shida qartli | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 11:51:17
Shida qartli, rogorc istoriuli provincial, lixis qedsa da mdinare aragvs shoris mdebareobs. Misi fartobi samxret osetianad 5770kv.km-s, mosaxleoba 464 000kacia. Hava zomierad tbili da teniania(zoggan mshrali).shida qartlis landshafti mravalferovania.

Shida qartlis shemadgenlobashi saqartvelos kanonmdeblobit shedis shemdegi administraciuli erteulebi:
* Qalaqi cxinvali
* Goris municipaliteti
* Kaspis municipaliteti
* Qarelis municipaliteti
* Xashuris municipaliteti
* Javis municipaliteti

Shida qartlshi 372 dasaxlebuli punqtia da mat shoris 5 qalaqi:
* Gori
* Kaspi
* Qareli
* Cxinvali
* Xashuri

2daba:
* Surami
* Agara
366 sofeli.
Shida qartli aris itoriul-geografiuli mxare agmosavlet saqartveloshi. Misi adrindeli saxelia zena sofeli. Shida qartli istoriulad moicavda teritorias, romelic shemofargluli iyo: agmosavletit – aragvit, chrdl. – kavkasionit, dasavletit – lixis qedit, samxretit – trialetis qedit. Shida qartlis mtkvris samxretit mdebare nawils gaRmamxars uwodebdnen.amsze gaavali mdinareebi – dzama, tana, Tedzami da kavTura qveda nawilshi mcire dablobebs qmnian.mtkvris crdiloetit ki doglauris, tirifonis da muxranis sakmaod vrceli velebia, romlebsac seravs mdinareebi: agmosavleTis frone, liaxvi, lexura, qsani da aragvi. Aseve shida qartlshi moedineba samkurnalo wylebi da sufTa wyaros wylebi.
1 Madlobeli momxmareblebi.

2. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 11:59:07
Shida qarTlis mdinareebis umravlesoba udzvelesi droidanaa sarwyavad gamoyenebuli. vrceli dablobebi da sazafxulo da sazamTro sadzovrebi qmnidnen intensiuri miwaTmoqmedebis da mesaqonleobis ganviTarebis Sesadzleblobas. soflis meurneobis wamyvani dargebia: mexileoba, mebostneoba-mebagcheoba, mohyavT aseve marcvleuli kulturebi da yurdzeni. raionSi mdebareobs agaris shaqris qarxana, kvebis mrewvelobis sawarmoebi.

mxaris samxreTi nawili saqarTvelos dziriTadi saavtomobilo da sarkinigzo magistralis gaswvriv aris ganlagebuli da mniSvnelovani samrewvelo potenciali aqvs (gori, kaspi, agara).
adrindel da shua feodalur xanashi shida qarTlis teritoria qarTlis saerisTavoshi shedioda. mongolTa shemosevebis shemdeg mas gamoeyo qsnis saerisTavo (XIII s.), shemdeg ki sxva didi da mcire erTeulebi: aragvis saerisTavo (XIV s.), saciciano (XIV s.), saamilaxvro (XV s.), sajavaxo (XV s.), samachablo (XV s.), samuxranbatono (XVI s.). XVI saukunidan qarTlis samefo daiyo oTx samxedro-administraciul erTeulad - sadroshod, romelTagan sami shamoyalibda shida qarTlis teritoriaze. saqarTvelos ruseTTan sheerTebis es miwebi Tbilisis guberniis gorisa da dusheTis mazrebshi shedioda.
Tanamedrove administraciul-teritoriuli dayofiT istoriuli shida qarTlis teritoriis didi nawili shida qarTlis mxareshi shedis, mcire nawili - mcxeTa-mTianeTis (mcxeTa, axalgori) da samcxe-javaxeTis mxareebshi (borjomi). amJamad shida qarTlis shrdiloeTi nawili e.w. “samxreT oseTis respublikis” separatistuli reJimis mier kontrolirebad anklavs warmoadgens.
3. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 12:09:33
Shida qarTlis regions turizmis ganviTarebisTvis uzarmazari shesadzleblobebi gaachnia moxerxebuli geografiuli mdgomareoba, shesanishnavi dasasvenebeli adgilebi, buneba, mTis civi, ankara wyaroebi, didi da patara mdinareebi, bunebrivi da xelovnuri tbebi, TrialeTisa da lixis qedis umshvenieresi sanaxebi, aq arsebuli istoriisa da bunebis dzeglebi yovelTvis ipyrobda mnaxvelTa yuradghebas.
Shida qarTlis regioni mdidaria kulturuli da arqiteqtoruli dzeglebiT. mTebze da xeobebshi ganlagebulia mravali qviT nasheni cixesimagreebi, koshkebi, tadzrebi, dzveli nasoflarebi. Shida qarTlis regioni erT - erTi yvelaze mdidaria istoriuli dzeglebiT. es didi potenciali daainteresebs kulturuli da piligrimuli turizmis moyvarulebs.aq arsebuli moqmedi eklesia - monastrebi qristianuli tradiciebiT momlocvelTa yuradgebis obieqti gaxdeba.
suramis cixe - simagre,

qvishxeTis cixe, wromis tadzari, urbnisi sionis tadzari,

metexis gvTismshoblis tadzari, qvaTaxevi,

__________
4. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 12:12:38
samTavisi,

erTawminda,

gorijvari,
5. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 12:17:22
yinwvisis monasteri,

winarexi, bieTis monasteri, wveris wm giorgis eklesia, rkoni, dzamis cixe da mr. sxv.
arqeologiuri dzeglebi mravlad gvxvdeba regionis masshtabiT. marto qarelis raionshi saqarTevlos istoriisTvis iseTi mnishvnelovani arqeologiuri dzeglebia, rogorebicaa dedoflis mindori da nacargora,shiomgvime

__________
6. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 12:22:17
Rkoni,

cixiagora kaspis raionshi da sxv.
__________
7. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 12:23:01
ufliscixe, kldeshi nakveTi qalaqi, kavkasiis erT-erTi udzvelesi dasaxleba da saqalaqo centri. mdebareobs q. goris agmosavleTiT me-10 km-ze, mdinare mtkvris marcxena napiras. werilobiT wyaroebshi pirvelad VII saukuneshi ixsenieba. ufliscixesa da mis shemogarenshi daculia arqeologiur da xuroTmodzgvrul dzeglTa jgufi, romelTagan udzvelesi adrindeli brinjaos xanisaa da mtkvar-araqsis kulturis wres ganekuTvneba (namosaxlarebi lasheTxevshi, gudabertyaze, gorTan). shua brinjaos xanis miwurulisaa yaTlanixevis gorasamosaxlos qveda fena.
8. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 12:37:07
Shida qartlis gvinoebidan me magalitad mwvanes vanicheb upiratesobas da gorul mwavnes sashampanure masalas vedzaxi.))) kaxetsac aqvs manavis mwavne,magram is ufro mdzime dasalevia goris wvanestan shedarebiT. rac sheexeba yurdznis xarisxs XX saukunis 30-iani wlebidan saqarTvelos mevenaxeobisa da meghvineobis samecniero kvleviTi instituti am mxareshi sistematurad awarmoebs specialur gamokvlevebs, romlis shedegadac gamovlinda, rom perspeqtiulia evropuli tipisa da cqriala gvinoebis warmoeba: goruli mwvanes, chinuris, xixvisa da sxva qarTuli vazis Jishebis yurdznidan.

rac sheexeba gvinis turizms, regionshi araa es dargi imdenad ganviTarebuli, rogorc kaxeTshi, Tumca aqauri potenciali arafriT chamouvadreba kaxeTisas. Tundac is faqti, rom udzvelesi ghvinis kulturis nishnebi da yurdznis wipwebi (msoflioshi udzvelesi - dzv. w. 8000 w.) swored qarTlis teritoriazea agmochenili.
__________
9. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 12:38:32
esec ase tema mzadaa da shegidzliat gamoxatot qartlis miart simpatiebi,azrebi da saertod isaubrot am kutxis shesaxeb.
10. vaso.ge[15504](Off)Pas|Cit|PM
24 Apr 12, 13:24:05
chemi mshobliuri kutxea.

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3

es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi