bavshvis aghzrda | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
26 Noem 12, 0:45:33
es procesi dzalian mnishvnelovania,romelshic chartulni arian mshoblebi,papa-bebiebi tu axloblebi,magram xshirad arctu kargad axerxeben da atrmeven tavs,
___
tqveni azrit ra aris mtavari am udidesi pasuxismgeblobis saqmeshi
___
chemi azrit aucelebelia siftxile,radagan pataras satuti fsiqika aqvs da jkvianuri midgmomaa sajiro,
rac mtavaria ar unda davpirdet bavshs iseti ram rasac ver avasrulebt.ar unda movatyuot,
xshirad bavshvebi yvelapris ertad yidvas gvtxoven rasac xan ver vwvdebit,magram ar unda vechxubot,piripit avuxsnat rom sxva dros uyidit mamikos an dedikos exla ar aqvs.
2. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
26 Noem 12, 0:50:20
aseve tu rame daashava ar unda cemot,piriqit auxsenit rom cudad moiqca da ar sheidzleba...nu dasjit mkacrad,es ar exeba mxolod 4wlis bavshvs amas gardatexis asakshic mtkivneulad agiqvamen,
miecit sashualeba gamoxatos tavisi azri,man tavi ojaxis srulyofil wevrad unda igrdznos.nu aswavlit cud chvevebs,magalitad ginebas,torem mere tu daushlit is daibneva mas xo tavad ameorebinebdit atasjer...
3. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
26 Noem 12, 0:52:23
nu aurchevt mas megobrebs,mat is tavad irchevs,magram imegobret mastan da esaubret tavis megobrebze,an rogor ertoba ra unda da ase shemdeg
4. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
26 Noem 12, 1:02:31
nu gadatvirtav dzalian,meti dasvenebis sashualeba miecit,ezoshi tamashis,miachviet eklesiur cxovrebas.wignebis kitxvas,sportic kargia dzalian ogon nu aidzulebt dakavdes im sportit rac ar uyvars,
umtavresia ecadot bavshvebtan meti dro gaatarot,moaridet dzaladobas da msgavs shemtxvevebs da gadacemebs es mis fsiqikaze did zegavlenas axdens.
Nu sheashinebt gudianebit da msgavsi ragaceebit torem es mas didxans gayveba da shesadzloa rame fobiac chamouyalibdes.
Nu chaacmevt gogos bijis samoss da piriqit..

P.s. Es tavidan bolomde chemi azri da shexedulebaa,da minda asec gavzardo shvili.
5. LUKA[196](Off)Pas|Cit|PM
26 Noem 12, 3:15:22
eg yvelaferi martali da kaia tu mase agzrdi bavshvs, magram erti gamogrcha, yvelaze met zegavlenas is garemo axdens, sadac bavshvi swavlobs, sadac sportze dadis, mokled sadac yvelaze met dros atarebs
''marto agzrda ras ushvelis tu bunebamac ar ushvela'' yvelas gaxsovt mgoni es fraza
6. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
26 Noem 12, 10:54:45
garemo tavistavad moqmedebs is wre sadac trialebs...
Ar vetanwmebi kidev shvili mtrad gazarde moyvrad gamogadgebao,
7. LUKA[196](Off)Pas|Cit|PM
29 Noem 12, 21:39:01
mtrad gazardeshi is ar igulisxmeba ro tofit da xanjlit qondet omi, is igulisxmeba ro shvils imis ufleba ar unda misce tavis nebaze aketos yvelaferi, visac tavis nebaze yavs mishvebuli imitoa mere tavis mamas ro eubnebian idi na ****io
8. MYsterrYo[146](Off)Pas|Cit|PM
29 Noem 12, 21:42:13
rad unda bavshvs gazrda? tviton gaizrdeba
9. LUKA[196](Off)Pas|Cit|PM
29 Noem 12, 21:53:54
MYsterrYo, gazrda ki ara, agzrda unda
10. MYsterrYo[146](Off)Pas|Cit|PM
29 Noem 12, 21:56:05
ra problemaa.. sadac tvitonve moaxerxebs gazrdas, agzrdac agar iqneba didi problema

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,4,5

es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi