocyus, cageris, calenjixis, calkis, cyaltubos, xonis, xaragaulis, xashuris, xobis, qobuletis, xelvachauris, qedis, xulos, shuaxevis, cxinvalis, ambrolauris, axalqalaqis, bolnisis, zugdidis, telavis, marneulis, mcxetis, ninocmindis, rustavis, axalcixis, goris, qutaisis, batumis, ჭiaturis, samoqalaqo aqtebis centraluri arqivi, q. tbilisis arqivi, tbilisis #1 da #3 qorcinebis saxlebi, q. batumis qorcinebis saxli, q. rustavis qorcinebis saxli, q. qutaisis qorcinebis saxli.

sakonkurso motxovnebi:

** kandidati unda iyos umaghlesi ganatlebit an damamtavrebeli kursis studenti;
** kompiutertan mushaobis codna momxamreblis doneze (MS Windows, Word, Excel);
** sasurvelia ucxo enis codna (rusuli, inglisuri).

konkursshi monacileobis msurvelebma unda sheavson tandartuli stazhirebis madzieblis anketa, romelshic unda miutiton, tu konkretulad romel raionshi/qalaqshi surt stazhirebis gavla (gtxovt, miutitot mxolod erti raioni/qalaqi; aghnishnuli grafis shevseba savaldebuloa).

konkursi chatardeba im normatiul masalashi, romelic mititebulia veb-gverdze: http://www.cra.gov.ge

dainteresebulma pirebma stazhirebis madzieblis anketa unda gamogzavnon eleqtronul misamartze: hr@cra.gov.ge an moitanon shemdeg misamartze: tbilisi, ceretlis 67a, me-2 sartuli.

sabutebis migheba carmoebs 2011 clis 7 martis chatvlit.

tel: 357972 (21, 22, 23).

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 11 აპრ 11, 10:49:34

vakansia
5 aprili, 2011.
„msoflio sports“ gvesaჭiroeba veb-masteri.
motxovnebi:
HTML, CSS (kargad codna)
ASP.NET da SQL Server (unda erkveodet da shegedzlot ganvitareba am sferoshi)
Javascript, AJAX (sasurvelia)
agretve, sasurvelia flobdet romelime ucxo enas
sruli samushao grafiki (10:00-18:00).

tqveni shesadzleblobebis da gamocdilebis shesaxeb mogvceret: vacancy@worldsport.ge (sataurit „veb-masteris vakansia“).
aucileblad miutitet asaki, ganatleba, fotosurati (sasurvelia) da sakontaqto telefonis nomeri.
gisurvebt carmatebas!

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

მუშაობა სახლში

webmon777 » 14 სექ 12, 21:39:23

სამუშაო სახლიდან, საჭიროა 2-3 საათის თქვენი დრო, შემოსავალი დაახლოებით 1000-2000 დოლარი თვეში. დამატებითი ინფორმაციისათვის შესვლა: www.bilo2013.narod2.ru (რუსულ ენაზე), www.webmon777.narod2.ru (ქართულ ენაზე).
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ webmon777@yandex.ru

webmon777
Axalbeda
 
პოსტები: 0
დარეგისტრირებულია: 14.09.2012

  პასუხი ციტირებით

Работа на дому

webmon777 » 14 სექ 12, 21:42:06

Предлагаю работу на дому в интернете, все кого заинтересует заходите на сайт www.bilo2013.narod2.ru (русский), www.webmon777.narod2.ru (грузинский). Если будут вопросы пишите на почту webmon777@yandex.ru

webmon777
Axalbeda
 
პოსტები: 0
დარეგისტრირებულია: 14.09.2012

  პასუხი ციტირებით

"barni" » 08 მარ 14, 15:40:25

Au dadet kidev axleebi eh ukve vadagasulebia:)

"barni"
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 3874
დარეგისტრირებულია: 02.07.2013
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა

  პასუხი ციტირებით

AJAPSANDALI » 10 მარ 15, 20:51:46

Bijebo jarshi savaldebulos m0xdas ro gtavazoben,studentebs shetavsebit,ras piqrobt amaze tu vinmes gagivliat,kidev amas ro m0vixdi unishi upasod viswavli,damiserchet info ar daizarot sadme iqneb naxot...

AJAPSANDALI
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 2799
დარეგისტრირებულია: 26.12.2013
მდებარეობა: Verona
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://Naec.ge ნამდვილი სახელი: GIORGI ოპერატორი: BALI


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

Jobs

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum