საფრანგეთი


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
    პასუხი ციტირებით

საფრანგეთი

სტუმარი » 14 სექ 10, 18:57:23

République française
safrangetis respublika

drosha gerbi

himni: marselioza

devizi: tavisufleba, tanascoroba, dzmoba (Liberté, Égalité, Fraternité)dedaqalaqi parizi48°52′N 2°19.59′E
udidesi qalaqi parizi

ofic. enebi franguli

mtavroba naxevradsaprezidento respublika
  -prezidenti nikola sarkozi
  -pr.-ministri fransua fiioni

fartobi
- saerto 551,695 km²(47-e)

mosaxleoba
- 2010 sav. 65,447,374 (me-20)
- simჭidrove 115 ad./km² (89-e)

mshp (ppp) 2009miaxl.
- saerto $2.130 trilioni (me-8 )
- ert mosaxleze $34,205 (23-e)agi (2007) 0.961 (dzalian maghali) (me-9)

valuta evro (EUR)

drois sartyeli CET (UTC +1st.)
  -zafxulis dro CET (UTC +2st.)

qveynis kodi FRA

ccTLD .fr

satelefono kodi +33safrangeti, oficialurad safrangetis respublika (frang. République française), qveyana dasavlet evropashi, moicavs evropis am nacilis, ramdenime kundzulisa da zghvisiqita teritoriebis nacils. mas esazghvreba (chrdiloetidan saatis isris mimartulebit) evropis shemdegi qveynebi: belgia, luqsemburgi, germania, shveicaria, italia, monako, espaneti da andora. espanetis zghvisgadaghma teritoriebs esazghvreba brazilia da surinami (safrangetis gvianas), niderlandis antilebi (sen-martens). safranegti dakavshirebulia gaertianebul samefos evrotunelit, romelic gadis inglisis arxis qvesh.
safrangeti aris ganvitarebuli qveyana da mexute adgilzea mtliani shida produqtis mixedvit msoflioshi. igi yvelaze metad monaxulebuli qveyana, romelic yovelcliurad 82 milion turists ighebs. igi aris aseve gaeros ert-erti dammarsebeli da cevri shemdegi organizaciebisa: frankofonia, didi rviani, evrokavshiri, didi oceuli, nato, ekonomikuri tanamshromlobisa da ganvitarebis organizacia, msoflio savaჭro organizacia da latinuri gaertianeba. igi aris gaeros ushishroebis sabჭos xuti mudmivi cevridan ert-erti.oficialuri: qartulad - safrangetis respublika; frangulad - France; République française.
etimologia - saxeli momdinareobs frankebis tomebisagan. tvit sityva “franki” tavisufal adamians nishnavs. am teritorias romaelebi galias ucodebdnen galebis kelturi tomis mixedvit. safrangetis saxelebi sxva enebze: Gallia (berdznuli), Francogallia (latinuri), Fagguo (chinuri), Ranska (finuri), Tsarf (ebrauli), Valland (dzvelnorvegiuli), Bro-C'hall (bretonuli), Perancis (indoneziuri).
qveynis kodi - FR.


safrangeti, romlis teritoriasac eqvskutxedis msgavsi konfiguracia aqvs, fartobit evrokavshiris udidesi qveyanaa. qveyana dasavlet evropashi mdebareobs. mosazghvre qveynebia: belgia, luqsemburgi, germania, shveicaria, italia, monako, andora da espaneti, romeltaganac 3 evrokavshiris cevri ar aris. mis shemadgenlobashia kundzuli korsika xmeltashua zghvashi. safrangeti shedgeba 26 regionisgan. mat shoris 22 tavad safrangetis teritoriaze, aseve 4 zghvis gadaghma departamentebi: gvadelupa, martinika, gviana da reiunioni. zghvis gadaghma teritoriebi - axali kaledonia, safrangetis polinezia, safrangetis antarqtikuli teritoria da ori teritoriuli erteuli gansakutrebuli statusis - maiota, senperi da mikeloni.
qveynis reliefshi ჭarbobs vakeebi da dablobebi, umaghlesi mcvervalia monblani, romelic mtel dasavlet evropashi umaghlesia. igi italiastan sasazghvro raionshi mdebareobs. safrangeti energetikuli resursebit mdidadi ar aris (tu ar chavtvlit evropuli masshtabebis uranis madans). moipoveben boqsitebs, rkinis madans, marilebs, sashen masalas. qveyana mdidaria mdinareebit, magram gharibia tbebit. didi yuradgheba eqceva bunebis dacvas.
safrangetshi carmodgenilia landshaftebis mdidari nairsaxeoba. atlantis okeanis kldovani sanapiro, mdinareata farto velebi, maghali datovlili mtebi, xmeltashuazghvispira qvishiani sanapiroebi. chrdiloet safrangetis didi nacili uჭiravs iseti farto mdinareebis dablobebs, rogoricaa sena da marna, am mosavlian micebs dasavletit esazghvreba normandiuli kldnovani mtebi, aghmosavletit ki, belgiis sazghvarze iჭimeba tyeebi, romlebi samxretit qveynis shveicariastan sazghvarze gadadis mtis masivshi.


samxret safrangetis nacili uჭiravs safrangetis scentralur masivs, es saris chamqrali vulkanebis mxare. qveynis samxret aghmosavlet nacilshi, safrangetis centraluri masivis midamoebshi, sevenis mtebshi sataves ighebs qveynis ugrdzesi mdinare luara. samxret – dasavlet raioni, mdinare garonis auzi, esaa cicvovani tyis mxare. cnobilia rogorc landa. pirineis mtebis carmoadgens sazghvars safrangetsa da espanets shoris. safrangetis centraluri masivis aghmosavletit gashlilia mdinareebis sonasa da ronas uxvmosavliani dablobebi. safrangetisa da italiis sazghvartan iჭimeba alpebi, evropis yvelaze maghali mtata sistema
fartobi - 551.000 kv.km. sazghvrebi: sazghvao - 3,010 km; saxmeleto - 2,250 km.
buneba: geografiuli raionebi - akvitaniis auzi, armorikis masivi (bretani), kotantinis naxevarkundzuli (normandia), parizis auzi, xmeltashuazghvis dablobi, centraluri masivi, rona-saonis veli, pireneebi, alpebi da zhura, elzasi da lotaringia. mtiani regionebi - alpebi, pireneebi, zhura, ardenebi, vogezebi. umaghlesi mcvervali - monblani 4.807 m; mdinareebi (km) - garona 650, luara 1.020, marna, raini, rona 548 (sul 812), saoni, sena 776; tbebi (kv.km) - zhenevis 234 (sul 581), etan-de-beri 155, anesi; kundzulebi (kv.km) - korsika 8.680, il-d-oleroni 174; klimati - kontinenturi, okeanuri.
bunebrivi resursebi - qvanaxshiri, rkinis madani, boqsitebi, tutia, sasheni xe-tye, tevzi.tba roslenisevenis mtebi safrangets yofs or klimatur raionad: xmeltashuazghvuri da atlantis, aseve otx klimatur zonad: okeanuri, mshrali kontinenturi, xmeltashuazghvuri da mtis. safrangetis chrdiloeti raionebis klimati rbili da nestiania. gazafxulze amindi cvalebadia, sitbo da mze icvleba cvimebita da qarebit. zafxuli shedarebit tbilia, shemodgomaze dilas da saghaomoobit grila, ar icis mkacri zamtari. sashualo temperatura meryeobs ianvarshi 0 gradussa da agvistoshi +25 graduss shoris, parizis sashualo temperaura meryeobs zamtarshi 0 (+10) gradusebs shoris, xolo zafxulshi +20 (+30) gradusebs shoris. qveynis samxretit klimati rbili da tbilia, zamtrobit mtebshi xshirad aris didtovloba, temperaturis meryeoba zamtarsa da zafxulshi umnishvneloa. alpebi samxret –aghmosavletit xels ushlis xmeltashuazghvuri klimatis gavrcelebas qveynis sighrmeebshi, ase rom aghnishnuli klimti vrceldeba ronisa da lionis dablobebshi mdinareebi da tbebi.
rbili da nestiani klimati safrangetshi xel ucyobs xshiri samdinaro qselis ganvitarebas, cyaluxvobasa da gauyinvadobas. cylis siuxvis rezhimisa da dinebis xasiatis mixedvit safrangetshi gamoiyofa mdinareta otxi tipi:
preatlanturi tipi: moicavs qveynis teritoriis naxevarze mets. axasiatebs mdinaris kveba cvimis cylit da mdinaris donis mcire cvalebadoba. mdinareebi savsea clis nebissmier dros. am saxeobis mdinareebs miekutvneba sena marnis shenakadebit, marjvena shenakadi uaza, marcxena shenakadi iona, qveda luara, sharanta, sona.
ercoguli tipi: aertianebs mdinareebs, romlebic moedinebian maghali mtebidan. zemo luara marjvena shenakadebit: ale, sheri, endri, vena, garona marjvena shenakadebit: tarni, lo, dordoni. rona marjvena shenakadebit: du, ardeshi. mdinareta kveba daomokidebulia cvimebsa da tovlze.
alpebis tipi: am tips miekutvneba alpebisa da pirineis mdinareebi: rona tavisi marcxena shenakadebit: (izeri, duransi,) zemo garona aseve tavisi shenakadebit. mdinareebi ikvebebian tovlita da gayinuli cylebiit, amazea damokidebuli zamtar - zafxulobit mdinareta cyaluxvoba.
xmeltashuazghvuri tipi: damaxasiatebelia qveynis samxretshi mdebare mdinareebisatvis. (odi, orbi, ero), mdinareebi ikvebebian cvimis cylit. gazafxulsa da shemodgomaze kokispirulma cvimebma sheidzleba gamoicvios cyaldidobebi.
safrangeatis didi mdinareebia: luara – 1010km, rona – 522km, sena – 780km, garona – 650km. evropis ert – erti mnishvnelovani sacylosno arteriaa mdinare raini, romelic 190 kolometris sigrdzeze miuyveba safranget – germaniis sazghvars. qveynis umsxvilesi mdinareebi gamoiyeneba sanaosnod, luarasa da garonas aqvs shemovliti arxebi. safrangeti gharibia tbebit, alpebshi safrangets ekutvnis zhenevis tbis samxreti sanapiro. savis alpebi moicavs sakmaod did yinulovan tbebs: anesi da burzhe. safrangetis centralur masivshi vxvdebit vulkauri carmoshobis tbebs, xmeltashua zghvis kundzulebsa da biskais yureshi mnishvnelovnad gavrcelebulia laguniseburi tbebi.

kamargimon-blanisafrangetis teritoriis daaxloebit mesamedi ukavia tyes. sakmaod didi tyis masivebi gantavsbulia akvitaniashi, alpebshi, pirineebshi, vogezebshi. akvitaniis aghmosavletit muxnari tyeebi gadadis cablnarshi, aq aseve carmodgenilia subtropikuli mcenareta elementebi. qveynis chrdiloetshi gantvasebulia muxnari da cifelis tyeebi. qveynis chrdilo dasavletit midamoebi gamoyenebulia sadzovrebad. xmeltashuazghvur samxretshi damaxasiatebelia buchqnarebit shetxelebuli tyeebi. alpebshi muxnari da cablis tyeebi 700 - 800 metrze icvleba ciflnari, nadzvnari da fotloani tyeebit, romlebic 1600 – 1900 metrze mdebareobs. pirineebshi tyeta zemo sazghvari aghcevs 1800 – 2100m. ufo zemot (subalpur zonashi) vxvdebit buchqnarsa da maghalbalaxovan mindverbs. safrangetis tyeebshi, gansakutrebit mtebshi advilad vxvdebit gareul katas, melas, irems, shvels, kurdghels, taxs, ciyvs. maghal mtebshi vxvdebit mtis txas... gansxvavebul frinvelebs: kakabi, qori, yvavi, samxretshi vxvdebiat flamingos.
safrangeti respublikuri mmartvelobis qveyanaa. moqmedebs mexute respublikis konstitucia 1958 clidan. umaghlesi sakanonmdeblo organo, parlamenti, or palatiania. erovnul krebas 5 clit, xolo senats 6 clit ircheven. saxelmcifos metaurs 5 clit ircheven (erti da imave pirovnebis archeva shesadzlebelia mxolod 2 jer).
politikuri sistema - respublika. safrangeti pirveli qveyana iyo msoflioshi, romelmac daamxo monarqiuli mmartveloba da gamoacxada respublika.
saxelmcifos metauri - prezidenti nikola sarkozi (Nicolas Sarkozy, 2007-dan). safrangetis me-5 respublikis prezidentebi iyvnen agretve:sharl de goli (1959-69), zhorzh pompidu (1969-74), valeri zhiskar d'esteni (1974-81), fransua miterani (1981-95), zhak shiraki (1995-2007).
mtavrobis metauri - premier-ministri fransua fiioni François Fillon (2007).
sakanonmdeblo organo - orpalatiani parlamenti, shedgeba erovnul krebisa (577 cevri) da senatisagan (321 cevri).
partiebi – socialisturi partia (xelm. f.olandi), gaertianeba respublikis mxardasaჭerad (f.segeni), demokratiis kavshiri (f.leotari).
simboloebi: himni - marselieza, mighebul iqna 1792 cels (avtori k. ruzhe de lili); devizi - "tavisufleba, tanascoroba, dzmoba" (Liberté, Égalité, Fraternité); erovnuli emblema - shroshani (Fleur-de-lis); drosha - trikolori sami vertikaluri zolit (lurji, tetri, citeli).


mosaxleobis raodenobis mixedvit meore qveyanaa evrokavshirshi germaniis shemdeg. qveynis ganapira raionebshi cxovroben is xalxebi, romlebic enit da kulturit gansxvavdebian frangebisagan. aq cxovrobs aseve 5 mln-ze meti ucxoeli. safrangeti maghali urbanizaciita da sashualo simჭidrobit gamoircheva.
2010 clis ianvris monacemebit, safrangetis savaraudo mosaxleoba 65.4 milioni kacia. safrangeti aris meoce yvelaze dasaxlebuli qveyana msoflioshi. safrangetis udidesi qalaqebia parizi, marseli, lioni, lili, tuluza, nica da nansi.
2003 cels, safrangetshi bunebrivi moasxleobis zrda iyo ert-erti maghali evrokavshirshi. 2004 cels, mosaxleobis zrda sheadgenda 0.68%-s, xolo 2005 cels, dabadebisa da nayofierebis zrda kvlav grdzeldeboda. 2006 cels, dabadebis raodenoba sikvdiltan shedarebit 299,800-it meti iyo. 2008 cels, saerto nayofierebis shefaseba gaizarda 2.02-mde, rodesac 2002 cels iyo 1.88.
2004 cels, saerto jamshi 140,033 adamiani gadavida sacxovreblad safrangetshi. aqedan, 90,250 iyo afrikidan, xolo 13,710 evropidan. 2005 cels, imigraciis done sul odnav daeca 135,890-mde .
safrangetshi etnikur da rasul jgufebze informaciis shegrove ukanonia. es kanoni mighebuli iqna 1790 clis revoluciisas, xolo xelaxla dadasturda 1958 clis konstituciashi. safrangeti aris etnikurad gansxavebuli eri daaxloebit eqvsi milioni chrdiloet afrikelita da savaraudod 2.5 milioni shavkanianit. amzhamad shefasebulia, rom safrangetis mosaxleobis 40% carmoshobilia sxvadasxva migraciis talyebisagan. statistikisa da ekonomikis scavlebis safrangetis erovnuli institutze dayrdnobit, safrangetshi 4.9 milioni sazghvargaret dabadebuli imigrantia, saidanac 2 milions aqvs safrangetis moqalaqeoba.
mosaxleoba - 65,073 mln (2009), mat shoris 90,4% frangebi, 2,5% elzaselebi, 2,0% italielebi, 1,9% bretonelebi.
enebi - franguli (oficialuri ena), provansuli, bretonuli, elzasuri, korsikuli, katalanuri, baskuri, flamanduli.
religia - katolicizmi, protestantizmi (1 mln), islami (4 mln).
qalaqebi (at.) - parizi (2.110, aglom. - 11.330), lioni (444, aglom. - 1.671), marseli (820, aglom. - 1.538 ), tuluza (412, aglom. - 978 ), nica (332, aglom. - 946), nanti (282, aglom. - 721), strasburgi (272).

safrangetis respublikis teritoria iyofa 100 departamentad (departament), romlebic 22 istoriul-geografiul regionshi arian gaertianebuli, mat shoris korsikas gansakutrebuli statusi aqvs miniჭebuli. safrangetis regionebia: akvitania, bretani, burgundia, elzasi, zemo normandia, korsika, langedoki-rusiloni, limuzeni, loreni, luaris regioni, nord-pa-de-kale, overni, il de fransi, pikardia, provansi-alpebi-lazhvardovani napiri, puatu-sharanti, rona-alpebi, samxreti pireneebi, fransh-konte, qvemo normandia, shampan-ardeni, centri.
safrangetis regionebs shoris fartobit yvelaze didia samxreti pireneebi 45,6 atasi kv.km, xolo zghvisgadaghma regionebs shoris yvelaze didia safrangetis gviana 83,534 km²-it.
safranegtis yvela departaments aqvs identuri iuridiuli statusi, rogorc safrangetis ganuyrel nacilebs. departamentebi dayofilni arian 342 okrugad, romlebic shemdgom kantonebad iyofa. totueli kantoni sheicavs mcere raodenobit komunebs.
samflobeloebi. safrangetis mflobelobashia 4 zghvisiqita departamenti (departament d’outre mer), 4 zghvisiqita teritoria (territoire d’outre mer) da 2 specialuri teritoriuli erteuli. safrangetis samflobeloebi: axali kaledonia; basas da india, k.; gvadelupa; gloriozo, k.; evropa, k.; valisi da futuna; klipertoni, k.; maiota; martinika; zhuan de la nova, k.; reiunioni; safrangetis samxret polaruli teritoria; safrangetis gviana; safrangetis polinezia; sen-pieri da mikeloni; tromelini.
regionebi da departamentebi

elzasi qvemo reini, zemo reini
akvitania dordoni, zhironda, landi, lo da garona, atlantikuri pirinei
overni ale, kantali, zemo luara, pui-de-domi
qvemo normandia kalvadosi, manshi, orni
burgundia kot-d’ori, nievri, sona da luara, iona
bretani kot-d’armori, finisteri, ili da vileni, morbiani
centri sheri, eri da luari, endri, endri da luara, luare, luari da sheri
shampan-ardeni ardeni, obi, zemo marna, marna
korsika samxreti korsika, chrdiloeti korsika
fransh-konte du, zemo sona, iura, belforis teritoria
zemo normandia eri, zghvispira sena
il-de-fransi esona, o-de-seni, parizi, sena da marna, sena-sen-deni, val-de-marni, val-d'uazi, ivelini
langedoki-rusiloni odi, gari, ero, lozeri, aghmosavleti pirinei
limuzeni korezi, kriozi, zemo viena
lotaringia miorti da mozeli, miozi, mozeli, vogezi
samxreti pireneebi arezhi, averoni, zheri, zemo garona, zemo pirinei, lo, tarni, tarni da garona
nord-pa-de-kale nori, pa-de-kale
luara atlantiis luara, meni da luara, maieni, sarta, vandeia
pikardia ena, uaza, soma
puatu-sharanti sharanta, zghvispira sharanta, dio-sevri, viena
provansi-alpebi-lazhvardovani napiri zemo provansis alpebi, zghvispira alpebi, bush-diu-roni, zemo alpebi, vari, vokliuzi
rona-alpebi eni, ardeshi, dromi, zemo savoia, izeri, luara, rona, savoiasafrangeti maghalganvitarebuli industriul-agraruli qveyanaa, e.e.p. moculobit 1.542 mlrd $) mas msoflioshi me-4 adgili ukavia ashsh-s, iaponiis da germaniis shemdeg.
safrangeti saerto ekonomikuri sidzlierit evrokavshirshi chamorcheba mxolod germaniasa da gaertianebul samefos. qveyanashi dziritadad ganvitarebulia atomuri energetikuli (eleqtroenergiis 80%-s acarmoebs atomuri eleqtrosadgurebi). mrecvelobis camyvani dargia manqanatmshenebloba, qimiuri da msubuqi mrecveloba. saqveynodaa cnobili franguli cansacmeli, saiuveliro nacarmi da parfiumeria, franguli ghvino da koniaki. acarmoeben 400-ze meti saxeobis yvels. soflis meurneoba umsxvilesia evrokavshirshi. mecxoveleobashi camyvania saxorce mimartulebis mesaqonleoba, micatmoqmedebashi pirvelobs marcvleuli kulturebi - dziritadad xorbali. gansakutrebulia mevenaxeobisa da mecitruseobis roli.
e.e.p. struqtura (% ) - soflis meurneoba 2, mrecveloba 28, momsaxureba 69;
e.e.p. (1 sulze) - 26.300 $.
eqsporti - ghvino, soflis meurneobis produqcia, manqanatmsheneblobis nacarmo, qimikatebi. safrangeti rcheba udides turistul saxelmcifod.
biujeti - 286,000 mln $.
valuta - evro (EUR); 2002 clamde franguli franki.
udidesi kompaniebi – alkateli, frans-telekomi, kristian diori, danoni, mishleni, aqsa, reno, sitroeni, er-fransi, pezho, shnaideri.
udidesi bankebi - kredi agrikol, bank nasional de pari, sosiete zhenerali, kompani finansie pariba, kredi lione.
safrangeti flobs evropis udides sarkinigzo qsels, romelic gadaჭimulia 40,000 kilometrze, 50 qalaqze meti ertmanettan dakavshirebulia maghalsichqariani sarkinigzo magistralebit. gzis mtliani sigrdze sheadgens 1,3 mln. kilometers, mat shoris avtostrada – 7at. kilometri. tvirtmzidi sazghvao portebis 90%-ze meti modis marselze, gavrze, diunkerkze, nantze, bordosa da ruanze. franguli aviakompaniebis sahaero gzis sigrdze 630 at.km. saaviacio gadzidvebi xorcieldeba sami umsxvilesi aviakompaniis mier: earfransi, iuta, earinteri. saqalaqo transportta shoris mnishvnelovan rols tamashobs metro. parizshi sul 366 metrosadguria, aqedan 75 gadasasvleli punqti, is mushaobas icyebs dilis eqvsis naxevarze da asrulebs oris naxevarze, piki saatebis dros matareblebis gasvlebs shoris intervali cutnaxevaria, chveulebriv ki 5 - 7 cuti. parizis shemogareni parizis centrs ukavshirdeba shida matareblebit. samoqalaqo transporti dzalian dzviria, amitom umjobesia 10 biletis ertdroulad an turistuli biletis agheba erti dghit, romlis sashualebitac shesadzlebelia qalaqshi mgzavroba “Paris visite”. taqsebshi gadaxda damokidebulia gavlil mandzilsa da droze.

safrangeti ganvitarebuli turistuli industriis qveyanaa, mas celicadshi daaxloebit 60 mln. adamiani stumrobs. dzviradghirebuli kurortebiisa da sastumroebis (kani, nica, sen -trope) gverdit vxvdebit shedarebit dabalfasian turistul zonebs. garda xmeltashua zghvis regionisa, turizmi ganvitarebulia atlantis okeanis da chrdiloetis zghvis sanapiroze, provansshi. safrangetis alpebi mteli clis ganmavlobashi ighebs turistebs. sastumros servisebi umaghles donezea da qveynisatvis didi mogeba moaqvs.
parizi aris safrangetis administraciuli, politikuri da kulturuli centri. miuxedavad ori msoflio omisa, qalaqis centri shesanishnavi bulvarebita da infrastruqturit napoleonis dros mogvagonebs. luvri, versali, triumfaluri taghi, vandomis moedani, tuilris baghi, eifelis koshki, d’orses sadguri, parizis ghvtismshoblis tadzari es is nagebobebia, romlebic izidavs atasobit turists. istoriuli adgilebi, mdidruli kafeebi da mefeta sasaxleebi, aristokratuli rezidenciebi da ultratanamedrove maghalsartuliani saxlebi aq ertadaa tavmoyrili. parizi msoflios ert – erti sicocxlit savse qalaqia. aq mdebareobs 2000–mde monumenti, 200 muzeumi, mtavari ghirshesanishnaobebi mdinare senis sanapiroze, qalaqis centrshia tavmoyrili. “parizis gulidan” odnav moshorebit, kundzul siteze, gantavsebulia luvri, msoflios ert – erti ghirshesanishnavi muzeumi. luvridan elises mindvrebis mimartulebit tuilris barshi mdebarobs impresionistebisa da oranzheris muzeumi. tanxmobis moednidan, eliseis mindvrebis marcxniv mdebareobs ori msgavsi shenoba: gran – pale da pti - pale. pirvelshi imarteba sezonuri gamofenebi, meoreshi gantavsebulia qalaqis muzeumi, sadac xelovnebis nimushebi inaxeba. luvridan marjvniv mdebareobs pompadus centri, sadac XXs. – is naxatebi da skulpturebi inaxeba, misgan odnav moshorebit mdebareobs parizis istoriis muzeumi –karnavale. yvelaze didi muzeumebi mdebareobs mdinare senas marcxena sanapiroze: impresionistta muzeumi, gar d’orse, shuasaukuneebis xelovnebis muzeumi, rodenis muzeumi. garda amisa parizshi tavmoyrilia didi raodenobis koleqciebi, sagamofeno darbazebi, dzalian saintereso eqsponatebi. mteli qalaqi, mteli tavisi udzvirfasesi sasaxleebit, unikaluri arqiteqturuli ansamblebit da skulpturebit turistebis cinashe ishleba, rogorc udzvirfasesi muzeumi. arqiteqturul - istoriul ghirshesanishnaobebs shoris aucileblad gamoyofen parizis ghvtismshoblis tadzars, romelic adrindeli gotikis nagebobaa (1163 - 1345), aghfrtovanebas icvevs tadzris sami portali: galerea qimebit, koshkebi, unikaluri vitrazhebi. parizshi imarteba umaghlesi donis samodelo chvenebebi, aq maghali moda ukavshirdeba iseti modeliorebisa da dizainerebis saxelebs, rogoricaa iv sen lorani, koko shaneli, kristian diori, pier kardeni da sxvebi. mati atelieebi dghes msoflio samodelo saxlebadaa qceuli. parfiumeria, galanterea da sxvadasxva xelosnis saiuveliro naketobebi samodelo saxlebtan ertad sheadgens didi “luqsis industrias”. gazafxulsa da shemodgomaze yoveldghiurad imarteba gamofenebi, romlebic sezonebtanaa dakavshirebuli, gamoifineba aseve mza tansacmeli “ pret - a - portes xazebi”.


versalis sasaxle
eifelis koshki

shamboris sasaxlesafrangetshi gasamgzavreblad da vizis asaghebad savaldebulo dokumentaciaa: sazghvargaretis pasporti, ori fotosurati, piradobis qseroasli, bavshvebisatvis dabadebis mocmobis qseroaslebi. anketis shevseba da aseve bavshvis gamgzavrebis shemtxvevashi notariusis mier damocmebuli mshoblebis nebartva. viza formdeba 20 dghis ganmavlobashi.
qveyanashi akrdzalulia iaraghis, narkotikis, fetqebadi da akrdzaluli nivtebis shetana. sasazghvro kontrols eqvemdebareba antikvariati, iaraghi, oqros garkveuli raodenoba. shesadzlebelia fulisa da mastan ertad samgzavro chekebis gamoyeneba. qveynis valutaa evro €
safrangetis turistuli industria umsxvilesia msoflioshi. unikaluri landshafti, umdidresi istoriul-arqiteqturuli memkvidreoba, xmeltashuazghvispireti da ultratanamedrove sakomunikacio sashalebebi safrangets namdvil turistul samotxed aqcevs. yovelcliurad aq 70 mln-ze meti turisti chamodis msoflios mravali kutxidan (umetesad evrokavshiris qveynebidan). umsxvilesi turistuli regionebia parizi, md. luaris xeoba, lazhvardovani sanapiro,
mon-sen misheli da misi yure, versalis sasaxle da parki, fontenblos sasaxle da parki, amienis da shartris sakatedro tadzrebi, parizis ghvtismshoblis tadzari, eifelis koshki, senis sanapiroebi, avinionis da lionis istoriuli centrebi; fortificirebuli qalaqi karkasoni; luaris velebi; franguli eposi - simghera rolandze (XI s.).me-19 saukunis ganmavlobashi safrangetma uzarmazari teritoriebi daipyro afrikasa da aziashi, magram saukuneta mijnaze germaniastan carmoebulma omebma dzlier daasusta misi koloniuri imperia. me-20 saukunis 50-ian clebshi generalma sharl de golma shesdzlo meore msoflio omis shedegad dangreuli qveynis aghdgena. dghes scored safranget-germaniis aqtiuri tanamshromloba ganapirobebs evropashi integraciuli procesebis carmartvas.

სტუმარი

 

    პასუხი ციტირებით

Gone passato » 24 ოქტ 10, 12:51:57

kargi saiti daatvalieret parizi


:Z

http://www.paris-26-gigapixels.com/index-en.html


isiamovnet parizis xedebit
datkbit da imogzauret

Gone passato
სტუმარი
 


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

გეოგრაფია

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum