21.12.2012


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.
  პასუხი ციტირებით

GG » 02 ნოე 09, 11:09:40

Au mase ambobdnen egeni 2000 welsaa meored mosvlao, mere gadaitanes 06/06/2006 wels. Axla kidev sxva.. Me tu mkitxavt eg ambavi saertot ar moxdeba da tu mainc moxda es iqneba 06/06/6666 ai am dros da agnishnuli saukunistvis agarc chven viqnebit da agarc geoforumi ..xo da cnobili gamonatqvami maxsendeba, ''geoforumis shemdeg tundac wargvna movides''

GG
Forumeli
 
პოსტები: 337
დარეგისტრირებულია: 23.08.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: giorgi ოპერატორი: BALI-beeline

  პასუხი ციტირებით

GG » 02 ნოე 09, 11:11:26

Postis Boloshi magrad unda gamecina magram smilebs vegar vwer izvini

GG
Forumeli
 
პოსტები: 337
დარეგისტრირებულია: 23.08.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: giorgi ოპერატორი: BALI-beeline

  პასუხი ციტირებით

irina » 02 ნოე 09, 13:34:19

:? :? salami..

irina
Axalbeda
 
პოსტები: 1
დარეგისტრირებულია: 02.11.2009
მდებარეობა: studenti
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: irina tsereteli

  პასუხი ციტირებით

Caesar » 02 ნოე 09, 13:36:02

salami mara, eset temebshi marto miaslmeba da mokitxvis dacera cesebis dargvevad itvleba, unda dacero rame temis shinaarstan axlos ro oiyos..

Caesar
Veterani
 
პოსტები: 1099
დარეგისტრირებულია: 03.01.2009
მდებარეობა: Tiflis

  პასუხი ციტირებით

tiko » 02 ნოე 09, 14:33:47

nostradamusi
dasawyisistvis ragacebs zogadad ro bodialobdnen imas davwer da mere ufro sainteresoze gadaval )
Amjerad dedamiwa an ganadgurdeba an ganaxldeba mesame gza ubralod ar aris. Yvela kulturashi arsebobs winaswarmetyveleba samyaros dasasrulis shesaxeb da sruliad normaluria rom adamianebi xedaven kavshirs sxvadasxva kulturebis winaswarmetyvelebebsa da tanamedrove movlenebshi(finansuri krizisi, sakvebis nakleboba da a.sh.) shesadzloa axlad agmochenili naxatebi am sashisroebis shesaxeb gvafrtxileben. Winaswarmetyvelebebis umravlesoba dakavshirebulia 2012 weltan rodesac mosalodnelia planetebis paradai da mze agmochndeba milky way-s shuashi(milky way ar vici qartulad rogor aris.) es fenomeni xdea daaxloebit 26 000 welshi ertxel. Bolo aseti periodi amboben rom dasrulda globaluri datbobit. Dedamiwa sul brunavs amitom misi mdebareoba varskvlavebis mimart gamudmebit icvleba. ubralo sityvebit rom vtqvat planetebis parade aris rodesac gvechveneba rom mze amodis galaqtikis centridan. Planetebis paradit(am galaqtikuri fenomenit ) bevri civilizacia iyo dainteresebuli, mat shoris maias tomic, romelic astoronomiashi didi codnit aris cnobili. Isini gvafrtxilebdnen rom tu mze da samyaros centri ert xazze ganlagdebian shedegebi sashineli iqneba. es mosazreba gvxvdeba sxva kulturebshic
Rogorc maias xalxi nostradamusic varskvlavebs uyurebda da iq xedavda moaxloebul sashishroebas. “iqneba didi sisxlisgvra, Romelic did zarals miayenebs dedamiwas, zgvas, haers da cas. Iqneba samefoebisa da seqteebis shereva, iqneba shimshili da avadmyofobebi.” Nostradamusi daaxloebit 5 saukunis win cxovrobda misi winaswarmetyvelebis gashifvra did sizustes da sifrtxiles moitxovs. Nostradamusis axal agmochenil wignshi aris bevri ilustracia, romelshic zogi eqsperti xedavs 2012 wlis mosaxdeni movlenebis dawvrilebit qronologias. Shevadarot es naxatebi sxvadasxva dzvel civilizaciebis winaswarmetyvelebebs. (vigac kaci filmshi ambobs rom misi datvlit arsebobs 15-16 wyaro romelic amtkicebs rom 2012 weli chveulebrivi ar iqneba.) 2012 wels movlenebi ganvitardeba dominos principit, bunebis katastrofa gamoiwvevs omis provocirebas, aseve ekonomikur kriziss. Me vfiqrob 2012 weli yvelas did siurprizs mogvitans, imedi maqvs me vcdebi.
Samyaros dasasrulze saidumlo sheidzleba dashifruli iyio egviptis piramidebshi, maias kalendarshi, андайский крест -shi( es pirvelad gavige aq) da masonur sazogadoebashi.


ბოლოს დარედაქტირდა: tiko (02 ნოე 09, 15:17:26), სულ რედაქტირებულია 2 ჯერ
_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 02 ნოე 09, 14:38:06

Bevri fiqrobs rom 2012 wels swored planetebis parade gamoiwvevs qaoss. Shesadzlebelia nostradamursis agmochenili wignis naxatebic apokalifsze miutiteben. Am wignis ilustraciebi gviamboben ert ambavs, amitom mat yvelas aertianebs bedis borbali an drois borbali.

yvelaferi iwyeba mzidan suratze aris mze dam is qvevit lomi, es dzalian mnishvnelovani simboloa. Mze lomis tanavarskvlavedshi da merwyulis pirdapir swored e saris galaqtikuri planetebis paradis winaswarmetyveleba. radgan rodesac mzis mdgomareoba galaqtikis centrs daemtxveva, mze im dros lomis tanavarskvlavedshi iqneba.


ბოლოს დარედაქტირდა: tiko (02 ნოე 09, 15:18:19), სულ რედაქტირებულია 2 ჯერ
_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 02 ნოე 09, 14:40:39

Cnobilia rom maias xalxma icoda dedamiwis brunvis shesaxeb erti ucnauri faqti. Dedamiwa rom tavis gerdzis garsheme sul ertnariad brunavdes mashin galaqtikis surati ucvleli darcheboda, magram radganac brunva icvleba, galaqtikac icvleba chventvis. 25 920 weliwadshi ertxel mze dgeba zustad galaqtikis centrshi da swored am fenomens uwodeben planetebis galaqtikur parads.
Amboben rom nostradamusma icoda rom mzis mdebareoba daemtxveoda galaqtikis centris mdebareobas. Nostradamusi tavis naxatebistvis da nawerebistvis sxvadasxva wyaros iyenebda tumca varskvlavebi umtavresi wyaro iyo. Imisatvis rom kanonzomireba daedgina game akvirdeba varskvlvebis cvlilebebs. Da xshirad es dakvirvebebi 10wleulebi grdzeldeboda. Rogorc chans mistvis cnobili iyo movlena, rodesac dedamiwis gerdzi icvlis mdgomareobas erti gradusit 72 weliwadshi ertxel(72*360=25920) aseti gamotvlebi napovnia maias xalxis chanawerebshic. Mat sheqmnes daujereblad zusti kalendari dekembershi 25920 welshi ertxel dedamiwa agmochndeba ert gerdzze mzestan galaqtikis centris mimartulebit. Savaraudod amitom airchia maias xalxma tavisi kalendaris dasasrulad 2012 wlis 21 dekemberi. Maias tomi arsebobda cv.welt.2000-1500 wlis win shemdeg ki gauchinardnen. Isini daujereblad zust codnas flobdnen uamrav sferoshi. Ucnauria rom mat shedzles ewinaswarmetyvelat planetebis parade optikuri xelsawyoebis gareshe. Isini tvlidnen, rom es movlena sashinel cvlilebebs moaswavebda. Skeptikosebs ar sjerat rom dzvel xxalxs sheedzlo galaqtikaze mnishvnelovnai informaciis floba, tumca maia mainc aocebs mat. Tumca mati primitiul adamianebad chatvla da yuradgebis armiqceva aranairad ar sheidzleba. Radgan shesadzloa maias xalxi yvelaze didi astronomebi iyvnen kacobriobis istoriashi. Maia tvlida rom shavi laqa galaqtikis centrshi galaqtikis chipi iyo, saidanc ibadeboda material da chndebodnen varskvlavebi. Dgevandelma mecnierebma ician, rom galaqtikis cendridan shavi xvrelidan warmoishoba is, risganac varskvlavebi shedgebian. Maias tadzrebis da nagebobebis ganlageba zustad asaxavs varskvlavebis konfiguracias. Mat aqvt erti saintereso rituali burtit romelic gadiodia qvis karis gavlit(fiqroben rom es iyo mzis simbolo romelic galaqtikis centris emtxveva)(maias tamashis freska
ai ritualis scena sad unda chaegdot burti
(mze emtxveva galaqtikis centrs ) rac sheexeba tamashs amboben rom moedani aris milky way, burti aris mze (dekembris mzis adgilmdebareoba) xolo kari aris shavi xvreli. Es saritualo tamashi mxolod planetebis parads ki ara mis sasikvdilo shedegsac asaxavda radgan tu motamasheebi ver shedzlebdnen burtis karshi shegdebas mis kapitans tavs schridnen.


ბოლოს დარედაქტირდა: tiko (02 ნოე 09, 14:49:05), სულ რედაქტირებულია 1 ჯერ
_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 02 ნოე 09, 15:37:26

Nostradamusis nawerebshi aris shemzaravi agwera mosalodneli katastrofis “mzis okeaneze dzlieri simxurvalis gamo, tevzebis naxevari moixarsheba.. “ am nawerze fiqroben rom nostradamusi globalur datbobas gulisxmobda 1997 wlidan yoveli zafxuli winaze ufro cxelia es damtkicebuli faqtia. Zogi mecnieris azrit planetebis parade daemtxveva mzis aqtiurobas, misi gansakutrebuli simxurvale ki globalur cvlilebebamde migviyvans. Mzis aqtivobis piki iqneba 2012 wlis dekembershi(es monacemebi nacionalur ragacashi naxes))))


es kidev erti naxati nostradamusis wignidan, bedis borbalis qvesh xatia sami mtvare tu ragac, da mageebze varaudoben rom dabnelebebs nishnavs 2012 wels mosalodnelia mzis sami dabneleba, pirvel rigshi iqneba mzis sruli dabneleba. Shemdeg mzis dabneleba veneras gamo, da sabolood saukuneebis ganmavlobashi ert-erti mnishvnelovani dabneleba mzis gavla galaqtikis centrshi.

rac sheexeba dabla moriels win mwvaned rom uxatia spiralismagvari figura, fiqroben rom eg galaqtikis centrs nishnavs. ai daakvirdit da msgavsebas sheamchnevt. wesit ar unda scodnoda nostradamuss arc galaqtikaze rame da mit umetes arc mis formaze

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 02 ნოე 09, 16:07:27

“Didi mta, 7 stadiit garsshemoxveuli, omis, shimshilis, wyaldidobebis shemdeg daingreva miuxedavad dzveli da magari sadzirkvelisa.” Mkvlevarebi tvlian rom es katreni gizis piramidis dangrevas winaswarmetyvelebs. Fiqroben rom piramidebi ganlagebulia orionis qamris mixedvit(orionis qamari shedegeba sami varskvlavisgan) romelic mzis gasavleli gzis shuashia (25920 weliwadshi ertxel). Mtlianad piramidebis kompleqsi sfinqsis chatvlit sheidzleba chavtvalot rogorc minishneba planetebis paradze.
Nostradamusis winaswarmetyvelabashi aseve naxsnebia magnituri veils shesusteba. Rac imas nishnavs, rom polusebi sheicvleba. Es ki mwyobridan gamoiyvans yvelanair eleqrobaze momushave xelsawyos. Ganadgurdeba yvelaferi rac eleqtromagnitur veltan aris kavshirshi. Nostradamusi werda” iqneba iseti mzis dabneleba, iseti bneli rogoric araferi yofila samyaroshi. Da es wyvdiadi iseti iqneba rom yvela ifiqrebs titqos miziduloba gaqra da samyaro sibnelis udabnoshi chaidzira.”(amazec amboben rom dabnelebebs gulisxmobso).
Kidev erti sainterseo ilustracia ) aq xmali agnishnavs planetebis parads, S-isnairi ragac rom aris shemoxveuli eg aris milky way. Zemot es ragac joxi rom urtyavs xes, eg sicocxlis xea da es dartyma nishnavs im sashishroebas, rac planetebis parads moyveba.
Dgeisatvis arsebobs seriozuli problema, cxovelebis saxeobebis gaqrobis. Gamudmebit iqmneba sasmeli wylis problema. Mcirdeba tevzis ricxvi, izrdeba sakvebze fasi da a.sh. epidemiebi tu gavrceldeba vegar imushaveben adamianebi da daiwyeba shimshili. Biologebs sheudzliat daadasturon rom dedamiwaze sicocxle ukve ramdenjerme shewyda. Ukve meeqvsed mogviwevs “sikvdili” da gadasheneba tan sakmaod male.
Nostradamuss aqvs aseti naxati mshvildosanze. Astronomias tu icnobt mixvdebit rom mshvildosani tavis isars swored galaqtikis centrs umiznebs. Zogierti mecnieri tvlis rom mshvildosani umiznebs swore dim adgils sada mze chadgeba.( )

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali

  პასუხი ციტირებით

tiko » 02 ნოე 09, 16:23:56

Ert-erti katreni 3:46 “ca gvadzlevs nishnebs, nateli minishnebida da utyuari varskvlavebit, rom saukune miuaxlovda tavis uecar cvlilebebs, magram es arc kargi iqneba arc cudi.” ()mshvildosani qals umiznebs da isini qmnian ertad jvars anu galaqtikur wonasworobas [img]http://i027.radikal.ru/0911/50/f8a273088982.jpg [/img]

([img]http://s48.radikal.ru/i119/0911/7e/6611b63c9fb9.jpg [/img] )es surati gvichvenebs finalur wonasworobas. vxedavt rom nostradamusi kitxulobs daweril wigns. Wignis Qvevit ki daxatulia sami qali. 3 bedi. Berdznul mitologiashi aris aseti miti, sadac sami qali martavs(tu rogorgac kavshirshia)bedtan da drostan. Ase rom nostradamusi gveubneba rom gvaqvs archevanis sashualeba, rac chvens beds gadawyvets. Archevanis rolze adamianebis cxovrebashi, mxolod nostradamusi ar laparakobda, es bevri udzvelesi kulturis fundamenturi principia. Magalitad hopis xalxi (chv,wel. 500 wlis win-dgemde) isini tvlian rom nebismieri kritikuli situaciidan aris ori gamosavali: pirvel shemtxvevashi, sikete amarcxebs borotebas da cxovreba grdzeldeba, meore shemtxvevashi ki kacobrioba ganadgurdeba. Yvela faqti migvititebs dgevandel droze. Da imaze rom masshtaburi cvlilebebis dro movida. Hopis xalxi tvlida rom samyaros dasasrulamde dadgeboda gamocdis periodi socialuri ekonomikuri da politikuri krizisebi, amas damatebuli bunebis kaprizebi. Hopis xalxis tqmulelebis tanaxmad chvenamde arsebobda 3 era, romeltagan yvela ganadgurda da axla chven mexute erashi gadavdivart. Hopis xalxs aqvs aseti surati kldeze amokvetili ( ) sadac nachvenebia rom admianebis gza iyofa. Dablita gzaze adamini midis swor gzaze da igebs mshvenier mosavals, xolo magla adamianebi kargaven kavshirs yvelafertan da uswormasworo gzaze uwevt siaruli.

_________________
change, to change

tiko
Zirzveli Forumeli
 
პოსტები: 4445
დარეგისტრირებულია: 17.03.2009
  პირადი შეტყობინების გაგზავნა პროფილის ნახვა ნამდვილი სახელი: tiko ოპერატორი: bali


თემა დახურულია, ვერ დაამატებთ ახალ პოსტს და ვერ დაარედაქტირებთ ძველს.

მისტიკა

თქვენ არ შეგიძლიათ თემების გახსნა
თქვენ არ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების რედაქტირება
თქვენ არ შეგიძლიათ საკუთარი პოსტების წაშლა
თქვენ არ შეგიძლიათ ხმის მიცემა გამოკითხვებში
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum