religia | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
31. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
22 Ivn 09, 20:15:17
B U D I Z M I

budizmi (aseve dharma an buda dharma, daax. nishnavs: kanoni, an gaghvidzebulis kanoni), religia, praqtikuli filosofia, aseve zogierti carmodgenit fsiqologia, romelic emyareba buda shakiamunis (sidharta gautamas) scavlebas. momdinareobs dzveli indoetidan, daax. dzv. c. VI- Vsaukuneebidan. budizmi indoetis subkontinetze gavrcelda xuti saukunis ganmavlobashi budas gardacvalebidan, shemdgom or atascleulshi ki dominanturi religia gaxda centralur, samxret-aghmosavlet da aghmosavlet aziashi. amzhamad budizmi iyofa sam dziritad tradiciad: teravada (sanskr.shtaviravada), mahaiana, da vajraiana. msoflioshi daax. 708 milioni mimdevari hyavs da ert-ert msoflio religiad itvleba. mimdevarta raodenobit mexutea msoflioshi qristianobis, islamis, induizmis da tradiciuli chinuri religiis shemdeg.

dzv. c. V saukuneshi tanamedrove nepalshiindoetis sazghvartan, mdinare gangis xeobashi, samefo ojaxshi daibada vazhi, romelsac saxelad sidhartadaarqvs. jer kidev shobamde brdzenebma ucinascarmetyveles, rom tu bavshvi sasaxlis kedlebsa da ezos galavans ar datovebda, msoflios mbrdzanebeli gaxdeboda, tu ara da, misgan didi cmindani, axali religiis modzghvari gamovidoda.

roca daibada, axalshobili moxucebulma brdzenma moinaxula da daadastura brahmanebis cinascarmetyveleba: es bavshvi scored is aris, vinc qveyanas axal religias moutanso. asitam gaixara misi xilviasgan, magram danaghvlianebuli cavida, radgan dzalze moxuci iyo da icoda, rom ver moescreboda am dghes.mama uflisculs ganmartoebashi zrdida, rata sasaxlis garda am qveyanaze saxva cxovrebis shesaxeb araferi scodnoda. cdilobda, cutisoflis vaeba da boroteba mas ar shexeboda. teqvsmeti clisas mefis asuli shertes colad da shvilic sheedzina.ert dghes sidhartam etlidan quchashi mshvildivit moxrili adamiani dainaxa, romelic dzlivs modzraobda xeljoxis daxmarebit, da gancvifrda, es ra ariso? meetlem utxra: nu gikvirs, es siberea, romelic yvela dabadebulis xvedriao. shin dabrunebului sidharta naghvlian fiqrebs mieca.
ert dghesac man sneulebisagan daudzlurebuli kaci dainaxa da gaigo sneulebis shesaxeb, romelic yvela adamians emuqreba.
mesamed sidhartam dainaxa gaundzrevlad mcoliare adamiani, romelic sadghac mihyavdat. roca ikitxa, utxres es mkvdaria, yvela dabadebulis xvedri es ariso.
bolos sidhartam tavgadaparsuli, yvitel samoselshi gaxveuli kaci dainaxa da, roca ikitxa, es vingha ariso, utxres es aris asketi (gandegili), romelic xetialobs amqveynad, rata ჭeshmaritebas miagnos da am cutisoflis codva-bralis saidumlo amoxsnaso, adamianebi ixsnas amqveyniuri satanjvelisagano.
da miatova 29 clis sidhartam sasaxle, mshoblebi, coli da shvili da moxetiale asketis gzas daadga. shvidi celi ixetiala sidhartam, bevri modzghvari da brdzeni moinaxula, magram matma sibrdznem ar daakmayofila: ver dainaxa mat naazrevshi ჭeshmariteba, romelic adamianebs xsnas moutanda. verc asketurma cxovrebam ver daanaxa gza xsnisaken. bolos, erti leghvis xis dziras dajda fexmortxmuli da ჭeshmaritebis gamocxadebas daeloda.
__________
32. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
22 Ivn 09, 20:21:36
martlac, sidhartam miigho ჭeshmaritebis gamocxadeba, ramac saxe gausxivosna, sidhartas buneba sruliad gardaiqmna - es gamoghvidzebas hgavda. amitom ecoda mas buda, rac nishnavs "gamoghvidzebuls" da "gasxivosnebuls".

amis shemdeg ormoci clis ganmavlobashi buda dadioda indoetis qalaqebshi da qadagebda tavis modzghvrobas. mas uamravi mimdevari gamouchnda da indoetis farglebs gascda. ghrmad moxucebuli ki igi gardaicvala, miaghcia ra nirvanas.
budas modzghvrebis - budizmis safudzvelia otxi ჭeshmariteba:
es qveyana savsea sulieri da fizikuri tanjvit: tanjvaa dabadeba, sneuleba, siyvarulic da sayvarel arsebastan ganshorebac tanjvaa, tanjvaa sibere da, sabolood, sikvdili.arsebobs tanjvis mizezi. es aris sicocxlis, yofnis survili, ltolva qonebisa da didebis moxveჭisken.shesadzlebelia tanjvis tavidan acileba: amistvis adamianma uari unda tqvas yovelgvar survilze.arsebobs tanjvis acilebis sxva gza, rac adamianebs saboloo xsnas moutans.

xsnis gza rva safexurisgan shedgeba:
martali sarcmunoeba, rata scamdes es otxi ჭeshmariteba.martali ganzraxva, rata adamiani iqceodes im otxi ჭeshmaritebis tanaxmad.martali zraxvebi, rata uari
tqvas sicrueze, ciliscamebaze... martali qmedeba, rata ar avnos cocxal arsebebs - arc adamians, arc cxovels, arc mcers.martali cxovreba, rata patiosnebit moipovebdes cxovrebis sarchos. martali dzalisxmeva, rata mudam ishorebdes amao fiqrebsa da cud gavlenebs.martali mexsiereba, rata mudam axsovdes, tu kide ra
darcha sheusrulebeli ჭeshmariti cxovrebis gzaze.martali tvitchaghrmaveba, rata miaghcios shinagan simshvides, aghar aghelvebdes micivri zraxvebi, arc sixaruli srulyofilebis mighcevisa da saboloo gatavisuflebis gamo.

mxolod xsnis gzis rva safexuris gavlis shemdeg miaghcevs adamiani xsnas, budasavit gasxivosnebas, gamoghvidzebas cru cxovrebidan, romelic cudi da mtanjveli sizmaria, ჭeshmarit cxovrebashi. am gamoghvidzebas budizmshi nirvana ecodeba: es aris sruli simshvide - arc sicocxle, arc sikvdili.
__________

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,4

es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi