შეკითხვა ექიმს


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 11 მაი 09, 10:16:59

Ki qavili icis.chutyvavilas gare gamonayari aqvs.anu kanqvesh ki ara garedan.alergiuls sxvadasxvanairi aqvs.ar unda iqavos.aucileblad anaxet eqims.ase gadacemit ver gaarkvevt. Xoda avadmyofi ar gaagizianot,an ar achxubot tu batonebia.
Beqa madloba dzamik. me tramva vicodi da...

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 11 მაი 09, 10:25:57

ok. vanaxebt. gare da shida gamonakari ise dzneli misaxvedri xomaa? eqimis tvali sul sxvaa. ise tvali ver mixvdeba.

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 11 მაი 09, 10:39:50

xo kidev sicxeze giziandeba upro gamomrcha. zogjer ise eqaveba cvavs ra. ai magalitad chincharma ro icis ise

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

ZUZUKELA » 11 მაი 09, 10:46:54

Dasivda kidec?

ZUZUKELA
Administratori
 
პოსტები: 13693
დარეგისტრირებულია: 15.01.2009
მდებარეობა: geoforumi
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://geoforum.ge/ ნამდვილი სახელი: elene ოპერატორი: Dial+up)))

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 11 მაი 09, 10:49:32

qavilis dros dzaan dasieba ar qvia exa magas mara ai rogor gitxra moimata ra . partovdeba.

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Dr.Pepper » 11 მაი 09, 11:45:40

gamarjobat!
DUCCE jer sainteresoa ramdeni wlisaa, viszea saubari, bichia/gogoa?
gamonayari rogori ferisaa, klinika rogoria, sicxeebi tu aqvs?
ramdeni xania rac aman sistematiuri saxe miigo?

rac sheexeba chutyvavilas.
es gaxlavt bavshvta asakis mwvave virusuli daavadaeba
avadmyofi adamiani viruss gamoyofs xvelis da ceminebis dros da daavadebis dawyebidan 9-10 dgis ganmavlobashi infeqciis wyaros warmoadgens. ise rom icodet virusi male igupeba dzaan.. amitom avadmyofis nivtebit da pirit infeqcia ar vrceldeba
faruli periodi aris 13-14 dge. daavadeba iwyeba saertod temperaturis matebit 37.5 dan zevitaa xolme ra, madis daqveiteba, moduneba, pirvel dgesve kanze chdeba kvandzovani gamonayari romelic dzlier swrafad sitxit savse bushtukad iqceva.
shemdeg es sitxe sheimgvreva da zogjer chirqadac iqceva. sabolood ki shreba da qerqad gadaiwceva. igi kvals ar tovebs. gamonayari dziritadad pirisaxidan da gulmkerdidan iwyeba shemdeg tavis tmian nawilebshic chndeba. chutyvavilas gamonayars talgisebureba axasiatebs - 2-3 dgis ganmavlobashi axali elementebis gamoyra me2rdeba xolme, ris gamoc kanze chdeba sxvadasxva stadiis elements: kvandzebs, bushtukebs, pustulebs da qerqs . yoveli axali gamonayarisas temperatura matulobs da avadmyofis saerto mdgomareobac uaresdeba. zogjer gamonayari piris grus, sasuntqi gzebisa da sasqeso 2ganoebis lorwovanazec chdeba. chutyvavila dziritadad msubuqad mimdinareobs da 10-12 dgeshi sruli gankurnebit mtavrdeba


ZUZUKELA
swori forma gaxlavt travma

_________________
Medical Goat... MEMENTO MORI!!! - DARK SIDE OF ME

Dr.Pepper
Forumeli
 
პოსტები: 104
დარეგისტრირებულია: 09.05.2009
მდებარეობა: moooooooooooooooooooon
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://chanaxati.ge ნამდვილი სახელი: Nika Nadiradze ოპერატორი: MAGTI

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 11 მაი 09, 11:53:00

21 clisaa. bichi. chemi toli titqmis. me 22 is var. citeli perisaa arc ise magari citeli ra. 4 - 5 dgea. ukve. sicxe araaqvs

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 11 მაი 09, 11:54:59

rac shen dacere egre araaq arcerti forma

Gone passato
სტუმარი
 

  პასუხი ციტირებით

Dr.Pepper » 11 მაი 09, 12:13:14

yvelafertan ertad
gamonayris areshi xom ar agenishneba wva, an dabujebis shegrdzneba, xshirad ertmanets ertvis saerto sisuste tavisa da kuntebis tkivili zomieri an magali cxeleba an dzvlebis tkivili?
icit ra aris gamonayari yvelaze ufro iseti ragacaa rasac internetit naklebad mixvdebit imitom rom gamonayaris 100000 forma arsebobs mgoni
gasagebia rom aq vsaubrobt yvelaze ufro xshirad gavrcelebul daavadebebze magram xom migebt rom dzalian dznelia diagnozi davsvat internetit
mibrdzandes tqveni megobari infeqciuri, kaiketxos analizebi da miigebs zust pasuxs yvelaferze...

_________________
Medical Goat... MEMENTO MORI!!! - DARK SIDE OF ME

Dr.Pepper
Forumeli
 
პოსტები: 104
დარეგისტრირებულია: 09.05.2009
მდებარეობა: moooooooooooooooooooon
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა http://chanaxati.ge ნამდვილი სახელი: Nika Nadiradze ოპერატორი: MAGTI

  პასუხი ციტირებით

Gone passato » 11 მაი 09, 12:17:44

oo o k. ubralod dagvainteresda. araperi iseti araa. cva arcaa eqaveba da am qavilis dros partovdeba. egaa da eg. da arasasurvelia ra tqma unda. ok .ok . gaixare bratux

Gone passato
სტუმარი
 


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

მედიცინა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum