qartuli saeklesio galoba | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. LORD[4584](Off)Pas|Cit|PM
17 Ivn 11, 21:28:16
qartuli saeklesio galoba

qartul saeklesio galobas mravalsaukunovani istoria gaachnia. igi vitardeboda rogorc adgilobriv, ise saqartvelos sazghvrebs garet arsebul sulier kerebshi (sabacmidis monastershi, sinas mtaze, tao-klarjetshi, atonis mtaze da a.sh.).
cmida saba gancmedilis (+532c.) anderdzis tanaxmad, qartvelebi VI saukunis dasacyisshi cirva-locvas (cxadia, galobiturt) mshobliur enaze asrulebdnen. am periodidan moyolebuli, qartuli eklesiis ciaghshi cinaparta sulieri kulturis mravalricxovani monapovari iqna daunjebuli. amas mocmobs chvenamde moghceuli dzveli liturgikul-himnografiuli krebulebi, romlebic miekutvneba adrebizantiuri periodis (VI-VII s.s.), sabacmiduri (VIII-IX s.s.), tao-klarjetis (IX-X s.s.), atonis mtis (XI s.-dan) da a.sh. qartuli samonastro skolebis moghvaceobis xanas.
udzvelesi liturgikul-himnografiuli krebuli, romelshic qartuli himnografiis ganvitarebis sacyisi etapia carmodgenili, ierusalimuri leqcionaria. igi asaxavs ierusalimuri ghvtismsaxurebis suratsV saukunis II naxevridan VIII saukunis shua clebamde. leqcionaris nusxebidan umnishvnelovanesia „qartuli xanmeti leqcionaris“ fragmenti da „ierusalimuri leqcionari VII saukunisa“. es ukanaskneli qristes saflavis eklesiis samrevlo ghvtismsaxurebis gangebas carmoadgen.
„xanmet leqcionarshi“ himnografiuli masala carmodgenilia mxolod fsalmunuri galobit da ramdenime iseti sagaloblit, romlebic ghvtismsaxurebashi galobata udzveles fenas sheadgens. krebulshi dasturdeba galobis udzvelesi formis - responsoruli fsalmodiis arseboba, rac mgaloblisa da mrevlis monacvleobit galobas gulisxmobs.
„ierusalimur leqcionarshi VII saukunisa“ asaxulia galobis formebis ganvitareba, kerdzod, responsorulidan antifonur galobaze gadasvla (xelnacershi antifonuri galobis aghmnishvneli qartuli terminia „ჴmata mimogdebit“). nishandoblivia dghesascaulta gangebebis gamdidreba axali poeturi sagaloblebit, shuaghamis dasdeblebit da zhamiscirvis monostrofuli himnebit. amas musikalur-liturgikul terminta simravle mocmobs. zogierti matgani zogadi xasiatisaa da miutitebs sagaloblebze, romlebshic ama tu im dghesascaulis dziritadi temaa gadmocemuli: „oxitaჲ“ „ibako“; zogierti mianishnebs adgils, romelic mat ghvtismsaxurebashi ganekutvneba: „ganicade“, „eris gantevebaჲ“, „stiqaroni“, „cardgoma“, „ჴeltbanisaჲ“; an adgils, romelic mat rtuli kompoziciis himnebshi (stiqaronebshi, galobanshi da a.sh.) ukaviat: magalitad, „dasadebeli“ (igi aghnishnavs sagalobels, romelic ertvis rtuli kompoziciis himnis dziritad „muxlebs“); rigi terminebisa sagaloblis sacyis sityvebs carmoadgens: „aliluia“, „aghavse“, „didebai maghaltaჲt“, „ufalo ghaghadyavi“, „da ghirsmyveni“ da a.sh. xelnacershi mititebulia, tu romel xmaze igalobeba esa tu is sagalobeli. chans, rom am droisatvis qartvel himnografebs berdznuli saghvtismsaxuro praqtikidan ukve shetvisebuli hqondat „ჴmeani galobis“, anu sagaloblebis rva xmaze gacyobis cesi, romelic sataves V-VI saukuneebidan ighebs. shetanilia qartvel cmindanta xsenebebi: kozmasi, katolikosisa pamasi, „yovelta cmidataჲ“ (romlebic qartlshi mocameobrivad aghesrulnen) da mcxetis jvris dghesascauli.
VI saukunis mandzilze, saeklesio kalendris shevsebastan ertad, mozghvavda didi raodenoba sagaloblebisa, sheiqmna himnis axali saxeobebi: stiqaronebi da galobani (kanoni). yovelive aman xeli sheucyo axali tipis liturgikul-himnografiuli krebulis, iadgaris, chamoyalibebas.
iadgari, iseve rogorc leqcionari, bizantiuri himnografiis ganvitarebis adreul etaps asaxavs. igi cmindanta mosaxseniebel sagalobelta krebuls unda aghnishnavdes. chvenamde misi otxi dziritadi nusxaa shemorchenili, romeltagan umnishvnelovanesia ჭil-etratis iadgari. masshi tavmoyrilia yvela is didi cigni, romlebic aucilebelia eklesiashi saxmareblad: tveni, marxvani, zatikni da paraklitonis adreuli, taviseburi saxe. ჭil-etratis iadgari, savaraudod, gadacerilia IX saukuneshi xaritonis lavrashi, ec. palavrashi. udzvelesma iadgarma shemogvinaxa stiqaronebis da galobanis adreuli, arqauli saxe. galobani, dziritadad, carmodgenilia arasruli kanonis (ori an sami galobisagan shemdgari) saxit. udzvelesi iadgaris kanoni cinadamaskeliseuli epoqis kanonad aris cnobili, vinaidan kanonis klasikuri saxis chamoyalibeba ioane damaskelis saxeltan aris dakavshirebuli.
ჭil-etratis iadgarshi shesulia cmida abos saxelze shetxzuli stiqaronebi (ghaghadyavsa, aqebditsa); arasruli, ori galobisagan shemdgari kanoni (akurtxevditsa, adidebditsa) da ჴeltbanisaჲ (zhamiscirvis monostrofuli himni). sagaloblebi qartveli himnodis mier aris dacerili.
dznelia, dabejitebit vimsjelot, tu rogor zhgherda udzvelesi qartuli sagaloblebi. dasacyisisatvis matshi yvelaze metad berdznuli himnebis zegavlenas unda echina tavi. „dzvelad qartvelni galobdnen berdzulis xmitao“ - cers ioane batonishvili. magram rogorc pirveli eklesiebis musikis niadagze aghmocenebulma berdznulma saeklesio galobam miigho nacionaluri xasiati da gatavisuflda siriul-ebrauli himnebis zegavlenisagan, aseve qartul saeklesio galobashic imdzlavra bunebrivma tendenciam erovnuli tvitmyofadobisaken. aseti cvlileba mas, erti mxriv, qartuli enis bunebam ukarnaxa (cnobilia, rom saeklesio galobashi, sadac sasuliero poeturi teqstis mnishvneloba uaghresad didia, mkafiod igrdznoba hangis melodiur-intonaciur cyobaze sityvis zegavlena), meore mxriv - erovnuli musikaluri azrovnebis taviseburebebma. es imas nishnavs, rom berdznul kilota gaqartuleba didi xnit ar dayovnebula.
VIII saukunidan qartvelma moghvaceebma gaiziares himnografiis gantqmuli carmomadgenlebis, ioane damaskelisa da kozman ierusalimelis mier chamoyalibebuli tvisobrivad axali sagalobo sistema. amieridan saciskro galobanshi, kanonshi, dzlispiri da troparebi ertmanets sheesabameba rogorc melodiuri, ise poeturi sazomis („marcvledovnebis“) tvalsazrisit. aq musikaluri sacyisi dominirebs. dasdeblebis poeturi teqstis sazomi dzlispiris hangis gatvaliscinebit yalibdeba.
pirvelad axali tipis galobani shevida „sagalobelni iadgarshi“, romelic X saukunis I naxevarshia gadacerili. krebuli shedgenilia sabacmidis monastershi (shemdgenelia giorgi sabacmidel-sineli, xolo gadamceri - ioan zosime). sabacmidis monastershia, agretve, natargmni, axali tipis iadgarebi: Sin.1 da Sin.14. xelnacerta poetur teqstebs dartuli aqvs ritmuli punqtuaciis nishnebi da nevmebi, romlebic dghemde ar aris axsnili.
drota ganmavlobashi galobata ricxvi imdenad gaizarda, rom dzlispirebi tavis ghmrtismshoblisaniturt calke krebulebshi gaertianda. am xelnacerebs „dzlispirni da ghmrtismshoblisani“ ecoda. dasacyisshi isini iadgaris danartis funqcias asrulebdnen, shemdgom ki calke, damoukidebeli krebulebis saxit ganagrdzes arseboba. aseti krebulebi sascavlo saxelmdzghvaneloebs carmoadgenda. vinc mravalricxovan dzlispirebs sheiscavlida, man ukve icoda, mititebuli dzlispiris hangis gatvaliscinebit, ra kiloze igalobeboda dasdeblebi. dzlispirta aseti damoukidebeli cignis shesanishnavi nimushia iordanes dzlispirta nevmirebuli krebuli, romelic 870-ze met dzlispirs sheicavs.
qartuli sanoto nishnebi da nevmirebis principi metad tvitmyofadi da tavisi moxazulobit sakmaod originaluria. misi mnishvnelovani tavisebureba is aris, rom zogierti nevma saeklesio sagaloblis poeturi teqstis striqons zemot icereba, zogi ki - striqons qvemot, rasac ver shevxvdebit sxva (araqartul) himnografiul krebulebshi.
qartuli nevmirebuli xelnacerebi X saukunemde ar gvxvdeba. amas tavisi axsna moepoveba. dzveli profesiuli sasuliero musikaluri kultura zepiri tradiciis mqonea. nevmuri sistemis shemushavebis miuxedavad, kvlav dzalashi rcheboda sagalobelta shescavla da gavrceleba zepiri gadmocemit. nevmebit mxolod melodiuri naxazis zogadi mimartulebis chveneba sheidzleba da mgalobels mistvis ukve cnobil hangs sheaxsenebs. qartuli nevmuri sistema pirvelad sabacmiduri carmoshobis xelnacerebshi gvxvdeba.
saeklesio galobis istoriuli ganvitareba, qartuli originaluri semiografiis chamoyalibeba natlad carmoachens, tu raoden scrafad exmianebodnen palestinashi moghvace qartveli xelovantmtavrebi yvela siaxles, rac bizantiel himnodta creshi ibadeboda. am gamocdilebata danergva qartul niadagze shesanishnav pirobas qmnida originaluri profesiuli sasuliero musikis shemdgomi cinsvlisatvis.
qartuli saeklesio galobis ganvitarebam sabacmididan gadainacvla tao-klarjetis samonastro skolebshi, romelta mesveuri IX s-is didi saeklesio moghvace grigol xandzteli iyo. mas tavad sheudgenia, sheutxzavs sagalobelta krebuli, iadgari, romelic iyo „ჴelita misita dacerili, sulisa mier cmidisa“. am krebulma niadagi moumzada originaluri himnografiis shemdgom ganvitarebas.
X s.-is liturgikul-himnografiul krebulebshi igrdznoba erovnuli shemoqmedebiti nakadis zrdis tendencia. bizantiuri carmomavlobis natargmni iadgarebi ufro intensiurad ivseba qartvel himnografta txzulebebit. sheiqmna originaluri himnebi, midzghvnili cmida ninosa da cmida abosadmi (am ukanasknels sagaloblebi miudzghvnes ioane qonqozisdzem da stefane sananoisdzem), agretve saba gancmedilis saxelze, romlis xseneba gansakutrebit aghinishneboda saqartveloshi (himnebis avtoria basili sabacmideli), mcire paraklitoni (miqael modrekilisa), marxvanis titqmis mteli stiqaronuli nacili (ioane minchxisa) da sxv.
qartuli originaluri himnografiis udidesi mighcevebi tavs iyris X s.-is II naxevris liturgikul-himnografiul krebulebshi, rogorebic aris miqael modrekilis iadgari da iordanes dzlispirta krebuli. orive matgani qartuli saeklesio galobis sabacmiduri da tao-klarjetis skolebis shemajamebel da damagvirgvinebel etaps asaxavs.
miqael modrekilr krebulis gansakutrebuli ghirseba imit aixsneba, rom masshi tavmoyrili da sistematizirebulia manamde arsebuli mteli himnografiuli memkvidreoba (dzlispirebi, galobani, stiqaronebi, oxitaჲ), sxvadasxva avtorta sagaloblebi, rogorc originaluri, aseve natargmni. mas, garda sakutarisa, shetanili aqvs ioane mtbevaris, ioane minchxis, stefane sananoisdze-ჭyondidelis, ezras, ioane qonqozisdzis, giorgi merchules, basili xandztelis, kurdanaჲs da zogierti anonimi avtoris himnebi. bizantiuri himnografia carmodgenilia mxolod andrea kritelis, ioane damaskelisa da kozman ierusalimelis sagaloblebit.
sagalobelta krebuli miqaels 977-988 clebshi sheudgenia da aghukazmavs ritmuli punqtuaciis nishnebita da nevmebit. himnografis anderdzidan irkveva, rom igi gansakutrebuli sifrtxilit ekideboda kilos „sicmides da siscores“, samusiko nishnebis ucdomelobas. igi sagaloblebis ara ubralo shemkrebia, aramed shesanishnavi musikos-mgalobeli, musikis teoretikosi da xelovantmtavari.
miqael modrekilis anderdzi sheicavs kidev ert metad sagulisxmo cnobas, saidanac irkveva, rom am periodisatvis qartvelebi txzavdnen originalur dzlispirebs da mat kiloebs. iadgaridan chans, rom X saukuneshi saqartveloshi moghvaceobda himnografta mteli pleada, romeltac ertnairad xelecifebodat rogorc sagaloblis kilo-modelebze sasuliero poeturi teqstebis misadageba, ise sagalobelta axal, originalur kilota shetxzva. saghvtismsaxuro praqtikashi rom oditganve tradiciuli, qartuli originaluri kiloebi gamoiyeneboda (mat shoris, otx saukuneze meti xnovanebisa), natlad chans giorgi mtacmidelis avtografiuli „marxvanis“ anderdzidan.
XI saukunidan qartuli qristianuli literaturisa da musikis umdzlavresi keraa atonis iverta monasteri. cmida eqvtime da cmida giorgi atonelebma xeli mihyves ukve konstantinepoluri redaqciis liturgikuli cignebis targmnas, sadac galobas didi adgili etmoboda. gansakutrebulia giorgi mtacmidelis ghvacli. mas ekutvnis yoveldghiur sadghesascaulo galobata (kanonta) krebuli „ttueni“ (12 cignad). am nashromshi giorgi mtacmidelma gamoiyena sabacmidur da tao-klarjul dzlispirta krebulebi da adre natargmni galobani, tavi mouyara ama tu im cmindanisadmi midzghvnil yvela avtoris sagaloblebs. masve ekutvnis paraklitonisa da sadghesascaulos axali targmanebi. efrem mcire aghnishnavs, rom msgavsi sisrulit „ttueni“ berdznul enazec ar arsebobda. atoneli moghvace ara mxolod mtargmnelobit saqmianobas eceoda, aramed tavadac qmnida originalur teqstebs (magalitad, eqvtime mtacmidelis, iodasafis saxelze) da kiloebs. „marxvanis“ anderdzshi berdznulidan targmnili dzlispirebis hangtan shefardebis shesaxeb msjelobisas igi ambobs: „chuen tumca avaji daguedvao“. am sityvebidan irkveva, rom giorgis tavad xelecifeboda originaluri avajis (hangis) shetxzva. „dasdeblis mecnierebis“ kanonebis codna giorgi mtacmidelma memkvidreobit mexelebisagan miigho da kidev ufro gaaghrmava.
XII saukunidan adgilobriv saganmanatleblo-sulier kerebs shoris umnishvnelovanesia gelatis monasteri, romelic XX saukunis dasacyisis chatvlit qartuli saeklesio galobis ert-erti ghirshesanishnavi centri iyo. scored gelatis did saeklesio moghvaces, ioane petrics, ekutvnis cnoba qartuli musikis mravalxmianobis shesaxeb. igi asaxelebs sami xmis imdroindel saxelcodebebs: „mzaxr“ (nishnavs „mdzaxebels“), „zhir“ („ori“), „bam“ (igivea, rac bani) da aghnishnavs, rom am xmata shecyoba ketilxmovanebas qmnis.
mravalxmianoba qartuli musikaluri azrovnebis norma. igi asaxvas poulobs rogorc profesiul (sasuliero), ise xalxur musikalur shemoqmedebashi. qartuli saeklesio galobis gamravalxmianebis procesi VIII-IX saukuneebidan unda vivaraudot da, shesadzloa, ufro adrec.
profesiuli sasuliero musikaluri xelovneba saqartveloshi dzveltaganve dacinaurebuli iyo. musikaluri ganatleba srulyofil, organizebul sistemas carmoadgenda. IX-X saukuneebis saqartveloshi sagalobo xelovnebis scavlebas „ჴmita sascavleli scavla“ an sulieri shesxmis „modzghvreba“ ecodeboda. giorgi merchule cers, rom cmida grigol xandztelma ymacvilobashive „mscrafl... daiscavla daviti da ჴmita sascavleli scavlaჲ saeklesioჲ“, giorgi sabacmidel-sineli (X s.) ki „sagalobelni iadgarnis“ anderdzshi shemdegi sityvebit mimartavs galobis shemscavlelt: „ixarebdit modzghurebita sulierad shesxmisaჲta, ჵ krebulo mscavleltao.“ „mscavlelta krebulis“ mascavlebels IX-XI saukuneebis saqartveloshi „galobis modzghvars“ an „mgalobelt-uxucess“ ucodebdnen. grigol xandztelis shesaxeb giorgi merchule aghnishnavs, rom igi „cmidisa katolike eklesiisa saqadagebelsa galobasa sruliad celicadisa gangebita modzghuari iyo ganukitxvelad“. cnobilia, rom giorgi mtacmideli, „miigho ra pativi mghdelobisaჲ, shemdgomad mciredisa mtavrad eklesiisa ganicesa, uxucesad mghdelta da mgalobelta daidgina“, e.i. mghvdlad kurtxevis shemdgom igi mgalobelta gundis mascavleblad, mgalobeltuxucesad yofila dadgenili.
qartul sagalobo kerebshi sasuliero poeturi teqstebis targmna da mati gacyoba rva xmis mravalricxovan kiloebze calke scavlebad chamoyalibda. IX-XI saukuneebis saqartveloshi igi „dasdeblis mecnierebis“ saxelit iyo cnobili. vinc am maghal xelovnebas flobda, X saukunis chatvlit „mexelad“ icodeboda („mexeli“, iseve rogorc „mexuri“, berdznul ήχος-s, „xmas“ ukavshirdeba).
XII saukuneshi originaluri kiloebis shemtxzvelebs „ჴelovant-mtavrebi“ erqvat. arsen iyaltoelis anderdzis tanaxmad, misi tanamedrove qartlis katolikosi ioane, gamorcheuli musikaluri niჭit dajildoebuli pirovneba, xelovantmtavari yofila. davit aghmashenebels mistvis andrea kritelis didi kanonis axali targmanisatvis „ჴmisa dadebisa ჴelyofa“, anu hangis shetxzva ubrdzanebia.
daaxloebit XVIII saukunidan chndeba termini „sruli mgalobeli“. igi sulxan-sabas leqsikonshi „lodbaris“ paraleluri terminia (mogvianebit „lodbari“ mgalobelta gundis xelmdzghvanelis mnishvnelobas idzens). safiqrebelia, rom sruli mgalobloba ara mxolod mteli clis sagalobo repertuaris zepirad codnas gulisxmobda, aramed „dasdeblis mecnierebis“ kanonebis srulyofil flobasac. kanonebi taobata shoris mkacrad iyo daculi, mati ugulebelyofa saeklesio galobis kanonikis uxesh darghvevad itvleboda. es natlad chans katolikos anton pirvelis sityvebidan: „da ucyoden ese yovelta, vitarmed cmidata mamata targmanta chuenta: raica ganacess xma galobisa, nuravin hscualebs mas, da nurca vis hgonies tavi tvisi ubrdznes matsa, da uketu arcagha brali miighos shromisa matisa gare-gangdebisa, mitxras ukue, romlisa samusikosa kanonis queshe sheiyvans axalsa mas kilosa, da tu gareshe kanonisa iqms tavxedobit, niadag ara saqebel ars chueni tvinier kanonta yovelta cxovreba“.
cnobilia, rom mgalobelta saxelmdzghvanelo-himnografiul, e.c. mexur krebulebshi sagaloblis kilos dzveltaganve samusiko nishnebit, nevmebit aghnishnavdnen. avajis sizustit aghbeჭdva, nevmuri nishnebis ucdomelad dasma mxolod sagangebod ganscavlul pirebs sheedzlot. mat „mnishvnelni“ ecodebodat. mexelebi am codnasac srulad iyvnen dauflebulni.
scavlebis amgvari diferencireba, profesiuli daxelovnebis mravaldargobrioba qartuli saeklesio musikaluri kulturis maghal doneze, dzveltaganve mis scraf aghmavlobasa da dacinaurebaze miutitebs.
XIV-XVI saukuneebshi qartuli sagalobo kulturis ganvitareba, mdzime istoriuli vitarebis gamo, sheferxda. tumca amit dzirdzveli tradiciebis memkvidreobitoba ar moshlila. amaze miutitebs chvenamde moghceuli, XVII-XVIII saukuneebit datarighebuli araerti himnografiuli krebuli (qut. №368, Q-298, H-2282, A-1154), romlebic galobis zepiri scavlebis saxelmdzghvaneloebad gamoiyeneboda (mat shoris yvelaze cnobili fitaretis dzlispirta krebulia). xelnacerebshi sityvierad aris ganmartebuli, tu rogor unda igalobebodes (risi msgavsia) himnis titoeuli musikaluri fraza da muxli, romlebic melodia-modelebad chamoyalibda. mat, zogadad, „ჭrelebs“ ucodeben.
gviandeli xanis (XIX s.) liturgikul-himnografiul krebulta shoris gansakutrebul yuradghebas nevmirebuli xelnacerebi imsaxurebs (651 - „shemoqmedis zatiki“, Q-830, Q-n34, H-657). es krebulebi, samusiko nishnebis tvalsazrisit, genetikur kavshirs amzhghavnebs X-XI saukuneebis nevmur notaciastan - qartvel mgaloblebs jer kidev ar hqondat davicyebuli cinapartagan mighebuli codna.
XIX saukuneshi, egzarqosobis periodshi, rodesac saqartvelos eklesiis avtokefalia antikanonikuri aqtit gauqmda, sagalobo skolebis ricxvi sagrdznoblad shemcirda da sasuliero musikis dzirdzvel tradiciebs aghmofxvris sashishroeba daemuqra. am dros sasuliero da saero pirebis didi dzalisxmevit shesadzlebeli gaxda eris kulturul carsultan ucyveti memkvidreobiti kavshiris shenarchuneba - saeklesio sagaloblebis xutxaziani notaciit chacera.
XIX saukuneshi chaceril dzvel saeklesio sagaloblebs shoris vxvdebit sada da gamshvenebuli musikaluri stilis rogorc qartl-kaxuri, aseve imerul-guruli kilos nimushebs (dgheisatvis gamocemulia 20-mde partitura, xolo xelnaceris saxit moghceulia daaxloebit 8000 sagalobeli). qartuli profesiuli sasuliero musikis es ori ganshtoeba dakavshirebulia aghmosavlet da dasavlet saqartveloshi arsebuli galobis samonastro skolebis or dziritad tradiciastan. es ori shto aertianebda saqartvelos mravali skolis tvitmyofad kilos. cnobili iyo gelatis, martvilis, shemoqmedis, davitgarejis, shio-mghvimis da sxva monastrebtan arsebuli sagalobo skolebi, romeltac saeklesio galobis individualuri tradiciebi gaachndat. miuxedavad amgvari mravalferovnebisa, mat erti dziri akavshirebs, rac ertian kanonikashi vlindeba; ucvlelia sagaloblis hangis kanonikuri gherdzi (igi zeda xmashia mocemuli), romelsac XIX saukunis mgaloblebi „kilos“ ucodebdnen.
rogorc zemot aghvnishnet, qartul saeklesio sagaloblebshi, iseve rogorc zogadad martlmadideblur sasuliero musikashi, musikaluri ganvitarebis logika mkacrad aris shetanxmebuli poetur teqsttan. polifoniuri tvalsazrisit maghalganvitarebul sagaloblebshic ki ritmuli sinqronulobis rghveva ar icvevs sityvieri teqstis sinqronulobis rghvevas, rac misi mkafioebis aucilebeli pirobaa da gatvaliscinebulia saeklesio musikis kanonikit. ganvitarebuli polifoniuri xelovneba aq ar akninebs sityvis gansakutrebul mnishvnelobas.
kompoziciuri tvalsazrisit, qartuli saeklesio sagaloblebi, iseve rogorc bizantiuri, siriuli, slavuri, serbuli da sxv. emyareba rva xmis gansazghvruli raodenobis kanonizebul melodiur formulebs (melodiur arqetipebs). mati cmidad dacva xelovantmtavarta da mgalobelta ghirsebad miichneoda, axali hangis damkvidreba ki misi kanonizaciis rtul process ukavshirdeboda.
chvenamde moghceuli dasavluri shtos saeklesio sagaloblebis udidesi nacili gelatisa da martvilis monastrebis sagalobo skolebis sauketeso tradiciebs asaxavs, xolo qartl-kaxuri kilos sasuliero musika davit-garejis, shio-shghvimisa da martyofis samonastro kerebis sulier memkvidreobas carmoadgens.
cnobilia, rom imerul-guruli kilos sagaloblebis didi nacilis xutxaziani notaciit chacera moxda imeretis episkoposis, cmida gabrielis (qiqodzis) mier mocveuli sauketeso, sruli mgaloblebisagan. mat xelmdzghvanelobda saxelgantqmuli mxcovani lotbari anton dumbadze. igi gelatis monastershi aghizarda da iq daeufla maghalprofesiul sagalobo xelovnebas. anton dumbadze moghvaceobda, agretve, atonis qartvelta savaneshi mgalobelta gundis lotbarad.
qartl-kaxuri kilos sagaloblebis chacera shesadzlebeli gaxda goris episkoposis, cmida aleqsandres (oqropiridze) locva-kurtxevita da ushualo tanadgomit mghvdlebis, polievqtos da vasil karbelashvilebisagan.
galobis tradiciebis gadarchenisatvis XIX-XX saukuneebis araertma moghvacem gascia didi shroma; mat shoris gansakutrebuli aghnishvnis ghirsni arian: ighumeni eqvtime kereselidze, filimon qoridze, dekanozi razhden xundadze, mghvdel-monozoni nestor kontridze, melqisedek nakashidze da sxvebi. mat momaval taobebs ghvtisa da erisadmi uangaro, tavganciruli msaxurebis magaliti dautoves. am moghvaceta saerto suliskveteba ighumen eqvtime kereselidzis ert-erti xelnaceris (sagalobelta krebulis) anderdzshia gamoxatuli:
„dideba shenda, ufalo ieso qriste! dzalo cxovrebisa chemisao, rametu romeli ara vicodi, madlita shenita viscave, da romeli ara shemedzlo, shemdzlebel myav dacerad cignisa amis mxiarulebit.
da ac mshromeli carvals, xolo nashromsa amas shegvedreb shen, rata hgiebdes erta shoris yovladve ac da maradis da ukuniti ukunisamde, amin.“

teqstis shemdgeneli: magda suxiashvili
redaqtori: protopresviteri giorgi (gamrekeli)
saqartvelos sapatriarqo
saeklesio galobis centri, 2002 c.

es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi