რა მოხდა ამ დღეს


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

LADY GAGA » 31 აგვ 10, 16:14:55

31 agvisto
am dghes gardacvlilni
1056: teodora - bizantiis
imperatori
1234: go-horikava - iaponiis
imperatori
1422: henri V - inglisis mefe
1867: bodleri, sharl - frangi
mwerali
1919: caxeli - qartveli poeti
1941: cvetaeva, marina - rusi
poeti
1997: daiana uelsis princesa
2002: porteri, jorj - ingliseli
qimikosi, nobelis premiis laureti
2005: rotblati, jozef - ingliseli
fizikosi, nobelis premiis laureti

LADY GAGA
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

LADY GAGA » 31 აგვ 10, 16:15:45

31 agvisto
dghesaswaulebi
martlmadidebeli eklesia
aghnishnavs shemdegi
wmindanebis xsenebis dghes:
qristodule filosofosi
tadeoz stefanwmindeli
florosi da lavrosi
ermi, serapioni da polieni
mghvdelmowameni: emeliane
episkoposi da mis tana ilarioni,
dionise da ermipe
ioane da giorgi -
konstantinopoleli patriarqebi
makari pelikiteli
ioane rileli

LADY GAGA
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Tripucha » 31 აგვ 10, 16:39:23

Va magari saintereso tamaa +chemgan

Tripucha
Forumeli
 
პოსტები: 409
დარეგისტრირებულია: 19.03.2010
მდებარეობა: dedamiwa/iamaika :)

  პასუხი ციტირებით

LADY GAGA » 31 აგვ 10, 17:23:15

madlob tripuch

LADY GAGA
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

LADY GAGA » 01 სექ 10, 9:12:16

1 seqtemberi
dghis movlenebi
dzv. w. 5509: epoqa bizantiuri
kalendrit.
462: pirveli bizantiuri indiqciis
dasawyisi.
1715: safrangetis mefe lui XIV
gardaicvala 72-wliani
mmartvelobis shemdeg -
rekordi nebismieri didi evropuli
monarqiistvis.
1752: liberti beli (tavisuflebis
zari) chamoitanes filadelfiashi.
1763: rusetis imperatrica
ekaterine II-m daamtkica ivan
betskois gegma moskovis
saaghmzrdelo saxlistvis.
1804: iuno, udidesi asteroidta
sartyeltagan, aghmoachina
germanelma astronomma karl
ludvig hardingma.
1897: bostonis metro gaixsna -
pirveli miwisqvesha metro
chrdiloet amerikashi.
1902: safrangetshi gamovida
"mogzauroba mtvareze" -
pirveli mecnierul-fantastiuri
filmi.
1905: alberta da saskachevani
kanadis konfederacias
sheuertda.
1914: rusetshi sanqt-
peterburgs petrogradi daaqves.
1914: bolo mogzauri mtredi,
dedali saxelad marta, daighupa
tyveobashi cincinatis
zooparkshi.
1923: miwisdzvram tokiosa da
iokohamashi 100 000 adamiani
imsxverpla.
1928: ahmet zogu albanets
monarqiad acxadebs da sakutar
tavs monarqiis mefed.
1939: mmo: nacisturi germania
polonets daesxa tavs da omi
daiwyo.
1939: jorj marshali ashsh-is
armiis shtabis ufrosi gaxda.
1943: mmo: italia tanxmdeba
iaraghis dayris pirobebs.
1951: ashsh, avstralia da axali
zelandia xels aweren urtiert
tavdacvis paqts.
1969: libiashi revoluciis
shedegad qveynis sataveshi
muamar al-qadafi modis.
1981: centraluri afrikis
respublikashi samxedro
gadatrialebit prezidenti david
dako chamoagdes.
1985: ertoblivma amerikul-
frangulma eqspediciam
sazghvao sanaosno xomaldis
"titaniki" narchenebi
aghmoachina.
1991: uzbeketma sabchota
kavshirisgan damoukidebloba
gamoacxada.
2004: teroristebma beslanshi,
chrdiloeti oseti, skolashi tyved
aiyvanes asobit bavshvita
maswavleblit.
2008: saqartvelos masshtabit
rusuli agresiis winaaghmdeg 1
seqtembers gaimarta aqcia
"cocxali jachvi", romelshic ati
atasobit saqartvelos
moqalaqem miigho
monawileoba, devizit: "Stop
Russia".

LADY GAGA
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

LADY GAGA » 01 სექ 10, 9:13:04

1 seqtemberi
am dghes dabadebulni
1877: astoni, frensis - ingliseli
fizikosi
1905: abakelia, tamar - qartveli
moqandake, grafikosi, teatrisa
da kinos mxatvari
1913: babuxadia, vasil - qartveli
qirurg-urologi.
1928: bagratishvili, givi -
qartveli qimikosi.
1968: muhamed ata - 11
seqtembris monawile teroristi

LADY GAGA
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

LADY GAGA » 01 სექ 10, 9:13:56

1 seqtemberi
am dghes gardacvlilni
1159: adreane IV - romis papi
1256: kujo ioricune - iaponeli
sioguni
1574: guru amar dasi - siqxebis
mesame guru
1581: guru ram dasi - siqxebis
meotxe guru
1715: lui XIV (safrangeti) -
safrangetis mefe
1938: badridze, giorgi - qartveli
pediatri da sazogado
moghvawe.
1964: jorjesku, jorje - rumineli
dirijori.
1988: alvaresi, luis - amerikeli
fizikosi, nobelis premiis laureati

LADY GAGA
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

LADY GAGA » 01 სექ 10, 9:14:38

1 seqtemberi
dghesaswaulebi
martlmadidebeli eklesia
aghnishnavs shemdegi
wmindanebis xsenebis dghes:
wminda andria stratilati da
2593 mowame
wminda timote, aghapi da tekle
wminda pitirimi

LADY GAGA
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Viven Denon » 26 ოქტ 10, 22:39:45

1 ivnisze araferi gaqvt ?

Viven Denon
Axalbeda
 
პოსტები: 10
დარეგისტრირებულია: 16.10.2010
მდებარეობა: GE
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა

  პასუხი ციტირებით

SCORPIONI » 09 თებ 11, 11:37:59

ra moxda dghes? 9 tebervali
dghis movlenebi
1920: parizshi xeli moewera
shetanxmebas, romelmac
shpicbergeni norvegiis
kutvnilebad aghiara.
1924: azerbaijanis ssr-shi
sheiqmna naxchevanis assr (1990
wlis noembridan naxchevanis
avtonomiuri respublika).
1969: chatarda boing 747-is
pirveli sacdeli frena, romelic 2005
wlamde msoflioshi yvelaze didi
tvitmfrinavi iyo.
1998: tbilisis centrshi moxda
afetqeba. prezidenti eduard
shevardnadze sikvdils gadaurcha.
1999: eritreasa da etiopias shoris
daiwyo omi.

SCORPIONI
სტუმარი
 


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

ისტორია

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum