itxovet rcheva dagexmarebit,mxolod sasiyvarulo temebze | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
21. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
24 Mai 12, 13:32:09
marikunaa ambobs:
"pirveli siyvarulis daviyeba sheidzleba?ravi me aramgoniaa rom namdvili siyvaruli tan pirveli daiviwwyo.....:(an rogor daviviwyo tu sheidzleba ?"

daviwyebashi r aigulisxmeba?/tvitona dmaini rogor dagaviwydeba ro atrsebobda eg gemaxsovreba rom giyavtrda pirvelad egac magram,siyvaruli icvleba ra vinc geyvareba visac eyvarebi da vitanace rtad icxovreb siyvarulit egiqneba pirveli,yoveljerze tavidan mova siyavruli 10 welic ro gavides mainc mova..
egre 2dgeshi sxva sheiyavro ar gamova,patara pauza gaakete sxva rameze gaderte ,yuradgebit iyavi uzarod arc sheiyavro arc sxvisi siyvarulsi daijero da fexebshi chauvarde da yvelaferi karagd iqneba,tavia r und amoatyuebino aravis torem mere pirveli iqneba tu mexute agar aqvs azri.
22. marikunaa[72](Off)Pas|Cit|PM
25 Mai 12, 12:01:04
daviwyebashi vgulisxomob ara narto ims rom is adamiani arsebobda chems cxovrebashi aramed im lamaz gznobas romelic dzalian dzilieri iyoo....arvici albad martali xarr rom gdznoba aucileblad mova rom arasodes ar chuvardebi pexebshi aravis amitom vici rom chemi tavis pasi kargad vicii cota xmamagali natqvamia magram arasodes ar shevexvewebi aravis imas rom uyvarde ubralod dzalian kargia is gdznoba rasac siyvaruli hqvia.........minda rom yvelas bednieri da lamazi gdznoba usurvo rac mtavaria or mxriviii......................
23. . Pas|Cit|PM
25 Mai 12, 12:06:48
male damtavrdeba chemi bednierebaa
24. marikunaa[72](Off)Pas|Cit|PM
25 Mai 12, 12:09:35
ratom aikneb ar damtavrdes?
25. katiusha[41](Off)Pas|Cit|PM
25 Mai 12, 12:51:48
bednieri rodis vikavi arc ki makhsovs.saertod vikavi ki? ar vici ra aris bedniereba.
26. PSYCHO_LOGIC[19490](Off)Pas|Cit|PM
25 Mai 12, 13:00:54
siyavruli arc ise dzlieri grdznobaa rogoec ggomiat,shishi ufr dzlieria.
aba megobrobidan gadadis siyavrulshi siyvarulidan dzaan male sheidzleba gadaides sidzulvilshi,mokled rame iseti shemtxveva da mere ukve sxvis mimart gaxdeba dzleiri ra,ase rompirvels da meores aranairi azri ar aqvs sidzliereshi,me vinc miyavrs dzlierad meyvareba,tu uari mivige ertxel 2 jer metjer.pirdapir vikideb ra xvecna mudaris deda ar vatire?
27. marikunaa[72](Off)Pas|Cit|PM
25 Mai 12, 14:10:37
eg xom roca araqvs shens mimart aranairi gdznoba da is rom exvewo ese ara dges arc gogos unda exvewo da arc bichhs ..ubralod rodesac gdznoba tu simpatia modis orive mxridan shhemdgom rom ar gauperuldes raunda qna ?verc verapers ver izav albad ese unda momxdariyo da moxda ,.....am azramde mivedii ..imas rom arkvio ra moxda ratom moxda azri araq...........................................................
28. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
25 Mai 12, 15:20:02
aq kitxva pasuxia tu trivialurad siyvarulis ganxilva?tu pirvels emsaxureba tema,tqveni postebi offtopia da gaitvaliswinet.tu meores daixureba,radgan kloni temebi akrdzalulia.
29. pompoliko[6](Off)Pas|Cit|PM
25 Mai 12, 17:35:48
ravi rogor agixsna ese dzan kargi urtiertoba gvaq ra ras geubnebi bevrs gonia sheyvarebulebi vart da vmalavt ra... ara telze chveulebrivat aris
30. marikunaa[72](Off)Pas|Cit|PM
25 Mai 12, 20:12:59
anu?goniat bevrs ras nishnavs ?im gogodan ar aris gdznoba?

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,4...58,59,60

Стр.


es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi