vaJa-fshavela | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. ARSENAL-BOY[1910](Off)Pas|Cit|PM
08 Noem 12, 12:35:29

vaJa-fshavela (namdvili saxeli da gvari luka pavles dze razikashvili) (d. 27 ivlisi (dzveli stilit – 14 ivlisi), 1861, sof. chargali, dushetis municipaliteti — g. 8 agvisto (dzveli stilit – 27 ivlisi), 1915, tbilisi) — qartveli poeti.
8 clamde izrdeboda fshavshi, sof. chargalshi mamis, tvitnascavli soflis mghvdlis pavles, da dedis, barbale (gulqan) fxikelashvilis cvrilshvilian ojaxshi (vaJa-fshavelas dzmebic bachana da tedo razikashvilebi cnobili mcerlebi gaxdnen). scavlobda telavis sasuliero sascavlebelshi, 1877-1879 — tbilisis samascavleblo instituttan arsebul orklasian samoqalaqo sascavlebelshi, 1879-idan goris samascavleblo (saostato) seminariashi, romelic 1882 cels daamtavra. simartlismadzieblis tandayolilma mocodebam vaJa-fshavela goris xalxosanta crestan daaaxlova. ertxans amtnisxevshi mascavloblobda, 1883-1884 clebshi peterburgis universitetis iuridiuli fakultetis tavisufali msmeneli iyo.

xelmokleobis gamo male datova universiteti da ramdenime celicads mushaobda jer otarashenshi, amilaxvaris ojaxshi, shinamascavleblad, shemdeg didi tonetis soflis skolashi. 1888-idan chargalshi cxovrobda, sxva glexebivit xnavda micas, uvlida saqonels da nadirobda. mtis xalxshi didi gavlenit sargeblobda. ishviatad chamodioda barad. fshauri zamtris grdzel ghameebshi daicera misi genialuri poemebi, motxrobebi da leqsebi.
shemoqmedeba

vaJa-fshavelas pirveli korespondencia „cerili xevsuretidan“ 1879 daibechda („droeba“, № 1), pirveli targmani erkman-shatrianis motxrobisa „feodalis aghzrda“ — 1880 („iveria“, № 4), pirveli leqsi „meomari“ — 1881 („imedi“, № 3-4), pirveli motxroba „surati fshavlis cxovrebidan“ — 1881 („droeba“, № 184). vaJa-fshavelas shemoqmedeba XIX saukunis qartuli kritikuli realizmis umaghlesi safexuria. samyaros mamodzravebeli dzalebis, bunebis „idumali enis“ cvdomis daucxromeli cadili mas qartuli romantizmis mcvervalta n. baratashvilis shemoqmedebastan anatesavebs. magram tu baratashvilis lirikashi adamianis shinagani, subieqturi samyaroa moqceuli yuradghebis centrshi, rogorc yofierebis sasruli, gardauvali ideebis gamoxatuleba, misi poeziis yvelaze organuli nishan-tvisebaa sinamdvilis materialisturi aghqma, qveynierebis, „utvalav ferta“ mtlianad danaxvisa da carmosaxvis unari. poetis mxatvruli msoflgagebis qvakutxedia xalxuroba da realizmi. shemdgom mis shemoqmedebashi gaghrmavda is realisturi tendeciebi, romlebsac i. chavchavadzem da a. ceretelma misca gezi. vaJa-fshavelas txzulebebshi sinamdvile mteli tavisi xelshesaxebi, nivtieri realobit carmogvidgeba. man uaghresad srulyofili formit gamoxata „micisa“ da „cis“ — realisturisa da romantikulis — urtiertgamschvalavi mtlianoba. poeziis vaJaseuli gageba, misi realisturi kredo carmochenilia leqsebshi „mtas viyav“ (1890); „sityva euli“, „nugeshi mgosnisa“ (1894); „simghera“ (1896), literatul-kritikul da publicistur cerilebshi „fiqrebi“ (1891), „Pro domo sua“ (1896), «fiqrebi „vefxistyaosnis“ shesaxeb» (1911) da sxva. poetis damokidebuleba xalxur shemoqmedebastan mJghavndeba mis cerilebshi „gmiris ideali fshaur poeziis gamoxatulebit“ (1889), „kritika b. ip. vartagavasi“ (1914) da sxvebi.qartvel poetta shoris vaJa-fshavela yvelaze ghrmad chascvda bunebis saidumloebas. mis lirikashi bunebis sagnebsa da movlenebs savsebit shenarchunebuli aqvs pirvelqmnili sixalase. poetisatvis mshveniereba ganfenilia sinamdvilis auracxel konkretul formashi. sicocxle mteli tavisi nairferobit poets maghali gonierebisa da siketis gansaxierebad carmoudgenia („mudara“, 1889; „damsetyve, cao“, 1903; „sicocxlem shxami masmia“, 1903 da sxva). magram vaJa-fshavela, rogorc didi humanisti, shorsaa etikuri ganurchevlobisagan. mistvis mtebi ara mxolod estetikis chvretisa da tkbobis sagania, aramed etikuri mcvervalic („gamameria chaghara“, 1894; „mtat mitxres“, 1897 da sxv.). universaluri harmoniisaken scrafvas ar dauchrdilavs poetis tvalshi adamianuri yofis cinaaghmdegobebi. vaJa-fshavela — damonebuli xalxis shvili — mtrisadmi daundobeli sisastikis mqadagebelia, tavis simgherebs mebrdzol, sheupovar kiloze agebs. man ughrmesi gavlena moaxdina qartuli xalxis gaghvidzebul erovnuli tvitshegnebaze („omis cin jaris simghera“, 1888; „xma samaridam“, 1893; „bakuri“, 1899; „qartls“, 1912; „kaxets“, 1913; „fshaveli jariskacis cerili“, 1914 da sxv.). vaJa-fshavelas patriotul lirikashi alegoriul simbolokas dakarguli aqvs specifikuri racionalisturi elferi. aq yoveli saxe emociuria da mkafiod gamoxatuli grdznobadi xasiati aqvs („amirani“, 1884; „arcivi“, 1887; „kidevac vnaxav gazafxuls“, 1906). vaJa-fshavela pirovnuli srulyofis, „kai ymis“ vaJkacuri kultis damamkvidrebelia qartul poeziashi („kai yma“, 1909; „pasuxi bachanas“, 1913 da sxv.); amastan ketilshobili mijnuric aris („fshavlis siyvaruli“, 1886; „siyvaruli“, 1891; „gamoghmit me var, gaghma shen“, 1905) da nazi iisa da niblia chitis ubedobis gulisxmieri moziare („niblias anderdzi“, 1891; „ias utxarit, turfasa“, 1903).

vaJa-fshavelas poeziashi srulqmnilad ganxorcielda XIX saukunis qartuli literaturis ert-erti umnishvnelovanesi mizandasaxuleba — erovnuli epopeis sheqmnis amocana. sami sacyisi gansazghvravs misi epikuri shemoqmedebis patoss: heroikuli, tragikuli da humanisturi poemebi „moxucis natqvami“, „giglia“ (1886), „gogotur da afshina“ (1887), „aluda qetelauri“ (1888), „baxtrioni“ (1892), „stumar-maspindzeli“ (1893), „ivane kotorashvilis ambavi“ (1896), „sisxlis dzieba“ (1897), „gvelis mchameli“ (1901) da sxvebi]. man qartul poeziashi shemoiyvana axali gmiri, romlis ukompromiso bunebas, shinagan simrteles, daushoshmineblobasa da sheupovrobas titqos garemomcveli bunebis stiqiuri dzalebi asazrdoebs, amastan, sulis sighrmeshi igi atarebs did fiqrs kacobriobis xvedrisa da danishnulebis shesaxeb. adamianis xvedri tragikulia, magram vaJa-fshavelas gmirebi adamianuri ghirsebis maghali shegnebit egebebian bedisceris ganachens (zviadauri — „stumar-maspindzeli“, aluda — „aluda qutelauri“). cheshmariti adamianurobis maghal sacyisebs ganasaxiereben samshoblosatvis tavsheciruli saxalxo gmirebi („baxtrioni“). vaJa-fshavelas personaJebis sulieri tvalsacieri zogjer ver tavsdeba dakanonebuli zneobrivi kodeqsis charchoebshi (zviadauri, aluda). cxovreba moitxovda dzireul gardaqmnas, rac, poetis rcmenit, shesadzlebeli iyo mxolod sulierad srulqmnili, dzlieri pirovnebis titanuri shemartebit. mdzafr kolizias amgvar pirovnebasa da vicro utilitaruli interesebit shezghudul sazogadoebas shoris avlens „gvelis mchameli“. mindias fausturi scrafva samyaros idumalebata shecnobisaken shercymulia adamiantatvis tavdadebuli samsaxuris dzlier cadiltan. „baxtrionisa“ da „gvelis mchamelis“ avtorma samyaros mxatvrul gaazrebashi shemoitana elementi da am prizmit sinamdvilis axali, uchveulo masshtabebi ganchvrita.vaJa-fshavelas poeturi stili mkvetrad gamoircheva mteli XIX saukunis fonze. misi xatovani azrovnebis pirvelcyaro xalxuri shemoqmedebaa. vaJa-fshavelas poeziis ena kamatis sagnad iqca (a. ceretlis cnobili leqsi „vaJa-fshavelas“, 1913 da vaJa-fshavelas „dagvianebuli pasuxi akakis“, 1913). misi enobrivi pozicia daechvebas icvevda chvens droshic. vaJa-fshavelam gaafartova qartuli poeturi metyvelebis charchoebi, kerdzod, dialeqturi da dzveli qartuli formebis shemotanit gaamdidra leqsika, mravalferovneba shesdzina leqsis sityvier qsovils.

vaJa-fshavelas motxrobebshi mtielta yofa-cxovrebis amsaxveli realisturi suratebis, kolorituli xasiatebis fonze gaxsnilia imdroindeli saqartvelos mdzafri socialuri konfliqtebi („patara mcyemsis fiqrebi“, „darejani“, 1886; „papas msoflio fiqrebi“, 1903; „udzmos-dzma“, 1906 da sxva). unikaluri shinaarsisaa XIX saukunis qartuli lirikis prozis nimushebi „shvlis nukris naambobi“ (1883), „xmeli cifeli“ (1888—1889), „quchi“ (1892), „mtiani maghali“ (1895). gasuldgmulebuli bunebis pirit gamoxatulia ugulobisa da dzalmomreobis cinaaghmdeg mimartuli, ghrma humanuri idealebit shtagonebuli tvalsazrisi. zneobrivi principebis uaghresi mxatvruli tvalsachinoeba, txrobis folkloruli sisadave da asetive ubralo, xatovani ena gamiznulia mozardi mkitxvelisatvis. yvela es nacarmoebi qartuli sabavshvo literaturis klasikuri nimushia.

vaJa-fshavelas dramatuli nacarmoebtagan („scena mtashi“, „scenebi“, 1889; „tyis komedia“, 1911; „nakvesebi“, 1886—1908) aghsanishnavia drama „mokvetili“ (1894), romelic clebis ganmavlobashi carmatebit idgmeboda qartul scenaze.

vaJa-fshavela krebda da aqveynebda xalxuri poeziis nimushebs. qartuli etnografiisa da folkloristikisatvis fasdaudebelia misi cerilebi „fshavlebi“, „fshavlebis cxovrebidan“, „xevsurebi“ (1886), „lashqroba“ (1888), „fshaveli dedakacis mdgomareoba da ideali fshauris poeziis gamoxatulebit“ (1889), „dzveli da axali fshavlebis poezia“ (1896) da sxvebi. „civilizebul“ samyarostan ganshorebuli poeti gamudmebit tvals adevnebda kacobriobis sulieri ganvitarebis rtul process da tavdavicyebit cdilobda gamoenaxa pasuxi epoqis mtkovneul kitxvebze, daedgina mankierebata pirvelmizezic da matgan gankurnvis, zneobrivi gamojanmrtelobis saghi cyaroebi (publicisturi cerilebi „fiqrebi“, 1892, 1901, 1902; „rame-rume mtisa“, 1892; „tianuri feletonebi“, 1901, 1902; „kosmopolitizmi da patriotizmi“, 1905; „shavbneli ambebi“, 1905).vaJa-fshavelas nacerebi poetis sicocxleshi calke cignad ishviatad ibechdeboda (motxrobata krebuli, 1889, 1898; „txzulebani“, 1899; „cremlebi“, 1909 da sxvebi). 1925-56 a. abashelis taosnobit gamoqveynda mcerlis txzulebata yvelaze srulyofili krebuli shvid tomad. vaJa-fshavelas nacerebi targmnilia rusul (mtargmnelebi v. derJavini, n. zabolocki, o. mandelshtami, b. pasternaki, m. cvetaeva da sxvebi), inglisur, frangul, germanul da sxva enebze. mshvidobis msoflio sabchos gadacyvetilebit 1961 cels mtel msoflioshi aghinishna misi dabadebis 100 clistavi.
2. "barni"[3874](Off)Pas|Cit|PM
16 Ian 15, 16:26:06
http://geoforum.ge/viewtopic.php?t=6851
3. "barni"[3874](Off)Pas|Cit|PM
31 Ian 15, 13:36:30

es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi