mama gabrieli (cxovreba da moghvaceoba) | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
06 Mar 13, 1:10:41


es adamiani namdvilad zebunebrivi dzalit iyo dajidloebuli da misi gardacvalebis shemdegac uamravi sascaulis momcre gavxdit..
aq davcer biografias da aseve istoriebs tu ras yvebian mis shesaxeb adamianebi rimlebic cnobden da romelbic gaxdnen girsni mis gverdit cxovrebis da sascaulebis xilvis..


arqimandriti gabrieli, eriskacobashi goderdzi vasilis dze urgebadze, daibada 1929 clis 26 agvistos, tbilisshi. goderdzi chvilobashive mounatlavt cm. didmocame barbares tadzarshi, navtlughis ubanshi. goderdzis natlia gaxldat yofili “mocyalebis da” tamar begiashvili. im periodshi saqartveloshi mdzvinvarebda komunisturi reJimi; idevnebida sarcmunoeba; ingreoda tu ixureboda eklesiebi; udanashaulod klavdnen da asaxlebdnen mosaxleobas. daaxloebit ori clis iyo goderdzi, rodesac gaurkvevel vitarebashi moukles mama, vasil urgebadze. shemdgomshi, ojaxis cevrebi mamis sapativcemod bavshvs vasikos edzaxdnen. patara vasiko bavshvobidanve ghvtiuri madlit gamoircheoda. kenchebisgan patara eklesiebs ashenebda da shig asantis gherebs antebda. dedas (shemdgomshi monozoni ana. dakrdzalulia samtavros dedata monastris ezoshi, shvilis gverdit) eshinoda, rom aravis sheenishna vasikos amgvari gataceba, radgan ar iyo gamoricxuli ojaxis dasmena bavshvis komunisturi ideologiis sacinaaghmdegod aghzrdistvis. vasiko yrmobidanve ucnaurad iqceoda - tanatolebtan tamashs ganerideboda xolme da amjobinebda martoobas da mdumarebas. bavshvs erti sakvirveli gartoba mainc hqonda: xelshi mogrdzo joxs daicherda da gaiqceoda. irgvliv myofi chitebi am joxs moexveodnen da Jghurtulit dahyvebodnen. es movlena yvelas akvirvebda. vasiko saocrad lmobieri iyo. saxlshi tagvis xafangi arafrit daadgmevina; tagvs cocxlad icherda galiashi da shemdeg ezos garet ushvebda. skolashi 6 clis asakshi sheiyvanes. cera-kitxva da aritmetika advilad sheiscavla, xolo ketili zneobit sayoveltao siyvaruli daimsaxura. qristes saxeli pirvelad 7 clis asakshi gaigo, ramac vasikos chveuli cxovreba sruliad shecvala. maleve sheagrova fuli da sheidzina saxareba, rac axali cxovrebis sacyisad iqca. im dghidan aghsasrulamde gabriel beri erti azrit da survilit ganimschvala – ecxovra mxolod qristestvis. dghemudam tavis saxarebas kitxulobda da sxva araferi ainteresebda; gakvetilebs ki mcire xnit tu gadaavlebda tvals, bevri dro rom ar cartmeoda. dadzinebisas, tavis otaxshi shevidoda da xatebis kutxeshi xangrdzlivad loculobda. sikvdilamde ramdenime dghit adre gabriel bers mougonebia tavisi bavshvobis is periodi: - meore sartulze, aivanze vijeqi chemtvis chafiqrebuli, rodesac shinagani karnaxivit momeca – cas axedeo. avdeqi, aivnis napirtan mivedi, avixede da vxedav, caze didi jvari iyo aghmartuli. mashin vera, magram axla ki vici, rom es iyo chemi jvari, romelic ghmrtisa da moyvasis siyvarulit unda metvirta da metarebina.

amave periods exeba gabriel beris kidev erti mogoneba: - ghame, roca medzina, uecrad gameghvidza da davinaxe, chems cin sazareli saxis demoni aghmartuliyo. risxvit miyurebda. ghmrtis madlit ar shemshinebia, davidzabe, magram arc araferi vighone mis gansadevnad, ubralod, gakvirvebit shevyurebdi. man damighriala – shen mebrdzvi meo?! da mushti tavshi chamartya. patara vasikom am gansacdelit sargebeli hpova, rashic tvit gabriel beris mogonebac gvarcmunebs: - rodesac demoni vixile, mashin sruliad ganmtkicda chemi rcmena qristeshi, radgan vtqvi, tuki eshmaki arsebobs, ghmerti xom ufro metad-tqo. da tan amit kidev, moyvaso, adamianis silamaze davinaxe da davafase.

12 clis vasikos crfeli siyvarulisa da moghvaceobrivi cxovrebisatvis uflisgan dzalmosilebisa da saghmrto gamocxadebata madli mienicha.

monozoni pelagia (gurjaanis yovladcmida ghmrtismshoblis monastris yofili cinamdzghvari), gabriel beris tanatoli da mezobeli, igonebs: - zafxulis ert dghes bidzachemi saxlshi movida da yvelas gasagonad, xmamaghla stqva – “dideba qriste ghmerts, jer kidev hyolia tavisi gamorcheuli xalxi dedamicaze”. kitxvaze – “ra moxda, ram gagaocao” - mogviyva: “saxlshi dzveli barbares gzit movdiodi da cm. giorgis dangreul tadzars rom mivuaxlovdi, ras vxedav, goderdzi, vasikos bichi, am papanaqeba sicxeshi tadzars didi lodebisagan asuftavebda. mushaobashi gartulma erti xanoba ver shamamchnia, mec am sanaxaobis shemxedvarem, xma ar amovighe, xolo roca daminaxa, gauxarda da mitxra – “modi muxa dzia, da tu shedzleb - erti did lodze michvena, - ascieo”. “muxas” bidzachems didi dzalisa da falavnobistvis edzaxdnen, ise ki giorgi erqva. muxam ganagrdzo – “dzalian vecade, magram adgilidan dzvra ver vuyavi. is ki mivida, “qristes saxelito” tqva, ascia da tadzris garet mogrovil lodebtan dasdo”. chveni ojaxi morcmune iyo, magram im avbediti reJimis gamo eklesiashi siarulsa da marxvas sheeshvnen. muxa dziam ki im dghidan kvlav daicyo qristianuli cxovreba.

meore msoflio omis dros gaubedurebuli xalxi, visac frontidan cnoba ar hqondat axloblebze, vasikostan midioda ambis gasagebad. mama gabrieli, romelic mashin 12 clis iyo, yvelas pasuxs adzlevda da tan uqadagebda: - “eklesiashi iaret, qristes ar moscydet da sulis cxoneba ar dakargot”.

patara vasikos sityva arasdros cuddeboda; madlieri xalxic tandatan sarcmunoebas ubrundeboda da eklesiashi icyebda siaruls. xalxisgan pativiscemas vasiko yoveltvis gaurboda da tavis dasambdableblad xandaxan dzalian ucnaurad iqceoda: ubanshi, yvelaze gamosachen adgilas nagavshi chajdeboda da xmamaghla ambobda: - “ar dagavicydes, vasiko, rom nagavi xar da tavi didi vinme ar gegonos”.

ojaxis cevrebi vasikos amistvis urisxdebodnen da sjidnen kidec, magram xalxi mis dacinvas da sheuracxyofas erideboda.

gabriel beris cxovrebis amave periods exeba kidev erti gansacvifrebeli ambavi: komunisturi reJimis devnisas xalxi cminda xatebs sxvensa tu sxvadasxva sacavshi malavda. mraval adamians gaunelda rcmena da sicmindeebs sachiro pativs veghar miagebda. ai, amnairt miadgeboda patara vasiko da eubneboda: “tqventan, saxlshi (adgils zustad miutitebda) xati gisveniat. an jerovani pativi miaget, anda me momecit da chemtan meqneba; shemdgom, tu kvlav moindomebt mat pativiscemas, modit da sixarulit dagibrunebt”. zogierti sheinanebda da xats itovebda, zogic ki, visac amis survili ar hqonda, xats atanda. am moqmedebit yvela gakvirvebuli rcheboda. patara vasiko xatebs gansakutrebuli siyvarulit epyroboda. mis mier ashenebul eklesiashi da samtavros dedata monastershi arsebul keliashi dghesac yvelas aocebs lamazad da didi rudunebit gamshvenebuli xatebi, romlebic titqmis srulad faraven kedlebsa tu chers, rac dauvicyar shtabechdilebas axdens momlocvelebsa tu damtvaliereblebze. patara vasikos titqosda ushfotveli cxovreba didxans ar gagrdzelebula. deda – barbare, ketilsindisieri da shromismoyvare qali gaxldat. axalgazrdobashi lamazi shexedulebis yofila da adrianad gatxovda, 14 clis asakshi. pirveli qorcinebidan mas sami shvili – ema, miqaeli da goderdzi-vasiko sheedzina. shemdeg ojaxshi moxda tragedia; meughle vasili gaurkvevel vitarebashi daeghupa. 22 clis qali umceo mdgomareobashi aghmochnda. shemce aravin hyavda da idzulebuli iyo mdzime shromis fasad erchina ojaxi. meore qorcinebidan qalishvili - julieta sheedzina. pirveli seriozuli gamocda gabriel bers 12 clis asakshi mouxda. deda, miuxedavad imisa, rom ar iyo urcmuno adamiani, titqmis sruliad ukrdzalavda patara vasikos sarcmunoebriv cxovrebas. tavdapirvelad, rodesac shvilma sarcmunoebisadmi saocari ltolva gamoamJghavna, dedis gakvirveba gamoicvia. magram, rodesac vasikos pirovnebashi qristes rcmenam ghrma da chamoyalibebuli saxe miigho, dedam kategoriulad mostxova shvils xeli aegho mis archevanze. – “adamiani ara xar, ra tavs itanjav, chveulebriv, rogorc yvela, ise icxovre. tu ginda morcmune iyavi, magram ise ara, mxolod saxareba da sarcmunoeba gindodes”.

mravali clis shemdeg, roedesac mdzimed dasneulebul gabriel bers gardacvalebamde erti clit adre samtavros monastris senakshi estumrnen moxucebuli deda da debi, cremlmoreulma barbarem tirilit mimarta: - gana ra iyo sheni cxovreba, gabriel, tanjva-camebis garda? bavshvoba shen ara gqonia da araferi, ra iqneboda cota mainc dagejerebina da tavs mofrtxilebodi, shenc xom adamiani iyavi.

gabriel berma tvalebacremlebuli deda rom ixila, shecuxda; shecuxda, erti mxriv, imit, rom mshobel dedas kvlav ar esmoda misi. da meore: is iyo deda, romelic monacile iyo shvilis mdzime cxovrebisa da misi es cremlebi ghrma cxovrebiseuli tkivilisgan modioda. xanmokle sichumis shemdeg mama gabrielma lmobieri xmit upasuxa: - me sxvanairi cxovreba ar shemedzlo.

arc 12 clis asakshi ar sheedzlo vasikos sxvagvari cxovreba. shvilisgan morigi uaris gagonebaze ganrisxebulma barbarem saxareba sapirfareshoshi gadaugdo. vasikos imcamsve amoughia saxareba, gulshi chaukravs da gulsaklavad atirebula. es shemtxveva iyo zghvari, rodesac vasikos unda gaeketebina tavisi archevani. nashuaghamevs vasikom tavisi ganuyreli saxareba aigho da saxlidan cavida. gviani shemodgoma iyo. mteli ghamisa da dghis namgzavri bavshvi saghamoxans chasula mcxetashi. pirvelad samtavros dedata monastershi misula. ighumenia anusiam (kochlamazashvili) vasiko siyvarulit miigho, gaatbo da gamokveba, magram ver daitova, radgan dedata monastershi mamakacis migheba ar sheidzleboda da utxovia sveticxovelshi chasuliyo. vasikos gulmxurvaled ulocia samtavros iveriis ghmrtismshoblis xattan da utxovia, monastershi senaki da cxovrebis ufleba mieca. sveticxovelshi 3 dghe gaucherebiat, radgan mtavrobis dadgenilebit arasrulclovanta xangrdzlivad shefareba ikrdzaleboda. shemdeg shio-mghvimes monastershi asula, sadac aseve mxolod 3 dghit sheifares da mcire sagzlit zedaznis monastershi gaaciles. imJamad zedazenze ramodenime mxcovani beri moghvaceobda. mat imdenad sheiyvares norchi morcmune, rom monastris axlos faruli samyofi moucyves da ramdenime kvira daitoves. chekistebis gamkacrebuli kontrolis gamo berebi idzulebuli gaxdnen ghvtismsaxurebit gulantebuli bavshvi betaniis monastershi gaegzavnat. vasikos dacvrilebit auxsnes gza da sagzalic gaatanes. betaniashi mas daxvda ori beri - ghirsi mama giorgi (mxeidze) da ghirsi mama ioane (maisuradze). betanieli berebi gabriel beris usayvarles modzghvrebad iqcnen. betaniidan camosuli vasikos zusti adgilsamyofeli da cxovreba ucnobia. garkveuli periodi igi ertma ketilma qalma, margom sheifara, romelic tbilisshi cnobili mkitxavi iyo. patara vasiko cuxda, rom aseti ketili adamiani shemcdariyo da did codvashi imyofeboda. ertxel margo avad gamxdara, vasikos ki igi daucynarebia da utqvams: “shens magivrad me mivigheb xalxso”. martlac, samkitxaod mosul xalxs ghvtivsulieri bavshvi qristeze uqadagebda da eklesiuri cxovrebis aucileblobashi arcmunebda. ghvtisgan vasikos cinascarmetyvelebis nichi mieca da samkitxaod mosul xalxs esaubreboda mat gansacdelze da im codvebze, romlebic arc ki axsovdat. moucodebda, mghvdeltan aghsarebaze misuliyvnen da mieghot cminda ziareba. mimsvlelebi gaognebulni da gakvirvebulni iyvnen bavshvis qcevit. vasikos shecevnit margom miatova mkitxaoba da eklesiuri cxovreba daicyo, ramac im droindel tbilisshi didi mitqma-motqmac gamoicvia. vasikos ki deda mteli am drois ganmavlobashi daughalavad edzebda da bolos miagno kidec mis adgilsamyofels. - oghond shen saxlshi dabrundi, da rogorc shen ginda, ise iyos. me shens archevans aghar dagishli – utqvams shvilis naxvit gaxarebul dedas.

vasiko saxlshi dabrunda. amis shemdgom barbares mkacri midgoma agharasodes gamouchenia shvilisadmi, tumc, drodadro moucodebda ecxovra chveulebrivad da ara mxolod sarcmunoebit. vasiko saxlshi dabrunebis shemdeg tveshi erttel mainc adioda betaniashi da iq moghvace mxcovan berebs sxvadasxva saqmeshi exmareboda.

16 clis chabuki martyofis monastris mosalocad fexit gaemgzavra. aq vasikos ghvaclmosili beri mama aitala daxvda, romelsac didad afasebda mama gabrieli da pativiscemit moigonebda xolme shemdgom clebshi – “didi beri, dafarulta mcnobeli beri iyoo”. mama gabrielis cxovrebis am periodshi sagulisxmoa kidev erti ambavi: dzveli veris sasaflaoze, sadac saqartvelos damoukideblobistvis brdzolashi daghupuli iunkerebi iyvnen dakrdzaluli, komunisturma mtavrobam baghis mocyoba gadacyvida da teritoria buldozerebit moascores. am barbarosuli qmedebis shedegad micvalebulta dzvlebi micis zedapirzec aghmochnda. axalgazrda vasikom es dzalzed ganicada da gham-ghamobit, farulad, dzvlebs tomrit agrovebda da usafrtxo adgilas kvlav micas abarebda.

949 c.-s vasiko sabchota jarshi gaicvies. samxedro samsaxuri man batumshi, sasazghvro nacilshi gaiara. miuxedavad mkacri reJimisa, vasiko axerxebda marxvis shenaxvas. igi farulad cm. nikolozis moqmed eklesiashic ki dadioda da cmida saidumloebebs eziareboda. savaldebulo samxedro samsaxuris gavlis shemdeg vasiko saxlshi dabrunda. sul male igi gamoidzaxes samedicino dispansershi da dakitxva moucyves; gaaxsenes bavshvobisdroindeli xilvis shesaxeb, rodesac mas 12 clis asakshi gamoecxada boroti suli. ramdenime dgheshi vasikom miigho sabuti, ritac mas acnobes, rom igi michneuli iyo fsiqiurad avadmyofad da ekrdzaleboda tanamdebobrivi saqmianoba. mas daenishna meore kategoriis invalidis pensia, rac, tavistavad, uxeshi samartlebrivi darghveva iyo, radgan sabchota kanonmdeblobit, amgvari pirovnebis jarshi gacveva ar sheidzleboda. yovelive es sabchota ushishroebis da partiuli ideologiis mesveurta mxridan gaketda, rata msgavsi cnobierebis adamians cxovrebiseuli cinsvlis shemtxvevashi ar sheeqmna safrtxe komunisturi sistemisatvis.

am droidan vasiko kidev ufro seriozulad miudga sulier cxovrebas. saxlis sakarmidamo ezoshi mcire zomis sacxovrebeli aishena, sadac ganmartoebit, simshvideshi icyo moghvaceoba. cirva-locvebze sionis sakatedro tadzarshi dadioda. axalgazrda vasikom maleve miiqcia ucmindesisa da unetaresis, sruliad saqartvelos katalikos-patriarqis melqisedek III-is yuradgheba. patriarqis kurtxevit vasikom darajad daicyo mushaoba, shemdgom ki medavitned msaxurobda sionis tadzarshi. 1955 c.-is ianvarshi vasiko diakvnad akurtxes, xolo 23 tebervals qutaisis mocametas monastershi vasiko berad aghikveca da misi survilisamebr ecoda gabrieli. 3 dghis shemdeg cm. petre-pavles sakatedro tadzarshi qutatel-gaenatelma episkoposma gabrielma (chachanidze) mghvdel-monozvnad daasxa xeli.

dghidan aghkvecisa, gabriel beri saocari siyvarulit da moshurneobit ighcvoda ghvtisa da moyvasistvis. melqisedek III-is kurtxevit jer sionshi msaxurebda, 1960 clidan ki betaniis monastershi, tavis sayvarel modzghvartan mama giorgistan (mxeidze) da mghvdel-monozon vasiltan (fircxalava) ertad moghvaceobda. 1962 clis micuruls, mama ioanes (maisuradze), mghvdel-monozon vasilis (fircxalava) da mama giorgis (mxeidze) gardacvalebis shemdeg mtavrobam betaniis monasteri daxura. gabriel beri tbilisshi dabrunda, sadac tavis sakarmidamo ezoshi sruliad martom daasrula 7 gumbatiani mcire zomis eklesiis mshenebloba.

1962-1965 cc.-shi gabriel beri yovladcmida samebis tadzarshi msaxurobda, sadac mcire mrevli hyavda shemokrebili.

tanamedrove taobistvis dznelia carmodgena imisa, tu ra saocari sulis mxneoba hqonda axalgazrda gabriel bers, romelmac usashinlesi komunisturi sistemis cinaaghmdeg gamaognebeli da uprecedento nabiji gadadga: 1965 clis 1 maiss ministrta sabchos cin gamartul demonstraciaze dacva leninis uzarmazari portreti. tavzardacemul xalxs beri gabedulad uqadagebda: - dideba am mkvdars ki ar unda, aramed qriste ghmerts shvenis, romelmac sikvdili dastrguna da saukuno cxovreba mogvanicha.
gaavebulma brbom gabriel beri umocyalod chaqola. qalaqshi gamocxadda pirveli kategoriis gangashi da beri sikvdils mxolod cnobili me-8 polkis charevam gadaarchina. cocxal-mkvdari gabriel beri yba-saxis da sxeulis 17 motexilobit ushishroebis izolatorshi gadaiyvanes. mas upirobo daxvretis muxli miuyenes, gamodzieba ki mxolod formalur mxares atarebda. magram komunisturi reJimis mesveurt hqondat erti gansakutrebuli interesi - isini moitxovdnen eghiarebina bers, rom es eklesiis davalebit chaidina, sanacvlod ki sicocxlis shenarchunebas stavazobdnen. xangrdzlivi tanjva-camebis miuxedavad, gabriel beri uryevad idga. piriqit, morig dakitxvaze lenini kvlav mxecad moixsenia, razedac kvlav cema da cameba miigho. es faqti ucxoetis presistvis ar darchenila ucnobi. evropisa da amerikis Jurnal-gazetebit fartod gavrcelda es daujerebeli da sensaciuri ambavi. situaciis amgvari ganvitareba kremlis politikazec aisaxa da daxvretis magivrad gabriel beri fsiqiatriul saavadmyofoshi gadaiyvanes, rogorc sulierad daavadebuli adamiani. sabchota mtavroba mama gabriels samudamod upirebda fsiqo-nevrologiur saavadmyofoshi izolirebas, magram ufalma tavis ertgul msaxurs ara amisatvis sheunarchuna sicocxle. sainteresoa samedicino daskvnis amonaceri:


saqartvelos ssr.

q. tbilisis janmrtelobis dacvis qalaqis fsiqo-nevrologiuri saavadmyofo
19/ 1 – 1966 c.q. tbilisi, eleqtronis shes., 1

№ 666

avadmyofi urgebadze goderdzi vasilis dze, dab. 1929 c., 6 klasis ganatlebit, mcx. tetricyaros q. 11. qalaqis fsiqo-nevrologiur saavadmyofoshi stacionirebulia 18. VIII.1965 c., moyvanilia sapatimrodan idzulebit mkurnalobaze.

diagnozi: fsiqopatiuri pirovneba, midrekili shizofreniis magvari fsiqozuri chavardnebit. gaecera: 19 / XI _ 65c. anemnezis tanaxmad, tormeti clis asakshi molandebia boroti suli, tavze rqebit... avadmyofi amtkicebs, rom rac qveynad da msoflioshi cudi xdeba, borotis bralia. 12 clidan daucyia siaruli eklesiebshi, loculobda, sheudzenia xatebi, sheuscavlia saeklesio damcerloba... 1949 cels iyo gacveuli samxedro samsaxurshi. iq myofic ki tavisufal dros eklesiashi atarebda. otxshabats da paraskevs arafers chamda. ufrosebi da jariskacebi sicilit usmendnen mis bodvas: „otxshabats iudam qriste ocdaat vercxlad gayida, paraskevs ki _ ebraelma mghvdelmtavrebma jvarze gaakreso~. erttavad sul halucinaciebshi iyo.… rogorc saqmidan irkveva, 1965 c. 1 maiss, demonstraciis dghes daucvavs didi portreti leninisa, romelic iyo chamokidebuli ministrta sabchos shenobaze. dakitxvis shemdeg ganucxadebia, man es chaidina imisatvis, rom iq unda ekidos qristes jvarcmis surati, rom micieri adamianis gaghmerteba ar sheidzlebao - echvi daebadat misi fsiqikuri janmrtelobis shesaxeb, ris gamoc iqna gamogzavnili sasamartlo-fsiqopatiul eqspertizaze. gamokvlevit dadginda: avadmyofs orientacia aqvs areuli adgilshi, garemoshi, droshi. tavistvis butbutebs dabali xmit: scams arseboba zeciuri arsisa, ghmertisa da angelozebisa da a. sh. saubrisas fsiqopatis dziritadi gherdzi yoveltvis iqetkenaa carmartuli, rom ghmertis nebayoflobitaa yvelaferi da a. sh. ganyofilebashi sxva giJebisagan ganmartoebulia. tuki vinme gamoelaparaka, utuod uxsenebs ghmerts, angelozebs, xatebs da a. sh. aris sruliad ukritiko tavis mdgomareobis mimart. chautarda aminazinofrazia da siptomiciuri xasiatis terapia, ris shemdegac gatarebulia komisiaze.

stacionaris aqti 1965 c. №42
/komisiis tavmjdomare: med. mecnierebata kandidati/ mtavari eqimi t. abramishvili, cevrebi: j. shalamberidze da eqimi kropovi.

gaceril iqna saavadmyofodan 19/XI-65 c. caiyvana dedam saxlshi.

eq. leJava 19/I-1966 c.fsiqiatrta mxridan amgvari, vitom uaryofiti daskvna, mtkicebaa mama gabrielis ghmrtismoyvareobisa da rcheulobisa. sakvirvelia, rom sabchota xelisuflebas samedicino daskvnad mama gabrielis ghmrtissatno cxovrebis aghceras uceren, romelsac partiuli moghvaceni siamovnebit sjerdebian. rodesac ghvtis neba adamianta cxovrebashi shemodis, mashin chveni gonebistvis mravali sakvirveli ram xdeba.

mama gabrieli dapatimrebidan 7 tveshi gaantavisufles, rashic garkveuli cvlili miudzghoda ghvaclmosil akademikoss avlip zurabashvils. sami ateuli clis shemdeg, rodesac gabriel beri ukve samtavros monastershi moghvaceobda, mas stumrad ecvia amerikis sheertebul shtatebshi ert-erti yvelaze cnobili martlmadidebluri monastris cm. germane aliaskelis dzmobis cevri mghvdel-monozoni gerasime, romelmac shemdgomshi gamosca cigni inglisur enaze - “qristes aghmsarebeli tanamedrove msoflioshi”. cigni mtavrdeba shemdegi sityvebit: “mama gabrielma dagvloca. chven davemshvidobet ertmanets. vbrundebodit ukan da ar gvtovebda gancda imisa, rom mocme sheviqmenit axali aghtqmis eklesiis triumfisa chvens droshi”.


miuxedavad imisa, rom gabriel bers mghvdloba xelsheuxeblad dautoves, eklesiashi msaxureba aukrdzales. am idzulebis gamo cirva-locvas is mrevltan ertad escreboda da rogorc eriskaci, ise eziareboda. mas xshirad ibarebdnen ushishroebashi, saidanac sashinlad nacemi brundeboda. yofila iseti shemtxvevac, roca sastikad nacems siaruli aghar sheedzlo. mashin ojaxis cevrebs acnobes misamarti da mostxoves saxlshi caeyvanat. am droidan mama gabrieli icyebs iseti cesit cxovrebas, romelic dzalzed mtkivneuli iyo mistvis. is sulierad avadmyofad unda moschveneboda xalxs; garegnulad uari unda etqva cxovrebis chveul cesze. mdumarebis magivrad – xmamaghla qadagebda quchebshi. aqamde tu mkacrad ikrdzalavda ghvinos, axla ukve xalxshi yvelas dasanaxad dalevda da lotad moachvenebda tavs. salosoba didi ghvaclia. adamianta cinashe sulelad myofoba moitxovda sakvirvel gmirobas, sulier dzalasa da saghmrto gonebas. “suleli igi ghmrtisa ubrdznes kacta ars da udzluri igi ghvtisa udzlieres kacta ars (1 kor. 1: 25). gansacvifrebelia gabriel beris udidesi tavmdabloba. misi ufrosi da q-ni emma igonebs:
- ara, chven mas ver vugebdit. is bavshvobidan sxvanairad faqizi sulis kaci iyo. rodesac mghvdlad akurtxes, xalxi tavisebur pativs scemda. gabrieli saxlshi rom movidoda, tavis eklesiashi shesuli xshirad gulsaklavad tiroda. ertxel eklesiis kari ghiad hqonda da tirilis xma rom gavige, shevedi da shecuxebulma vkitxe – vasiko, dzmao, rad stiri ase, rame cudi xom ar aris shens tavs?
- dao, qriste bagashi ishva, me ki xalxi pativs momagebs da xelebzed mkocnis.

miuxedavad mama gabrielis saocari simdablisa, misi sakvirveli madlmosilebis – siyvarulis, siketis, sibrdznis, cinascarmetyvelebis, adamianta dafarulta cnobis da dzalmosilebis – drois, sivrcis da materiis dzalumad flobis gamo mravali sasuliero tu saero piri mas pativita da krdzalulebit epyroboda.

gavida 4 celi gabriel beris cixidan da sagiJetidan gatavisuflebis shemdeg. komunisturi xelisufleba ver egueboda beris gabedul moghvaceobas da aghmsareblobas. gadacyda misi eklesiis dangreva, rac gamoxatuleba iyo pirsisxliani citeli reJimis shinagani brdzolisa gabriel beris cinaaghmdeg. saocaria, magram dangreuli eklesia gabriel berma kvlav aghadgina. mastan bodishis mosaxdelad jer miliciis ufrosi misula farulad, xolo shemdeg ki raikomis mdivani.


mama gabrielma eklesia-samlocvelo maleve aghadgina, magram ara pirvandeli saxit. 7 gumbatis magivrad mxolod erti da maghali gumbati daadga tavs.

dghes gabriel beris mier ashenebuli es saocari eklesia scored amgvari saxit aris moghceuli. 1971 c.-s katalikos-patriarqis efrem II-is da mitropolit ilias (dghes saqartvelos katalikos-patriarqi; misi ucmindesoba imJamad seminarias ganagebda) kurtxevit gabriel beri dadginda samtavros dedata monastris da seminariis modzghvrad. sacxovreblad, mudmiv mflobelobashi, gadaeca samtavros monastershi mdebare koshki. mama gabrieli xandaxan crfeli sixarulit ityoda: - “macxovrisa da yovladcmida ghmrtismshoblis mocyalebit da ori patriarqis kurtxevit maqvs es senaki mocemuli”.

1972 clidan 1990 clamde, samtavroshi sabolood damkvidrebamde, mama gabrielma gansakutrebul ghvaclad itvirta dangreuli tu komunisturi reJimis gamo daxuruli da mitovebuli eklesia-monastrebis molocva. aseti molocvebi tu ganpirobebuli iyo shori mandzilit, rtuli geografiuli mdebareobit an raime safrtxit, mama gabrieli yoveltvis marto midioda. chveul pirobebshi ki mudam tan axlda ramdenime morcmune, romlebic ghvtismsaxurebashi, medavitneobit tu sxva ram saxit sheeceodnen xolme mas. mama gabrieli ambobda: - gcamdet, rom aq chven haers fuchad ar varxevt. martalia, dghes bevri eklesia-monasteri dangreuli da daxurulia, magram cminda angelozi, romelic dadgenilia aq ghmertis ganchinebit, xedavs da ismens ra chvens gulmodginebas da savedrebels, sixarulit aaqvs chveni locva ghmerttan da shesmenils hyofs. xedav, ra dgheshi vart chven axla, xandaxan tovlsa da chyapshi, celofangadafarebult, gvicevs cirvis dayeneba, magram movescrebit imas, rom es eklesia-monastrebi aghdgeba da ghmrtismsaxureba ganaxldeba (es im dros carmoudgeneli iyo).

__________
4 Madlobeli momxmareblebi.

2. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
06 Mar 13, 2:23:32
1987 clidan mama gabrielma samtavroshi, e.c. kaklovanshi, dzalze mcire zomis ficrulshi daicyo cxovreba. am ficruls adre monasteri saqatmed iyenebda, shemdgom ki ufunqciod iyo darchenili. am periodshi mama gabrieli ishviatad, sami dghit, an erti kvirit tu datovebda monasters da shemdeg isev tavis ficrul sacxovriss ubrundeboda. cxovrebis es niri ertdroulad gamomxatveli iyo misi simdablisa da asketizmisa: simdablisa, radgan dznelia adamianma am saxit, am zomamde daimdablo tavi; asketizmisa, radgan icxovro iset mcire sivrceshi, sadac fexze gamartva sheudzlebelia da itande zamtarshi mcxetis nestian yinvebs yovelgvari gatbobis gareshe, rodesac sacxovriss 2-3 santimetriani ghrichoebi aqvs - es cheshmaritad maghali monozvnuri asketizmia.

am periodshi gabriel beri dziritadad ficrulshi cxovrobda da ishviatad, erti an ori ghamit tu darcheboda koshkshi, tavis keliashi. ertxel mas gamoecxada uflis angelozi, aucya sveticxovlis dzelis nacilis shesaxeb da is adgilic zustad mianishna, sadac es sicminde inaxeboda. gabriel berma monastris dedebtan ertad es cminda nacili saidumlo adgilidan krdzalulebit gamoasvena. es sicmide dghes samtavros monastershia daculi. 1990 cels gabriel beri shiomghvimis monastershi gadavida, radgan surda ganmartoebit, dayudebulad ecxovra. aq mas gamocxadebit, uflisgan eucya casuliyo samtavroshi da xalxistvis emsaxura. am droidan, vidre gardacvalebamde, gabriel beri samtavros monastershi, tavis keliashi – dzvel koshkshi damkvidrda da uflis mcnebisamebr, xalxis – moyvasis mimart tavdauzogavi ghvaclit aghasrula cxovreba. 1991 clis oqtomber-noembershi saqartveloshi politikuri situacia daidzaba, magram mxolod gabriel beri ganicdida cindacin mosalodnel ubedurebas. ambobda: “sisxli rustavelze! sisxli! qartvelebis sisxli!.” rodesac rustavelze qartvelma qartvels esrola, gabriel beri samtavroshi zarebs rekda da motqvamda turme. am periodshi gabriel berma gaamkacra marxva da titqmis srulebit daaneba tavi sazrdelis mighebas. dznelia imis motxroba da aghcera, tu rogori cremlit da godebit avedrebda igi ufalsa da deda ghmrtismshobels saqartvelos. gabriel beri aravis ganarchevda. igi yvela mastan mimsvlelis mcuxarebit da sixarulit cxovrobda. mravali adamiani gadaarchina man sulier cyvdiadshi dantqmas da tavisi cinascarmcnobelobis madlit cheshmarit gzaze daayena.

gabriel beri titqmis sruliad faravda tavis sascaultmoqmedebis dzalas, magram, ukidures shemtxvevashi, rodesac saqme sarcmunoebis da qristianuli safudzvlis – ertarsi samebis dogmats - sheexo, man ghmrtisagan mocemuli nichi cxadad gamoavlina saghmrto cheshmaritebis dasamtkiceblad. ertxel mas estumra induizmis mimdevari qartveli, romelic clebis ganmavlobashi misdevda am religias da indoetshic xshirad chadioda didi xnit, sadac tavisi mascavlebeli hyavda. mama gabrielma aigho puri; yovladcminda samebis saxelit jvari gadascera da puris magier – cyali, xorbali da cecxli gamochnda. – kargad shexedet moyvaso da naxet:… aseve aris cminda sameba, pirebit samad ganiyofa: mamad, dzed da suli cmidad. shemdeg, mama gabirelma yovladcminda samebis saxelit kvlav pirjvari gadasaxa da cyali, xorbali da cecxli kvlav purad iqmna. - rogorc es puria ganuyofeli, aseve aris cmida sameba, ghvtaebit ertarsi da ganuyofeli.

ertxel saqartveloshi atonis mtidan qseropotamis monastris cinamdzghvari iosebi da berebi chamobrdzandnen. mat samtavroc moinaxules da mama gabrielisgan kurtxeva aighes. gabriel beri mama iosebs gaucyra: - es rogor gabede da deda ghmrtismshobels akadre, migitovebia saqartveloo. misi locvita da madlit vart, shen amas ver xedav da ghvacls ucuneb! amis gagonebaze mama iosebs tavzari daeca, muxli moiyara da shendoba itxova. mama gabriels gulshi chaukria berdzeni stumari da tablastan miupatiJia. shemdgom cnobili gaxda, rom samtavromde, berdzen mamebs jer sveticxoveli moulociat. saqartveloshi imJamad arsebuli mdzime politikuri da ekonomikuri situacia, rasac tan ertvoda ateisturi reJimisgan axladtavdaxsnili eris sulieri mdgomareoba, mizezi gaxda imisa, rom pativcemul arqimandrits sveticxovelis molocvisas gulshi sinanulit gaevlo – “ghmrtismshobelo, dagitovebia saqartvelo”. damshvidobebisas aghfrtovanebulma mamebma shestavazes gabriel bers atonze casvla, razec mas upasuxia: - me chems atonze var. me chems saqartvelos atonze ar gavcvli.


amave periodshi gabriel beris mosanaxuleblad saqartveloshi amerikidan sagangebod chamobrdzanda mghvdel-monozoni gerasime, romelic cnobili amerikeli moghvacis serafime rouzis mier daarsebul monastershi platina-kaliforniashi moghvaceobda. samshobloshi dabrunebis shemdeg mama gerasimem da platina-kaliforniis sadzmom martlmadideblur Jurnalshi statia miudzghvnes mama gabriels, sadac ecera: “saqartveloshi arc ki ician, tu ra didi beri hyavt mat monastershi”. gabriel beri sicocxlis bolo clebshi cyalmankit dzlier daavadda. amas daemata fexis motexiloba. am droidan moyolebuli, vidre gardacvalebamde, celicadnaxevari, gabriel beri sarecelze icva da veghar dadioda. mxolod dzalze ishviatad, didi tkivilebis datmenit camoayenebinebda xolme tavs da keliis cin dajdeboda. - tqveni sicocxle - chemi sicocxlea. tu moyvasistvis tavi ar gacire, ise araferi gamova – ambobda igi. dauvicyari iyo mama gabrielis stumartmoyvareobis madli. sanam fexs moitexda, yvelas tavisi xelit momzadebuli sachmlit umaspindzldeboda, xolo rodesac tavad aghar sheedzlo, kerdzs deda paraskevas an sxvas gaamzadebinebda da yvela mosuls siyvarulit daapurebda. igi mudmivad imis cdashi iyo, rom adamiani rac sheidzleba axlos mieyvana ufaltan. yvelas guls mschvalavda misi sityva, romelsac gansakutrebuli madli da dzliereba hqonda. misi qadageba, romelsac titqmis mudmivad axlda cremlta simravle, sheudzlebeli iyo unayofod darcheniliyo.

clebis ganmavlobashi mama gabrieli upiratesad ghvtisa da moyvasis siyvarulze, sinanulze, simdablesa da siketeze uqadagebda mastan mimsvlelt. xolo misi sicocxlis bolo cels, mkvetrad, bolo Jamze daicyo qadageba. yvela momsvlels eubneboda, rom bolo Jamiseul epoqashi cxovrobdnen.

- tqven moescrebit antiqristes,… roca devna daicyeba da mtebshi mogicevt casvla. nu sheshindebit! rogorc israelianebs araferi akldat udabnoshi, rodesac faraonis da egviptis monobidan gamovidnen, iseve mogxedavt ghmerti tqvenc, romlebic qristeshi tavisuflebisatvis gaxvalt mtebshi, rata gaeqcet egviptis – am soflis, da faraos – antiqristes monebas. icodet, es ghvacli aghtqmul qveyanashi – sasufevelshi - shegiyvant da mzesavit gagabrcyinebt.

ukanasknel dgheebshi gabriel beri mxolod siyvarulze qadagebda da yvela momsvlels cremliani tvalebit eubneboda: - gaxsovdet, ghmerti aris siyvaruli. rac sheidzleba meti sikete aketet, rom tqvenma siketem gadagarchinot. iyavit mdabalni, rametu ghmertma mdabalta moscis madli. sheinanet codvebi da dautevet igi, radgan “xvale” - es mxolod borotis maxea. giyvardet ertmaneti, rametu usiyvarulo adamiani sasufevels ver daimkvidrebs.

gardacvalebamde erti dghit adre gabriel bers utqvams: - moicia Jami chemi am soflidan casvlisa. shemdeg marjvena xelit moefera macxovris xats, romelic tavtan ekida, ertxans chumad iyo da tqva:
- 12 clidan shen mogdev ufalo. mzada var, camiyvane.
mteli ghame, meore dghis 4 saatamde, umdzimes tkivilebshi gaatara. shemdeg ki xmamaghla da xangrdzlivad daicyo suntqva da daidzaxa:
- deda… deda! dao…dao!


mteli monasteri movida, ojaxis cevrebi, axloblebi, eriskacni, eqimi, mghvdlebi. mama gabrieli ki siyvarulit umzerda cminda nikolozis xats da tvals ar ashorebda. meufe danielma sulis gasvlis locvebi caukitxa. locvis damtavrebisas mama gabrielma gaighima da suli ganuteva. idga 1995 clis 2 noemberi…

gabriel beri, misi anderdzisamebr, chilofshi shexveuli daikrdzala samtavros monastris ezoshi
mis cxedars dasaflavebisas misi mosiyvarule adamianebi exvivnen garshemo. veravin gaimeta micis misayrelad da amitom micas saflavis napiras hyridnen. shemdeg mica tavad caamoishala, titqos kalta gadaafarao, gulshi chaixuta da sul ertianad dahfara.

saflavze carcerilia sityvebi, romlitac sruldeba misi anderdzi:

cheshmariteba sulis ukvdavebashia” - gabriel beri


saqartvelos martlmadidebeli eklesiis cminda sinodma mama gabrieli cmindanad sheracxa. sapatriarqoshi cminda sinodis sxdoma cota xnis cin dasrulda. rogorc Jurnalistebtan saubrisas vanisa da baghdatis mitropolitma antonma ganacxada, cminda sinodis sxdomam cmindanad sheracxa samtavros dedata monastershi moghvace mama gabrieli. mama gabrielis xsenebis
dghe 2 noembers dacesdayvela chvengans shegvecios cminda mama gabrieli
__________
3. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
06 Mar 13, 2:24:16
tropari
vitarca qriste meufeman bunebaჲ ghmrtaebrivi kacobrivita dahfara da mit uchino hyo cinashe chvensa gamoutqmeli didebaჲ misi, gamsgavsebt shenca, romelman didebaჲ sheni salosobita dahfaren da nishita aghmsareblobisata sulta mcyems eqmen, mamao ghirso gabriel, evedre qristesa ghmertsa shecyalebad sulta chventatvis.


kondaki
miucvdomel ars mocyalebaჲ misi, romlisa madlita qmnulebaჲ ganghmrtobil vixilet, romelman shemoqmedisa xatebaჲ ganimtkica, aghiyvana ra msgavsebad ghmrtisa bunebaჲ tvisi, amistvis gadidebt mamao gabriel qebisa ghirso, romeli qveyanasa iyav sayvirad simartlisa, mtredad sicmidisa da mcxovrebi sakvirvelita simdablita aJgherebdi changsa sibrdznisasa da orghansa siyvarulisasa, xolo ac cata shina xar meoxi chvenisa cxovrebisa da shuamdgomel madlisa ghmrtisa.

gabriel beris locva
ghmerto, gevedrebi shen, zecidan mogvismine, piri chvensken ibrune, cyaloba mogvivline, shen gagvishvi mshvidobit, rom viarot sheni gzit, shens mcnebebs vasrulebdet da borots gavurbodet. mascavlen ufalo shen cin locva da sheni cmida sjulis dacva, rom sheni guli gagviertguldes da sheni cmida sjulit viarot. amin!

gabriel beris anderdzi

dideba qriste ghmerts.
ucmidesisagan da unetaresisagan, sruliad saqartvelos katolikos-patriarqis ilia II-isgan vitxov shendobas da locva-kurtxevas. samghvdelo da samonazvno dass yvelas gitovebt locva-kurtxevas da shendoba-patiebas. ghmerti ars siyvaruli, romelic rom me bevri vecade, ver mivaghcie ghmertisa da moyvasis siyvaruls macxovris mcnebit. siyvarulshia adamianis mteli am xilul qveyanaze sasufevlis povna da maradisobashi damkvidreba. ukubovod, mantiit dammarxon. iyavit ketilni da mdabalni, simdablesa shina mogvixsena chven ufalma. mdabalta mosces madli. yvela dabadebuli adamianis cinashe simdablit, siketit da siyvarulit iyavit. yvelas siyvaruli mimaqvs - martlmadidebeli erisa da dabadebuli adamianisa. mizani sicocxlisa, xiluli qveynisa aris sasufevlis povna da ghmerttan miaxloeba da maradisobashi damkvidreba. da meca amas gisurvebt sul yvelas, locva-kurtxevit damitovebia, rom aravin dahkargos ghvtis didi cyaloba da yvela ghirsi gaxdes sasufevelshi damkvidrebisa. ara ars kaci, rom scxondes da ara scodos. mxolod me var didi codvili, didi ughirsi, didi udzluri. yvelas gtxovt mteli siyvarulit, odes gaivlit chemi saflavis gverdit, shendoba stqvit codvilisa, mica viyav, micad miviqeci.
cheshmariteba sulis ukvdavebashia.

__________
4. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
06 Mar 13, 14:30:09
tema mazdaa da tandatan chavamateb
5. bebevar[2504](Off)Pas|Cit|PM
07 Mar 13, 13:14:16
.
6. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
22 Mar 13, 20:58:54
teleponit bevri miaqvs dja ver naxuloben albat imitom am temebs
7. SCORPIONI Pas|Cit|PM
15 Apr 13, 21:42:53
Kargi iyo,tqven gjerat antiqristes mosvlis winaswarmetyvelebis? Tan chven wesit unda moveswrot
8. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
21 Apr 13, 20:44:46
SCORPIONI ambobs:
"Kargi iyo,tqven gjerat antiqristes mosvlis winaswarmetyvelebis? Tan chven wesit unda moveswrot"

tu antiqristes mosvlis shesaxev wianswarmetyvelba ar virwminet amsh arc qriste da arc mama ghmerti ar unda gvwamdes,meored mosvla antiqristes damarcxebas nishnavs radgan ufali ieso qriste mova didebit mered,ertxel jvarze gavakarit da mereod mama gmerti amas aghar daushvebs chveni cdvebisatvis,mama gabrielma tqva rom esaa bolojmaio da moveswrebit albat,magram rogor moverswrebit egaa saqme.
isic cxnobilia rom wminda serafime saroveli imoseba xorcit da es daiwyo ukve! da agsgeba bolo jams da saxarebas iqadagebs
9. Mirage[2160](Off)Pas|Cit|PM
21 Apr 13, 20:52:33
saocari adamiani iyo,ghvtisgan rcheuli.
10. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
21 Apr 13, 21:20:46
Mirage ambobs:
"saocari adamiani iyo,ghvtisgan rcheuli."

namdvilad asea ,azrebis wakiTxvac sheedzlo,

ert amvabs rac amxsosv davwer ert wert monatxrobs,turme kaci,zustad ar maxsovs vin,mer evanxav,maqnanit modis mcxetisken da gzad sheunishnavs naforashi admiani moxucebuli matxovari gonebia da ufirqria,rom maqnaa rom gavuchero da chavsa chuchyinai tansacmeli ecmeva d amaqanas damibindzurebs da amiyrolebso.. magram mainc gaucherebia gvtis gangebit manqna da rom damjdara gabriel beri manqanashi uecrad saocari sruneli datilebula manqnashi sakmvelis da sasiamovno aughwereli,gaocebula es mdzgoli,da gabriel bers uTqvma sisev ghimilit rao agiyrole manqnao?/'''' aseti saocari beri aris gabrieli, dgehsac chevntan aris da gvmfarvelobs

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3...17,18,19

Стр.


es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Tema daxura am kacma-> Nodar Sikharulidze
Madlobis gadaxda
Forumi