bindi/TWILIGHT by Stephenie Meyer | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
1. Potter[14](Off)Pas|Cit|PM
23 Seq 09, 9:49:43
Albat yvelas kargad mogexsenebat,tu ras warmoadgens 4 tomiani saga "Twilight".
"bindi"-ase hqvia amerikeli axalgazrda mwelis Stefani Maieris am bestselers.
Wignebis tanmimdevroba:
1)twilight(bindi)
2)new moon(axali mtvare)
3)eclipse(shemogameba)
4)breaking down(gantiadis gardatexa)

garda am 4-tomeulisa,stefanim dawera rigit me-5 wigni "twilightis" seriaze dafuznebuli.Wigns hqvia "Midnight sun"(shuagamis mze).Ragac tveebi iyo wignis publikaciamde darchenili,rom am wignis 12-ma tavma netshi gajona.Amis gamo stefani "gabrazda" da wignis wera shewyvita.Gaagrdzelebs tu ara Maieri me5 wigns,es jer kidev ucnobia.Tumca bolo xans gamochnda misi axali wigni "The Host"(stumari),romelsac aqvs damoukidebeli siujeti "bindisgan" gansxvavebit.

Info BINDIs Shesaxeb:4 tomisgan shemgari vampiruli saga iwyeba wignit "bindi".Masshi movlenebi vitardeba amerikis ert-ert qalaq Forksshi,sadac mamastan,Charli Svontan,sacxovreblad chadis misi 17 wlis qalishvili Bella.Is axal skolashi axal megobrebs gaicnobs.Didi dro ar jirdeba gogos,gaacnobieros,rom am skolashi Kallenebis ojaxis moswavleebi udavod ganirchevian sxvebisgan.Tetri kani_es erti shexedvit tvalshi sacemia...
Bella umegobrdeba Kalenebis ojaxis umcros vajs,Edward Kalens...
Mravali dramatuli suratis shemdeg agmoachens bela,rom edvardi arc meti,arc naklebi,VAMPIRIA.
Siujets mtlianad AR mogiyvebit gangeb,ar minda,rom wignis wakitxvis survili dagikargot.
P.S.Savaraudod,wlis bolos,B.Sulakauris gamomcemloba QARTULAD gamoscems bindis pirvel toms.
Twilights uamravi qartveli fani rom yavs,magas ori azri ar unda. Netshi ukve gachnda am wignebis fanficebi,anu araoficialuri,fanebis natargmnebi.
Tu nebas damrtavt da REKLAMA AKRDZALULIA,MIT UMETES SXVA FORUMIS ! shemobrdzandebit,gpirdebit,utvalav siaxles ixilavt.

Agretve, 10 oqtombridan qartul netsivrceshi oficialurad gaixsneba qartulenovani profesionaluri saiti, http://twilight.ge sadac ixilavt bindis me5(romlis werac Maierma 12 tavidan shewyvta)targmans.Kidev iqneba bevri siaxle
1 Madlobeli momxmareblebi.

2. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
23 Seq 09, 10:14:29
Axla ra xdeba chemo potter. pirvel rigshi gtxov agar daareklamo sxva saitebi da forumebi. Meore, iqneb yvela axali wignis shesaxeb newsebi ert temashi gageketebina? Me martla momewona es idea,magram yvela wigns calke temas xom ar gavuxsnit? Warmoidgine ra moxdeba forum7i. Xoda modi davarqvat axali wignebis mimoxilva an ragac aseti da vfiqrob kargi tema gamova.aqve vimsjelot da vikamatot. Ras ityvi? Xo +1 chemgan dagewereba,rom gaswordeba xmis micema. ))
3. Potter[14](Off)Pas|Cit|PM
24 Seq 09, 23:29:41
Mapatiet,megobaro.Me ara gangeb,aramed uneblied,informaciis dadebisas momivida!Msgavs ar gameordeba!
Megobaro,es iseti temaa,vfiqrob,saerto temashi coto iqneba.Twilights zogad temashi ver movaqcevt,iseve rogorc Tolkienisas.modi,darches es 2 tema xeluxlebeli da shemdgom amisa msgavsi temis gaxsnis msurvelebi sheuertdnen shens winadadebas.Mosula?
Ho,am gansenebaze.
Twilightis seriaze dafuznebuli meore wignis ekranizacia gamova 2009 wlis 20 noembers,xolo mesame nawilis "eclipse(dabneleba)"_2010 wlis oqtombershi.
P.S.Xalxno,ragac ar aqtiurobt da ratom?Davijero,aravis mogewonat es wigni/filmi?
4. bitsa[1193](Off)Pas|Cit|PM
26 Seq 09, 7:10:55
me es filmad maq nanaxi da arc iseti ajiotajis ghirsia rogoradac xalxis garkveulma nawilma aqcia, ra aqvs erti gansxvavebuli sxva igive janris filmebisgan
5. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
26 Seq 09, 10:15:07
Potter mesmis rom mogwons da a.sh.,magram warmoidgine yvela wignze,an filmze ase rom gaixsnas tema da aseti 'aqtiuroba' rom iyos.ra azri aqvs aseti temis arsebobas? Magas vambob mec.shegnebulad ar davxure tema,rom gadaaketebdi mimartulebas...
Erti txovnac maqvs satauri qartulad gadaakete da ''by'' amoagde. Kidev ertxel geubnebi,rom idea momwons. Tolkiensac vuyureb cota xans.tu ar iaqtiura xalxma. . . :Q iyos jerjerobit.ise rame info rom dagematebina kargs izamdi.
6. Potter[14](Off)Pas|Cit|PM
30 Seq 09, 7:25:58
ZUZUKELA
ki,yvelaferi gasagebia...magram temis editor funqcia,renamestvis,ver vipove...Tu ramea,shenze momindia eg saqme:)
p.s.NEWS UPDATES!
Dasavlurma kompaniam bolo xans,qalb.Stefani Maierisgan Sheisyida oficialuri nebartva ((c)stephanie) misi axali bestseleris "THE HOST" ekranizaciisatvis...savaraudod,sul male gaxdeba cnobili,rom TWILIGHTIS sagas axali filmi,zemotxsenebuli wignis ekranizacia sheemateba.
P.P.S.Megobrebo,tu ar iaqtiurebt,am temas didi momavali ar eqneba.Titqmis yvela forumze es tema pirvel adgilas dgas,da aq ra dagemartat?Davijero symbianebis chxirkedelaobis garda araferi gainteresebt?
7. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
19 Noem 09, 22:08:34
Xoda ra xdeba inglisuri saxeli ar vicodi am filmis.rusulad vnaxe adre da ise momewona meoredac vuyure da axla kidev minda yureba. ) xoda meore nawili ukve gamovida da magrad mainteresebs. Pirvelad ro vuyure suntqva mekvroda iseti adrenalini wamoigo. is bichi damevasa ogond tetri grimis gareshe ufro simpoa.
8. ZUZUKELA[13693](Off)Pas|Cit|PM
19 Noem 09, 22:12:13
Ici ra vqnat? Am temas kinematografiashi gadavitan da filmze xeli visac migiwvdebat dadet ra. Inglisuradac da rusuladac.meore nawili tu daideba xo mtlad uketesi.
9. tiko[4445](Off)Pas|Cit|PM
19 Noem 09, 22:17:24
rusuli
inglisuri
es pirveli nawilis linkebia
10. Dred Pas|Cit|PM
19 Noem 09, 22:23:40
Twilight2es axalia tu ar vcdebi

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3,4,5,6,7,8,9

Стр.


es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Madlobis gadaxda
Forumi