ucnauri tavis qalebi | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
8. N_B_K[6745](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 2:28:59
brolis tavis qalebis saidumlo ert erti yvelaze sainteresoa dedamicaze.
cnobilia 13- 21 - mde brolis tavis qala, romlebic inaxeba sxvadasxva muzeomebshi da kerdzo koleqciebshi. es tavis qalebi damzadebulia brolisagan (kvarcisagan) da aris zusti asli adamianis tavis qalisa.
isini napovnia tibetshi da centralur amerikashi.


]http://www.aferizm.ru/images/krist_skill.jpg
isini gaketebulia udzveles droshi magram damzadebuli arian saocari sizustit. aset maghal doneze damushaveba brolisa dghesac dznelia, radgan broli aris msxvrevadi da mati gamotla sheudzlebelia - isini xangrdzlivi xaxunitaa damushavebuli
mtis broli sakmaod gavrcelebulia bunebashi, magram misi ase damushaveba dzalian dznelia. ubralo damushavebisas igi sheidzleba namsxvrevebad iqces.

pirveli aseti brolis tavis qala ipova 1924 cels gondurasshi (centralur amerikashi) - ingliselma arqeologma mitchel-xejesma, roca is atarebda gatxrebs maias tomis qalaqshi lubaantumshi. mas misi qalishvili eni exmareboda.

http://chudesa.by.ru/cherepa.jpg

im dghes enis dabadebis dghe iyo - igi 17 clis gaxda - da ert-ert adgils cmendda qvebisgan. es adgili arqeologebis azrit sakurtxeveli unda yofiliyo. enim pirvelma ipova brolis tavis qala - es saocari aghmochena iyo, misi tvalbudeebi saocrad anatebdnen. mas qvedayba aklda, romelic mogvianebit 3 tveshi iqve axlos ipoves. aghmochnda, rom qvedayba ar iyo mimagrebuli tavsi qalaze aramed midgmuli iyo gorgalaჭit


http://www.aferizm.ru/images/krist_skill_3.jpg
es qvedaybaa - romelis adamianis qvedaybis zust asls carmoadgens.
3 Madlobeli momxmareblebi.

9. N_B_K[6745](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 2:29:31
bevr arqeologs eჭvi eparebodat lubaantumis tavis qalas sinamdvileshi - zogs miachnda, rom enis mamam mas aseti sachuqari gauketa dabadebis dghisatvis.
1924 clis 26 ivliss ingliselma oficerma tomas hanma, romelic gatacebuli iyo arqeologiit da tan axlda mitchels, moutxro gazets Illustrated London News am qalas shesaxeb.
qalbatoni eni mitchel-hejesi 90 clisa kanadashi cxovrobda da xshirad ixsenebda am aghmochenis shesaxeb. igi scerda - " zogjer vnanob, rom es qala mams ar chavatane saflavshi - mas ase undoda. es yvelaze shesaferisi adgili iqneboda am nivtisatvis. es qalas sxvis xelshi borotebis cyaro xdeba"
amerikeli restavratori frenk dorlandi ikvlevda am qalas 1964 clidan 1970 clamde. igi isea gaketebuli, rom patara niavze qvedayba icyebs modzraobas. kidev erti saintereso aghmochena gaaketa dorlandma - roca brolis qala sheabruna cecxlisaken - tvalbudeebi uceb alivlivda da nateba daicyo. iseti mdzfri shegrdzneba iyo, rom tanshi zhruantelma daiara - ase aghcers dorlandi am grdznobas.
etyoba am tavis qalebs maias tomis indielebi ritualebisas iyenebdnen rac shishs da dzrcolvas icvevda xalxshi.
10. N_B_K[6745](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 2:30:41
dorlandma daaskva, rom lubaantumis tavis qala gaketebulia brolis erti naჭrisagan da mas didi xnis ganmavlobashi amushavebdnen. igi isea gaketebuli. rom sxivi, romelic uknidan ecemoda (iq chatanebuli iyo brolis linza) tvalbudeebs "antebda". dorlands ver gaego rogor moaxerxes maias indielebma qalas ase zustad damushaveba. mikroskopis qveshac ki ar chans damushavebis kvali. dorlandi mivida daskvnamde, rom im droshi xelit damushavebas dasჭirdeboda ramdenime saukune - daaxloebit 800 celi 24 saatiani shromisa! sxva specialistebma sheiscavles ra es tavis qala (hiulet-pakardis kompiuteruli firma) - mat gamotvales da gautavebeli shromis 300 celi miighes.


http://www.aferizm.ru/images/krist_skill_1.jpg

araa gamoricxuli, rom brolis tavsi qala ekutvnis xalxs, romelic maias tomze ramdenime atasi clis cin cxovrobda gondurasshi. dghemde ucnobia am qalas damushavebsi teqnologia.
11. N_B_K[6745](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 2:31:23
iyo fantastiriuri versiebic - amtkicebdnen ra rom es qala atlantididan iyo. ucxoplanetelebis figurirebdnen erti periodi.
bevri adamiani amchnevda, rom brolis tavis qalas gverdit uchndebodat ucnauri shegrdznebebi.
arsebobs kidev "qala e.t." romelic ekutvnis van ditens - man igi gvatemalashi sheidzina 1991 cels. igive profesorma r. distelbergerma aghiara rom igi namdvili iyo da ara yalbi. am qalas saocari dzala hqonda, roca mis gverdit vinme imyofeboda. distelbergerma daadgina, rom am qalas asaki 500 celi iyo.

brolis tavis qalebs indielebi magiur ritualebshi iyenebdnen.
danarcheni brolis tavis qalebi napovnia centralur amerikashi da inkebis kulturas ekutvnis.

http://www.aferizm.ru/images/krist_skill_2.jpg
12. N_B_K[6745](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 2:32:44
ai kidev sxvadasxva adgilebshi agmochenili brolis tavis qalebi
http://lah.ru/fotoarh/oskolki/k-cher/smi__004.jpg
http://lah.ru/fotoarh/oskolki/k-cher/smi__006.jpg
http://lah.ru/fotoarh/oskolki/k-cher/04.jpg
http://lah.ru/fotoarh/oskolki/k-cher/skull_mh.jpg
http://lah.ru/fotoarh/oskolki/k-cher/02.jpg
http://lah.ru/fotoarh/oskolki/k-cher/skull1.jpg
13. Xtaz[654](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 3:16:31
kargad gicvalia ! rac sheexeba taqvis qalebs ar mgonia rom es dedamicaze adamianis mier iyos gaketebuli mag dros qvas dzlivs amushavebdnen da brols ase idealurad ver daamushavebdnen. romc daemushavebinat shiegnit linzebia xom? rogor chadgavdnen da rogor gaaketebdnen amas? ubralod sheudzlebelia im droisatvis adamians magis gaketeba shedzleboda
14. N_B_K[6745](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 3:23:20
x taz sad dainaxe linzebi kaco?! tvalebis chrilebia ubralod rogorc me vici,
magashi getanxmebi, ara mgonia adamians egre echalich, mit umetes ise rom masze damushavebis kvali ar kopiliko da kak minimum masze 300 celicadi 24 saatian rejimshi emushava.
15. Xtaz[654](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 3:50:26
cavikitxe rom shignit linzebi aqvs da sxvadasxvagvarad anatebs da kide fiqroben amis gamo rom dakavshirebsi metodi iyo adre
16. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 9:17:32
Karoche ase tu gaagrdzeleb nik,vechvob rom shen uechveli chamoayalibeb ucxo planetelta seqtas. xoda rac sheexeba mag agmochenebs,cota mogvianebit gavaketeb analizs. Erti azri wamotivtivda uceb chem gonebashi,mageebs tu ikvleven mecnierebi da amtkiceben,ratomga hgoniat rom berdznuli mitologia zgaparia? Mit umetes rom shlimanma agmoachina imxela qalaqi 'troa'. Xoda iq xelmdzgvanelobda iliada da odisea-ti. Da zustad im ganlagebit iyo is qalaqi ra ganlagebac mag nawarmoebebshi.xoda iqneb arsebobdnen iseti adamianebi tundac zevsis saxit da a.sh romlebsac tayvans scemdnen.nu es ise ,ro ar damewera ar shemedzlo,damaviwydeboda mere
17. ANRI[5983](Off)Pas|Cit|PM
07 Mai 09, 10:45:12
Vaax sagol es ra magari tema gagiketebia! Magaria ra. Ise indielebs imdeni ucnauri ragac qondat ro erti forumi ar ekofa. Magari chkviani xalxi iko. Mere kide gamovlen da qartvelebs kvelaze magari kultura gvaqo. An kide kvelaze nichierebi vart mara zarmacebio. Xoda exla ra xdeba, ar vici amis axsna)) ver vxvdebi. Iqneb lelas vkitxot?

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3

es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi