RUGBY World Cup 2011 (New Zealand) | GeoForum.Ge
romel nakrebs mougebs Saqartvelo?
ingliss: 4%
argentinas: 4%
shotlandias: 9%
urugvai-ruminia ply-off ???: 22%
vercerts: 27%
romelime ors: 31%
xma misca: 22
Shetyobinebebi
11. Gone passato Pas|Cit|PM
20 Agv 10, 23:47:00
ITALIELI, cina msoplioze ar gaxsovs? irlandia gvkavda argentina da urugvai, , kvelam mogvigo, irlandiastan vigebdit 14:10 s da bolo lelo dagvides bolo camze, 7 cuti ro daamata msajma
12. ITALIELI[3790](Off)Pas|Cit|PM
20 Agv 10, 23:50:21
aa winaze urugvai da argentinac gvyavda eg agar maxsovda. marto namibias ro movuget eg ki maxsovs da irlandaistan tamashi ...

dzaan magra ro vawveebodit eg maxosovs da sanam ar gadavida ar daamtavra sudiam, erti leloc gvyopnida da orjer imena xazidan wagvartves ...
13. Gone passato Pas|Cit|PM
20 Agv 10, 23:54:34
ITALIELI, ai zustad eg tamashi iko brat
14. Gone passato Pas|Cit|PM
23 Agv 10, 17:53:37
msoflio tasze programa maqsimumi ori tamashis mogebaa

saqartvelos nakrebis axali mcvrtneli, shotlandieli richi diqsoni saqartveloshia. mastan ertad tbilisshi chamovida donald (don) saskic, romelic, savaraudod, diqsons "borjghalosnebis" ukana xazis gacvrtnashi miexmareba. chveni nakrebis axali tavkaci qartuli saragbo temistvis ucxo ar aris. is irb-m atode tvis cin moavlina saqartveloshi ragbis ganvitarebis programebis shesaqmnelad da gansxorcieleblad. shotlandielma tavisi profesionalizmit ragbis kavshirze iseti didi shtabeჭdileba moaxdina, rom chveni qveynis upirvelesi gundis bedi andes. cxadia, saintersoa, ra mizenebi aqvs da ras fiqrobs is qartuli ragbis momavalze. am da sxva saintereso temebze sasaubrod richi diqsons ragis kavshirshi shevxvdit.

- ratom datanxmdit saqartvelos nakrebis mcvrtnelobas?
- roca irb-m saqartveloshi samushaod momavlina, movlenebi ase tu ganvitardeboda verc carmovidgendi. chemi tvitmizani nakrebis mcvrtneloba ar yofila. amitom dzalian gamikvirda, roca saqartvelos nakrebis gacvrtna shemomtavazes. magram, amastan ertad, im ati tvis ganmavlobashi, rac aq vmushaob, sakmaod kargad gavicani qartuli ragbis kultura, shesadzleblobebi da problemebi. vfiqrob, im mokle droshi, msoflio tasis dacyebamde romaa darchenili, scored chemnair kacs sheudzlia, qmeditad daexmaros "borjghalosnebs".

martalia, saqartvelos nakrebis motamasheebs piradad ar vicnob, magram mat tamashs vakvirdebodi, kargi moragbeebi arian. rac mtavaria, isini kargad acnobireben ra datvirtva aqvs saertashoriso matchebs, moragbeebma ician, ra sargebloba sheudzlat moutanon qartul ragbis carmatebuli tamashit. cxadia, aucileblad shevxvdebi da mat azrs, tu ra aris saჭiro saimisod, rata nakrebma progresi ganicados, aucileblad gavitvaliscineb.

- 2011 clis msoflio tasis gatamashebashi shotlandiis nakrebi chveni metoqea. ra reaqcia hqondat tqvens samshobloshi, roca saqartvelos nakrebis mcvrtnelad tqveni danishvnis ambavi sheityves?
- gazetebshi gamoqveynda ramdenime cerili. saerto azri dadebiti iyo. shotlandiuri ragbis tems moscons, rom shotlandieli specialistebi sxva qveynebsac exmarebian ragbis ganvitarebashi. iyo negatiuri shefasebebic, tumca imdenad umnishvnelo, rom arc ghirs matze yuradghebis gamaxvileba. tanac, chemi taobis mcvrtnelebidan pirveli ar var, vinc ucxo qveynis gunds sataveshi chaudgeba. chven profesiul samyaroshi vcxovrobt, ragbic profesiuli sportia. is, rom shotlandiis nakrebi msoflio tasze jgufur turnirshi chveni metoqea, bedis ironiaa.

- erovnul nakrebshi asistentobas avstralieli jon magltoni gagicevt. tqventan ertad chamovida ukana xazis mcvrtneli don saski. mimdinareobs molaparakeba kidev ramdenime specialisttan. gtxovt, dagvixasiatot isini.
- jon magltoni uaghresad gamocdili, umaghlesi rangis mcvrtnelia. man clebis ganmavlobashi carmatebit imushava avstraliis nakrebis dacvis mcvrtnelad. rac yvelaze mtavaria, mas aqvs mushaobis gamocdileba rogorc samxret, ise chrdiloet naxevarsferoshi. amitom kargad esmis evropuli ragbis specifika. vfiqrob, mas didi sargeblobis motana sheudzlia saqartvelos nakrebistvis. misgan chveni motamasheebi fasdaudebel codnas miigheben

don saski ukana xazis mcvrtnelia. mas saqmisadmi shemoqmedebiti midgoma axasiatebs. shotlandiur ragbishi rom vmushaobde, saskis aucileblad chavrtavdi romelime nakrebis mcvrtnelta shtabshi.

donaldi inglisur klubebshi "cheltenhemsa" da "mozlishi" mushaobda. cvrtnastan ertad mas sheudzlia, tamashic maghal doneze gaanalizos.

mimdinareobs molaparakeba fizmomzadebis mcvrtneltan. rac sheexeba sherkinebis mcvrtnels, aq saqme cota rtulad aris, tumca es chvenc shegvidzlia gavaketot. bolos da bolos, IghB-shi sherkinebis eqspertad vitvlebi. tan isic aghsanishnavia, rom sakmaod gamocdili sherkinebis motamasheebi gvyavs. mati aqtiuri monacileoba cvrtnis processhi dzalze mnishvnelovania. mesmis, rom mtavri mcvrtneli var da pasuxismgebloba me unda avigho, magram momcons, roca saqmeshi yvelaa chartuli, pasuxismgebloba matac unda igrdznon.

chemtvis saqmeshi ar arsebobs chemi da sheni, arsebobs chveni. carmatebas yvelam ertad unda mivaghciot da amistvis yvelam ertad dzalian bevri unda vimushavot.

rac sheexeba asistentebs, chveni mizania, shevqmnat kargi pedagogebis gundi, romelic ara mxolod martavs, aramed ascavlis kidec. dzalian bevri mushaoba dagvჭirdeba, rata titoeul moragbes davexmarot tavisi shesadzleblobebis carmochenashi. chveni gundis rezervi sakmaod shezghudulia, amitom titoeuli moragbe chventvis dzalian faseulia, yvelas unda davexmarot rogorc cal-calke, ise - ertad.

- tqveni asistentebi marto erovnul nakrebtan imushaveben tu taviant codnas da gamocdilebas asakobrivi nakrebebisa da klubebis mcvrtnelebsac gauziareben?
- vfiqrob, rom marto erovnul nakrebtan mushaobit ar shemovifarglebit. gvinda, shinauri ragbis ganviterebashic shevitanot cvlili. tanac, is programebi, romlis sheqmnac davicye, bolomdea misayvani. es grdzelvadiani programebia da masze mushaoba msoflio tasis merec kidev didxans gagrdzeldeba.

- ucinaresad ras shecvlidit chveni nakrebis tamashshi?
- radikalur cvlilebebs ar vgegmavt, arc iqneba scori. shavis tetrad gadaqceva ase ertbashad ar xdeba. shevkrebt gunds, davsxdebit, davilaparakebt da ertad gadavcyvett, raze gvaqvs ufro yuradgheba gasamaxvilebeli. nakrebis ramdenime cevrs ukve shevxvdi. sakmaod saintereso saubari gvqonda. namdvili mushaoba noembris testebistvis mzadebisas daicyeba. manamde ki ragbis kavshiris xelmdzghvanelebtan ertad msoflio tasistvis mzadebis gegma unda shevimushavot.

- ras gegmavt msoflio tasze - saqartvelos nakrebs ramdeni tamashis mogebis shansi aqvs?
- programa maqsimumi ori tamashis mogebaa. es satqmelad advilia, magram unda chavinergot rcmena, rom es shegvidzlia. tu mosamzadebel periods kargad gamoviyenebt, tu motamasheebs scorad avarchevt da im poziciaze davayenebt, sadac yvelaze meti sargeblis motana sheudzliat, tu chveuli tavdadebita da shemartebit vitamashebt, yvelaferi shesadzlebelia.
ragbi sportia, sportshi yvelaferi xdeba. sheidzleba, iseti tamashi moigo, romelic mosagebi ar iyo da piriqit - mosagebi caago. erti sityvit, chven yvelaferi unda vighonot, rom axal zelandiashi msoflio tasis gatamashebis ubralo monacileebi ar viyot. chven yvela tamashze mosagebad gavalt.
15. Gone passato Pas|Cit|PM
10 Seq 10, 1:09:35
2011 clis msoflio tasis dacyebamde zustad erti celi darcha. msoflio ragbis udidesi forumi momavali clis 9 seqtembers axali zelandiisa da tongas nakrebta matchit gaixsneba oqlendis "eden parkze".
msoflios chempioni samxret afrika ki ori dghis mere velingtonshi uelsis nakrebs daupirispirdeba. turniri eqvs kviras gastans da 23 oqtombers oqlendshi, "eden parkze" gamartuli finalit dasruldeba.

2011 clis msoflio tasis organizatorebi mzadebis procesit kmayofilni arian.
"chven iset turnirs movacyobt, rom yvela axalzelandieli iamayebs. stadionebi nel-nela sicocxles idzenen. saragbo klubebi, sazogadoebebi, regionuli federaciebi yoveldghiurad aqtiurad arian chartulni mzadebis ferxulshi. yvelafers aketeben, rata chveni qveyana kargad carmovachinot msoflioshi. " - tqva 2011 clis msoflio tasis gatamashebis saorganizacio komitetis xelmdzghvanelma martin snedenma.

miuxedavad msoflios finansuri krizisisa da micisdzvrisa, romelmac qalaqi qraistcherchi sagrdznoblad azarala, maspindzlebi shesanishnav shous gvpirdebian.

IRB-s shefma bernar lapasem tqva:
"eჭvic ar mepareba, rom axali zelandiashi yvelaferi brcyinvaled iqneba organizebuli. mzdeba scraf tempshi mimdinareobs da msoflio ragbis temi moutmenlad elis zeims. msoflio tasis meshvide gatamasheba xom dzveli saragbo kulturis qveyanashi gaimarteba.

qraistcherchshi momxdarma micisdzvram, cxadia, garkveuli problemebi shegviqmna. tumca, am etapze arvitari safudzveli ar gvaqvs vivaraudot, rom es qalaqi msoflio tass ver umaspindzlebs. aq shvidi tamashi unda gaimartos da organizatorebi inzhinrebtan ertad yvelafers aketeben stadionis shesaketeblad. ukidures shemtxvevashi gvaqvs gegma "B", romlis mixedvitac qraistcherchis nacvlad, rogorc samxret, ise chrdiloet kundzulebze tito qalaqi mzadaa, msoflio tasis monacileebs umaspindzlos.
sxva qalaqebshi saqme cin midis. oqlendshi "eden parki" 10 oqtombers gaixsneba. otagos axali stadionis mshenebloba ki momavali clis dasacyisshi damtavrdeba. sxva stadionebze sarekonstruqcio samushaoebis dasrulebas ki ukve clis bolos vapirebt".
male daicyeba msoflio tasis matchebze dasascrebi biletebis gayidvis meore faza. pirvelma yvelanair molodins gadaaჭarba. ukve gayidulia 503 atasi bileti. myidvelta shoris 20 atasi ucxoeli ragbis qomagia.

amastan, msoflios moqmedma chempionma samxret afrikam qomagta mobilizacia daicyo. "boke" axal zelandiashi "veb elisis" tasis shenarchunebas ecdeba da, cxadia, saamisod gulshematkivrebis didi mxardaჭera dasჭirdeba.
shegaxsenebt, rom saqartvelos nakrebi B jgufshi argentinastan, inglistan, shotlandiastan da repeshazhidan amosul gundtan ertad iasparezebs. "borjghalosnebis" meotxe metoqe noembris bolos gairkveva. msoflio tasis bolo sagzuristvis ertmanets urugvaisa da ruminetis nakrebebi daupirispirdebian.

saqartvelos nakrebi axal zelandiashi pirval matchs 14 seqtembers danidinis "qarisbrukze" shotlandiis erovnul gundtan gamartavs. mere ki micisdzvrit dazaralebul qraistcherchshi gadainacvlebs, sadac 2007 clis msoflio tasis finalist inglisis nakrebs "emi stediumze" daupirispirdeba.

amis shemdeg "borjghalosnebs" cxradghiani shesvneba eqnebat da jgufshi bolo or matchs 28 seqtembersa da 2 oqtombers, shesabamisad, repeshazhis gamarjvebultan da argentinis nakrebtan", palmerston nirdshi "arena manavatuze" gamartaven.
aghsanishnavia, rom B jgufshi meore adgilis mflobeli A jgufis gamarjvebuls, savaraudod, axali zelandiis nakrebs daupirispirdeba. pirvel adgilze gasuli ki amave jgufis meoreadgilosantan, savaraudod, safrangetis erovnul gundtan mosinjavs dzalebs.

msoflio tasi
A jgufi: axali zelandia, safrangeti, tonga, kanada, iaponia
B jgufi: argentina, inglisi, shotlandia, saqartvelo, repeshazhi
C jgufi: avstralia, irlandia, italia, ruseti, ashsh
D jgufi: samxret afrika, uelsi, fiji, samoa, namibia.

B jgufis kalendari:
10 seqtemberi: shotlandia-repeshazhi, argentina-inglisi
14 seqtemberi: saqartvelo-shotlandia
17 seqtemberi: argentina-repeshazhi
18 seqtemberi: saqartvelo-inglisi
24 seqtemberi: inglisi-repeshazhi
25 seqtemberi: argentina-shotlandia
28 seqtemberi: saqartvelo-repeshazhi
2 oqtomberi: saqartvelo-argentina, inglisi-shotlandia.
16. Gone passato Pas|Cit|PM
23 Seq 10, 14:45:10
2011 clis msoflio tasis saorganizacio komitetma matchebis dacyebis dro daadgina. axal zelandiashi msoflio tasis udidesi forumi 9 seqtembers oklendshi, "eden parkze" "ol bleqsisa" da tongas nakrebebis matchit gaixsneba. gaxsnis ceremoniali tbilisis droit dilis 11 saatsa da 30 cutze daicyeba. pirveli matchi ki erti saatis shemdeg gaimarteba.
"borjghalosnebi" pirvel shexvedras 14 seqtembers danidinshi, "qarisbrukze" shotlandiis nakrebtan gamartaven. matchi chveni droit 11 saatsa da 30 cutze daicyeba. saqartvelos nakrebis momdevno metoqe "narshavebze" ufro mrisxane, inglisis nakrebi iqneba, romelsac "borjghalosnebi" 18 seqtembers qraistcherchshi, "qraistcherch stediumze" daupirispirdebian. matchi tbilisis droit 10 saatze daicyeba.

jgufuri turniris mesame da meotxe shexevdrebs chveni moragbeebi palmerstonshi, "arena manavatuze" gamartaven. 28 seqtembers metoqe repeshazhshi, urugvaisa da ruminetis nakrebebs shoris gamarjvebuli iqneba. am tamashs televiziit qartveli qomagebi tbilisis droit 10 saatsa da 30 cutze naxaven.

otx dghis shemdeg ki, 2 oqtombers, saqartvelos nakrebi aqve argentinis erovnul gunds daupirispirdeba. jgufuri turniris bolo shexvedra dilaadrian, 4 saatze daicyeba.


msoflio tasi

14 seqtemberi
saqartvelo-shotlandia (danididni, 11.30)

18 seqtemberi
saqartvelo-inglisi (qraistcherchi, 10.00)

28 seqtemberi
saqartvelo-repeshazhi (palmerstoni, 10.30)

2 oqtomberi
saqartvelo-argetina (palmerstoni, 04.00)
17. Gone passato Pas|Cit|PM
01 Oqt 10, 20:07:25
2011 clis msoflio tasze saqartvelos nakrebis metoqe shotlandiis erovnuli gundi noembris testebze sam shexvedras gamartavs, axali zelandiis, samxret afrikisa da samoas nakrebebtan.
"narshavebis" mtavari mcvrtneli endi robinsoni titqmis sheudzlebels itxovs. is moucodebs shotlandiel moragbeebs, noembers srul fizikur da fsiqologiur mzadyofnashi shexvdnen, rata msoflios ori sauketeso gundis, "ol bleqsisa" da "bokes" damarcxeba shedzlon.

"am tamashebistvis gansakutrebulad unda movemzadot. es ar aris amxanaguri matchebi. axali zelandiisa da samxret afrikis nakrebebtan carmatebuli tamashi chveni gundis ucilobeli cinsvlis sacindari iqneba.

amzhamad, vqmnit gunds konkretulad noembris testebistvis. me avirchev im motamasheebs, romlebic konkretulad im droistvis uketes formashi iqnebian, romlebsac xelecifebat axali zelandiis, samxret afrikisa da samoas nakrebebis damarcxeba.

chven unda gaviumjobesot fizikuri kondiciebi, gavzardot siscrafe da davxvecot teqnikuri arsenali. nakrebshi isini itamasheben, vinc am komponentebs daakmayofilebs," - tqva endi robinsonma.

shegaxsenebt, rom shotlandiis nakrebma bolo sam tamashshi carmatebit iaspareza. eqvsi eris bolo shexvedrashi irlandiis nakrebis damarcxebis shemdeg `narshavebma~ ivnisis testebze argentinis erovnul gunds zedized orjer sdzlies buenos -airesshi.


ori tvit aukrdzales

safrangetis chempionatis ert-erti lideris, parizuli "metro rasingis" mcvrtnel pier berbizies ortviani diskvalifikacia miusajes.

safrangetisa da italiis nakrebebis yofili mcvrtneli franguli ragbis nacionaluri ligis (NLgh) sadisciplino komitetema arbitr kristof berdosis mimart gamotqmuli mosazrebebis gamo dasaja. berbiziem `la rosheltan~ matchis shemdeg tqva, rom berdosis am tamashis arbitrad danishvna provokaciaao. manamde ki man berdosi cina chempionatis plei ofshi "klermontan" matchshi mikerdzoebul msajobashi daadanashaula.

yovelive amis gamo berbizie gunds 28 noembramde ver gacvrtnis. es ki, imas nishnavs, rom parizelebs mis gareshe moucevt safrangetis chempionatis otxi kalendaruli da heinekenis tasis erti matchis gamartva.
18. Gone passato Pas|Cit|PM
09 Ivn 11, 10:49:06
brdzola iqneba cels zafxulze
19. Gone passato Pas|Cit|PM
02 Seq 11, 0:53:06
Fri Sept 9 1 A New Zealand v Tonga Auckland Eden Park

ickeba rugby 9 shiiiiiiiii

20. Tunt[14079](Off)Pas|Cit|PM
02 Seq 11, 1:38:44
Am msoflioze saqartvelo yvelar gaakvirvebs, daimaxsovret chemi sityva

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,...22,23,24

Стр.


es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Forumi