Saqartvelo - Umaghlesi Liga 2012-2013 | GeoForum.Ge
Shetyobinebebi
131. knight[1887](Off)Pas|Cit|PM
23 Mai 12, 1:00:52
zesta iasniaaaa
132. ARSENAL-BOY[1910](Off)Pas|Cit|PM
11 Noem 12, 14:23:41
11 noembers, saqartvelos chempionatis umaghlesi ligis XIV turis shexvedrebi gaimarteba.

turis yvelaze saintereso da dadzabul shexvedras zestafonis davit abashidzis saxelobis stadionze velit, sadac morigi imeruli derbi - "zestafonisa" da qutaisis "torpedos" dapirispireba gaimarteba.

shegaxsenebt, rom mimdinare chempionatshi moqmed chempiontan pirvel matchshi qutaturebma metoqe shin, bolo cutze gatanili giorgi datunaishvilis golit daamarcxes.

aghsanishnavia, rom mas shemdeg "zestafonshi" mnishvnelovani sakadro cvlileba moxda - gia chiabrishvilis nacvlad zemoimerul gunds davit mujirisa da zaza zamtaradzis dueti chaudga sataveshi (mati mcvrtnelobit gundma 9 tamashidan 5 moigo 2 caago da 2 fred daasrula).

erovnuli chempionatis shexvedrebshi, safexburto klub "zestafonsa" da qutaisis "torpedos" ertmanetshi 17-jer uaspareziat. aqedan 8 shexvedrashi gaimarjves zestafonelebma, 4 dasrulda fred, 5 ki moiges qutaiselebma.

gatanili da gashvebuli burtebis sxvaobashi zemoimereli fexburtelebi minimalur upiratesobas floben - 17:16.

"zestafoni"-"torpedos" shexvedra 18:00 saatze daicyeba. am matchis pirdapiri telereportaJi sazogadoebrivi maucyeblis "pirvel arxze" gadaicema.

tav-tavianti matchebis mogeba ar unda gauchirdet saturniro cxrilis lider tbilisis "dinamos" da mis kvalshi chamdgar goris "dilas".

dushan uhrinis gundi shin batumis "dinamos" xvdeba, giorgi daraselias shegirdebi ki, romlebmac zedized cxra shexvedrashi imarjves, bolnisshi "siontan" sheecdebian mogebata seriis "damrgvalebas".

brdzolas unda velodot "chixura"-"vit jorjiasa" da "zugdidi"-"kolxetis" matchebshi, iseve rogorc martvilur shexvedrashi, sadac "merani" mistvis aqamde daumarcxebel rustavis "metalurgs" umaspindzlebs. cnobistvis, aqamde gamartul xutive shexvedrashi gamarjveba rustavur gunds darcha.p.s kargi iqneba tu umaghlesligas 2012-2013 daawert:D
133. ARSENAL-BOY[1910](Off)Pas|Cit|PM
12 Noem 12, 16:38:40
dinamo (tbilisi) – dinamo (batumi) 5:3
tbilisi. “dinamo arena”. 800 mayurebeli.
dinamo (tb.): loria, xizaneishvili, dzaria, glishichi, xmaladze, (kvekveskiri, 72), kvaracxelia, seturidze, merebashvili, alvaro, chisko, dvali (robertinio 86).
mcvrtneli: dushan uhrini
dinamo (bt.): maminashvili, makariani, bacikadze, mujiri, canava (tevdoradze 80), kiladze, bajelidze, totadze, varshanidze (sichinava 72), beridze (timchishini 72), bacikadze.
mcvrtneli: gia guruli
golebi: 0:1 bacikadze (6), 1:1 xmaladze (12), 2:1 chisko (20), 3:1 dvali (23), 4:1 dvali (39), 4:2 beridze (50), 4:3 beridze (52), 5:3 chisko (90)
gafrtxilebebi: chisko (49), merebashvili (90) – mujiri (69)
mtavari arbitri: davit sanodze

matchis shemdeg:
dushan uhrini (dinamo tb.): “metoqe ver davafaset da amis gamo, matchis debiutshi vagebdit. me-2 taimic cudad davicyet da fexburtelebi anerviuldnen, magram moviget da saturniro cxrils kvlav vliderobt”.
gia guruli (dinamo bt.): “dzalian dadzabuli matchi gamovida. gansakutrebit, meore taimshi igrdznoboda dadzabuloba. chems kolegas gamarjvebas vulocav. saturniro mdgomareobidan gamomdinare, seriozuli cinaaghmdegoba gavuciet “dinamos”. chvenma fexburtelebma maqsimumi gaaketes”.merani (martvili) – metalurgi (rustavi) 0:0
martvili. “centraluri”. 500 mayurebeli
“merani”: sherozia, gegechkori, Jvania, qarquzashvili, didava (nozadze, 29), meliava, foniava, kuchuxidze, toronjadze (ambroladze (87), giorgi rexviashvili (lomia, 59), bukia.
mtavari mcvrtneli: archil chxaberidze
“metalurgi”: batiashvili, inckirveli, maxviladze, razmadze, jafaridze, suxiashvili, maisuradze (gavashelishvili, 87), tatanashvili (miqaberidze, 74), qavtaradze (dobrovolski, 61), gecadze, maisuradze.
mtavari mcvrtneli: giorgi yifiani
gafrtxileba: jafaridze (14), foniava (68), maxviladze (70), meliava (74), gavashelishvili (90).
arbitri: lasha silagava (tbilisi)sioni (bolnisi) - dila (gori) 0:2
bolnisi. "tamaz stefania". 700 mayurebeli
sioni: bobghiashvili, qemoklidze (qucurua 68 ), machavariani, svanidze, oqropiridze, ugrexelidze, jojua, manckava, tarxnishvili (isiani 78 ), chedia, jiqia.
mcvrtneli: armaz jeladze.
dila: skenderi, shashiashvili, giorgi oniani, tomashvili, kvirkvelia, gvalia, gogua, sandro guruli, kaxelishvili (klimiashvili 65), modebadze (bechvaia 86), Juniori (saluqvadze 70).
mcvrtneli: giorgi daraselia.
golebi: 0:1 modebadze (17 pen), 0:2 oniani (57).
gafrtxileba: jojua (9), qemoklidze (16), modebadze (24), kaxelishvili (62).
arbitri: goga kikacheishvili.zugdidi (zugdidi) - kolxeti (foti) 1:0
ganmuxuri. 1000 mayurebeli
zugdidi: dzagania, oniani, todua, fofxadze, tyemaladze, afaqidze, sixarulia, koshkadze (bolqvadze 77), kutalia (kukava 88), lomia (guguchia 83), gabedava
mcvrtneli: elguja qometiani
kolxeti: xarshiladze, chxetiani, farulava, cxvitaria, gabunia, qorchilava (koberidze 25), cxadaia (pavliashvili 76), qebadze, kvantaliani (ghuchashvili 43) krasovski, datunaishvili
mcvrtneli: soso filia
goli: 1:0 gabedava (69)
gafrtxileba: kvantaliani (21), cxadaia (31), gabedava (63), chxetiani (74)
msaji: tornike gvanceladze

matchis shemdeg:
elguja qometiani (zugdidi): „tamashi mdzimed davicyet. velodit kidec matchis ase carmartvas, iqidan gamomdinare, rom „kolxetistvis“ titoeul qulas sasicocxlo mnishvneloba aqvs. ar minda chems fexburtelebs shroma davukargo, magram vaghiareb, rom dghes, chven ufro gamocdilebisa da uketesi fizikuri momzadebis xarjze moviget. amitom, ormagad sasixaruloa shedegi chventvis, „kolxets“ ki, carmatebebs vusurveb“.
soso filia (kolxeti): „marcxis shemdeg, albat, gasakviric ki iqneba, magram vityvi, rom chemi bichebis mondomebit da tamashit kmayofili var. mat amistvis madlobac gadavuxade. im resursebidan da mdgomareobidan gamomdinare, rac dgheistvis chvens gunds gaachnia, veranairad davemdurebi fexburtelebs. aseti shromis shemdeg, logikurad, shexvedra fred unda dasrulebuliyo, magram dzlierma gaimarjva“.chixura (sachxere) - vit jorjia (tbilisi) 4:0
sachxere. ivancmindis stadioni. 400 mayurebeli
chixura: somxishvili (k), odikadze, berianidze, sajaia, chikvaidze, dighmelashvili, lomashvili, n. kvasxvadze (n. maisuradze, 31), kirkitadze (bakuradze, 75), dekanoidze, sharashenidze;
mtavari mcvrtneli: soso fruidze
vit jorjia: n. daushvili, gogiashvili, kasradze, getiashvili, davlashelidze, javashvili (ubilava, 87), vasadze (gabrichidze, 69), gureshidze, ghibradze, korifadze, chimakidze (e. lobJanidze, 69)
mtavari mcvrtneli: merab kochlashvili
goli: 1:0 kasradze (s.k.), 2:0 odikadze (35, penalti), 3:0 sharashenidze (83), 4:0 dekanoidze (84)
gafrtxileba: daushvili (34), gureshidze (50)
msajebi: g. vadachkoria, g. chigogidze. s. spicini, b. ninua

matchis shemdeg:
merab kochlashvili (vit jorjia): „faqtia, tamashi chagvivarda. pirveli 2 goli bavshvuri shecdomebis gamo mivighet. „chixura“ kargad dabalansebuli, dzlieri gundia. chems kolegas, soso fruidzes gamarjvebas vulocavt. vecdebit, rac sheidzleba male davivicyot dghevandeli cageba“.
soso fruidze (chixura): „pirvel taimshi yvelaferi chvens sasargeblod aecyo da am garemoebit kargad visargeblet. metoqes siscrafis xarjze vjobdit, bevri sagole momenti ver gamoviyenet. shedegit, cxadia, kmayofili vart. momdevno tamashi „merantan“ gvaqvs da vecdebit, pirvel creshi gancdili marcxistvis revanshi avighot“.zestafoni (zestafoni) – torpedo (qutaisi) 1:0
zestafoni. “davit abashidze”. 3000 mayurebeli
“zestafoni”: roin kvasxvadze, ghonghadze, kachkachishvili, kobaxidze, shariqadze, menteshashvili, tornike grigalashvili (babunashvili, 56), milxraumi (ielichi 90), benashvili, boti goa (cinamdzghvrishvili, 80), gorgiashvili.
mtavari mcvrtneli: davit mujiri
“torpedo”: migineishvili, zaza chelidze, giorgi guruli, rigvava, shergelashvili, kuxianidze (valeri bolqvadze, 55), giorgi datunaishvili, dolidze (tughushi, 55), elguja grigalashvili, beriashvili (fanculaia, 85), sabanadze.
mtavari mcvrtneli: gia geguchadze
golebi: 1:0 gorgiashvili (25),
gafrtxileba: boti goa (65), datunaishvili (67), tughushi (86), guruli (88),
sabanadze (90+1)
arbitri: davit xaritonashvili (tbilisi)

matchis shemdeg:
gia geguchadze (“torpedo”): “vulocav metoqes gamarjvebas. bichebma cda da mondomeba ar daakles, magram ramdenime saintereso kombinacia golit ver daasrules. angarishshi dacinaurebis shemdeg ki, mocinaaghmdegem shedzlo mopovebuli upiratesobis shenarchuneba. dghesdgheobit, “zestafoni” metismetad pragmatul fexburts tamashobs, rogorc chans, axla amis sachiroeba ufro arsebobs. saerto jamshi, es shedegi logikurad unda mivichniot”.
davit mujiri (“zestafoni”): sasixaruloa aset dzlier mocinaaghmdegestan gamarjveba. pirvel creshic dzalian rtuli matchi gvqonda “torpedostan”. qutaislebma dzalian bevri problemebi shegviqmnes da is tamashic logikurad dasrulda. golis gatanamde mocinaaghmdeges hqonda shansebi, magram sabednierod gadavrchit. dacinaurebis shemdeg ki, rogorc batonma giam aghnishna, upiratesoba ghirseulad shevinarchunet”.1. dinamo (tb) 14 10 3 1 41:13 33
2. dila 14 10 1 3 24:8 31
3. zugdidi 14 7 5 2 19:9 26
4. torpedo 14 8 2 4 29:13 26
5. chixura 14 8 2 4 21:14 26
6. zestafoni 14 7 3 4 17:9 24
7. metalurgi 14 5 2 7 9:18 17
8. vit jorjia 14 4 3 7 10:20 15
9. merani 14 4 2 8 7:23 14
10. sioni 14 3 4 7 11:22 13
11. dinamo (bt) 14 2 2 10 13:31 8
12. kolxeti 14 0 3 11 5:26 3


me-15 turi
17 noemberi:
chixura – merani
vit jorjia – sioni
18 noemberi:
dila – zugdidi
kolxeti – dinamo (tb)
dinamo (bt) – zestafoni
torpedo - metalurgi


bombardirebi:
12 – jaba dvali (dinamo tb.).
8 – alvaro (dinamo tb.), chisko (2 pen, dinamo tb.).
7 - nika sabanadze (torpedo).
6 – mixeil jorbenadze (dinamo bt.), revaz jiqia (sioni).
5 - besik chimakadze (1 pen, vit jorjia), irakli qobalia (1 pen, zugdidi), davit odikadze (4 pen, chixura).
134. ARSENAL-BOY[1910](Off)Pas|Cit|PM
18 Noem 12, 16:18:15
18 noembers saqartvelos 24-e chempionatis me-15 turis sami matchi gaimarta.

goris "dilam" "zugdids" umaspindzla da angarishit 3:0 daamarcxa. lasha gvaliam da giorgi kaxelishvilma 53-e da 55-e cutebze gaitanes. saboloo angarishi ki giorgi onianma 65-e cutze daafiqsira.

tbilisis "dinamo" fotis "kolxets" stumrobda. dinamoelebma espaneli legionerebis golebit gaimarjves. alvarom 44-e cutze gaitana, xolo 74-e cutze chisko gamoircha - 0:2.

uxvgoliani gamodga matchi batumis "dinamosa" da "zestafons" shoris. aleqsandre bacikadzis me-9 cutze gatanili golis shemdeg "margvelebma" gatanbreba 24-e cutze aleqsandre benashvili golit shedzles.

69-e cutze "zestafoni" cin tonirke gorgiashvilma gaiyvana. 77-e cutze gatanbreba irakli cnobiladzem shedzlo. 8 cutis shemdeg ki zestafonelebma dacinaureba moaxerxes, gatanili golis avtori berdia sharvadze gaxda.

tumca acharlebi ar danebdnen da cnobiladzis meore golis cyalobit qula moipoves - 3:3.

turis centraluri matchi qutaisshi "torpedosa" da rustavis "metalurgs" shoris 18:00 st-ze daicyeba. shexvedris pirdapir translacias sazogadoebrivi maucyeblis pirveli arxi ganaxorcielebs.
135. ARSENAL-BOY[1910](Off)Pas|Cit|PM
23 Noem 12, 21:52:07
shabats saqartvelos erovnuli chempionatis me-16 turis matchebi gaimarteba. mtavari ambavi “dinamo arenaze” moxdeba, sadac tbilisis “dinamo” goris “dilas” shexvdeba.

merani – torpedo
pirvel creshi: 0:4
24. 11. martvili. centraluri. 14:00
diskvalificirebuli: merab gigauri (“torpedo”)
msajebi: a. nonikashvili, b. chichinadze, d. kvetenadze, zv. askaroghli
“torpedo” martvils gamoketebuli gancyobit ecveva. sammatchiani “damuxruchebis” shemdeg, rac qutaturebs liderebtan chamorchenis fasad daujdat, gasul turshi rustavis “metalurgs” minimaluri angarishit mouges. ai, “meranis” saqme ki veraa kargad. martvilelebs 6 oqtombris shemdeg, zedized 6 matchia aghar gaumarjviat da shabatsac, albat, dzalian gauchirdebat. vitom shedzleben pirvel creshi 0:4-isatvis revanshis aghebas?

metalurgi – dinamo (bt)
pirvel creshi: 2:0
24. 11. rustavi. “foladi”. 14:00
diskvalificirebulebi: anzor suxiashvili, revaz gecadze (orive “metalurgi”)
msajebi: d. xaritonashvili, z. fifia, z. menteshashvili, b. ninua
“metalurgs” bolo dros uighbloba daschemda. 5 turia aghar gaumarjvia. arada, ibrdzvis, utevs, cdilobs. saturniro mdgomareobac ertob gairtula, me-6 adgilze myof “zestafons” 8 qulit chamorcheba da rac dro gadis, sanukvar eqvseuls sul ufro shordeba. cina turshi qutaisshi “torpedostvis” titqmis araferi dautmia, magram mainc damarcxda. aq fsiqologiuri momentic gasatvaliscinebelia. mati mtavari mcvrtnelis, giorgi yifianis imdghevandeli zomaze metad emociuroba, gundshi arsebul dadzabul vitarebaze mianishnebs da es arcaa gasakviri. batumis “dinamom” ki bolo dros titqos “ipova” tavisi tamashi, tbilisel tanaklubelebsac ghirseulad etamasha da “zestafonsac”, tumca qulebi jerac dzalian rtulad edzleva. gia gurulis gunds 30 seqtembris shemdeg aghar mougia, amasobashi ki 7-ma turma chaiara.

zugdidi – vit jorjia
pirvel creshi: 0:0
24. 11. ganmuxuri. centraluri. 14:00
diskvalificirebuli: irakli qobalia (“zugdidi”)
msajebi: g. kikacheishvili, g. chigogidze, k. gabriadze, x. gagnidze
“zugdidma” cina turshi triumfuli svla shecyvita, “dilastan” didi angarishit - 0:3 damarcxda. arada, manamde mijrit 4 matchi hqonda mogebuli. amitom, raxan zugdidelebs sauketeso eqvseulshi damkvidreba scyuriat, sheecdebian veterinarebs aucileblad mougon, mitumetes, rom sakutari mayureblis tvalshi reabilitacia schirdebat.

sioni – chixura
pirvel creshi: 1:2
24. 11. bolnisi. “tamaz stefania”. 14:00
diskvalificirebuli: niko kvasxvadze (“chixura”)
msajebi: t. gvanceladze, l. todria, d. chigogidze, a. krichashvili
“chixuram” xutmatchiani sashinao seria met-naklebi carmatebit daamtavra da vinaidan liderebshi trialebs, ecdeba stumrad, bolnisshic ar caagos. “sioni” ki qveda eqvseulshia, arc monagari aqvs bevri da samomavlod yoveli sachiro qulis mosapoveblad masac didi shroma daschirdeba. kerketi gundia, advilad aravis arafers utmobs da cesit, sachxerlebtan shexvedrac brdzolismieri unda gamodges.

zestafoni – kolxeti
pirvel creshi: 2:0
24. 11. zestafoni. “davit abashidze”. 17:00
diskvalificirebuli: amiran cabria (“kolxeti”)
msajebi: t. xuchua, l. varamishvili, d. kurtanidze, g. dograshvili
fotelebi kvlavac ertadert gundad rchebian umaghles ligashi, romeltac gamarjvebebis grafashi - nuli uceriat. bolo 10 shexvedrashi mat mxolod qula moipoves da cxrilis fskerze arian. rogorc chans, cleuls udzlieresta shoris adgilis shenarchuneba dzalian gauchirdebat. arada, adrec gvitqvams da kvlavac gavimeorebt, dasanani iqneba tu qartuli fexburtis akvan-qalaqis gundi isev qveda ligashi daqveitdeba. zestafonelebi ki chveuli ritmit emzadebian shexvedrisatvis. isini pirveli eqvseulis boloshi dganan da tu gavitvaliscinebt, rom cina turshi aseve autsaider batumis “dinamostan” daugegmavi qulebi dakarges (3:3), fotelebtan aucilebeli mogebistvis gamovlen mindorze.

dinamo (tb) – dila
pirvel creshi: 0:2
24. 11. tbilisi. “dinamo arena”. 18:00
diskvalificirebulebi ar arian
msajebi: l. silagava, i. ukleba, z. berulava, o. xecadze, g. vadachkoria, j. xorava
”dinamo” – “dila” ara marto turis, aramed, meore cris mtavari matchia. boris paichadzis saxelobis stadionze ertmanets chempionobis mtavari pretendentebi xvdebian. sainteresoa, rom es is shemtxvevaa, roca statistikas aranairi mnishvneloba ar aqvs. tu istorias gadavxedavt, vnaxavt, rom erovnul chempionatebshi dinamoelebs udidesi upiratesoba aqvt. 46 matchshi tbiliselebma 39-jer gaimarjves, 6 shexvedra fred damtavrda da mxolod ertxel moiges gorelebma. burtebis sxvaoba: 136-22 tbiliselta sasargeblod. magram, droni mefobeno – natqvamia da dghes sxva realobis cinashe vdgavart. “dila” fantastikur sezons atarebs da miyolebit amarcxebs metoqeebs. gorelebma zedized 11 matchi moiges da tu kviras gaimarjves, imis garda, rom liderebi gaxdebian, “dinamosve” rekords gaimeoreben: 1995-96 clebis sezonshi, davit yifianis mcvrtnelobisas, “tetr-cisferebma” mijrit 12 tamashshi gaimarjves.
zemot “dilas” “dinamostan” chempionatebis istoriashi ertaderti mogeba vaxsenet da esec clevandel sezonshi moxda. 15 seqtembers axladgaxsnil “tengiz burjanadzeze” shidaqartlelebma dedaqalaqelebs irakli modebadzisa da sandro gurulis (penaltit) golebit 2:0 sdzlies. es tamashi mravalmxriv gaxda simboluri. am dghes shedga giorgi daraselias samcvrtnelo debiuti “dilashi”, aqamde gorelebs otxi turidan mxolod erti qula hqondat, cxrilis boloshi iyvnen da “dinamos” 11 punqtit chamorchebodnen. tbiliselebi ki quladaukargavad liderobdnen. es iyo “dinamos” pirveli da jerjerobit ertaderti marcxi clevandel chempionatshi, gorelebs ki piriqit, amis shemdeg qula aghar daukargavt da zedized kidev 10 matchi moiges.
da kidev erti saintereso siaxle. am matchs msajta eqvskaciani brigada moemsaxureba. saqartvelos erovnuli chempionatebis istoriashi, es iqneba pirveli matchi, sadac uefas tanamedrove motxovnebis shesabamisad, mtavar msajs damatebit ori damxmare eyoleba kars ukan. es shexvedra ki eqsperimentistvis misi mnishvnelobidan gamomdinare sheircha. msajis damatebiti asistentebis gamoyenebit, ukve chatarebulia 1200-ze meti meti matchi uefas egidit gamartul shejibrebebze (chempionta liga, evropis liga, evropis chempionati) da sakmaod pozitiuri shedegebic dafiqsirda.

1. dinamo (tb) 15 11 3 1 43:13 36

2. dila 15 11 1 3 27:8 34

3. torpedo 15 9 2 4 30:13 29

4. chixura 15 9 2 4 22:14 29

5. zugdidi 15 7 5 3 19:12 26

6. zestafoni 15 7 4 4 20:12 25

7. metalurgi 15 5 2 8 9:19 17

8. vit jorjia 15 4 4 7 10:20 16

9. merani 15 3 5 7 11:22 14

10. sioni 15 4 2 9 7:24 14

11. dinamo (bt) 15 2 3 10 16:34 9

12. kolxeti 15 0 3 12 5:28 3
136. ARSENAL-BOY[1910](Off)Pas|Cit|PM
24 Noem 12, 21:32:27
erovnuli chempionatis me-16 turis bolo da mtavar matchshi tbilisis “dinamom” giorgi merebashvilis, archil tvildianisa da levan xmaladzis golebit, goris “dilas” 3:0 mougo da lideroba kidev ufro ganimtkica.
maspindzlebma tamashi 10 fexburtelit daamtavres, stumrebma ki 9-it. msajma jer goreli giorgi kaxelishvili gaadzeva, bolo cutze ki xizaneishvilsa da gorel Juniors shoris momxdari gacev-gamoceva orives citel baratad daujda.


turis sxva matchebi ase damtavrda: merani – torpedo 3:0, metalurgi – dinamo (bt) 2:1, zugdidi – vit jorjia 2:0, sioni – chixura 0:3, zestafoni – kolxeti 2:1

1 dinamo (tb) 16 12 3 1 46:13 39
2 dila 16 11 1 4 27:11 34
3 chixura 16 10 2 4 25:14 32
4 torpedo 16 9 2 5 30:16 29
5 zugdidi 16 8 5 3 21:12 29
6 zestafoni 16 8 4 4 22:13 28
7 metalurgi 16 6 2 8 11:20 20
8 merani 16 5 2 9 10:24 17
9 vit jorjia 16 4 4 8 10:22 16
10 sioni 16 3 5 8 11:25 14
11 kolxeti 16 0 3 13 6:30 3
me-17 turi. 28 noemberi: sioni – merani, chixura – zugdidi, kolxeti – metalurgi, dinamo (bt) – torpedo, vit jorjia – dinamo (tb), dila - zestafoni
137. ARSENAL-BOY[1910](Off)Pas|Cit|PM
27 Noem 12, 13:31:07
evropisa da chempionta ligebshi gamartuli bolo shexvedrebis shemdeg uefam axali saklubo reitingi gamoaqveyna.

sauketeso 430 klubs shoris 7 qartuli gundi moxvda.

220. "zestafoni" 5.833
232. "dinamo" 5.333
243. "metalurgi" 4.833
298-299. "dila" 3.333
"vit jorjia" 3.333
343. "gagra" 2.333
354. "torpedo" 2.083

pirveli ateuli ase gamoiyureba:
1. "barselona" 149.547
2. "baierni" 128.722
3. "manchesteri" 128.364
4. "reali" 124.547
5. "chelsi" 118.364
6. "arsenali" 110.364
7. "portu" 102.066
8. "valensia" 98.547
9. "interi" 97.762
10. "atletiko" 96.547

qveynebis reitingshi saqartvelo 31-e adgilzea da 9.166 qula daagrova. yvelaze meti qula, 3.0 goris "dilam" mogvitana; mere - "metalurgma" (2.0), "zestafonma" (0.5) da qutaisis "torpedom" (0.5).

tumca, unda itqvas, rom bolo otxi clis ganmavlobashi saqartvelom clevandel evrosezonshi yvelaze mcire, 1500 qula daagrova: rekorduli cina sezoni iyo - 2875 qula. clevandelze meti ki 2009-10 (1.750) da 2010-11 (1.875) clebis sezonebshi movipovet.

sauketeso ateulshi kvlav espaneti liderobs. ateulshi ar aris, magram sagrdznob progress miaghcia kviprosma, romelic 26.333 qulit me-13 adgilze camoskupda.

poziciebi datmes saberdznetma (me-11 adgili, 33.600 qula) da turqetma (me-12 adgili, 29.300 qula).

1. espaneti 82.739
2. inglisi 76.820
3. germania 73.614
4. italia 58.814
5. safrangeti 56.166
6. portugalia 55.334
7. ukraina 48.591
8. holandia 44.157
9. ruseti 43.165
10. belgia 33.800


uefas cevr postsabchour qveynebshi saqartvelo me-4 adgilzea. mnishvnelovnad dacinaurda ukraina, romelmac rusettan upiratesoba gazarda.

aghsanishnavia, rom ori clis cin saqartvelo 38-e adgilze imyofeboda, magram bolo ori celia, chveni klubebi evropis ligis plei ofamde gadian da mdgomareoba amis xarjze gaviumjobeset.

arada, ramxela plusi sheidzleba dagveceros, romelime chveni gundi tundac evropis ligashi rom shevides. ase magalitad, azerbaijanis pozicia evroligis jgufur etapze gasulma baqos "neftchim" mnishvnelovnad gaamyara da dghes arsebul mdgomareobas tu ar gamovascorebt, male azerbaijani chvenc ukan chamogvitovebs.

7. ukraina 48.591
9. ruseti 43.165
21. belorusi 20.625
31. saqartvelo 9.166
33. azerbaijani 8.291
35. moldova 7.666
37. litva 6.500
38. yazaxeti 5.958
39. latvia 5.791
49. estoneti 2.208
50. somxeti 1.750


saqartvelo me-4 poziciazea msoflios chempionatis shesarchev jgufshic.

1. espaneti 82.739
5. safrangeti 56.166
21. belorusi 20.625
31. saqartvelo 9.166
32. fineti 8.508
138. ARSENAL-BOY[1910](Off)Pas|Cit|PM
09 Dek 12, 11:30:33
8 dekembers saqartvelos erovnuli safexburto chempionatis umaghlesi ligashi XIX turis shexvedrebi gaimarta.

saturniro cxrilis lideri tbilisis "dinamo" bolnisis "sions" mexeil mesxis saxelobis stadionze stumris rangshi etamasha da xuti upasuxo goli gautana.

bolniselta gundis rbevas satave givi kvaracxeliam me-16 cutidan daudo. 20-e cutze jaba dvalma upiratesoba orburtamde gazarda. amis shemdeg ki dinamoelta espaneli legioneris chiskos jeri dadga, romelmac davit svanidzis kari jer 34-e (tertmetmetrianit), shemdeg ki 50-e cutze dalashqra.

bolniselta tanjvas certili levan xmaladzem matchis dasrulebamde 15 cutit adre dausva, iqamde ki metoqis karis dzeli jaba dvalis dartymam sheazanzara.

* * *
turis centralur shexvedrashi marcxi icvnia "dinamos" mtavarma mdevarma "dilam", romelic axla ukve 6 qulit chamorcheba cxrilis liders.

gorelebma qutaisis "torpedos" umaspindzles da gia geguchadzis gunds gasaghebi verafrit moudzebnes. samagierod, stumrebs gamarjvebis goli nika sabanadzem 83-e cutze moutana.

manamde ki, pirveli taimis bolos, sadavo epizodshi mtavarma arbitrma otar xecadzem stumarta karshi penalti ar danishna da ukmayofilo gulshematkivrebma msaji landzghva-ginebit sheamkes. "dilas" qomagta araetikuri saqcielis gamo msajs tamashis droebit shecyvitac mouxda.

sxvata shoris, msajebostan dakavshirebuli incidenti moxda fotshic, sadac "kolxetma" batumis "dinamos" umaspindzla .

* * *
"torpedos" darad, aseve minimaluri angarishit stumrad gaimarjva rustavis "metalurgma", romelmac mcxetashi "vit jorjias" 67-e cutze, irakli sixarulidzis mier gatanili golit ajoba.

* * *
uxvgoliani da dramatuli shexvedris mocme gaxda ganmuxuris stadionze shekrebili mayurebeli, sadac "zugdidma" martvilis "merans" umaspindzla.

19-e cutze stumrebi saba lomiam daacinaura, magram amas maleve upasuxa irakli qobaliam (20 cuti) da angarishi gaatanabra.

maspindzelta cin gayvana meore taimshi davit bolqvadzem ki shedzlo (50), tumca lomias dublma (63) "merans", sul cota, qulis gadarchenis imedi chausaxa.

zugdidelebs mxsnelad zviad sixarulia moevlinat, romelmac gadamcyveti goli 69-e cutze gaitana.

* * *
saturniro cxrilis fskerze myofi gundebis paeqrobashi gamarjvebuli batumelebi gamovidnen.

fotis "kolxetma" "fazisze" gamartul shexvedrashi, nika diasamidzis 60-e cutze gatanili golis pasuxad, msajis mier damatebul meore cutze jemal gabunias golit ki gaatanabra, magram kidev or cutshi imave diasamidzes vegharaferi mouxerxa da sabolood 1:2 damarcxda.

* * *
XIX turis bolo matchi, romelshic "chixura" ivancmindashi "zestafons" miighebs, 11 dekembers gaimarteba.
139. ARSENAL-BOY[1910](Off)Pas|Cit|PM
26 Ian 13, 12:47:33
saqartvelos chempionati - evropashi 32-e, msoflioshi 56-e


fexburtis istoriisa da statistikis saertashoriso federaciam (IFFHS) msoflios safexburto ligebis reitingi gamoaqveyna.

aghnishnuli organizaciis versiit, evropis masshtabit saqartvelos umaghlesi liga 32-e, xolo msoflioshi 56-ea.

gagacnobt evropisa da msoflios sauketeso ateulebs da tavad shegidzliat imsjelot, ramdenad samartliania es reitingebi.

evropa
1. inglisi
2. espaneti
3. italia
4. germania
5. safrangeti
6. holandia
7. portugalia
8. belgia
9. turqeti
10. saberdzneti

msoflio
1. inglisi
2. espaneti
3. italia
4. brazilia
5. germania
6. safrangeti
7. argentina
8. holandia
9. portugalia
10. meqsika

<<Cina. | Shemdegi>>
1,2,3...12,13,14

Стр.


es tema daxurulia, tqven ver dacert pasuxs da verc daaredaqtirebt tqvens gzavnils.
Smailebi
Save .txt
Forumi