chveni dacerili leqsebi | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. b@bu[11344](Off)Pas|Cit|PM
01 Oqt 10, 9:15:15
Aq davcerot is leqsebi romlebic chvens mier aris dacerili.shemomrcha ramodenime leqsi da aq davdeb.dadet nebismieri shinaarsis(sasiyvarulo,sasacilo,cxovrebiseuli) tqvens mier dacerili leqsi
6 Madlobeli momxmareblebi.

2. b@bu[11344](Off)Pas|Cit|PM
01 Oqt 10, 9:16:39
Me rom davcero shen silamazis agmceri leqsi,albad gamova ramodenime cigni da tomi,me romc davjgabno mainc lamazi gamova teqsti,ushnod davcero tvit muzas chemtan eqneba omi,sheni tvalebis silamaze xataven sityvebs da tavs uyrian motrfiale lamaz striqonebs,shenze vfiqrob da xom xedav muza titebit mitrevs,gulis karnaxit simartles xazavs da ar igonebs,eg gamoxedva sulta mxutavi gulis mchrelia,eg chamoqnili sxeuli ki gonis amrevi,sheni gimili mteli sxeulis gamfatvrelia,mkerdi mifaravs guls rom ar uchans naiarebi,ase lamazi rom moevline ushno samyaros minda davloco dabadebistvis sheni gamcheni,tvals ver mogcyvitav tund nakverchxali shemomayaron,ogond giyuro dae chamcvari ferflic davrchebi,eg sheni eshxi udrek vajkacsac gatexavs celshi,muxls moudreks da shen ferxtit myisve dabla afortxebs,eg silamaze yvelas rom hqondes rac aris shenshi,me am samyaros davarqmevdi lamaz samotxes.
3. b@bu[11344](Off)Pas|Cit|PM
01 Oqt 10, 13:44:35
Bnel gulshi sxivis damcemo manatobelo tvalisa,sayvareli xar lamazi etaloni xar qalisa,me sheni eshxis trfoba maqvs sheni lamazi sxeulis,me shen kvaldakval mogyvebi monadire var euli,shvelma iskupa chem tvalcin,gauchinarda tyeshio,me gzaze ar shevsherdebi,gind setyva iyos tqeshio,rodesme mainc mognaxav,an tyeshi anda velzeo,mainc chagikrav gulshi da xelebs shemogxvev celzeo,chagiyvan dagalevineb me siyvarulis cyarosa,tvali rom gagibrcyinos da guli rom agichqarosa,vgijdebi shenze dzvirfaso ra momxibvleli mcveli xar,shen didi grdznobis tye-parkshi chemi lamazi shveli xar.
4. MIlanboy[11581](Off)Pas|Cit|PM
04 Oqt 10, 21:43:46
Vzivar xis dziras da velodebi niavis mosvlas.
Guli cxelia, guli unda gagrildes male.
Mosagamovda, mdinare isev raghacas mostqvams.
Mis gijur xmaurs da sayvedurs ver davemale.
Ca bneldeba, gadaghlil mzesac uxaris chasvla.
titqos shevshindi, bunebam bneli rom sheimosa.
Magram davmshviddi, arc mifiqria aqedan wasvla,
isev vzivar da kvlav velodebi niavis mosvlas.
Da guli roca ganiavdeba, suntqvas daiwyebs. Momelandebi, bnelshi shens saxes gadavawydebi.
Cremli damcviva, am cremlebsac qari waighebs,
shenze vitireb, isev warsulshi gadavardebi.
Turme varskvlavi shen dagyurebs, mitom cimcimebs.
Shen gefereba chem magivrad, ginatebs gzasa.
Me shens nakvalebs rom mivagneb, isev iwvimebs. Ghamec chumia, xmas ar ighebs, shen dagemsgavsa.
Avdgebi, quchas chamovuyvebi gzaabneuli.
Niavic churchuls gamomayolebs, gamomacilebs.
Sindisi mebrdzvis, atas rameshi var gareuli,
netav am tkivils vin gaigebs?! Vin momacilebs?!
Aghar gacherda es gulic, ara! Ratomgha petqavs?!
Chemma sindisma win gamiara, isev shevshindi.
Arvin shemindobs da arc gulshi ar damcems danas.
Ase gamtanjavs wutisofeli vitomcda mshvidi.
Isev gedzaxis guli, magram ar gesmis es xma.
Movdivar! Imeds ar davaviwydi, agar vcherdebi.
Aha! Vipove sheni kvali da movida tavsxmac.
Am tial wvimam isev aria es imedebi.
Gavcherdi!.. Sadgha wavide axla, arsad melian.
Vighas vundivar es mawanwala sulis patroni.
Veghara vdgebi, ukve es dzalac gamomelia.
wylis piras vgdivar, me da mdinare davrchit martoni.
Isev xmaurobs, jer ar daghlila giji... veluri!
Kvlav msayvedurobs, arc is mibralebs, ra unda netav!
Vegar gavudzleb, qvitins daviwyeb xma areuli
cremli damcviva, mere am cremlsac qari axvetavs.
Am beds xom mainc ver gaveqcevi, agarc gavbedav.
Verafers vxedav, chems momavals roca gavxedav.
Aghar mogdzebni, viqnebi ase martod euli.
Tuki shegxvdebi, gtxov shemifaro gzaabneuli.
5. b@bu[11344](Off)Pas|Cit|PM
17 Oqt 10, 20:42:04
Mindoda metqva magram ratomgac vera vbedavdi,guls hmate fetqva me ki megona amas xedavdi,mascavle vneba,amas velodi didi xania,momeci neba,me siyvarulshi gasaqania,damitme guli,moufrtxildebi viqnebi mcveli,pirispir tqmuli,maxasiatebs sityvebi mwveli,dro ar maqvs dardis,grdznoba mecvia afetqebuli,es guli garbis sheni gulisken dafetebuli,miige giji grdznoba dzlieri gadareuli,shen getrfis bichi,grdznobis yachagi magram euli,alersis mona,vnebis batoni da gulis qurdi,erti maqvs txovna gamomascore me grdznobamrudi,machuqe kocna,axlos dadeqi nu damshordebi,ar miyvars mocda,shen sikvdilamdec dagelodebi.
6. MIlanboy[11581](Off)Pas|Cit|PM
16 Noem 10, 11:29:01
Am bnel mxareshic gamochnda nateli
da es nateli shuqi shena xar.
Shentvis vicocxle amdeni weli,
sheni tvalebi rom damenaxa.
Isev sicocxle momwyurda titqos,
gamichnda gulshi lamazi grdznoba.
Ar vici guli chemgan ras itxovs,
albat agar surs kvlav ushenoba.
Aha, ganatda da moschans saxe,
msgavsi araa arcerti saxis.
Sheni tvalebi kvlav davinaxe,
sheni tuchebi isev medzaxis.
Movide, kocna rom dagipiro
xom ar gaqrebi iseve netav?
Iqneb, eg gulic gadmovibiro
da mere wasvlas veghar gabedav.
Isev dabrundi, netavi ristvis!
Ra dagrchenia ucxo mxareshi?!
Sheni samyaro albat ganicdis,
dedamiwaze rom gadmoeshvi.
Buneba xarobs shen rom xar chvemtan,
samotxis yvavils tavs gevlebian
da tu damtoveb iseve kentad
tvalebi mainc gamogyvebian.
Isev gipovi, chagikrav gulshi
me shens nakvalebs mze momaswavebs.
Bednieri var am siyvarulshi...
Bednieri var rom ar mawamebs.
7. MIlanboy[11581](Off)Pas|Cit|PM
02 Ian 11, 21:20:17
Qveyanaze bunebamac auria, dekembershi xes fotoli ar cviva.. Es cxeli mze netavi sadauria, davijero, rom aprilshi aciva?
Nutu mercxals tebervalshi velodebit?! ia kide ianvarshi amova.
Tu zamtarshi mzis amosvlas elodebit, tovli albat gazafxulze wamova.
Zamtaria, xes tyemali asxia. Garet gaxval, ar shegciva perangshi.
Tu bunebam gazafxulad aqcia, male vnaxavt zamtars nair-feradshi.
8. MIlanboy[11581](Off)Pas|Cit|PM
14 Apr 11, 19:44:02
Gemuqrebi da ver avasrule chemi muqara, radgan ar dzalmidzs ena da guli davimorchilo. Gavchumdebi da gulidan isev mesmis mudara, midi, utxari she arakaco, beds mindobilo. Shensken moviwev, magram fexebi ukan mircheba. Qaric xels mishlis, verc es wvima ver movishore. Tu shentan mosvlit es guli mainc gadamircheba, mashin mogdzebni, ver damabrkolebs sheni sishore.
9. wolf14[42](Off)Pas|Cit|PM
01 Mai 11, 17:09:21
Gavlen dgeebi wlebic mihyveba, chveni bavshvobac dros mibardeba, shen gaizrdebi geamayeba, me ki es gazrda meamzhameba...

gavlen wamebi, wutic mihyveba, sadgac sicocxle kvlav moispeba, shen ki icode chemo lamazo, chemi sicocxle kvlav shen gedzgvneba...

gavlen dgeebi kvirac mihyveba, sadgac sicocxle warmoishveba, sheni xateba chemo dzvirfaso, chemi gulidan ar waishleba...

gava bavshvoba, mas droc mihyveba, chveni sicocxlec dros mibardeba, is sixaruli is silamaze, sadgac naperwklad kvlav ainteba.(chemia)
10. Mafiozi reperi[224](Off)Pas|Cit|PM
28 Ivn 11, 17:20:38
siyvaruli vistvis ra ars rcheuli\zog
tvis tangva zogtvis bneda wyeuli
\siyvaruli gulze daris damsmeli
\siyvaruli eultatvis nantxevi
\siyvaruli rmerti aris dzlieri
\siyvaruli am chems gulze dzlieri
\siyvaruli dzliertatvis sisuste
\siyvaruli sustatvis sidzliere.
\siyvaruli zogjjer qristes jvaria
\mat gaakravs vit sicocxle swadia
\siyvaruli gmiri aris rcheuli
\siyvaruli grdznoba aris euli
\siyvaruli vistvis shveba vistvis
dardi wyeuli\vistvis grdznoba
vistvis gasartobi euli\siyvaruli sul
shentvis dantxeuli \siyvaruli
chems guls gamodebuli\siyvaruli
vistvis tanjva vistvis grdznoba euli
\vistvis satamasho yvelasgan
gamorcheuli\siyvaruli chemtvis
tanjvac grdznobac euli\siyvaruli
sul shentvis dantxeuli\siyvaruli
chemtvis jvaric gasakravi\dardi
bneda wyeuli daric gulzed euli
\siyvaruli sul shentvis dantxeuli
\siyvaruli chems gulis tan devnuli.

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3...34,35,36

Стр.


es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi