Gogo unda iyo qali7vili gatxovebamde?
Diax(gogo): 36%
Diax(bichi): 23%
Ara(gogo): 5%
Ara(bichi): 2%
Sasurvelia: 31%
xma misca: 38
Shetyobinebebi
1781. stefane Pas|Cit|PM
18 Seq 12, 18:00:02
ratqmaunda umjobesia mara ar vapireb gogos dagi davasva mxolod da mxolod imitom rom qalishvili araa
1782. stefane Pas|Cit|PM
18 Seq 12, 18:00:54
rac sheexeba kitxvas gogo unda iyos tu ara gatxovembamde qalishvili pasuxi ratqmaunda dadebitia diax da diax
1783. . Pas|Cit|PM
19 Seq 12, 9:23:00
nw ra donea .facepalm.
1784. bastiii[5](Off)Pas|Cit|PM
19 Seq 12, 21:18:56
nu gogosac gaachnia raaaa:D zogi ar unda iuyos qalishvilii toreee davigupet bichebiii
1785. bebevar[2495](Off)Pas|Cit|PM
12 Mar 13, 1:52:18

adamianma qalishviloba sheidzleba dakargos nebayoflobit an aranebayoflobit (mag. gaupatiurebis shemtxvevashi). termini qalishvilit moixsenieba seqsualurad gamoucdeli qali. qalishvilobis dakargva heteroseqsualuri kavshiris dros xdeba vaginaluri seqsis dros, tumca sxva seqsualuri orientaciis adamianebs shoris qalishvilobashi sheidzleba moiazrebodes nebismieri saeobis seqsshi gamoucdeloba.

qalishviloba aris mdgomareoba, romlis drosac adamians arasdros hqonia seqsualuri kavshiri. qalishvilobis arseboba da misi shefaseba damokidebuli im kulturaze, sazogadoebaze, kanonmdeblobaze, romlistvisac ganvixilavt qalishvilobis cnebas. qalishvilobashi, rogorc ubicoebashi, tradiciuli gagebit moiazreba seqsualuri tavshekaveba qorcinebamde, xolo qorcinebis shemdeg mxolod ert seqsualur partniortan(meughlestan) seqsi.

qalishvilobis sacinaaghmdego terminad xshirad moiazreben qorcinebamdel seqss, am or movlenas sazogadoeba gansxvavebulad xvdeba, arsebobs kulturebi sadac neitraluri damokidebuleba arsebobs qorcinebamdel seqss da qalishvilobis mimart. tumca arsebobs sacinaaghmdego shexedulebebic. qalishvilobis cneba xshirad ganxilulia religiur da moralur chrilshi.

qalishviloba mraval kulturashi mnishvnelovan moralur faseulobas carmoadgens. mat shoris saqartveloshi. qalishvilobis dakargvas hqvia defloracia, zogjer mas qalishvilobis chabarebas, qalishvilobis micemas da dakargvas edzaxian.

mraval kulturashi miachndat, rom qalishvilobis dakargva dakavshirebulia pivel saqorcino dghestan. miachniat, rom adamiani am dghes emshvidobeba qalishvilobas da mis simboluri nishnad acviat tetri saqorcino kaba. mati rcmenit qalishvilobas qali sachuqrad udzghvnida tavis qmars da gadascemda mas qorcinebis pirvel ghames. aset populaciebshi imdenad mnishvnelovania qalishvilob, rom qalishvilebi eridebian yvelanairi nivtis sashoshi motavsebas. mag. tamponebi, samedicino mnishvnelobis santlebi, seqs-satamashoebi da a.sh. eridebian im samedicino manipulacias, romelsac shexeba aqvs saqalcule apktan. zog shemtxvevashi, ki is qalebi, romlebic ar arian qalishvilebi da aqvt seqsualuri gamocdileba, mimartven himenoplastikas da aghidgenen saqalcule apks, rata damalon sakutari sqesobrivi gamocdileba.

zogiert kulturashi imdenad gavrcelebulia qalishvilobis instituti, rom qali, romelic ar aris gatxovili da qalishvilobas dakargvas sheidzleba gandevnon an dasajon amistvis. an moxvdes sazogadoebrivi cnexis qvesh da iyos stigmatizirebuli. aset sazogadoebebshi qorcinebamde qalishvilobis dakargva itvleba did sircxvilad, moralur da zneobriv gaxrcnilebad. garkveul kulturebshi ki(ganvitarebul saxelmciforbshi, e.c. dasavluri samyaro) qorcinebamde seqsualuri tavshekaveba da qalishvilobis instituti ar aris faseuli da zogan piriqit uarhyofilia.

zogan qalishviloba sheidzleba iyos vachrobis sagani, anu shesadzlebelia misi yidva, magalitad iaponiashi, geishebtan, am movlenas Mizuage -(is mdgomareoba rodesac geishis shegirdi mzadaa dakargos qalishviloba da gaxdes namdvili geisha) hqvia.

zogi qalishvili sajarod hyidis tavis qalishvilobas, mag 2004 celshi bristolis universitetis lesboselma studentma ganacxada, rom sakutar qalishvilobas gayidda 8 400 evrod. 2008 cels 20 clis italielma modelma rafaela fikom (Raffaella Fico) sakutari qalishviloba 1 milion evrod sheafasa.

qalishvilobis damtkiceba- arsebobs sazogadoebebi sadac aucileelia qalishvilobis damtkiceba mag. qorcinebis cin. am dros sazghvraven saqalcule apkis mtlianobas. an mis arsebobas. amis shefaseba xdeba eqimebis mier, romeltac aqvt specifiuri „sertifikati“ agretve, qalishvilobis shefasebas axdenen sqesobrivi aqtish shemdgom sisxldenis arsebobit.

qalishviloba yoveltvis nebismier sazogadoebashi metad mnishvnelovania qalerbistvis vidre kacebis „qalishviloba“. tumca islamur qveynebsh yuran krdzalavs qorcinebamde seqss mamakacebshic da qalebshic. agreve qristianuli religia yvelanair seqss qorcinebis gareshe codvad tvlis. im sazogadoebebshic ki, sadac qalishvilobis instituti mdzlavradaa, iq mamakacebs ar moetxovebat qorcinebamde „ubicoeba“ . piriqit mamakacebshi seqsualuri gamocdileba karg tonad aghiqmeba tanatolebs shoris. Guttmacher- is kvlevit bichebis absolitur umravlesobas 20 clistvis ukve aqvs seqsualuri gamocdileba.
1786. giom6[729](Off)Pas|Cit|PM
15 Mar 13, 21:06:46
saqalcule apkis mtlianobis
darghveva xshirad mtkivneulia,
amitom zogierti mecnieris
azrit defloraciisatvis
sachiroa momzadeba. sqesobriv
aqtamde (koitusamde)
garkveuli droit adre
(ramdenime kvira, an tve)
tandatanobit unda gaichimos
saqalcule apki moferebisas
sashoshi titis neli sheyvanit
da criuli modzraobebit.
amastan tkivilis shegrdznebis
gachenistanave zecola unda
shemcirdes. txeli da
elastiuri saqalcule apki
aseti gzit gafartovdeba
sachiro zomamde. tuki
mamakacis sasqeso asos
(penisis) sheyvanisas tkivili
mainc igrdznoba, mashin
saqalcule apkis darghveva
(defloracia) umjobesia
moxdes muxl-idayvis pozashi,
roca aso sheiyvaneba qalis
sasqeso gzebshi uknidan ( am
dros sasho da penisi ert
sibrtyeshia). meore variantia
shebrunebuli “mxedruli”
poza – qals aqvs moqmedebis
tavisufleba. igi eshveba
zurgze mcoliare mamakacis
penisze ise, rom misken
zurgsheqcevitaa. am dros qali
akontrolebs sakutar
modzraobebs shegrdznebebis da
mixedvit. tviton
defloracia unda moxdes
erti modzraobit. tuki
ramdenime cdis shemdeg ver
xerxdeba asos sheyvana sashoshi
da mtkivneuloba izrdeba, rac
masiuri saqalcule apkis
dros xdeba, sasurvelia
ginekologtan viziti – aseti
apki qirurgiulad unda
mocildes.
ar sheidzleba “saqmis mogvareba
erti dzlieri dartymit“,
vinaidan shesadzloa moxdes
sashos, an sashvilosnos yelis
dazianeba, rac sheexeba am dros
carmoshobil dzlier tkivils,
igi qals sqesobrivi
kavshirisamdi gauchens shishsa da
zizghs.
1787. amanda[49](Off)Pas|Cit|PM
14 Apr 13, 18:47:59
qalishviloba arc misagebia da arc asakrzali.jansagi sexi aucilebelia.tavshekaveba bevr problemas qmnis shemdeg.qalwuloba araa ojaxis myari garantia.bevri qalishvili gatxovebis mere gulaobs mamapapurad
1788. bebevar[2495](Off)Pas|Cit|PM
14 Apr 13, 19:07:15
bevric qalishvilia da ise gulaobs ro.
1789. Everything is over[383](Off)Pas|Cit|PM
14 Apr 13, 19:53:55
vitom qalishvils isev araqalishvili gyavdes saxlshi jobia.
1790. SKALETA arsenal[3447](Off)Pas|Cit|PM
14 Apr 13, 19:55:02
#699124 ninakaqirurgiul charevas gulisxmob? tu ras?

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3...178,179,180...189,190,191

Стр.


Pasuxi Temaze
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi