tavisufali dro(konkursi: sauketeso tema) | GeoForum.Ge
Sad atarebt tavisupal dros upro xshirad?
Saxlshi, ojaxtan...: 44%
Megobrebtan ertad...: 55%
xma misca: 27
Shetyobinebebi
1. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
25 Ian 10, 21:40:03
Es tema sheqmnilia nebismieri asakis da sqesis monawiletatvis...

Ras vaketebt tavisupal dros? Sad davdivart da rit vertobit?! Davexmarot ertmanets tavisupali drois lamazad gatarebashi. Iqneb "shen" ici sad jobia wasvla?

Movyvet sad davdivart, rit vertobit... Iqneb is adgili sxvam ar icis da isic gaertos...

Gavertot da davexmarot sxvas! ! !
1 Madlobeli momxmareblebi.

2. N_B_K[6745](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 10, 0:42:10
ehh dasga maqvs tavisufali dro
3. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 10, 0:59:45
Sadga unda getqva nika. me magalitad jer visveneb da tavisufal dros am bolo dros wynarad vatareb. Ise ki megobrebtan ertad xetiali mirchevia aqet-iqit. Teatrshi,kinoshi,kafeshi,lashqrobebze da ertmanettan saxlshi. gansakutrebit amochemebuli araferi maqvs.tumca forumistvis dro yoveltvis gamoinaxeba chem cxovrebashi,leqciebzec ki. )
4. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 10, 12:48:02
Shemogtavazebt dasasvenebel adgilebs. Zogi tgvengani swavlobs, zogi mushaobs, zogsac tavisupali dro bevri aqvs. Yvelas uyvars drois megobrebtan gatareba, dagexmarebit imashi tu sad jobia dasveneba, gartoba da ris datvaliereba sheidzleba. Sad daisvenot? Waikitxet da airchiet... Dagegmet turebi saqartvelos nebismier kutxeshi da da datkbit am silamazit.
5. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 10, 13:03:23
Naxevarudabno gareji: gamgzavreba naxevarudabno garejshi, azerbaijanis sazgvartan. Gareji kldeshi nakveti monasteria, romliskenac misasvlelh gza viwro bilikia(daaxloebit 45 wutis savali) gamoqvabulis monasteri saocari mxatvrobis da garejis didebuli stepebis monaxulebis shemdeg saocari emociit dabrundebit saxlshi.

Shemotavazebebi bevria, "wminda ninos" monasteri bodbeshi, siyvarulis qalaqi "signagi"

kaxetshi chasvlis shemtxvevashi moinaxulebt grandiozul eklesiebs: dzvel da axal shuamtas, alaverds, grems, iyaltos, nekresis samonastro kompleqss (4s)

qartli:
mcxeta-jvris monasteri(6s)
sveticxovlis sakatedro tadzari(10s)
shio-mgvimis monasteri(6s)
kldeshi nakveti monasteri upliscixe(2s. Zv. W.)
6. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 10, 13:11:23
Qartli_bolnisi-dmanisi:
bolnisis sionis eklesia, romelic cnobilia udzvelesi qelnawerit qartul enaze.
Shuasaukuneebis naqalaqari dmanisi, sadac agmochenili iqna 1,75 milioni wlis pirveli evropelis tavis qala. Moinaxulet arqeologiuri muzeumi dmanisi.

Qartli_samcxe-javaxeti
mcxeta, jvris eklesia, sveticxovlis sakatedro tadzari, shiomgvimis monasteri, yinwvisis eklesia tavisi ganumeorebeli preskebit. Samtavisis eklesia. Kldeshi nakveti qalaqi vardzia(7s)
7. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 10, 13:18:28
Imereti:
vestumrot sakartvelos ulamazes regions, imerets. Aq moinaxulebt:
gamoqvabul qalaq upliscixes(2 s.dzv.w.)
ubisis eklesia(9s)
qutaisi-gelatis monasteri(12s)
bagratis sakatedro tadzari(10-11s)
mowameta eklesia(11s)
satapliis nakrdzali mtaze.

Raja
rajashi naxavt momajadoebel, pirvelqmnil bunebas, nikorwyindis eklesias(11s), moinaxulet uwera da sovi.
8. ==>_Ado_<==[672](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 10, 13:32:54
Svaneti
mestia (svanuri koshki "svanuri saxli" machubi).
Sop. Ushguli (2400 m zgvis donidan) umaglesi dasaxlebuli adgili evropashi.
Mestiis etnograpiuli muzeumi, romelic warmogvidgens winaqristianuli drois dzvirpas koleqcias.

Xevsureti
moinaxulet arxotis xeoba. Sop. Axieli (axielis cixe) sop. Roshka da satilisi (xaxmatis cixe). Gaemgzavret sop. Mucoshi(mucos cixe), sop ardoti, sop. Chargali(vaja pshavelas saxlmuzeumi).

Xevi
gaemgzavret yazbegshi. Gzad moinaxulet ananuris eklesia(15-18ss).
Yazbegi (1600m zgvis donidan)
gergetis samebis eklesia(14s. 1850m zgvis dolidan) mineraluri wylebi sop. Gergettan.
Darialis xeoba: sop. Gveleti, gveletis tba (1500m zgvis donidan) tamar mepis cixe, tamaris dzveli gza.
9. Jabuka[1307](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 10, 17:13:18
Me tavisufal dros vatareb megobrebtan.Zalian miyvars megobrebtan yofna.
10. Jabuka[1307](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 10, 17:21:57
Albat dametanxmebit rom megobrebtan yofnas araferi ar jobia.

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,4,5

es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi