msoflioshi gavrcelebuli, "popularuli" kerdzebi... | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
12 Dek 11, 14:16:39
Mogesalmebit... Didi xnis pauzis shemdeq kidev amoviqoqebi da wina saaxalwlod, rata tqveni supra originaluri da amav droulad "titeb chasakvneti" iyos ucxouri receptebit mogamaragebt... Ise es receptebi umetesoba kacebis chanishnulia da ar dagaviwydet mamakacebo, tu mandilosnebs, dedebs, colebs momzadebashi miexmarebit sakvebi upro gemrieli gamova...
2. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
12 Dek 11, 14:18:12
Mash ase, SHEP MZAREULI Ado iwyebs
3. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
12 Dek 11, 14:27:43
BERDZNULI SALATI PANAIOTISI... sachiroa 100g mwvane salatis purclebi, 2 s/k zeti, 2 s/k dachrili nigozi, 2 s/k chuma-mawoni (kepiri), 5g kama, 10c ukurko mwvane zetis xili, marili gemovnebit. salatis purclebi dacherit wvrilad, moasxuret marilwyali, daumatet nigozi, sheanelet zetit, kamit da atqvepili chuma-mawonit.
4. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
16 Dek 11, 14:30:44
aziuri pasta 3 kbili niori, 300 g. makaroni, 2-3 s.k. zeitunis zeti, 300g. xorcis parshi, 1-2 s.k. soiis sousi, 1 cali mozrdili bulgaruli wiwaka, axali janjapili-gemovnebit. niori da janjapili dzalian wvrilad davchrat. xorcis parshs shevuriot soiis sousi. tapaze zetshi movshushot janjapili da niori 1 wutis ganmavlobashi, davumatot parshi da gavagrdzelot shushva. 7-10 wutis shemdeg parshs davumatot txlad dachrili bulgaruli wiwaka da 2-3 wutshi gadmovdgat cecxlidan. chveulebrivi wesit movxarshot makaroni, gadavwurot, shevuriot parshs da 2-3 wutis ganmavlobashi vshushot. kerdzi mzadaaa. dzaan gemrielia sxvatashoris...

es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi